ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 27

1ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዒፃሊያ ዓጮ ኑ ዓኣዻንዳጉዲ ጌይንታዛ ዔያታ ጳውሎሴንታ ሜሌ ቱኡሲ ዓሲንታ «ሮሜ ዓጮ ካኣቲኮ ፖኦሊሶ» ጌይንቲ ፓቂንቴ ዓሶ ዓይሣ ዓሶፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዩሊዮሴ ጌይንታ ፄኤቶ ዓሶ ዓይሣሢም ዔኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዒንጌኔ። 2ዬማና ዒሲያ ዓጮኮ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ ሳዖ ባንሢ ዓዲራሚፂዮኔ ጎዖ ቤዛፓ ዓኣዻ ዋኣፆ ካኣሚሎና ኑ ዴንዴኔ፤ ቴስሎንቄይዳ ናንጋ፥ ሜቄዶኒያ ዓጮ ዓሢ ዓሪስፂሮኮሴያ ኑኡና ዎላ ዓኣኔ። 3ዚሬሎ ኑኡኒ ሲዶና ሄሌኔ፤ ዩሊዮሴ ጳውሎሴም ኮሺ ማዔሢሮ ጳውሎሴ ፔኤኮ ላጎ ባንሢ ዴንዴም ዔያታ ዒዛም ኮይሳ ማኣዶ ማኣዳንዳጉዲ ዓይሤኔ። 4ዬካፓ ኑ ዔቃኣና ዢባራ ኑኡኮ ቤርታ ዢባርሻያ ማዔሢሮ ቆጲሮሴ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎና ካናዺ ኑ ዓኣዼኔ። 5ኪልቂያና ጲንፒሊያ ዓጮ ኮይሎይዳ ዓኣ ባዞና ፒንቄስካፓ ሉቂያ ዓጮይዳ ዓኣ ሙራ ጌይንታ ካታማ ኑ ሄሌኔ። 6ዒዞ ቤዞይዳ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒፃሊያ ዓጪ ባንሢ ዒስኪንዲሪያ ጎዖ ቤዛፓ ዓኣዻ ዋኣሢ ካኣሚሌ ዴንቃዖ ዒዞ ኑና ቶጊሴኔ። 7ሚርጌ ኬሊ ታሢ ታሢ ኑ ዓኣዺ፥ ሚርጌ ሜቶና ቄኔዲዮሴ ካታሞ ኮይሎ ሄሌኔ፤ ዢባራ ጋዓንቴ ቤርቲም ኑ ዴንዱዋጉዲ ኑና ላኣጌሢሮ ሲልሞና ጌይንታ ዋኣፆ ሳዞ ሶርቶሚ ጌሌ ሳዓኮ ኮይሊና ጌዒ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ፥ ቄርፄሴና ካናዺ ኑ ዓኣዼኔ። 8ዬኖ ቤዞና ሚርጌ ሜታዺ፥ ባዞኮ ዓጮማ ዓርቂ ኑ ዓኣዼስካፓ ላሲያ ካታሞ ኮይላ ዓኣ «ዢባሮና ጉዳሢና ዋኣፆ ካኣሚሎ ፑርቲሱዋ ኮሺ ቤሲ» ጌይንታ ቤዞ ኑ ሄሌኔ። 9ኑኡኮ ሃንቲፆይዳ ሌሊ ሚርጌ ዎዴ ጋፔሢሮና ሙኡዚ ሙዑዋዖ ሺኢቆ ዎዳ ዓኣዼሢሮ ሃሣ ዬኖ ዎዶና ባዚ ጊዳ ዓኣዺሢ ኮሺ ፑርታሢሮ ዬማና ጳውሎሴ ዓሶም፦ 10«ዓሲዮቴ! ሃካፓ ሴካ ዓኣ ኑኡኮ ጎይፆይዳ ፑርታ ባኣዚ ዓኣሢ ታኣም ጴዻኔ፤ ዬይያኣ፦ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጫኣኒንቴ ባኮና ዋኣፆ ካኣሚሎናይዳ ሌሊቱዋንቴ ዓሲ ሼምፖይዳኣ ዼኤፒ ፑርታ ባኣዚና ባይሲንታና ሄላንዳኔ» ጌይ ላቲ ኬኤዜኔ። 11ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጋዓንቴ ጳውሎሴ ዞሮይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዒሻሢና ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ዓዳሢና ጋዓ ባኮ ባሼ ዋይዜኔ። 