ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 21

1ዔያቶይዳፓ ኑ ዱማዼሢኮ ጊንፃ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዔዔቃዖ ቆሴ ጌይንታ፥ ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ዓጪ ኑ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ዚሮ ጉቴሎ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ሩዴ ጌይንታ ዓጪ ኑ ሄሊ፥ ዒኢካፓ ጳፂራ ካታሞ ኑ ዴንዴኔ። 2ዒዞ ቤዞይዳፓ ፒንቄ ዓጮ ዓኣዻ ዋኣሢ ካኣሚሌ ዴንቃዖ ዒዞ ቶጊ ጊንሣ ኑ ዓኣዺፆ ዓርቄኔ። 3ዋኣፆ ሳዞይዳ ዓኣ ቆጲሮሴ ዓጮ ሻውሎ ዛሎይዳ ሃሺ፥ ሶኦሪያ ዓጮ ኑ ዓኣዺቤቃ ባዞ ዓጫ ዓኣ ፂሮሴ ኑ ዴንዴኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዋኣፆ ካኣሚላ ጫኣኒንቴ ባኮ ዒኢካ ኬይሳንዳያ ኮይሳሢሮኬ። 4ዒዞ ቤዞይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኮዒ ኑ ዴንቃዖ፥ ዔያቶና ዎላ ላንካይ ኬሊ ዴዔኔ። ዔያታኣ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶም ኬኤዛዛ ጳውሎሴም፦ «ዬሩሳላሜ ዴንዲፖ» ጌይ ኬኤዜኔ። 5ዒኢካ ኑ ዴዓ ዎዳ ጋፔም ዔያቶይዳፓ ኑ ዱማዺ ሃንቲፆ ዓርቃዛ፥ ቢያሢ ፔኤኮ ላኣሎና ናኣቶና ዎላ ማዒ ካታሞኮ ዙሎ ሄላንዳኣና ኑና ጎይሢና ዓኣሢ ባዞ ዓጮ ኑና ሄሊሴም፥ ዒኢካ ጉምዓቲ ፆኦሲ ኑ ሺኢቄስካፓ ዎሊ ኑ ሳራሢ ዱማዼኔ። 6ዬካፓ ኑኡኒ ዋኣፆ ካኣሚሎ ቶጊ ዴንዳዛ ዔያታ ፔ ማኣሮ ባንሢ ማዔኔ። 7ፂሮሴይዳፓ ዒቂ ባዞ ጊዴና ሃንቲፆ ኑ ኩርሴስካፓ ጴፄሌማይሴ ጌይንታ ዓጮ ሄሊ፥ ዒኢካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ካኣሚ ዎሊ «ኮሺዳ?» ጌዔስካፓ ዔያቶና ዎላ ፔቴ ኬሊ ኑ ፔኤቄኔ። 8ዚሮ ጉቴሎ ዒኢካፓ ኬስኪ ቂሳሪያ ዓጮ ዓኣዺ፥ ዒኢካ ፆኦሲ ማኣራ ማዻንዳጉዲ ዶኦሪንቴ ላንካዎ ዲያቆኖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛ፥ ፒልጶሴ ማኣሪ ጌላዖ ዒዛና ዎላ ኑ ዴዔኔ። 9ዒዛኮ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ፥ ዖይዶ ዉዱሮ ናይ ዓኣኔ። 10ሚርጌ ኬሊ ዒኢካ ኑ ዴዔስካፓ ዓጋቦሴ ጌይንታ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛስኬይ ዪሁዳ ዓጫፓ ሙኬኔ። 11ዬይ ዓሢ ኑ ባንሢ ሙካዖ ጳውሎሴኮ ቃልሾ ዔኪ ፔኤኮ ኩጮና ቶኮና ቱኪ፦ «ዓያና ጌኤሺ ሃኖ ቃልሼሎኮ ዓዶ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ሃይማይዲ ቱኪ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒንጋንዳኔ ጋዓኔ» ጌዔኔ። 12ዬያ ኑኡኒ ዋይዛዖ ኑናንታ ዒኢካ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶንታ ጳውሎሴ ዬሩሳላሜ ዴንዱዋጉዲ ሺኢቄኔ። 13ጳውሎሴ ጋዓንቴ፦ «ሃያይዲ ዬኤኪ ዬኤኪ ዓይጎሮ ዒንሢ ታኣኮ ዒኖ ዱኡዛይ? ታኣኒ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆ ዛሎሮ ዬሩሳላሜይዳ ቱኡቲሢሮ ሌሊቱዋንቴ ሃይቃኒያ ጊኢጊንቴያኬ» ጌዒ ማሄኔ። 14ኑ ዞራ ዞሮ ዒ ዔኮ ዒፃዛ፦ «ማይ ፆኦሲ ማሊሢ ማዖንጎ» ጌዒ ኑ ሃሼኔ። 15ዒኢካ ኑኡኒ ዻካ ኬሊ ዴዔስካፓ ኑኡኮ ዓኣ ሜሆ ኑ ጊኢጊሺ ዬሩሳላሜ ዓኣዼኔ። 16ቂሳሪያይዳ ዓኣ፥ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኑኡና ሙኪ፥ ሚናሶኔ ጌይንታሢ ማኣራ ኑ ዴዓንዳጉዲ ዒዛ ማኣሮ ኑና ዻዌኔ። ዬይ ዓሢ ቤርታዺ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ፥ ቆጲሮሴ ዓጮይዳ ሾይንቴ ዓሲኬ። 