ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 24

1ዶንጎ ኬሊኮ ጊንፃፓ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ሃናኒያ ፔቴ ፔቴ ጪሚንታ ፄርፄሉሴ ጌይንታ ዎጌ ኮሺ ዔራያ፥ ዓሲ ዛላ ጌስታስኬያንታ ፔኤና ዔኪ ቂሳሪያ ዓጮ ዴንዴኔ፤ ዔያታ ዴንዲ ዓጮ ዎይሣ ፒልኪሴ ቤርቶ ሺኢኪ ጳውሎሴ ዻቤኔ ጋዓ ባኮ ዛሎ ኬኤዜኔ። 2ዬካፓ ጳውሎሴ ዔኤሊንቲ ሙካዛ፥ ፄርፄሉሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዚፆ ዓርቄኔ፦ «ቦንቺንታ ፒልኪሴ! ኔ ዛሎና ኑኡኒ ሚርጌ ኮሹሞ ዴንቄኔ፤ ኔኤኮ ኮዦ ዎይሢፆና ኑ ዴሮም ላኣሚንቲሢያ ጴዼኔ፤ 3ዬኖ ኔኤኮ ኮዦ ማዾ ቢያ ቤዞና ቢያ ዎዶናይዳ ኑ ዔኬሢ ዼኤፒ ቦንቾናኬ። 4ሃሢ ጋዓንቴ ኔኤኮ ዎዶ ታ ጉሪ ኩርሱዋዖና ሃሣ ታ ኔና ጉሪ ላቢሱዋዖ ቃሚሢና ታ ኔኤም ኬኤዛ ባኮ ሼሌዑሞና ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ 5ሃይ ዓሢ ኑኡኮ ፑርታ ዶርዖ ማዔኔ፤ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያሢዳ ዣሎ ዔቂሳኔ፤ ናዝራ ዓሶ ጌይንታ፥ ዱሙሞ ማዤ ዓሶኮዋ ዒዚ ዔኪ ዓኣዻሢኬ። 6ሃሣ ዒዚ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ዒኢሳኒ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዓርቂ፥ ኑ ዎጎ ጎይፆና ዎጋኒ ማሌኔ፤ 7ጋዓንቴ ፖኦሊሶ ዓይሣ ሉሲዮሴ ሙኪ ዼኤፒ ዎልቄና ኑ ኩጫፓ ዒዛ ቶሊሲ ዔኪ፥ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ዓሶዋ ኔ ቤርቶ ሺኢኮንጎ ጌዒ ዓይሤኔ፤ 8ሃይ ኑኡኒ ዒዛይዳ ሺኢሻ ጌኤዛ ቢያ ጎኔ ማዒፆ ኔ ኔ ቶኦኪና ዖኦጪ ዔራኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዛ፥ 9ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ዬይ ባካ ቢያ ጎኔኬ» ጌዒ ጌዒ ሶኦሬኔ። 10ዓጮ ዎይሣ፥ ፒልኪሴ ኩቻ ዻዊ ጳውሎሴ ጌስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ጳውሎሴያ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሚርጌ ሌዔ ሃያ ዓጮኮ ኔ ዎይሣያ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ማሂፆ ኔኤም ኬኤዛሢ ዎዛናኬ፤ 11ዬሩሳላሜይዳ ታ ፆኦሲ ዚጊ ካኣሽካኒ ዓኣዼንቴ ታጶ ላምዖ ኬሊዳፓ ባሺንዱዋኣሢ ኔ ኔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ 12ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዖም ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ሃሣ ካታሞይዳ ማዔቶዋ ዓይጎ ዓሲናታዖ ታ ማርማንቴ፥ ዴሮዋ ዣሎም ታ ዔቂሳንቴ ዔያታ ታና ዴንቂባኣሴ፤ 13ሃሢ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ቢያ ጎናሲሢ ማዓንዳ ማርካ ፔቴታዖ ዔያታ ኔኤም ሺኢሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 14ጋዓንቴ ዬያ ታ ኔኤም ፔጋሲ ኬኤዛኒ ኮዓኔ፤ ዔያታ ‹ዒዚ ሉኡቂ ካኣሽካኔ› ጋዓ ጎይፆ ታኣኒ ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ካኣሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ጉሙርቃኔ። 