12ዬና ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ ሳዔላ ባርጊ ዎዴና ዒኢካ ዴዓኒ ጊኢጉዋያ ማዔሢሮ ሚርጌ ዓሳ፦ «ኑኡኒ ዴንዲጋፓ፥ ዳንዳዒንቴቶ ኬዶ ዛሎኮ ዓባ ጌላ ባንፆና ሃሣ ዾኦሎ ዛሎኮዋ ዓባ ጌላ ባንፆይዳ ዓኣ ፒንቄ ጌይንታ ቄርፄሴ ዓጮኮ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዔቂሶ ቤዞ ሄሊ ዒኢካ ባርጎ ዎዶ ኑ ዓኣሦም» ጌዒ ማሊሢ ሺኢሼኔ። 13ዓባ ኬስኪ ጌላ ዛሎኮ ዾኦሎ ዛሎ ዢባራ ዻካ ዢባርሼም ዔያታ ዛጋዖ ዔያታ ማሌ ጎይፆ ማዔያ ዔያቶም ማላዛ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዓርቂ ዔቂሳ ዓንጎ ኮንጮ ቱጊ ዓኣዺፆ ዔቄኔ፤ ዔያታ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዔቂሶ ቤዛፓ ዔቂ ባዞኮ ዓጮማ ዓርቂ ቄርፄሴኮ ኮይሊና ዓኣዼኔ። 14ጋዓንቴ ኔጉዋዖ «ኬዶ ዛሎኮ ዓባ ኬስካ ባንፆ ዓልጋሢ» ጌይንታ ዶዲ ዓልጋ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ሳዔሎይዳፓ ዔቂ ዔያቶይዳ ሙኬኔ። 15ዋኣፆ ካኣሚላ ሂዒንቴሢሮ ሃሣ ዢባሮዋ ቃዛኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዢባራ ኑና ዒሼም ዚቲዮ ጌዒ ኑ ዓኣዼኔ። 16ዬካፓ ቄዳ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዻካ ዓጪስኬኖና ካናዺ ኑ ዴንዲቤቃ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ቱኪንቲ ዓኣ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጊስኬና ቶላኒ ዑኬም ሜቶና ኑ ቃዛኒ ዳንዳዔኔ። 17ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዓኣ ዓሳ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ጎቺ ዔኪ ዋኣፆ ካኣሚሎ ጋሮ ጌልዜስካፓ ሱሲና ዶዲሺ ቱኬኔ፤ ዋኣፆ ካኣሚላ ሃሣ ሱሪቲሴ ጌይንታ ዋኣፆ ዴማ ዓኣ፥ ኩሊንቴ ማኣሻላ ዴንዲ ዹዒንቱዋጉዲ ሻራሢ ጌይንታ ዳልጎ ዓፒሎጉዴ ባኮ ኬይሳዖ ኮዔ ጎይሢ ዓኣዻንዳጉዲ ሃሼኔ። 18ጋዓንቴ ዓልጋሢ ሃሾ ዒፄሢሮ ዚሬሎ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዑፆይዳ ጫኣኒንቴ ሜሆይዳፓ ዛሎ ባዞይዳ ዓሳ ኬኤሪሢ ዓርቄኔ። 19ሃይሣሳ ኬሎና ዋኣፆ ካኣሚሎም ኮይሳ ባኮዋ ዔኪ ዔኪ ፔ ኩቻ ዔያታ ኬኤሬኔ፤ 20ሚርጌ ኬሊ ዓቢንታ ዦኦጎንታ ኑ ዛጊባኣሢሮ ሃሣ ዓልጋሢ ዢባርሺፆ ሃሾ ዒፄሢሮ፦ «ኑ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ኑ ጌዔኔ። 