ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 22

1«ታ ዒሾንሦ፥ ታ ዓዶንሦ፤ ሃይሾ ሃሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛ ባኮ ዋይዙዋቴ» ጋዓዛ፥ 2ዒዚ ዒብሬ ዓሶ ሙኡጮና ጌስታሢ ዓሳ ዋይዛዖ ዎንዳስካፓ ባሼ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴ ፔኤኮ ጌኤዞ ጌስታዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 3«ታኣኒ ኪልቂያይዳ ዓኣ ፄርሴሴ ካታሞይዳ ሾይንቴያ ዓይሁዴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ዲጬሢያ ሃኖ ዬሩሳላሜ ካታሞይዳኬ። ዓዶንሢ ዎጎ ኮሺ ታኣኒ ዔሪ ዓዳ ሃሢ ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ዒናፓ ናሽኪ ፆኦሲም ታ ማዻያኬ፤ ታና ዔርዜሢያ ጌማሊያሌ ጎዖሢኬ። 4ሃኖ፥ ጎዳ ጎይፆ ሃንታ ዓሶ ቢያ ታ ዳውሳያኬ፥ ዛሎ ታ ዎዺያ ዎዻኔ፤ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዓርቂ ዓርቂ ቱኡዞ ማኣራ ታ ቱኡሳኔ። 5ዬይ ጎኔ ማዒፆ ቄኤሶኮ ቢያ ሱኡጋሢና ዎጎ ዎጋ ዓሳ ቢያ ታኣም ማርካዻንዳኔ። ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዬኖጉዴ ዓሶ ቱኪ ዬሩሳላሜ ዔኪ ሙኪ ሜታሳኒ ዳንዳዒሳ ፃኣፒንቴ ኪኢታ ዴማስቆይዳ ዓኣ ቢቶ ዓሶም ዒንጋኒ ታ ዔኬሢያ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢንታ ዬያቶ ዎጎ ዎጋ ዓሶንታፓኬ። 6«ዬያይዲ ዔኪ ታኣኒ ዴማስቆ ዴንዲ ካታሞኮ ዑካኣና ዓባ ሳዛ ጫርጌ ዎዶይዳ ታ ዔሩዋንቴ ዼኤፒ ዓኣፒዳ ዱካ ፖዒ ታ ኮይላ ፖዔኔ። 7ዒማና ታኣኒ ቶጊ ዓኣዻ ባካፓ ሳዓ ሎኦሚ ‹ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጋ ዳውሳይ?› ጋዓ ዑኡሲ ዋይዜኔ። 8ታኣኒ ‹ጎዳሢዮ! ኔ ዖናዳይ?› ጌዔኔ፤ ዒዚያ ማሃዖ ‹ታኣኒ ኔ ታና ዳውሳ ናዚሬቶ ዬሱሴኬ› ጌዔኔ። 9ታኣና ዎላ ዓኣ ዓሳ ፖዖ ዛጌያፓዓቴም ዒዚ ታኣና ዎላ ጌስታኣና ዎዚ ጌዔቴያ ዑኡዞ ዔያታ ዋይዚባኣሴ። 10ታኣኒያ ‹ጎዳሢዮ! ታ ዓይጎ ዎዶንዶይ?› ጋዓዛ፥ ጎዳሢ ታኣም ኬኤዛዖ ‹ሃሢ ዔቂጋፓ ዴማስቆ ዓኣዼ፤ ኔ ማዻንዳ ባካ ቢያ ዒኢካ ኔኤም ኬኤዚንታንዳኔ› ጌዔኔ። 11ዓኣፓ ታኣኮ ፖዓ ዱኬሢሮ ዛጋኒ ዳንዳዒባኣያ ማዓዛ ታኣና ዎላ ዓኣ ዓሳ ኩጮ ታኣኮ ዓርቂ ጎቺ ታና ዴማስቆ ሄሊሴኔ። 12«ዒኢካ ሃናኒያ ጌይንታ ፔቴ ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዒዛ ጋላታያ፥ ሙሴ ዔርዜ ዎጎዋ ቦንቻ ዓሲኬ። 13ዒዚ ታ ኮራ ሙኪ ዓጫ ዔቃዖ፦ ‹ዒሻሢዮ ሳውሌ! ዓኣፓ ኔኤኮ ጊንሣ ዛጎንጎ› ጋዓዛ፥ ዬማና ኔጉዋዖ ዓኣፓ ታኣኮ ዛጌም ዒዛኣ ታ ዴንቄኔ። 14ዒዚ ታኣም ‹ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ኔ ዒዛኮ ማሊፆ ዔራንዳጉዲ፥ ፂላሢያ ኔ ዛጋንዳጉዲና ዑኡዞዋ ኔ ዒዛኮ ዋይዛንዳጉዲ ቤርታዺ ኔና ዒ ዶኦሬኔ። 15ዬያ ዒዚ ማዼሢ ኔ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮናኮ ዓሲ ቢያ ቤርቲዳ ዒዛኮ ኔ ማርካ ማዓንዳጉዲኬ። 16ሂዳዖ ሃሢ ኔ ዓይጎሮ ናጋይ? ዔቂጋፓ ዋኣፆ ማስቴ፤ ጎዳ ሺኢቂ ጎሞይዳፓኣ ማስቲ ጌኤሽኬ› ጌዔኔ። 17«ዬካፓ ዬሩሳላሜ ማዒ ታ ሙኪ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሺኢቃኣና ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኣዚ ታ ዛጌኔ። 18ዬማና ጎዳሢ ታኣም ጴዺ ‹ኔኤኒ ታ ዛሎና ኬኤዛ ማርካቶ ኔኤኮ ዔያታ ዔኪንዱዋኣሢሮ ኔጉዋዖ ሩኡሪና ዬሩሳላሜይዳፓ ኬስኬ!