ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 25

1ፒስፆሴ ፔኤኮ ዒ ዓጮ ዎይሣ ቤዞ ጌሊ ሃይሦ ኬሊ ዴዓዖ፥ ቂሳሪያይዳፓ ዬሩሳላሜ ዓኣዼኔ፤ 2- 3ዒኢካ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዼኤፖና ጳውሎሴ ማዼ ባኮ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ «ጳውሎሴ ሃካ ዬሩሳላሜ ዔኪ ኑም ዬዔቴራ» ጌዒ ዒዛ ኮራ ሚርጌና ሺኢቄኔ፤ ዬያ ዔያታ ጋዓኒ ዳንዳዔሢ ጎይፃ ካቲ ጳውሎሴ ዎዻኒ ኮዔሢሮኬ። 4ፒስፆሴ ጋዓንቴ፦ «ጳውሎሴ ቂሳሪያይዳ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቲ ካፒንቲ ዓኣኔ፤ ታኣኒያ ሃሣ ዑኬና ማዒ ዒኢካ ዓኣዻንዳኔ፤ 5ዒንሢኮ ዎይሣ ዓሳ ታኣና ዎላ ቂሳሪያ ዓኣዺ፥ ጳውሎሴ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቴ ዒኢካ ዔያታ ዎጊሶንጎ» ጌዔኔ። 6ፒስፆሴ ሳሊዳፓ ዴንዲ ታጶ ኬሊ ሄላንዳኣና ዔያቶና ዎላ ዴዔስካፓ ቂሳሪያ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ዒዚ ሄላዖ ዚሮ ጉቴሎ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ ዓሳ ዒዛም ጳውሎሴ ዔኪ ሺኢሻንዳጉዲ ዓይሤኔ። 7ዬካፓ ጳውሎሴ ሙካዛ ዬሩሳላሜይዳፓ ሙኬ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛኮ ዓጮ ማንጊ ዔቃዖ ዒዛ ላሣንዳ ማርካ ዴንቃኑዋያ ሚርጌ ዴኤሢ ሃይሴ ዒዛይዳ ሺኢሼኔ፤ 8ጳውሎሴያ፦ «ታኣኒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎይዳ ማዔቶዋ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሃሣ ሮሜ ዓጮኮ ካኣቲ ዑፆይዳ ማዼ ዻቢንቲ ባኣሴ» ጌዒ ማሂ ኬኤዜኔ። 9ፒስፆሴ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ኮዓዖ ጳውሎሴ ኮራ፦ «ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ሃያ ባኮ ዛሎ ዒኢካ ታ ቤርታ ኔ ሞኦታኒ ዴንዲንዱዋይ?» ጌዔኔ። 10ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሃይሾ ታኣኒ ሞኦቲንታኒ ታና ኮይሳ፥ ሮሜ ዓጮ ካኣቲኮ ዎጎ ቤዛ ዔቄኔ፤ ኔኤኒ ኮሺ ዔራሢጉዲ ዓይሁዶ ዓሶይዳ ታኣኒ ፔቴታዖ ማዼ ዻቢንቲ ባኣሴ፤ 11ታኣኒ ዻቤያ ማዔቶ ሃሣ ሃይቢም ታና ዎጊሳ ዻቢንቲ ታ ማዼቶ ሃይቢፓ ዻቆም ታ ጎዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ጌኤዛ ጉሪ ባኣዚ ማዔቶ ዖኦኒያ ታና ዔያቶም ዓኣሢ ዒንጋኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ታኣኒ ሃሢ ጌኤዛ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቤርቶ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 12ዒማና ፒስፆሴ ዒዛና ዎላ ዞርቲ ማዻ ዓሶና ጌስታዖ፦ « ‹ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቤርቶ ታና ዳኬ› ጌዒ ኔ ዖኦጬሢሮ ካኣቲ ቤርቶ ኔ ዓኣዻንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዻካ ኬሊኮ ጊንፃ ካኣቲ ዓጊሪጳና ቤርኒቄና ፒስፆሴ ዛጋኒ ቂሳሪያ ዓጮ ሙኬኔ። 