ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 26

1ዓጊሪጳ ጳውሎሴም፦ «ኔኤኒ ኔ ዛሎ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዛ፥ ጳውሎሴ ቶኦኮ ሂርኪዴስካፓ ዔቂ ሂዚ ጌዒ ጌኤዞ ማሂፆ ሃይሶ ኬኤዜኔ፤ 2«ካኣታሦ ዓጊሪጳ! ዓይሁዶ ዓሳ ታና ዎጎና ዓይሢሳ ባኮ ዛሎ ቢያሮ ሃኖ ታ ኔ ቤርቶይዳ ጌኤዞ ማሂፆ ሃይሶ ኬኤዛሢ ኮሺ ዼኤፒ ዎዛናኬ። 3ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ዓይሁዴ ዓሶ ዳምቦና ዔያቶኮ ማርማሢና ፔጋሲ ዔራያታሢሮ፥ ሼሌዔ ዒናና ዳንዳዒ ታ ጌኤዞ ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ። 4«ናኣቶይዳፓ ዓርቃዖ ዎይቲ ታ ናንጌቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዔራኔ፤ ቤርታፓ ዓርቃዖ ታ ዓጮና ዬሩሳላሜናይዳ ታ ናንጌ ናንጎ ታኣሲ ዔያታ ዔራኔ። 5ሃሣ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኒ ኮዔቶ ኑ ካኣዦይዳ ዎጎ ኮሺ ዶዲሺ ዓርቃያ ማዔ፥ ፔርሴ ዓሶ ዛላ ማዒ ታ ናንጌሢ ዓይፃፓ ዓርቃዖ ዔያታ ዔራኔ። 6ሃሢ ታ ሃካ ዎጎም ሺኢኬሢ ፆኦሲ ኑ ዓዶንሢም ጫኣቂ ዒንጌ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጉሙርቃሢሮኬ። 7ዬኖ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ሄላኒ ታጶ ላምዖ ፃጳ ሮኦሪና ዋንቴና ፆኦሲ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ካፔኔ፤ ካኣቲዮ! ታና ሃሢ ዓይሁዶ ዓሳ ዎጎና ዓይሢሳሢ ዬኖ ታ ጉሙርቃሢሮኬ። 8ሃይቄ ዓሶ ፆኦሲ ዔቂሳንዳያ ማዒፃ ዎይቲ ዒንሢ፥ ዓይሁዶ ዓሶም ጉሙርቂንቱዋያ ማዔይ? 9«ታኣኒ ታ ቶኦኪና ናዚሬቶ ዬሱሴኮ ሱንፆ ዒፂ ማካንዳያ ኮይሳኔ ጌዒ ሚርጌ ባኣዚ ታ ማዼኔ። 10ዬሩሳላሜይዳ ታ ማዼሢ ዬያኬ፤ ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ታ ዔኬ ቢታንቶና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ታ ቱኡሴኔ፤ ዔያቶ ዎዾዋኣና ዎዻ ዓሶኮ ማዻ ቃራኬ ታ ጌዔኔ። 11ሚርጌ ዎዴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔያታ ሜታዻንዳጉዲና ጉሙርቂፆዋ ዔያታ ሃሻንዳጉዲ ማሃኒ ታ ማሌኔ፤ ዔያቶ ዑፆይዳ ሚርጌና ዻጋዺ ሃሣ ሜሌ ሜሌ ካታሞይዳኣ ዓኣዺ ታ ዔያቶ ዳውሳኔ። 12«ዬኖ ዛሎና ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ጉቤ ማዔ ቢታንቶና ዓይሥሢና ዔኪ ዴማስቆ ታ ዴንዳንቴ፥ 13ካኣቲዮ! ጎይፆይዳ ዓባ ሳዛ ጫርጋኣና ዓቢ ፖዒዳፓ ባሼ ፖዒ ታ ዛጌኔ፤ ዬይ ፖዓ ታናንታ ታኣና ዎላ ዓኣዻ ዓሶናኮ ኮይላ ጫሪንጫፓ ፖዔኔ። 14ዬማና ኑኡኒ ቢያሢ ሳዖይዳ ሎኦሚ ዓኣንቴ ዓይሁዴ ዓጪ ሙኡቺና ‹ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጎሮ ዳውሳይ? ጌማይ ጫጮ ሚፆ ማሂ ዓኪ ማኣሳናያጉዲ ኔኤኒ ዬያ ዓጬ ሚፆ ማሂ ዓኪፆና ኔኤሮ ኔ ማኣሳናኔ› ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 15ታኣኒ ማሃዖ ‹ጎዳሢዮ፥ ኔኤኒ ዖናዳይ?› ጋዓዛ፥ ጎዳሢያ ታኣም ሂዚ ጌዔኔ፦ ‹ታኣኒ ኔ ታና ዳውሳ ዬሱሴኬ። 16ጋዓንቴ ሃሢ ዔቄ፤ ታ ኔኤም ሃሢ ፔጋዺ ጴዼሢ ታና ኔ ዛጌ ጎይፆና፤ ሃሣ ሃጋ ሴካ ቤርታ ታ ኔኤም ዻዋንዳ ባኮንታሮ ቢያ ታኣም ኔ ማዻያና ማርካዻያ ማዓንዳጉዲ ታ ኔና ዶኦራኒ ኮዔሢሮኬ። 17ኔ ዓሶ ዒስራዔኤሌ ዴሮንታ ታ ኔና ዳካ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ኩጫፓ ታ ኔና ዻቂሻንዳኔ። 