ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 5

1ፔቴ ሃናኒያ ጎዖ ዓሲስኬያ ሳጲራ ጌይንታ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ ሳዓ ሻንቼኔ፤ 2ማቻ ዒዛኮ ዔራንቴ ሳዖ ሻንቾና ሚኢሾይዳፓ ፓቂ፥ ዓይሲ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ፤ 3ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ «ሃናኒያ! ዓያኖ ጌኤዦም ኔ ሉኡቃንዳጉዲ ሃሣ ሳዖ ኔ ሻንቼ ሚኢሾኮ ዛሎ ፓቂ ዓይሳንዳጉዲ ማዼ ፃላሄ ዒና ኔኤኮ ዓይጋ ጌሌይ? 4ኔኤኒ ሳዖ ሻንቺባኣንቴ ቤርታ ኔኤሮቱዓዳ? ሃሣ ኔ ሻንቼስካፓ ሚኢሻ ኔኤሮቱዋይ? ሂዳዖ ሃያ ባኮ ዓይጋ ኔ ዒኖና ማሌይ? ኔ ሉኡቄሢ ፆኦሲም ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲምቱዋሴ» ጌዔኔ። 5ሃናኒያ ዬያ ዋዋይዛዖ ሎኦሚ ሃይቄኔ፤ ዬኖ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ኮሺ ዒጊጬኔ። 6ዓሲስኬንሢ ዒማና ሌዞ ዒዛኮ ሱኡዳዖ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡኬኔ። 7ዬካፓ ኔጌንቴ ሃናኒያኮ ማቻ ዒዞ ቤዞ ሙኬኔ፤ ዓኒዳ ማዺንቴ ባኮ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 8ጴፂሮሴ ዒዞ ኮራ፦ «ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ፤ ዒንሢ ሳዖ ዒንሢኮ ሻንቼሢ ሃንሢጉዴ ሚኢሼምዳ?» ጌዔኔ። ዒዛ ማሃዖ፦ «ሂዮ፥ ዬንሢጉዴ ሚኢሼምኬ» ጌዔኔ። 9ዬማና ጴፂሮሴ፦ « ‹ፆኦሲኮ ዓያና ዎይታቴ ሂንዳ ኑ ዛጎም› ጌዒ ዎዲ ዒንሢ ዎላ ጌስቴይ? ሃይሾ ኔኤኮ ዓኒ ዱኡኪ ማዓ ዓሳ ካራ ዓኣኔ፤ ኔናኣ ሃሣ ዔያታ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡካንዳኔ» ጌዔኔ። 10ዒዛኣ ቤዞማና ቶኮ ዴማ ዒዛኮ ሎኦሚ ሃይቄኔ፤ ዓሶንሢ ጌላንቴ ዒዛ ሃይቂ ዓኣ ጋዓዛ፥ ዔኪ ዓኣዺ ዓኒ ዱኡፖ ኮራ ዱኡኬኔ። 11ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢዳ፤ ሃሣ ጊንሣ ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዒጊቹሞ ጌሌኔ። 12ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ዲቃሣ ባኣዚና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ዒማና ማዺንታኔ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢያ ፔቴ ዒኔና ማዒ «ሴሎሞኔ ዴማ ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ» ጎዖ ቤዞይዳ ቡኪንታኔ። 13ዔያቶይዳፓዓቴም ጉሪ ሜሌ ዓሲ ማዔያ ፔቴታዖ ዔያቶና ዎላ ማዓኒ ጫርቂባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ዴራ ዔያቶ ቦቦንቻኔ። 14ጎዳ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎናኮ ፓይዳ ኮሺ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 15ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ማዺንታ ዲቃሣ ማዾሮ ጌዒ ዓሳ ዺቢ ሃርጊንቴ ዓሲ ጎይፆይዳ ኬሲ ኬሲ፥ ዛሎ ሻኣላይዳ ዛሎ ሃላሢዳ ላይሣኔ፤ ያዒ ዔያታ ማዼሢ ጴፂሮሴ ዬይና ዓኣዻኣና ዔኤዦ ሺባታዖ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ዑፆ ሄላንዳጉዲኬ። 16ዬሩሳላሜ ኮይላ ዓኣ ካታማፓ ዓሳ ፔኤኮ ሃርጊንቴ ዓሶና ፑርታ ዓያናና ሜታዻ ዓሶ ዔኪ ሙካኔ፤ ቢያሢያ ዶርዓሢዳፓ ፖዓኔ። 17ዬያይዳፓ ዔቄያና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢና ዒዛና ዎላ ዓኣ ሶዶቄ ዓሶ ዜርፃ ቢያ ሞርኬ ማዒ ዳኪንቴዞንሢ ዑፃ ዔቄኔ፤ ሃሣ ዔያቶ ዒናፓ ቂኢሪ፥ 18ዓርቂ ዔኪ ዴሮኮ ቱኡዞ ማኣራ ጌልዚ ቱኬኔ። 19ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ጋዓንቴ ዹሞና ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ ቡሊ ዔያቶ ኬሳዖ፦ 20«ዴንዲ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮም ሃያ ሼምፖ ቃኣሎ ቢያ ኬኤዙዋቴ» ጌዔኔ። 21ዳኪንቴዞንሢያ ዬኖ ዓይሢፆ ዔኪ ጉቴ ዓሚ ሺኢጲፆ ማኣሪ ጌላዖ ቃኣሎ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፤ ዒማና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶንታ ሃሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞንታ ቢያ ሙኪ ፔቴይዳ ቡኪንቴኔ፤ ዬካፓ ዳኪንቴዞንሢ ቱኡዞ ማኣራፓ ዴንዲ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዓሲ ዳኬኔ። 