21ዓሳ ፔቴታዖ ሙኡዚ ሙዑዋዖ ሚርጌ ኬሊ ዴዔሢሮ፥ ጳውሎሴ ዔያቶ ባኣካ ዔቃዖ፦ «ዓሲዮቴ! ዒንሢ ዎንዴ ታ ዒንሢም ጌዔ ባኮ ዋይዚ ቄርፄሴይዳፓ ዔቂባኣያታቶ ሃይ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዔ ባካ ቢያ ዒንሢ ሄሊንዱዋያታንቴኬ፤ 22ሃሢ ዋኣፆ ካኣሚላ ሌሊ ፑርታንዳኣፓዓቴም ዒንሢዳፓ ዖናይዳኣ ማዖም ባይሲንታ ሄሊንዱዋሴ፤ ዬያሮ ዶዱዋቴ፥ ዒጊጪፖቴ፤ ጌዒ ታ ዒንሢ ዞራኔ። 23ታ ዒዛሮ ማዒ፥ ዒዛ ካኣሽካ ፆኦዛሢ ዳኬ ኪኢታንቻ ዋንቴ ታ ኮራ ዔቂ፦ 24‹ጳውሎሴ ዒጊጪፖ! ኔኤኒ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቤርታ ዔቃንዳያ ኮይሳኔ፤ ሃይሾ፥ ኔኤና ዎላ ዓኣዻ ዓሶ ቢያ ኔ ጋይቴ ጌዒ ፆኦሲ ሃይቢዳፓ ዻቂሻንዳኔ› ጌዒ ታኣም ኬኤዜኔ። 25ዬያሮ ዒንሢ ሃይ ዓሳ ዶዱዋቴ፤ ፆኦሲ ዬያ ታኣም ኬኤዜ ባኮ ቢያ ኩንሣንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 26ማዔቶዋ ዢባራ ኑና ዔኪ ፔቴ ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ሳዓኮ ዓቺዳ ኬኤራንዳኔ» ጌዔኔ። 27ታጶ ዖይዳሳ ዋንቶና ዓዲሪያ ባዞይዳ ዢባሮና ሂዒንቲ ሴካ ሃንጋ ኑ ጌዒ ጌዒ ዓኣንቴ ሳዖኮ ጊዲሚሺ ማዓዛ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሶ ኮራ ሳዖ ባንሢ ዑኬያ ማሌኔ። 28ዬያሮ ባዞኮ ዔታዺፆ ሚፂ ዛጎ ሱዞ ዔያታ ዓጋዛ፥ ባዞኮ ዔታ ሳሊታሚ ዋዻ ማዒ ጴዼኔ፤ ሃሣ ዻካ ናጋዖ ዛጎ ሱዜሎ ዔያታ ዓጌም ላሂታሚ ዋዻ ማዒ ጴዼኔ። 29ዋኣፆ ካኣሚላ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ ሹጫ ዓኣዺ ዹይንቱዋጉዲ ዔያታ ዒጊጪ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ጊንፆ ዛሊና ዋኣፆ ካኣሚሎ ቃዛንዳ ዖይዶ ዓንጎ ኮንጮ ሊካ ዓጊ፥ ዬካፓ ዹማ ካራንዳጉዲ ሺኢጲሢ ዓርቄኔ። 30ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሳ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳፓ ኬስኪ ዴንዳኒ ኮዔያታሢሮ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ቤርቶ ዛሎና ዓንጎ ኮንጮ ሊካ ዓጋያ ማሊ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዓኣ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ባዞይዳ ኬኤሬኔ። 31ዬማና ጳውሎሴ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢና ፖኦሊሶና ኮይላ፦ «ሃኣታ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ማዻ ዓሳ ዋኣሊንቂፆ ሃሺ ዚቲ ጌዒ ዴዒባኣቶ ዒንሢ ዻቃኒ ዳንዳዑዋሴ» ጌዔኔ። 