ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 7

1ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዒስፂፓኖሴ ኮራ፦ «ዬይ ጌይንቴ ባካ ጎኔዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 2ዒስፂፓኖሴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ታ ዒሾንሦ! ታ ዓዶንሦ! ሂንዳ ዋይዙዋቴ፤ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ካኣራኔ ዓጮይዳ ናንጊፆሮ ዓኣዻንዳሢኮ ቤርታ ሜሶፖታሚያ ዓጫ ዓኣንቴ ቦንቺንቴ ፆኦዛሢ ዒዛም ጴዻዖ፥ 3‹ኔ ዓጫፓ ኬስኪ ሃሣ ኔ ዒጊኖይዳፓ ዱማዺ ታ ኔና ዻዋ ዓጮ ዓኣዼ› ጌዔኔ። 4ዒማና ዒዚ ካላዳ ዓሶ ዓጫፓ ኬስኪ ካኣራኔይዳ ዴዔኔ፤ ዒዚ ዒኢካ ዓኣንቴ ዓዴ ሃይቃዛ ካኣራኔ ዓጮይዳፓ ኬሲ ሃሢ ዒንሢ ናንጋ ዓጬሎ ፆኦሲ ዒዛ ዔኪ ሙኬኔ። 5ያዺ ማዔቶዋ ቶኪ ሄርቃንዳ ቤሲጉዴያታዖ ፆኦሲ ዒዛም ዒንጊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሃኖ ዓጬሎ ዒዛና ዒዛኮ ፃጶናም ሃጊ ዓጪ ማሂ ዒዛም ዒንጋንዳሢ ጫኣቄኔ፤ ዬኖ ፆኦሲ ዒዛም ጫኣቄሢ ዓብራሃሜኮ ሃጊ ናይ ባኣንቴኬ። 6ዜርፃ ዒዛኮ ዓሲ ዓጪዳ ዒፂንቲሢና ዳውሲንቲ ናንጋንዳሢ ሃሣ ዬኖ ዓጮይዳ ዖይዶ ፄኤታ ሌዔ ዓሳ ዔያቶ ዓይሌ ማሂ ሜታሲ ዎይሣንዳሢ ዒዛም ኬኤዜኔ። 7ሃሣ ‹ዓይሌ ማሂ ዎይሣ ዴሮ ታኣኒ ፑርታና ዎጋንዳኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ዓይሉማፓ ኬስኪ ሃኖ ቤዞይዳ ታና ካኣሽካንዳኔ› ሂዚ ጌዒ ፆኦሲ ኬኤዜኔ። 8ቃሳዖ ሃሣ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎዋ ዒንጌኔ። ዬያሮ ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ ሾዔስካፓ ሳላሳ ኬሎና ዓቲንቶ ቤርቶ ዒዛኮ ቲቄኔ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ ሾዔኔ፥ ያይቆኦቤያ ዱማ ዱማ ዒስራዔኤሌ ፃጶኮ ዓዶንሢ ማዔ ታጶ ላምዖ ናኣቶ ሾዔኔ። 9«ያይቆኦቤኮ ናኣታ ዔያቶኮ ጌርሲ ዮሴፔ ቂኢሪ ጊብፄ ዓጫ ዓይሌ ማዓንዳጉዲ ሻንቼኔ። ፆኦሲ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ማዔኔ፤ 10ሜቶ ቢያሢዳፓኣ ዒዛ ኬሴኔ፤ ሃሣ ጊብፄ ካኣቲ ቤርቶይዳ ቦንቺንቲና ዔራቶና ዒዛም ዒንጌኔ፤ ካኣቲያ ጊብፄ ዓጮ ቢያና ፔ ማኣሮናይዳ ሱኡጌ ዒዛ ማሄኔ። 11ዬኖ ዎዶና ጊብፄ ዓጮና ካኣናኔ ዓጮናይዳ ቢያ ዼኤፒ ሜቶ ማዤ ኪሊንኮ ሉማ ዔቄኔ፤ ዓዶንሢያ ኑኡኮ ሙኡዚ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። 12ያይቆኦቤ ጊብፄ ዓጮይዳ ሃኣኮ ዓኣሢ ዋይዛዖ ኑ ዓዶንሢ ቤርታሲ ዒኢካ ዳኬኔ። 13ላሚፆ ማዒ ዔያታ ጊብፄ ዓኣዼ ዎዶና ዮሴፔ ፔኤኮ ጌርሲንሢም ፔና ፔጋሲ ኬኤዚ ዔርቴኔ፤ ዒማና ማኣሮ ዓሳኣ ዒዛኮ ካኣቲና ዔርቴኔ። 