ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 4

1ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዴሮም ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ፥ ቄኤሶና ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢና ዬያጉዲ ሃሣ ሶዶቄ ጌይንታ ዓሳ ዔያቶ ኮራ ሙካዖ፥ 2ዬንሢ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዬሱሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎ ዒኢካ ዓሶ ዔርዜሢሮ፤ ሃሣ ዬያጉዲ ሃይቄ ዓሶኮ ዔቂሢ ዓኣያ ማዔሢ ዓሶም ፔጋሲ ኬኤዜሢሮ ዔያታ ዻጋና ጎሪንቴኔ። 3ሃሣ ዔያቶ ዓርቄኔ፤ ዒማና ሳዓ ዓሜያታሢሮ ሳዓ ካራንዳኣና ቱኡዞ ማኣራ ቱኪ ዎይሤኔ። 4ያዒ ማዔቶዋ ዔያታ ኬኤዜ ቃኣሎ ዋይዜ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓቲንቆኮ ፓይዳ ዶንጎ ሺያ ባንሢ ዼግ ጌዔኔ። 5ዚሮ ጉቴሎ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሶና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ዎላ ዬሩሳላሜይዳ ቡኪንቴኔ። 6ዒኢካ ቡኬ ዓሶ ባኣካ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማዔ፥ ሃናንታ ቃያፓንታ ዮሃኒሴንታ ዒስኪንዲሮሴንታ ቄኤሶ ሱኡጋሢኮ ዒጊኖ ማዔ ዓሳኣ ዓኣኔ። 7ዬካፓ ዔያታ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኪ ዔያቶ ባኣካ ዔቂሳዖ፦ «ሃያ ዒንሢ ዓይጎ ዎልቄና ሃሣ ዖ ሱንሢና ማዼይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 8ዬማና ጴፂሮሴ ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሊ፦ «ዒንሢ ዴሮኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሳ! 9ኑኡኒ ሃኖ ዖኦጪንታሢ ፔቴ ዎቦ ዓሢም ኮሺ ባኣዚ ማዺንቴሢሮና ሃሣ ዒዚ ዎይቲ ዻቄታቶዋ ዬኖ ዛሎሮ ማዔቶ፥ 10ሃይ ዓሢ ዻቂ ዒንሢ ቤርታ ዔቄሢ፦ ዒንሢ ሱፄሢ ሃሣ ፆኦሲ ሃይባፓ ዔቂሴሢ፥ ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ማዔያታሢ ዒንሢንታ ዒስራዔኤሌ ዴሮ ቢያሢም ዔርቴያ ማዖንጎ። 11ዒንሢ ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬ ሹጫሢ ዒዛኬ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ማኣሮ ዶዲሺ ዓርቃ ሄላሢ ማዔኔ። 12ዬያሮ ዻቂንታ ዒዛና ማዓንዳፓዓቴም ሜሌ ዓይጎ ዓሲናታዖ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኑ ዻቃኒ ኮይሳያ ሃሣ ፆኦሲ ዓሲም ዒንጌ ሱንሢ ዒዛ ሱንፆይዳፓ ዓታዛ ዓጮ ቢያይዳ ዖኦኒያ ባኣሴ» ሂዚ ጌዔኔ። 13ዎጎ ዎጋ ዓሳ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዒጊጩዋዖ ቢያ ባኮ ጎናሲ ኬኤዛሢ ዛጌ ዎዶና ዔርዞ ማኣሮ ጌሊባኣ፥ ጉሪ ዓሲታሢ ዔያቶ ዔራያታሢሮ ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ዔያታ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያ ማዔሢ ዔሬኔ። 14ዻቄ ዓሢያ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ኮራ ዔቂ ዓኣሢ ዛጋዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ዔያታ ባይዜኔ። 15ዬያሮ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳፓ ዻካሮ ዔያቶ ሺኢሻዖ ሂዚ ጌዒ ዔያታ ዞርቴኔ። 16«ዓካሪ ሃንሢ ዓሶንሢ ኑ ዎዶንዶይ? ሃይ፥ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዼኤፖ ዓኮ ባካ ዔያቶ ዛሎና ማዺንቴሢ ዬሩሳላሜ ዓጫ ናንጋ ዓሶም ቢያ ዋይዚንቴኔ፤ ዬያሮ ኑ ዔሩዋሴ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 17ጋዓንቴ ዴሮ ባኣካ ሃይ ዳልጊ ዴንዱዋንቴ ሃካፓ ሴካ ዬሱሴ ሱንፆ ዔኤሊ ዖኦማኣ ዔያታ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲ ‹ዒንሢና ዔሩዋቴ!› ኑ ጋዓንዳኔ» ጌዔኔ። 18ዬካፓ ዔያታ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዔኤላዖ ዬሱሴ ሱንፆ ዔኤሊ ፔቴታዖ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲና ሃሣ ዔርዙዋጉዲ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ። 19ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ፆኦሲም ዓይሢንቲፃፓ ባሼ ዒንሢም ዓይሢንቲሢ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ኮይሳያዳ? ዒንሢ ሂንዳ ዒንሢ ቶኦኪና ዎጉዋቴ። 20ኑም ጋዓንቴ ዛጌሢና ዋይዜሢና ኬኤዚሢ ሃሺንታዓኬ» ጌዔኔ። 21ዴሮኮ ሱኡጎና ዎጎ ዎጋ ዓሶና ጴፂሮሴና ዮሃኒሴናይዳ ጌስቲ ዎጎንዶ ባኣዚ ዴንቂባኣሢሮ ዴሮዋ ሃሣ ዔያታ ዒጊጬሢሮ ጊንሣ ሃሣ ዒንሢና ዔሩዋቴ ጌዒ ላታዖ ሃሼኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዴራ ማዺንቴ ባኮሮ ፆኦሲ ጋላታያ ማዔሢሮኬ። 22ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮና ዻቄ ዓሢኮ ሌዓ ዖይዲታሚፓ ዑሣኬ። 23ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ቡሊንቲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ኮራ ሙካዖ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞና ዔያቶ ኮራ ጌዔ ባኮ ቢያ ኬኤዜኔ። 24ዔያቶኮ ላጎንሢያ ዬያ ዋይዛዖ ዑኡዞ ፔኤሲ ዼጊዲ ፆኦሲ ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ «ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ባዞንታ ሃሣ ዬያ ባኮ ቢያይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ዎይሣሢና ማዤ ጎዳሢዮ! 25ዓያኖ ጌኤዣ ማኣዴም ማዻ ኔ ዓይላሢ፥ ኑ ዓዳሢ ዳውቴ ዛሎና፦ ‹ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይጎሮ ጎሪንቲ ጉንዱሜይ? ዴራ ሃሣ ጉሪ ፓሡዋ ባኣዚ ዓይጎሮ ማሌይ? 26ሳዖኮ ካኣታ ዎሊ ጊንፆ ዔቂ ዎይሣ ዓሳኣ ፔቴይዳ ቡኪንቲ ጎዳና ሜሲሄናይዳ ሞርኬ ማዒ ዔቄኔ› » ሂዚ ጌዒ ኬኤዜሢ ጎኔኬ። 27ሃሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ «ጎኔና ሄሮዲሴንታ ጴንፆስጲላፆሴንታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ዒስራዔኤሌ ዴሮንታ ዎላ ሃኖ ካታሜሎይዳ ቡኪንቲ ኔኤኒ ሜሲሄ ማሄ ኔኤም ማዻ፥ ዱማዼ፥ ዬሱሴ ዑፆይዳ ዔቄኔ። 28ያዺ ዔያታ ማዼሢ ቤርታዺ ኔኤኒ ኔ ዎልቆና ሃሣ ኔ ማሊፆና ማሌ ባኮ ኩንሣኒኬ፤ 29ሃሢያ ጎዳሢዮ! ዔያቶኮ ዚርቂፆ ዋይዜ፤ ኔኤም ማዻ ዓይላ ቃኣሎ ኔኤሲ ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዛንዳጉዲ ማዼ፤ 30ኔኤም ዱማዺ ማዻ፥ ዬሱሴ ሱንፆና ሃርጊንቴ ዓሳ ዻቃንዳጉዲና ሃሣ ኔ ዎልቆና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ማላታና ማዺንታንዳጉዲ ዎልቆ ኔኤሲ ዻዌ» ጌዒ ሺኢቄኔ። 31ሺኢቂ ዔያታ ጋፓማና ዔያታ ዓኣ ቤዛ ዓጊፄኔ፤ ጉቤሢ ዬማና ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሌኔ፤ ፆኦሲኮዋ ቃኣሎ ዔያታ ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዜኔ። 32ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ቢያ ፔቴ ዒኔና ፔቴ ማሊሢና ዓኣኔ፤ ዖና ማዔቶዋ «ሃይ ታኣሮኬ» ጋዓ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቴይዳኬ፤ 33ዳኪንቴዞንሢያ ጎዳ ዬሱሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዼኤፒ ዎልቄና ማርካዺ ኬኤዛኔ፤ ፆኦሲያ ዔያቶ ቢያሢም ሚርጌ ዼኤፒ፥ ኮሺ ማዾ ማዻኔ። 34ሳዓታቶዋ ማኣሪታቶዋ ዔያቶኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ፔቴይዳ ጌሢ ማኣዲንታሢሮ ዔያቶ ባኣኮይዳ ፔቴታዖ ሜታዻ ዓሲ ባኣሴ። 35ሚኢሾ ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጋኔ፤ ዬያሮ ፔቴ ፔቴሢም ኮይሳሢጉዴያ ጊሽኪንታኔ። 36ቆጲሮሴ ጌይንታ ዓጪዳ ሾይንቴ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ ሌዊ ፃጳፓ ማዔስኬያ ዓኣኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ዒዛኮ ሱንፆ «ባርናባሴ» ጋዓኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ «ዶዲሻ ናይ» ጌይሢኬ። 37ዒዚያ ፔኤኮ ሳዖ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\