› ጌዔኔ። 19ታኣኒያ ‹ጎዳሢዮ! ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ዓኣዺ ኔና ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ታ ቱኬሢና ጳርቄሢ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ዔራኔ። 20ኔኤኮ ማርካ ማዔ ዒስፂፓኖሴ ዎዾዋኣና፥ ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዎዻ ዓሶ ዓጫ ዔቂ ዔያቶና ዎላ ዎዺፃ ቃራኬ ጌዔኔ፤ ዓፒሎዋ ታ ዔያቶኮ ካፔኔ፤› 21ጎዳሢ ጊንሣ ‹ሃኬ ዓኣ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆ ባንሢ ታ ኔና ዳካንዳሢሮ ዔቂ ዴንዴ› » ታኣም ጌዔኔ። 22ዬያ ሄላንዳኣና ዴራ ቢያ ጳውሎሴኮ ጌኤዞ ዋይዛኔ፤ ዬማፓ ዓሳ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ሃያጉዴ ዓሲ ሳዖይዳፓ ባይቆም! ሃያጉዴ ዓሲ ሼምፖና ናንጋኒያ ኮይሱዋሴ!» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 23ዒማና ዔያታ ዒላቲ ዒላቲ ማኣዓሢ ፔኤኮ ኬሲ ዡጊ ዡጊ ዓጪያ ሳዓፓ ዔኪ ዔኪ ጫሪንጮ ባንሢ ላኣሌኔ። 24ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬያ ዛጋዖ ጳውሎሴ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ጌልዛንዳጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሢ፥ ዴራ ዒዛይዳ ዓይጎሮ ሃያይዲ ዒላታቴያ ዔራኒ ጳርቂ ጳርቂ ዒዛ ዖኦጫንዳጉዲ ዓይሤኔ። 25ዒማና ዒልዒዳፓ ፑኡሲንቴ ቃልሾና ፒሪ ቱኪ ጳርቃኒ ዔያታ ጊኢጋኣና ጳውሎሴ ዒዛ ኮራ ዔቂ ዓኣ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ፦ «ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔያ ዎጊንቲባኣንቴ ጳርቃንዳጉዲ ዒንሢም ዓይሢንቲያ?» ጌዔኔ። 26ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬያ ዋይዛዖ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ባንሢ ዓኣዺ፦ «ኔኤኒ ዎዳኒ ጋዓይ? ሃይ ዓሢ ሮሜ ዓጪ ዓሲኬ!» ጌዔኔ። 27ዬያሮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጳውሎሴ ባንሢ ዶጪጋፓ፦ «ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ፤ ኔኤኒ ሮሜ ዓጪ ዓሲዳ?» ጋዓዛ፥ ዒዚያ፦ «ሂዮ» ጌዔኔ። 28ፖኦሊሶ ዓይሣሢ፦ «ታኣኒ ዒዞ ዓጮ ዓሲ ማዓኒ ሚርጌ ሚኢሼ ጪጌኔ» ጋዓዛ፥ ጳውሎሴ ጊንሣ፦ «ታኣኒ ጋዓንቴ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዒ ዒኢካ ሾሾይንቴያኬ» ጌዔኔ። 29ዬያሮ ዒዛ ዖኦጫኒ ጊኢጊንቲ ዓኣ ዓሳ ኔጉዋዖ ዒዛ ኮራፓ ሺኢኬኔ፤ ፖኦሊሶ ዓይሣሢያ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ካኒ ቢራታና ቱኪሴሢሮ ዒጊጬኔ። 30ዚሮ ጉቴሎ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ዎጎና ዓይሢሳሢኮ ፒዜ ማዔ ካራ ዓይጎታቴያ ዔራኒ ኮዒ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዎጎ ዎጋ ዓሶና ቢያ ቡኪንታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ጳውሎሴ ቱኪንቴ ካኖ ቢራቶ ቡሊ፥ ዔያቶ ቤርቶ ዒዛ ዒ ሺኢሼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\