14ዬካፓ ዮሴፔ ፔኤኮ ዓዶ ያይቆኦቤና ዒጊኖ ቢያ ፔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬያታ ዎሊ ዑፃ ጉቤ ላንካይታሚ ዶንጎ ዓሲኬ። 15ዬያሮ ያይቆኦቤ ጊብፄ ዓጮ ዓኣዺ ናንጊ ዒዛንታ ኑ ዓዶንሢንታ ዒኢካ ሃይቄኔ። 16ዔያቶኮ ሌዛ ሴኬሜ ዓጮ ዔኪ ዓኣዺንቲ፥ ዓብራሃሜ፦ ሴኬሜይዳ ዔሞሬ ናኣቶይዳፓ ፔ ሚኢሼና ሻንቄ ዱኡፖ ካያ ዱኡቴኔ። 17«ፆኦሲ ዓብራሃሜም ጫኣቂ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኩማንዳ ዎዳ ዑካዛ ጊብፄይዳ ዓኣ ኑ ዴሮኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 18ዬካፓ ሜሌ ካኣቲ ዮሴፔ ዔሩዋያ ጊብፄይዳ ካኣታዼኔ። 19ዬይ ዓኮ ካኣታሢ ኑ ዴሮ ዑፆይዳ ጌኔ ማሊሢና ዔቂ ዬያ ዓሶኮ ናኣታ ሃይቃንዳጉዲ ሃሣ ኬኤሪንታንዳጉዲ ኑኡኮ ዓዶንሢ ዎልቄና ዒዚ ኮሺ ሜታሴኔ። 20ዬኖ ዎዶና ሙሴ ሾይንቴኔ፤ ዒዚያ ሚርጌ ሚዛጲ ናይኬ፤ ሃሣ ሃይሦ ዓጊኒያ ፔ ዓዶ ማኣራ ዴዒ ዲጬኔ። 21ዬካፓ ዒዚ ኬኤሪንቴንቴ ጊብፄ ካኣቲኮ ናይስኬና ዒዛ ዔኪ ፔ ናይ ማሂ ዲቼኔ። 22ዬያይዴም ሙሴ ጊብፄ ዓሶ ዔራቶ ቢያ ዔሬኔ፤ ጌስታ ጌኤዞና ማዻ ማዾና ቢያ ዶዲ ዓሲ ማዔኔ። 23«ሙሴኮ ሌዓ ዖይዲታሚ ኩሜ ዎዶና ፔኤኮ ጌርሲንሢ ጌይፃ ዒስራዔኤሌ ናኣቶ ዛጋኒ ማሌኔ። 24ዛጎሮ ዒ ሙካንቴ ዒዛኮ ዒጊኖይዳፓ ፔቴስኬያ ፔቴ ጊብፄ ዓጪ ዓሲስኬይ ጳርቂ ሂዓንቴ ዴንቃዖ ዬያ ዒጊናሢ ዒ ማኣዴኔ፤ ዬያ ጳርቂንቴ ዓሢ ዛሎዋ ኮሜ ዔካኒ ጊብፄ ዓጮ ዓሢ ጳርቂ ጶዼኔ። 25ዒዛ ዛሎና ፆኦሲ ዔያቶ ዓይሉማፓ ኬሳንዳሢ ዒጊና ዒዛኮ ዔራንዳያ ዒዛም ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዬያ ዒና ዔኪ ዔሪባኣሴ። 26ዚሮ ጉቴሎ ላምዖ ዒስራዔኤሌ ዓሲ ዎላ ዑራዻንቴ ዴንቃዖ ዔያቶ ላኣጋኒ ኮዒ ‹ዒንሢ ሃይ ዓሳ! ዒንሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢኬ፤ ዓይጎሮ ዒንሢ ዎላ ዑራዻይ?› ጌዔኔ። 27ዬይ ፔ ላጋሢ ጳርቃ ዓሣሢ ሙሴ ሴካ ሂዓዖ ‹ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያ ማሄሢ ዖናዳይ? 28ዚጊኖ ኔ ጊብፄ ዓሢ ዎዼ ጎይፆ ታናኣ ኔ ዎዻኒ ኮዓ?› ጌዔኔ። 29ሙሴ ዬያ ዋይዛዖ ጊብፄ ዓጫፓ ፑኒንቲ ሚዲያሜ ጌይንታ ዓጪ ዓኣዺ ዒኢካ ናንጊ፥ ላምዖ ዓቲንቄ ናይያ ሾዔኔ። 30«ሙሴ ዒዞ ዓጮይዳ ዖይዲታሚ ሌዔ ዓኣሤስካፓ ሲና ጌይንታ ዹኮ ኮራ ዓኣ ቦኦሎይዳ ካዮ ባኣካ ዔኤታ ታሚና ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼኔ። 31ሙሴ ዬያ ዛጌ ዎዶና ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ባንሢ ዑኪ ዛጋንቴ ሂዚ ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ፤ 32‹ታኣኒ ኔ ዓዶንሢ ዓብራሃሜ ፆኦሲ፥ ዪሳኣቄ ፆኦሲ፥ ያይቆኦቤ ፆኦሲኬ› ጋዓዛ፥ ሙሴ ዒማና ዒጊጪ ጎጋይቄኔ፤ ዛጋኒያ ጫርቂባኣሴ። 