22ኪኢቶና ዓኣዼ ዓሶንሢ ጋዓንቴ ቱኡዞ ማኣሪ ዓኣዻዖ ዳኪንቴዞንሢ ዒኢካ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያሮ ማዒ ሙካዖ፦ 23«ቱኡዞ ማኣሮኮ ካራ ኮሺ ዎዺንቲ፥ ካፓ ዓሳ ሃሣ ካራ ዔቂ ዓኣንቴ ኑ ዴንቄኔ፤ ቱኡዞ ማኣሮኮ ካሮ ኑ ቡላዖ ጋሮይዳ ፔቴታዖ ዓሲ ዴንቂባኣሴ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 24ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዓይሣሢና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዬያ ዋይዛዖ፦ «ሃይ ዓይጎ ባኣዚ ናንዳይ?» ጌዒ ዔያቶ ዛሎ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 25ዬማና ፔቴ ዓሲስኬያ ሙካዖ፦ «ዒንሢ ቱኡዞ ማኣራ ቱኬ ዓሶንሢ ሃይሾ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮ ዔርዛኔ» ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 26ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሶና ዎላ ኔጉዋዖ ዴንዲ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዔያታ ዔኪ ሙኬሢ ዎልቄናቱዋንቴ ጌሺሢናኬ፤ ያዺ ዔያታ ማዼሢ ዴራ ዔያቶ ሹቻ ዹዓንዳኔ ጌዒ ዒጊጬሢሮኬ። 27ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ዔቂሳዛ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዔያቶ ኮራ፦ 28«ዬሱሴኮ ሱንፆ ዔኤሊ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒንሢ ዔርዙዋጉዲ ላቲ ዒንሢ ኑ ዓይሤኔ፤ ሃሢ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬሩሳላሜ ዓጮ ቢያ ዔርዚ ሃይሾ ኩርሴኔ፤ ዒንሢ ሃና ዓሳ ዬያ ዓሢኮ ሱጉፆ ኑ ዑፃ ማሃኒ ኮዓያኬ ሃይሾ!» ጌዔኔ። 29ጴፂሮሴንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢንታ ማሃዖ፦ «ዓሲም ዓይሢንቲሢፓ ፆኦሲም ዓይሢንቲሢ ኑና ኮይሳኔ፤ 30ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ሚፆይዳ ዒንሢ ሱፂ ዎዼ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴኔ፤ 31ዬይ ዬሱሴ ዒስራዔኤሌ ዴሮ ጎማፓ ማሃንዳጉዲና ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ዓርና ሃሣ ዻቂሻያ ማሂ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቾና ጌሤኔ፤ 32ዬያ ባኮኮ ኑናንታ ፆኦሲ ፔኤም ዓይሢንታ ዓሶም ቢያ ዒንጌ ዓያኖ ጌኤዦንታ ማርካኬ» ጌዔኔ። 33ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ኮሺ ዻጋዺ ዳኪንቴዞንሢ ዎዻኒ ኮዔኔ። 34ጋዓንቴ ዴሮ ባኣካ ቦንቺንታያ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ጌማሊያሌ ጌይንታ ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ዔቃዖ ዻካሮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ዳኪንቴዞንሢ ሺኢሻንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35ዬካፓ ዎጎ ዎጋ ዓሶም፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ዒንሢ ሃኖ ዓሶይዳ ዓይጎ ማዻኒ ማላቴያ ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ፤ 36ሃያኮ ቤርታ ዬያጉዲ ቴዎዳሴ ጌይንታ ዓሲ ‹ታ ዼኤፒኬ› ጌዒ ዔቄኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ዖይዶ ፄኤታ ዓሲ ፔቴ ማዔኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ዎዾም ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ዓሳ ላኣሊንቲ ባይቃዛ ማሊፃ ዒዛሲያ ባይቄኔ። 37ዬካፓ ሃሣ ዴራ ፓይዲንቴ ዎዶና ጌሊላ ዓጪ ዓሲ ማዔ፥ ዪሁዳ ጎዖሢ ዔቂ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ጊንፆ ሃንታንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዒዚያ ዎዺንቴኔ፤ ዒዛ ጊንፆ ሃንታ ዓሳኣ ላኣሊንቲ ባይቄኔ። 38ዬያሮ ሃሢ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ሃንሢ ዓሶንሢዳፓ ሃኪ ዒንሢ ዔያቶ ሃሻንዳጉዲኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሃይ ማሊፃ ሃሣ ሃይ ማዻ ዓሲፓ ሙኬያታቶ ባይቃንዳኔ፤ 39ፆኦሲፓ ሙኬያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዔያቶ ዒንሢ ባይዛኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ፔቶ ዬይ ዒንሢኮ ፆኦሲና ዎላ ፑርቲሢ ማዓንዳኔ» ጋዓዛ፥ ዔያታ ጌማሊያሌኮ ዞሮ ዋይዚ ዔኬኔ። 40ዬካፓ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ዔኤላዖ ጳርቂሲ ዬሱሴኮ ሱንፆ ዔኤሊ ዓሶ ዔርዙዋጉዲ ላታዖ ዳኬኔ። 41ዳኪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ዬሱሴ ዛሎና ቦርሲንቲታቶዋ ዔካኒ ጊኢጌያታሢሮ ዎዛዺ ዎዛዺ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ኬስኪ ዴንዴኔ፤ 42ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮና ዓሶኮ ማኣሮናይዳ ሜሲሄ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዚፆንታ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆዋ ዔያታ ሃሺባኣሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\