15ዔያታ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሣሢጉዲ ኮዦ ዓሶንታ ፑርቶ ዓሶንታ ሃይቢዳፓ ዔቃንዳሢ ታኣኒያ ፆኦሲና ጉሙርቃኔ። 16ዬያሮ ፆኦሲና ዓሲና ቤርቲዳ ጌኤሺ ዒና ታኣኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ኮዓኔ። 17«ዬሩሳላሜይዳፓ ታ ኬስኬንቴ ሚርጌ ሌዔ ዓኣዼሢኮ ጊንፃ ማንቆ ማዔ ታ ዓሶም ማዓንዳያ፥ ማኣዶ ሚኢሼና ሃሣ ፆኦሲም ዒንጊንታ ዒንጎ ባኣዚ ታኣኒ ዔኪ ሙኬኔ። 18ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታና ዔያታ ዴንቄሢ ታ ዬያ ማዻንቴኬ፤ ዬማና ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዎጎ ታኣኒ ኩንሣኔ፤ ሃሣ ዒኢካ ታኣና ዎላ ሚርጌ ዴሬያ ባኣሴ፤ ዣላኣ ዔቂባኣሴ። 19ጋዓንቴ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ሂንዳ ዔያታ ታና ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ካራ ዓኣቶ ኔ ቤርታ ሺኢኪ ኬኤዞንጎ። 20ጊንሣ ሃሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶይዳ ታ ሺኢካዖ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቶ ሃሢ ሃይካ ዓኣዞንሢ ኬኤዞንጎ። 21ጎኔና ታ ዔያቶ ባኣኮይዳ ዔቂ ‹ሃይቄ ዓሲኮ ዔቂሢ ዓኣኔ› ጌይፆና ሃኖ ታኣኒ ዎጌም ዒንሢ ቤርቶ ሺኢኬኔ ጌዒ ዼግ ጌዔ ዑኡሲና ታ ኬኤዜኔ፤ ዬማፓ ዓታዛ ሜሌ ታኣኒ ማዼ ባኣዚ ባኣሴ» ጌዔኔ። 22ፒልኪሴ ጋዓንቴ ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎ ሚርጌና ዔራያታሢሮ፦ «ፖኦሊሶ ዓይሣ፥ ሉሲዮሴ ሙካዛ ዒንሢ ጌኤዞ ጌስቲ ታ ኩንሣንዳኔ» ጌዒ ዔያቶ ዳካዖ፥ 23ጳውሎሴ ካፓ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም፦ «ፔቶዋ ዒዛ ቃዚ ሜታሱዋዖ ዛጊ ካፔ፤ ዒዛኮ ዒጊና ዒዛም ኮይሳ ባኮ ዔኪ ሙካኣና ላኣጊፖ» ጌዔኔ። 24ዻካ ኬሊኮ ጊንፃፓ ፒልኪሴ ዲሩሲላ ጌይንታ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔያ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ ሙኪ፥ ጳውሎሴ ዔኤሊሴስካፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላ ዒዚ ኬኤዛሢ ዋይዜኔ። 25ፂሉሞና፥ ዓሲ ፔና ዎይሣንዳ ዛላና ሃሣ ፆኦሲ ሃጊ ቢያሢዳ ዎጋንዳሢ ዛሎ ጳውሎሴ ኬኤዛዛ ፒልኪሴ ዒጊጫዖ፦ «ሃሢ ዴንዴ፤ ጊኢጌቴ ሜሌ ኬሊና ታ ኔና ዔኤሊሳንዳኔ» ጌዔኔ። 26ፒልኪሴ ጳውሎሴይዳፓ ሚኢሼ ዔካኒ ዎዛ ጌሢ፥ ሚርጌ ኬሊ ጳውሎሴ ዔኤሊሲ ዔኤሊሲ ጌስታኔ። 27ላምዖ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጶርቂዮስ ፒስፆሴ ጎዖሢ ፒልኪሴ ቤዞ ጌሌኔ፤ ፒልኪሴያ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ጳውሎሴ ቱኪንቴ ቤዛ ሃሼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\