33ፆኦሲ ዒዛም ጋዓንቴ ‹ኔ ዔቄ ቤዛ ጌኤሺ ሳዓታሢሮ ቶካፓ ዱርዞ ኔኤኮ ኬሴ፤ 34ጊብፄ ዓጮይዳ ዓኣ ታ ዴሮኮ ዼኤፖ ሜቶ ጎኔና ታ ዛጌኔ፤ ዋኣዪንቶ ዒላቶዋ ታ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ታ ዔያቶ ዓውሳኒ ኬዴሢሮ ሃሢ ኔ ሃኒ ዬዔ፥ ታ ኔና ጊብፄ ዓጮ ማሂ ዳካንዳኔ› ጌዔኔ። 35«ዒስራዔኤሌ ዴራ ሙሴ ኮራ ‹ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያና ማሄሢ ዖናዳይ?› ጌዒ ቤርታ ዒዛ ማኬያ ማዔቶዋ ፆኦሲ ጋዓንቴ ዬያ ሙሴም ካዮ ባኣካ ጴዺ ኪኢታንቻሢ ዛሎና ዎይሣያና ዎጋያና ማሂ ዔያቶ ባንሢ ዳኬኔ። 36ጊብፄ ዓጮና ዞቄ ባዞናይዳ ዲቃሣ ባኣዚና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ማዺ ዴሮ ዓይሉማፓ ኬሲ፥ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ሌዔ ጉቤ ዔኪ ሃንቴሢ ዬያ ሙሴኬ። 37‹ፆኦሲ ታና ዔቂሴሢጉዲ ዒንሢኮ ዒሾንሢ ባኣካፓ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዒንሢም ዔቂሳንዳኔ› ጌዒ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ኬኤዜሢያ ዬያ ሙሴኬ። 38ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ቡኪንቴ ዴሮና ዎላ ሃሣ ሲና ዹኮይዳ ጌስቴ ኪኢታንቻሢና ዬያጉዲ ኑ ዓዶንሢና ዎላ ማዔሢያ ዒዛኬ፤ ፆኦሲኮዋ ናንጎ ቃኣሎ ኑም ዳኪ ሄሊሴሢያ ዬያ ሙሴኬ። 39«ኑ ዓዶንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ማማኬያፓዓቴም ዒዛም ዓይሢንቲባኣሴ፤ ዒኖና ዔያታ ጊብፄ ዓጮ ማዓኒ ማሌኔ። 40ዓኣሮኔ ኮራ ዔያታ ‹ሃይ ጊብፄ ዓጫፓ ኑና ኬሴ ሙሴ ዎዎይቴቴያ ኑ ዔሩዋሴ፤ ዬያሮ ኑኡኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዺ ኑና ዔኪ ዓኣዻንዳያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ኑም ማዤ› ጌዔኔ። 41ዒማና ዔያታ ናኣሪ ማላያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ማዢ ዒንጎ ባኣዚያ ዬያም ዒንጌኔ፤ ዔያታ ፔ ኩጮና ማዤ ባኮናኣ ዎዛዼኔ። 42ፆኦሲ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዼኔ፤ ጫሪንጮ ዦኦጋሢ ዔያታ ካኣሽካንዳጉዲ ዔያቶ ማሄኔ። ዬይያ፦ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ‹ዒንሢ ዒስራዔኤሌ ዓሳ! ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒንሢ ሹኬ ቆልሞንታ ዖይዲታሚ ሌዔ ጉቤ ዒንሢ ዒንጌ ዒንጊፃ ታኣምዳ? 43ዔኪ ዒንሢ ዴንዴሢ ዒንሢ ካኣሽካ ሞሎኬኮ ዓፒሎ ማኣሮንታ ሬፓኔ ጌይንታ ዒንሢ ፆኦዛሢኮ ዦኦጎ ማላ ባኮንታኬ። ዬያቶ ዒንሢ፦ ዒንሢ ኩቻ ማዢ ዬያቶም ዒንሢ ዚጋ ዒንሢኮ ካኣሽኮ ፆኦዞኬ። ታኣኒያ ባብሎኔ ዓጫፓ ዒንሢ ዳኪንቲ ዴንዳንዳጉዲ ማሃንዳኔ› ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። 