17ዬሩሳላሜ ኑ ሄላዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዎዛና ኑና ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 18ዚሮ ጉቴሎ ጳውሎሴ ኑኡና ዎላ ያይቆኦቤ ኮራ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪማ ዓኣኔ። 19ጳውሎሴ ቢያሢ «ኮሺዳ?» ጌዔስካፓ ዒዛ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ፆኦሲ ማዼ ባኮ ቢያ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዜኔ። 20ዬያ ዋይዜ ዎዶና ቢያሢ ፆኦሲ ጋላታዖ ጳውሎሴም፦ «ዒሻሢዮ! ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዓይሁዶ ዓሶ ባኣካ ዓኣያ ማዔሢና ሃሣ ቢያሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዓርቂ ካፓያ ማዔሢ ኔኤኒ ዔራኔ፤ 21ኔኤኒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣኮይዳ ናንጋ፥ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያ ‹ናኣቶኮ ዒንሢኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፖቴ፤ ሃሣ ዎጎዋ ኩንሢፖቴ› ጌዒሢና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዓሳ ሃሻንዳጉዲ ማሃኔ ጌይንቴሢ ኑ ዋይዜኔ። 22ማይ ዎዴቴ ኮሽካንዳይ? ሙኪፆ ኔኤኮ ዔያታ ጎኔና ዋይዛንዳኔ፤ 23ዬያሮ ኑኡኒ ጋዓ ባኮ ማዼ፤ ኑ ባኣኮይዳ ናኣቢ ዓኣ ዖይዶ ዓሲ ዓኣኔ። 24ዔያቶ ዔኪጋፓ ዔያቶና ዎላ ማዒ ኔና ጌኤሼ፤ ቶኦኮ ጋፓኖ ዔያታ ጉኡሊንታንዳጉዲ ጌኤዦ ማኣሮም ዒንጊንታ ሚኢሾ ዔያቶም ጪጌ፤ ዬያ ኔ ማዼቶ ኔ ዑፃ ጌስቲንታ ጌኤዛ ጉሪ ማዔሢና ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሣያ ማዔሢ ቢያሢ ዔራንዳኔ። 25ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ዛሎ ጋዓንቴ ‹ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ፥ ዒኢቴ ባኣዚ ሙዒፖቴ፤ ሱጉሢያ ዑሽኪፖቴ፤ ሱጉሢ ሾኦቲ ባኣንቴ ጩኡሊንቲ ሃይቄ ቆልሞ ሙዒፖቴ፤ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢና ዬያጉዴ ባኣዚ ማዺፖቴ› ጋዓያ፥ ኑኡኒ ዎላ ጌስቲ ዔቂሴ ኪኢታ ዔያቶም ኑ ዳኬኔ» ጌዔኔ። 26ዬካፓ ጳውሎሴ ዓሶንሢ ዔኪ ዚሮ ጉቴሎ ዔያቶና ዎላ ዑፆ ጌኤሾ ዎጎ ኩንሤኔ፤ ጌኤሽኪንቶ ኬላ ዋኣዒ ማዓቴያ ሃሣ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ዛሎ ፆኦሲም ዒንጎ ባካ ዒንጊንታሢ ዓይዲታቴያ ዔርዛኒ ጌኤዦ ማኣሪ ዒ ጌሌኔ። 27ላንካዎ ኬላ ጋፓኒ ዑካዛ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ሙኬ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ጌኤዦ ማኣራ ዓኣንቴ ዛጋዖ፥ ዴራ ቢያ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢና ዔቃንዳጉዲ ማሂ ዒዛ ዓርቄኔ፤ 28ዬካፓ ዔያታ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ኑና ዓልቁዋቴ፤ ኑኡኮ ዴሮንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎንታ ሃሣ ሃያ ጌኤዦ ማኣሮዋ ጫሽኪ ጫሽኪ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ ዴሮ ቢያ ዔርዛሢ ሃያ ዓሢኬ፤ ዬይ ዒዛም ጊዶ ዒፄም ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ጌኤዦ ማኣሪ ጌልዚ ሃያ ፆኦሲም ዱማዼ ቤዞዋ ዒኢሳሢ ዒዛኬ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 29ዬኖ ዔያቶ ጌይሴሢ ዬያኮ ቤርታ ዔፕሶኔ ዓጮይዳ ሾይንቴ ፂሮፒሞሴ ጎዖሢ ጳውሎሴና ዎላ ካታሞይዳ ዓኣንቴ ዔያታ ዛጌሢሮ ዒዚ ዬያ ዔኪ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌያ ማሌሢሮኬ። 30ዬያሮ ካታማ ቢያ ዎኦቶንዶ ጎይሢ ባይዜኔ፤ ዬማና ዴራ ቢያ ፔቱሞና ጳሽኪ ጳሽኪ ሙካዖ ጳውሎሴ ዓርቂ ጎቺ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬሲ፥ ጌኤዦ ማኣሮኮዋ ካሮ ዑኬና ዎዼኔ። 31ዓሳ ጳውሎሴ ዎዻኒ ማላዛ፦ «ዬሩሳላሜ ካታማ ዎኦቶንዶ ጎይሢ ባይዜኔ» ጋዓ ኪኢታ ሮሜ ዓጮኮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም ዋይዚንቴኔ። 32ዬያሮ ዒዚ ዒዛኮ ካፓ ዓሶና ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣ ዓሶዋ ፔኤና ዎላ ዔኪ ዑኬና ጳሽኪ ጳሽኪ ዓሶ ባንሢ ዴንዴኔ፤ ዓሳ ዬያ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢንታ ኮራ ካፓ ዓሶዋ ዴንቃዖ ጳውሎሴ ጳርቂፆ ሃሼኔ። 33ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጳውሎሴ ዓርቂ ላምዖ ካኒ ቢራታና ቱኪንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። ዬካፓ ዒዚ ዖናታቴያ ሃሣ ዓይጎ ማዼቴያ ዔራኒ ዖኦጬኔ። 34ዒማና ዴራ ዱማ ዱማ ባኣዚ ጋዓያ ሃሣ ዒላታያ ማዔሢሮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፒዜ ጌኤዛ ዎኖታቴያ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ጳውሎሴ ዔውታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35ጳውሎሴ ኬኤሎ ዑፆ ኬስካዛ ዴራ ቢያ ሚርጌና ዻጋ ዔቂሲ ፑርታ ባኣዚ ማዻኒ ኮዔሢሮ ፖኦሊሳ ኬዲ ዔኪ ዒዛ ዓኣዼኔ። 36ዴራ ዒማና፦ «ዒዛ ዎዎዹዋቴ» ጌዒ ጌዒ ዒላቲና ዒዛኮ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37ፖኦሊሳ ፔኤኮ ዓኣ ቤዞ ዒዛ ዔኪ ጌልዛኒ ዑካኣና ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ፦ «ፔቴ ባኣዚ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳጉዲ ኔ ዓይሣንዳ?» ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዒዚያ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ጊሪኬ ዓጪ ሙኡቺ ዔራ? 38ሃሢ ዑኬ ካኣቲም ዋይዞ ዒፂ ዴሮዋ ፑርቲሲ ሃሣ ዓሲ ዎዼ ዖይዶ ሺያ ዓሲያ ዔኪ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ፑኒንቴ፥ ጊብፄ ዓጮ ዓሢ ኔናቱዋዓዳ?» ጌዔኔ። 39ጳውሎሴ፦ «ታኣኒ ኪልቂያይዳ ኮሺ ዔርቴያ ማዔ፥ ፄርሴሴ ካታሜሎይዳ ሾይንቴ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ሃዳራ ታኣኒ ዴሮም ኬኤዞም ጌዔቴራ» ጌዔኔ። 40ዬካፓ ዒዚ ኬኤዛንዳጉዲ ዓይሣዛ ጳውሎሴ ኬኤሎይዳ ዔቂ ዴራ ዚቲዮ ጋዓንዳጉዲ ኩቺና ዻዌም ዴራ ዚቲዮ ጌዔስካፓ ዒብሬ ዓሶ ሙኡቺና ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\