ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 23

1ዬካፓ ጳውሎሴ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ጊዥ ጌዒ ዛጋዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ሃኖ ሄላንዳኣና ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ታ ናንጌሢ ኮሺ ማሊሢናኬ» ጌዔኔ። 2ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ፥ ሃናኒያ ጋዓንቴ ጳውሎሴኮ ዻንጎ ባዓንዳጉዲ ኮራ ዔቂ ዓኣ ዓሶ ዓይሤኔ። 3ዬማና ጳውሎሴ ሃናኒያም፦ «ኔኤኒ ቦኦሪንታሢና ዑፃ ሜኤቺንቴ ኮጫሦ! ኔና ፆኦሲ ጳርቃንዳኔ፤ ዎጌ ጎይሢና ዎጋኒ ሃካ ኔ ዴዒ ዓኣዖ ዎጌባኣ ጎይሢና ታና ጳርቃንዳጉዲ ኔ ዓይሣ?» ጌዔኔ። 4ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማዔ፥ ፆኦሲም ማዻሢ ኔ ጫጫሽካ?» ጌዔኔ። 5ጳውሎሴያ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ቄኤሶኮ ቢያ ዒ ሱኡጌ ማዔሢ ታ ዔሪባኣሢሮኬ፤ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ‹ኔ ዴሮኮ ሱኡጋሢ ዑፆይዳ ፑርታ ጌኤሲ ጌስቲፖ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ» ጌዔኔ። 6ጳውሎሴ ዒኢካ ዓኣ ዓሶይዳፓ ሄካሢ ፔርሴ ዓሲ፤ ዛላ ሶዶቄ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ታኣኒ ፔርሴ ዓሶ ፃጳፓ ሾይንቴያ ፔርሴ ዓሲኬ፤ ሃይሾ ሃሢ ታኣኒ ዎጎ ዓሶ ቤርቶ ሺኢኬሢ ሃይቄ ዓሲ ዔቃንዳያታሢ ጉሙርቃሢሮኬ» ጌዒ ዑኡዞ ፔኤሲ ዼጊዲ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ባኣካ ኬኤዜኔ። 7ጳውሎሴያ ዬያ ኬኤዛዛ ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶና ባኣካ ዣላ ማዢንቴም ዎጎ ዎጋ ዓሳ ላምዖ ፓቂንቴኔ። 8ዓይጎሮ ጌዔቶ ሶዶቄ ዓሳ፦ «ሃይቢፓ ዔቂሢ ባኣሴ፤ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻኣ ባኣሴ፤ ዓያናኣ ባኣሴ» ጋዓዛ፥ ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ «ዬይ ባካ ቢያ ዓኣኔ» ጌዒ ጉሙርቃኔ። 9ዬያሮ ዼኤፒ ዣላ ዔቄኔ፤ ፔርሴ ፃጳፓ ማዔ ፔቴ ፔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔቃዖ፦ «ኑኡኒ ሃያ ዓሢዳ ፔቴታዖ ፑርታ ባኣዚ ዴንቂባኣሴ፤ ዓያና ሃሣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዒዛም ኬኤዜያ ናንዳኔ ኑ ዓይጎ ዔራንዳይ?» ጌዒ ማርሜኔ። 10ዣላሢ ዶዲ ዶዲ ዴንዴሢሮ ዓሳ ጳውሎሴ ሾኦሊ ላኣሉዋጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒጊጫዖ፦ «ኬዲ ዓሶ ባኣካፓ ጳውሎሴ ጎቺ ኬሲ ዔኪ ዬዒ፥ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ዔኪ ዓኣዹዋቴ!» ጌዒ ፖኦሊሶ ዓይሤኔ። 11ዬኖ ዋንቴሎ ጎዳሢ ጳውሎሴኮ ኮይሎይዳ ዔቃዖ፦ «ዒጊጪፖ! ዬሩሳላሜይዳ ታኣም ኔ ማርካዼሢጉዲ ሃሣ ሮሜይዳኣ ኔ ታኣም ማርካዻንዳያ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። 12ሳዓ ካራዛ ዓይሁዶ ዓሳ ቡኪንታዖ፦ «ጳውሎሴ ኑ ዎዹዋዖ ሙኡዚያ ሙዒ ዑሽኮ ባኣዚያ ዑሽካዓ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 13ዬኖ ጌዒ ፑርቶ ማሊፆና ዎላ ዞርቴ ዓሶኮ ፓይዳ ዖይዲታሚፓ ዑሣኬ። 14ዔያታ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ኮራ ዓኣዻዖ፦ « ‹ጳውሎሴ ኑኡኒ ዎዹዋዖ ሙኡዚ ሙዒንዱዋሴ› ጌዒ ጫኣቄኔ፤ 15ዬያሮ ዒንሢ ዎጎ ዎጋ ዓሶና ዎላ ጌስታዖ፥ ኮሺ ዒንሢ ዖኦጫንዳ ባኣዚ ዓኣያ ማሊሲጋፓ፥ ጳውሎሴ ዒንሢም ዒዚ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዖኦጩዋቴ። ኑኡኒያ ዒዚ ሃካ ዒንሢ ቤርቶ ሄላንዳሢኮ ቤርታ ዒዛ ዎዻኒ ጊኢጌኔ» ጌዔኔ። 16ጋዓንቴ ጳውሎሴኮ ዔኤዚማቲ ማዓ፥ ናይስኬያ ዬኖ ፑርቶ ዞርቶና ማሊፄሎ ዋይዜሢሮ ፖኦሊሳ ዓኣ ቤዞ ዴንዲ ጌላዖ ሃይሶ ጳውሎሴም ኬኤዜኔ። 