32ዬያሮ ፖኦሊሳ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎኮ ሱዞ ቲቃዖ ዋኣፆይዳ ጉሪ ዒዛ ሴካ ሃንጋ ጋዓንዳጉዲ ሃሼኔ። 33ሳዓ ካራኒ ዑካዛ ቢያሢ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ጳውሎሴ ዔያቶ ሺኢቃዖ፦ «ፔቴታዖ ሙኡዚ ሙዑዋዖ ዒንሢ ካፓንቴ ሃኖ ዒንሢኮ ታጶ ዖይዶ ኬሊኬ። 34ዬያሮ ዒንሢ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬይያ፦ ዒንሢም ዎልቄ ዶዲሻንዳኔ፤ ዓይጌንዴጉዴ ፑርታ ባኣዚ ፔቴታዖ ዒንሢዳ ሄላዓኬ» ጌዔኔ። 35ዬያ ጌዔስካፓ ካሣ ዔኪ ቢያሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ጋላታዖ፥ ቡንፂ ሙዒሢ ዓርቄኔ። 36ዬማና ቢያሢኮ ዒና ማዔም ዶዲ ሙዖ ሙዔኔ። 37ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ኑኡኒ ዓኣ ዓሳ ቢያ ላምዖ ፄኤታና ላንካይታሚ ላሆኬ። 38ዬካፓ ቢያሢ ሙዒ ሚሽካዖ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ጫኣኒንቴ ዛርጋሢ ባዞይዳ ኬኤሪ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዴኤፃ ባኮ ሼሌዒሴኔ። 39ዬማፓ ሳዓ ካራዛ ዔያታ ሄሌ ቤዞ ዔያታ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ማኣሻላ ዓኣ ባዚ ዓቺ ዔያታ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዔያቶም ዳንዳዒንቴቶ ዒዞ ባንሢ ዶጪሳኒ ማላዖ፥ 40ዓርቄ ሱዞ ቲቂ ዓንጎ ኮንጮ ባዞይዳ ሃሼኔ፤ ዬማና ሃሣ ጊንፆ ዛላ ዓኣ፥ ዓጊሢ ዓጊሢ ዒሺ ዔኪ ዓኣዾ ዳልጎ ዖዶዞ ሚፆኮ ሱዞ ቡሊ፥ ቤርቶ ዛሎና ዓኣ ዳልጎ ሻራሢ ዢባሮ ባንሢ ዼጊዲ ባዞ ዓጮ ባንሢ ኬስካኒ ዔያታ ዓኣዼኔ። 41ጋዓንቴ ዋኣፆ ካኣሚላ ዋኣፆ ዴማ ዓኣ ኩሊንቴ ማኣሻሎይዳ ዹዒንቲ ቤርቶ ዛሎና ሊካ ዾቂንቲ ዓጊፁዋያ ማዓዛ፥ ጊንፆ ዛሎና ጋዓንቴ ጉዳሢዳፓ ዔቄያና ካኣሚላ ሜቂሢ ዓርቄኔ። 42ቱኡዞ ዓሳ ፁቢ ፒንቂ ቶሉዋጉዲ ፒንቃኒ ጌዔቶ ዔያቶ ፖኦሊሳ ዎዻኒ ማሌኔ። 43ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ጋዓንቴ ጳውሎሴ ዓውሳኒ ኮዔሢሮ ዬኖ ፖኦሊሶኮ ማሊፆ ዔኤዖ ዒፂ፥ ፁቢ ዔራ ዓሳ ቤርታዺ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳፓ ባዞይዳ ኮኦሚ ጌሊ ፁቢ ፁቢ ፒንቃንዳጉዲ ዓይሤኔ። 44ሃሣ ዓቴ ዓሳ ዋኣፆ ካኣሚሎኮ ዱማ ዱማ ሜቂፆንታ ዳልጎ ላሻሢ ሚፆንታ ዓርቂ ዓርቂ ፒንቃንዳጉዲ ዓይሣዛ ዬያይዲ ቢያሢ ኮሺና ሳዖ ሄሌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\