ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 6

1ዬካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዻዛ ጊሪኬ ሙኡጮ ጌስታ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶ ዑፆይዳ ጉንዱሞ ዓርቄኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኬሊ ኬሊ ሙዖ ባካ ዒንጊንታ ዎዶና ዔያቶኮ ባኣካ ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎ ዬሩሳላሜ ዓይሁዶ ዓሳ ዋላሢሮኬ። 2ዬያሮ ታጶ ላምዖንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴይዳ ቡኩሳዖ፦ «ሙኡዚ ጊሽኪሢሮ ጌዒ ፆኦሲ ቃኣሎ ዔርዚፆ ማዾ ኑና ሃሻኒ ኮይሱዋሴ። 3ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሺ ዒኔና ዓኣያ ማዒ ማዾና ቢያሢ ጋላቲሳያ፥ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ማዻያ ሃሣ ሚርጌ ዔራ ማዔ ላንካይ ዓሲ ዒንሢ ባኣካፓ ዶኦሩዋቴ፤ ዬያቶ ኑኡኒ ሃኖ ማዾ ማዺሻንዳኔ። 4ኑኡኒ ጋዓንቴ ሺኢጲፆንታ ፆኦሲ ቃኣሎ ዔርዚፆ ማዾዋ ዶዲ ማዻንዳኔ» ጌዔኔ። 5ዬና ጌኤዛ ቢያሢ ዎዛሴኔ፤ ሃካፓ ሊካ ዓኣ ዓሶዋ ዔያታ ዶኦሬኔ፤ ጉሙርቂሢ ዓኣያ ሃሣ ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌሌ ዒስፂፓኖሴ፥ ፒልጶሴ፥ ጲሮኮሮሴ፥ ኒቃሮና፥ ፂሞና፥ ጴርሜ፥ ዓይሁዴቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓንፆኪያ ዓጮ ዓሢ ኒቆላዎሴ ጎዖሢንታኬ። 6ዬንሢ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ቤርቶ ሺኢሼኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ሺኢቃዖ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤኔ። 7ያዺዲ ፆኦሲኮ ቃኣላ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዼሢሮ ዬሩሳላሜይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ፤ ቄኤሶይዳፓኣ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። 8ዒስፂፓኖሴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔኪ ዎልቄና ማዒ ዲቃሣ ባኣዚንታ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚያ ዴሮ ባኣካ ዬኖ ዎዶና ማዻኔ፤ 9ዒማና «ዱማዺ ኬስኬ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮ» ጌይንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ማዔ ዓሳ፥ ቄሬናና ዒስኪንዲሪያ ዓጮ ዓሳ፥ ኪልቂያንታ ዒሲያ ዓጮ ዓሶንታ ፔቴይዳ ዔቂ ዒስፂፓኖሴ ዒፂ ማርማኔ። 10ጋዓንቴ ዒስፂፓኖሴ ኬኤዛ ዔራቶና ዓያኖና ዔያታ ባሻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 11ዒማና፦ «ሃይ ዓሢ ሙሴና ፆኦሲና ጫሽካንቴ ኑ ዋይዜኔ» ጋዓንዳ ዓሲ ዔያታ ዴሚና ጊኢጊሼኔ። 12ዬያይዲ ዴሮንታ ጪሞንታ ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶዋ ዔያታ ዔቂሲ፥ ዒስፂፓኖሴያ ዓይሢሲ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሼኔ። 13ዒማና ዒዛ ዑፃ ሉኡዙሞና ማርካዻንዳ ፔቴ ፔቴ ዓሲያ ዔያታ ዔኪ ሙኬኔ፤ ሉኡዙሞና ማርካዻ ዓሳ ኬኤዛዖ፦ «ሃይ ዓሢ ሃያ ጌኤዦ ማኣሮና ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ጫሽካኔ። 14ሃሣ ‹ናዚሬቶ ዬሱሴ ሃያ ማኣሮ ሻሃንዳኔ፤ ሙሴ ኑና ዓይሤ ዎጎዋ ላኣማንዳኔ› ጌዒ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዜኔ» ሂዚ ጌዔኔ። 15ዬማና ዎጎ ዎጊፆይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒስፂፓኖሴ ኮሺ ዛጋዛ፥ ዓኣፖ ካራ ዒዛኮ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዓኣፒ ካራጉዲ ማሊ ጴዼኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\