17ጳውሎሴያ ፄኤቶ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣዞንሢዳፓ ፔቴሢ ዔኤላዖ፦ «ሃይ ናዓሢ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም ኬኤዛ ባኣዚ ዓኣያታሢሮ ዒዛ ቤርቶ ሺኢሼ» ጌዔኔ። 18ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ናዓሢ ዔኪ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራ ጌላዖ፦ «ቱኡዞ ዓሢ፥ ጳውሎሴ ሃይ ናዓሢ ኔኤም ኬኤዛ ባኣዚ ዓኣሢሮ ኔ ቤርቶ ዒዛ ሺኢሻንዳጉዲ ታና ሺኢቄኔ» ጌዔኔ። 19ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ናዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ዶጪሳዖ፦ «ኔ ታኣም ኬኤዛ ባካ ዓይጎዳይ?» ጌዒ ዒዛ ዱማሲ ዖኦጬኔ። 20ናዓሢያ ዒዛም ኬኤዛዖ፦ «ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ዛሎ ባኮ ዶዲሺ ዖኦጫያ ማሊ ዚሮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ኔ ዔያቶም ሺኢሻንዳጉዲ ኔና ዖኦጫኒ ዎላ ዞርቴኔ፤ 21ጋዓንቴ ኔ ዔያቶም ዔኤዒፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ‹ዒዛ ኑ ዎዹዋዖ ሙኡዚያ ሙዓዓ፥ ዑሽኮ ባኣዚያ ዑሽካዓ› ጌዒ ዎላ ዞርቲ ጫኣቄ ዖይዲታሚፓ ባሼ ዓሲ ዒዛ ዎዻኒ ካቲ ዓኣኔ፤ ሃሢ ዔያታ ካፓሢ ኔ ዑኡዞ ሌሊኬ» ጌዔኔ። 22ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢያ፦ «ሃያ ኔ ታኣም ኬኤዜ ባኮ ሜሌ ዖኦማኣ ኬኤዚፖ» ጋዓዖ ናማሢ ዳኬኔ። 23ዬካፓ ሮሜ ዓጮ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፄኤቶ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ዔኤላዖ፦ «ዹሞኮ ዖኦሻ ዎዴ ማዓዛ ቂሳሪያ ዓጮ ዴንዳንዳ ላምዖ ፄኤታ ዱማ ዱማ ዖልዚ ዓሲ፥ ላንካይታሚ ፓሮና ዖላ ዓሲ ሃሣ ላምዖ ፄኤታ ዎርሢና ዖላ ዓሲ ጊኢጊሺ፥ 24ጊንሣ ጳውሎሴማኣ ፓሮ ጊኢጊሻዖ ዓጮ ዎይሣ ፒልኪሴ ባንሢ ኮሺና ሄሊሱዋቴ» ጌዔኔ፤ 25ቃሲ ሃሣ ሂዚ ጋዓ ኪኢታ ዳኬኔ፦ 26«ቦንቺንታያና ዓጮ ዎይሣያና ማዔ ፒልኪሴም፤ ሃይ ኪኢታ ዳኪንቴሢ፦ ቄላውዲዎስ ሉሲያይዳፓኬ፤ ኔ ኮሺዳ? 27«ሃያ ዓሢ ዓይሁዴ ዓሳ ዓርቂ ዎዻኒ ጋዓንቴ ዒዚ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ታ ዔሬሢሮ ታኣኮ ፖኦሊሶና ዎላ ታ ሙኪ ዒዛ ዻቂሼኔ። 28ዓይጎ ዛላና ዓሳ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዔቴያ ዔራኒ ዔያቶኮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ዒዛ ታ ሺኢሼኔ። 29ጋዓንቴ ዔያታ ዓይሢሳኒ ኮዓሢ ፔ ዎጎ ዛሎ ባኣዚና ማዔሢ ታ ዔሬኔ፤ ሃሣ ሃያ ዓሢ ሃይቢና ቱኡሲናም ሄሊሳ ባኣዚ ባኣሴ። 30ሃያ ዓሢ ዎዺሢሮ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢ ማሊንቴሢ ታ ዋይዛዖ ኔጉዋዖ ኔ ባንሢ ታ ዳኬኔ፤ ዎጎና ዓይሢሳኒያ ኮዓ ዓሳኣ ፔኤኮ ሃይሶ ኔ ቤርታ ሺኢሻንዳጉዲ ታ ዔያቶም ኬኤዜኔ።» 31ዬያሮ ዖሎ ዓሳ ዓይሢንቴ ጎይፆና ጳውሎሴ ዹማ ዔኪ፥ ዓንቲጳፂሪሴ ጌይንታ ዓጮ ሄሊሴኔ፤ 32ዚሮ ጉቴሎ ፓራሢና ዎላ ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴና ዎላ ዴንዳንዳጉዲ ማሃዖ፥ ዔያታ ጊንሣ ፔ ቤዞ ማዔኔ። 33ፓራሢና ዓኣ ዓሳ ቂሳሪያ ሄላዖ ዳኪንቴ ኪኢቶ ዓጮ ዎይሣሢም ዒንጊ፥ ጳውሎሴ ዒዛ ቤርቶ ዔኪ ሺኢሼኔ። 34ዓጮ ዎይሣሢ ኪኢቶ ዛጌስካፓ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ኔ ዓጮኮ ዎኖ ቤዛፓዳይ?» ጌዒ ዖኦጪ፥ ኪልቂያ ዓጪ ዓሲ ማዔሢ ዔራዖ፦ 35«ኔና ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓ ዓሳ ሙካዛ ታ ሃይሶ ዋይዛንዳኔ» ጌዒ፥ ካኣቲ ሄሮዲሴ ማዢሴ ማኣሮይዳ ዴይሢ ዒዛ ካፓንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\