ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 3

1ፔቴ ኬሊ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ፆኦሲ ሺኢቆ ዎዳ ሄሌም ጌኤዦ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ዎዳ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ማዓኣናኬ። 2ዒማና ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ «ሚዛጲ ካራ» ጌይንታ ቤሲ ዓኣኔ፤ ዒዞ ቤዜሎይዳ ሾይንቴማፓ ዓርቃዖ ዎቦ ማዔ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ዓሢ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዔኪ ሙኪ ሙኪ ዒኢካ ጌሣኔ፤ ጌሤስካፓ ዒዚ ዒኢካ ዴዒ ጌኤዦ ማኣሮ ጌላ ዓሳ ዒዛም ዔኤቢ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቃኔ። 3ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ጌኤዦ ማኣሪ ጌላሢ ዬይ ዓሢ ዛጋዖ ዔኤቢ ዒንጎም ዔያቶ ሺኢቄኔ። 4ዔያታ ጋዓንቴ ዓሢ ኮሺ ዛጌስካፓ ጴፂሮሴ ዓሢ ኮራ፦ «ሂንዳ ኑ ባንሢ ዛጌ» ጌዔኔ። 5ዎቦ ዓሢ ታኣም ዔኤቢ ዒንጋንዳሲኑዋይ ጌዒ ኮሺ ዔያቶ ዛጌኔ። 6ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ቢራና ዎርቄና ታኣኮ ባኣሴ፤ ታኣኮ ዓኣማ ታ ኔኤም ዒንጋንዳኔ፤ ‹ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዔቂ ሃንቴ› » ጌዒ፥ 7ሚዛቆ ኩጮ ዓሢኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ዓሢኮ ቶኮና ጪጊጮና ቤዞና ዶዴም፥ 8ላዓ ጌዒ ዔቂ ዔያቶና ዎላ ሃንቲ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌኔ፤ ሴካ ሃንጋ ጌዒያ ሃንቲ ሃንቲ ሃሣ ኮኦሚ ኮኦሚ ፆኦሲ ጋላቴኔ። 9ዓሳ ቢያ ዒዚ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ሃንታሢ ዛጌኔ። 10ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ «ሚዛጲ ካራ» ጌይንታ ቤዛ ዴዒ ሺኢቃሢ ዒዛ ማዔሢያ ዔያታ ዔሬኔ፤ ሃሣ ዒዛይዳ ማዺንቴ ባኮ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሺሢ ዓርቄኔ። 11ዬይ ዻቄ ዓሢ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴናይዳፓ ታ ዱማዻዓ ጌዒ ዴንዶ ዒፂ «ሴሎሞኔ ዴማ ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ» ጌይንታ ቤዞይዳ ዓኣንቴ፥ ዓሳ ዲቃቲ ሄርሺሢና ዒዞ ቤዜሎ ዔያቶ ባንሢ ጳሽኪ ሙኬኔ፤ 12ጴፂሮሴ ዓሶ ዛጋዖ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ሃያ ባኮ ዒንሢ ዓይጎሮ ዲቃቲ ሄርሻይ? ዓይጎሮ ዒንሢ ሃያይዲ ፔቶ ጊዥ ጌዒ ኑና ዛጋይ? ኑኡኒ ሃያ ዓሢ ኑ ዎልቄና ሃሣ ኑኡኒ ኮሺ ማዻያ ማዒ ዔቂሲ ሃንቲሴያ ዒንሢ ኮራ ማላ? 13ጋዓንቴ ዓብራሃሜኮ፥ ዪሳኣቄኮ፥ ያይቆኦቤኮ ፆኦዛሢ ሃሣ ቤርታኣ ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ፔኤኮ ናዓሢ ዬሱሴ ቦንቼኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ሃይቃንዳጉዲ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ጲላፆሴ ዒዛ ሃሻኒ ኮዓዛ ዒንሢ ‹ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ› ጌዔኔ። 14ጌኤሺ ማዔ ፂላሢ ‹ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ› ዒንሢ ጌዒ ፔቴ ዓሶ ዎዼ ዓሢ ቡሊንታንዳጉዲ ጲላፆሴ ኮራ ዒንሢ ሺኢቄኔ። 15ሼምፖ ዒንጋያ ማዔሢ ዒንሢ ዎዼንቴ፥ ፆኦሲ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴኔ፤ ዬያ ባኮኮ ኑኡኒ ሃሢ ማርካኬ። 16ሃይ ሃሢ ዒንሢ ዛጋ ዓሢ፥ ቤርታኣ ዒንሢ ዒዛ ዔራ ዓሢ ዻቂ ዶዴሢ ዬሱሴ ሱንፆና ጴዼ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬሱሴ ሱንፆ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቢያሢኮ ቤርቶይዳ ዻቂ ዓሲ ማዒ ዒዚ ጴዻኔ» ጌዔኔ። 17ጴፂሮሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዬሱሴይዳ ዒንሢ ማዼ ባኮ ዒንሢኮ ሱኡጎጉዲ ዒንሢያ ዔሩዋዖ ማዼሢ ታ ዔራኔ። 18ፆኦሲ ጋዓንቴ ዬያ ማዼሢ ‹ዒዛም ዱማዼ፥ ሜሲሄ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ› ጌይንቲ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ኬኤዚንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 19ዓካሪ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ፆኦሲ ባንሢያ ማዑዋቴ፤ 20ዬያይዴቴ ዒንሢም ጎዳይዳፓ ዓያና ዛላና ዶዲሢ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ፆኦሲ ቤርታዺ ዒዛ ዶኦሬ ሜሲሄያ ዒንሢም ዳካንዳኔ። 21ዒዚ ጫሪንጮይዳ ዴዓኒ ኮይሳሢ ጌኤሺ ማዔ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ፆኦሲ ቤርታዺ ኬኤዜሢጉዲ ዓጪ ካራና ቢያ ዓካዻንዳ ዎዳ ሄላንዳኣናኬ። 22ሙሴያ ኬኤዛዖ ‹ፆኦሲ ታና ኬሲ ዒንሢም ኬኤዚሳሢጉዲ ዒንሢኮ ጌርሲንሢ ባኣካፓ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ኬሳንዳኔ፤ ዬይ ኬኤዛ ባኮ ቢያ ዋይዙዋቴ፤ 23ዬይ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኬኤዛ ባኮ ዋይዙዋይ ቢያ ዴራፓ ዱማዺ ባይቆንጎ› ሂዚ ጌዔኔ። 24ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔኤሌይዳፓ ዓርቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ቢያ ሃኖ ዎዶ ዛሎ ኬኤዜኔ። 25ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ኬኤዚንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢሮኬ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲ ዓብራሃሜም ‹ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ኔ ዜርፆና ዓንጂንታንዳኔ› ጌዒ ኑኡኮ ዓዶንሢና ዎላ ጫኣቄ ጫኣቁማ ዒንሢማኣ ማዓያኬ፤ 26ዬያሮ ፆኦሲ ቤርታዺ ፔ ናዓሢ ዳኬሢ ዒንሢምኬ፤ ዬያ ፆኦሲ ማዼሢ ዬይ ናዓሢ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ፑርቶ ጎይፃፓ ማሂ ሃሣ ዒንሢ ዓንጃንዳጉዲኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\