18ኔ ዔያቶኮ ዓኣፖ ቡላንዳጉዲና ዹሞይዳፓ ፖዖ ኔ ዔያቶ ኬሳንዳጉዲ ሃሣ ፃላሄ ዴማፓ ፆኦሲ ባንሢ ኔ ዔያቶ ማሃንዳጉዲ ታ ኔና ማሃንዳኔ፤ ኔ ዬያይዴሢሮ ዔያታ ታና ጉሙርቂ ፔ ጎሞኮ ማኣሪንቲሢ ዴንቃንዳኔ፤ ፆኦሲ ዶኦሬዞንሢ ባኣኮይዳ ዒንጊንቴ ቤዞዋ ዔያታ ዴንቃንዳኔ› » ጌዔኔ። 19ጳውሎሴ ቃሲ ኬኤዛዖ፦ «ዬያሮ ካኣቲ ዓጊሪጳ! ጫሪንጫፓ ታኣም ዒንጊንቲ፥ ጴዼ ባኮም ታ ዓይሢንቴኔ። 20ጋዓንቴ ቤርታዺ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓሶ፥ ሄሊሲ ዬሩሳላሜና ዪሁዳ ዓጮናይዳ ዓኣ ዓሶ ቢያሢና ሃሣ ዬያጉዲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳኣ ጊዳ ጎሞ ቡኡፂ ፆኦሲ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ታ ዔርዜኔ፤ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛ ባኣዚያ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዔያቶም ታ ኬኤዜኔ። 21ዬያይዳፓ ዔቄያና ዓይሁዶ ዓሳ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታ ዓኣንቴ ታና ዓርቂ ዎዻኒ ኮዔኔ። 22ታኣኒ ፆኦሲኮ ማኣዲፃ ታ ጊዳፓ ዱማዺባኣሢሮ ዓሲ ዱማሱዋዖ ቢያሢም ኬኤዚ ኬኤዚ ሃይማ ሄሌኔ፤ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶንታ ሙሴንታ ቤርታዺ ሃጊ ‹ያዺ ማዓንዳኔ› ጌዔ ባኮ ታ ኬኤዜማፓ ሜሌ ፔቴ ባኣዚታዖ ታ ኬኤዚባኣሴ። 23ዔያታ ኬኤዜሢ፦ ‹ሜሲሄ ሜቶ ዔካንዳኔ፤ ሃይቢፓ ዔቂሢና ቤርታሳያ ማዒ፥ ዒስራዔኤሌ ዴሮና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶናም ዻቂንታኮ ፖዒ ዻዋንዳኔ ጌዒኬ› ጌዔኔ።» 24ጳውሎሴ ዬኖ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ፒስፆሴ፦ «ጳውሎሴ! ዓካሪ ኔ ዣኣሽኬኔ፤ ሚርጌ ዔሪፃ ኔና ዣኣሹሞይዳ ጌልዜኔ!» ጌዒ ዼጊዲ ኬኤዜኔ። 25ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ቦንቺንታ ፒስፆሴ! ጎኔና ፒዜ ማዔ ባኣዚ ታ ኬኤዛፓዓቴም ታ ዣኣሽኪባኣሴ። 26ታ ዒዛ ቤርቶይዳ ፔጋሲ ኬኤዜ፥ ካኣቲ ዓጊሪጳ ዬያ ዔራንዳኔ። ዬይ፦ ዓኣሺንቲባኣ ባኣዚ ማዔሢሮ ካኣታሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 27ካኣቲዮ ዓጊሪጳ! ኔኤኒ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ጉሙርቃያቱዋይ? ኔ ጉሙርቃሢያ ታ ዔራኔ» ጌዔኔ። 28ዓጊሪጳ ጳውሎሴ ኮይላ፦ «ኔኤኒ ሃይሾ ታና ሃይማካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማሄኔ ጌይሢኬ!» ጌዔኔ። 29ጳውሎሴ ጊንሣ፦ «ዑኬ ዎዴያ ማዖም ዖዶሲ ዎዴ፤ ኔና ሌሊቱዋንቴ ሃኖ ሃያ ታኣኮ ጌኤዞ ዋይዛ ዓሳ ቢያ ሃይማ ታኣኮ ቱኡዞማፓ ዓታዛ ታጉዲ ማዖም ፆኦሲ ታ ሺኢቃኔ» ጌዔኔ። 30ዬካፓ ካኣቲንታ ዓጮ ዎይሣሢንታ ቤርኒቄንታ ዒዛና ዎላ ዴዒ ዓኣ ዓሶንታ ቢያ ዔቄኔ። 31ዒማና ኬስኪ ዔያታ ዴንዲፆይዳ ዓኣዖ፦ «ሃይ ዓሢ ሃይቃንዳጉዲና ቱኡታንዳጉዲ ዒዚ ማዼ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ» ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 32ሃሣ ዓጊሪጳ ፒስፆሴም፦ «ሃይ ዓሢ ዎንዴ ‹ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኬ› ጌዒባኣቶ ቡሊንታንዳያታንቴኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\