14ዒኢካ ዔያታ ሚርጌ ኬሊ ዴዔሢሮ ፒስፆሴ ጳውሎሴ ዛሎ ባኮ ሂዚ ጌዒ ካኣቲ ዓጊሪጳም ፔጋሲ ኬኤዜኔ፦ «ፒልኪሴ ቤርታ፥ ዎዳ ቱኪ ሃሼ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ 15ታኣኒ ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዒኢካ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞና ዬያ ዓሢ ዛሎ ታኣም ኬኤዜስካፓ ታ ዎጋንዳጉዲ ዔያታ ዖኦጬኔ። 16ታኣኒ ጋዓንቴ ‹ዎጌም ሺኢኬ ዓሲ ሺኢሼ ዓሶ ቤርታ ዔቂ ዎጊሳ ሃይሶ ዛሎ ማሂ ኬኤዙዋንቴ ዎጊሳኒ ሺኢሼ ዓሶም ዓኣሢ ዒንጊሢ ሮሜ ዓጪ ዳምቤቱዋሴ› ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ። 17ዬያሮ ዎጎም ሺኢሼ ዓሳ ቡኪንቲ ሃይካ ሙካዛ ኔጉዋዖ ዚሬሎ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ፥ ጳውሎሴ ዓሳ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ታ ዓይሤኔ። 18ዬካፓ ዎጎም ሺኢሼ ዓሳ ዒ ዻቤ ባኮ ኬኤዛኒ ዔቃዛ፦ ‹ፑርታ ባኣዚ ዒዚ ማዼያናንዳኔ› ጌዒ ታ ማሌጎይፆ ጉዴያ ዎጌም ሺኢሻንዳ ባኣዚ ፔቴታዖ ዔያታ ሺኢሺባኣሴ። 19ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ዔያታ ማርማሢ ፔኤኮ ካኣዦ ዛሎና ሃሣ ሃይቄያታንቴ፥ ጳውሎሴ ‹ሼምፔና ዓኣኔ› ጋዓ ዬሱሴና ዛሎኬ። 20ታኣኒያ ዬያጉዴ ባኣዚ ዖኦጪፃ ታኣም ዴኤፄሢሮ ጳውሎሴ ኮራ፦ ‹ዬሩሳላሜ ዓኣዺ ዒኢካ ሃያ ባኮ ኔ ሞኦቲንታኒ ዴንዲንዱዋይ?› ጌዔኔ። 21ዒዚ ጋዓንቴ ጌኤዛ ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ዓኣዻንዳጉዲ ኮዒ ‹ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኩዋቴ› ጌዔሢሮ ታ ዒዛ ዳካንዳያ ሄላንዳኣና ቱኡዞ ማኣራ ዴዓንዳጉዲ ዓይሤኔ» ጌዔኔ። 22ካኣታሢ ዓጊሪጳ ፒስፆሴ ኮራ፦ «ታኣኒያ ዬይ ዓሢ ጌስታ ሃይሶ ዋይዛኒ ኮዓኔ» ጌዔኔ። ፒስፆሴያ ዒዛም፦ «ሂዴቶ ዚሮ ኔ ዋይዛንዳኔ» ጌዔኔ። 23ዬያሮ ዚሮ ጉቴሎ ዓጊሪጳና ቤርኒቄና ካኣቱሞ ዓፒሎ ማኣዒ፥ ዼኤፒ ዒጊቻ ቦንቺንቲና ፖኦሊሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ካታሞይዳ ዓኣ ዼኤፖ ዓሶና ዎላ ዎጎ ዎጎ ዳልጎ ማኣሮ ጌላዛ ፒስፆሴ ጳውሎሴ ዒኢካ ዔኤሊ ዔኪ ሺኢሻዖ፦ 24«ካኣታሦ ዓጊሪጳ! ሃሣ ዒንሢያ ቢያ ኑኡና ዎላ ዓኣ ዓሳ፤ ‹ሃይ ዓሢ ሃካፓ ሴካ ሼምፔና ናንጋንዳያ ኮይሱዋሴ› ጌዒ ዒላቲ ዬሩሳላሜይዳ ሃሣ ሃይካ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሳ ታ ዎጋንዳጉዲ ታና ዔያታ ዖኦጬ ዓሢ ሃይ ዒንሢ ዛጋሢኬ። 25ታኣኒ ጋዓንቴ ሃይቢም ዎጊሳንዳ ዻቢንቲ ዒዛይዳ ፔቴታዖ ዴንቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኬ ጌዔሢሮ ዒኢካ ታ ዳካኒኬ። 26ያዺ ማዔቶዋ ዒዛ ዛሎ ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ታ ፃኣፒ ዳካንዳ ዔርቴ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዬያሮ ሃሢ ዒዚ ዖኦጪንቴስካፓ ታ ፃኣፓንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳያናንዳኔ ጌዒ ዒንሢ ቤርቶ፥ ባሼና ሃሣ ካኣቲ ዓጊሪጳ! ኔ ቤርቶ ታ ሺኢሼኔ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ ቱኡሲ ዓሲ ሌካ ዼጌ ቤሲ ዳኪንታኣና ዒዛ ዓይሤ ባኮ ዛሎ ፔጋሱዋዖ ሃሺሢ ዔኤያቶ ታኣም ማሊ ጴዼኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\