44«ኑ ዓዶንሢኮ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓፒላና ማዢንቴ ፆኦሲ ካኣሽኪንታ ማኣሪ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓፒሎና ማዦና ማኣሮ ፆኦሲ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆና ሃሣ ዻዌ ጎይፆና ማዤሢያ ሙሴኬ። 45ፆኦሲ ዔያቶኮ ቤርታፓ ዳውሴ ሜሌ ዴሮ ዓጮ ዔያታ ዻካሌ ዎዶና ኑ ዓሶንሢ ዬኖ ዔያታ ዔኬ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሬሎ ዒያሱና ዎላ ዒዞ ቤዞ ጌልዜኔ፤ ዴንዲ ዳውቴ ዎዶ ሄላንዳኣና ዬና ዒኢካ ዴዔኔ። 46ዳውቴያ ፆኦሲ ዒዛ ቦንቼሢሮ ያይቆኦቤ ዜርፆ ባኣካ ፆኦዛሢ ዎርቃንዳ ማኣሪ ማዣኒ ፆኦሲ ሺኢቄኔ። 47ጋዓንቴ ዬኖ ማኣሮ ፆኦሲም ማዤሢ ሴሎሞኔኬ። 48«ያዺ ማዔቶዋ ዼኤፖ ፆኦዛሢ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ፤ ዬይያ፦ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎና 49‹ጫሪንጫ ታኣኮ ዴዖ ዖይቶኬ፤ ሳዓ ታኣኮ ቶካ ሄርቃ ቤዞኬ፤ ሂዳዖ ታኣም ዒንሢ ዎዚጉዴ ማኣሪ ማዣንዳይ? ታ ዴዒ ሃውሻንዳ ቤዛ ዎዚጉዴያዳይ? 50ዬያ ቢያ ታኣኒ ታ ኩጮና ኮሼሢቱዓዳ?› ፆኦሲ ሂዚ ጋዓኔ ጌዒ ፃኣፔሢጉዴያኬ። 51«ዒንሢ ባቃኖ ዴይሤ፥ ፑርቶ ዓሳ! ዒና ዒንሢኮ ዔኩዋያ፤ ዋያኣ ዒንሢኮ ዋይዙዋያ፥ ዒንሢኮ ዓዶንሢጉዲ ዒንሢያ ቢያ ዎዴና ዓያኖ ጌኤዦ ማካኔ። 52ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዒፂ ዳውሲ ባኣያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ ዖናዳይ? ዔያታ ጌኤዣሢኮ ሙኪፆ ቤርታዺ ኬኤዜዞንሢታዖ ዎዼኔ፤ ዒንሢያ ሃሢ ዬያ ጌኤዣሢ ዓኣሢ ዒንጊ ዎዼኔ። 53ዒንሢ፦ ኪኢታንቾ ዛሎና ፆኦሲ ዎጎ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዬያ ካፒባኣሴ።» 54ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዒናፓ ኮሺ ዻጋዼኔ፤ ዒስፂፓኖሴ ዑፆይዳኣ ዻጋና ሃኣሚ ዻዔኔ። 55ዒዚ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ጫሪንጮ ባንሢ ጊዥ ጌዒ ዛጋዖ፥ ፆኦሲኮ ቦንቾ ዴንቄኔ፤ ዬሱሴያ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዓኣንቴ ዛጊ፥ 56«ሃይሾ፤ ጫሪንጫ ቡሊንቲ፥ ፆኦሲኮዋ ናዓሢ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጋኔ» ጌዔኔ። 57ዬማና ዔያታ ዼጊዲ ዒላቲ፥ ዋዮ ጉቤሢ ፔኤኮ ዓርቃዖ ፔቱሞና ዒዛ ባንሢ ጳሽኬኔ። 58ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ዓርቂ ካታሞይዳፓ ኬሲ ሹቻ ዹዒ ዎዼኔ፤ ማርኮ ማዔ ዓሶንሢያ ዒስፂፓኖሴ ዹዓ ዓሶኮ ዓፒሎ ዔኪ ሳውሌ ጌይንታ ፔቴ ዼጌስኬይ ካፓንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ጌሤኔ። 59ዔያታ ዒዛ ሹጮና ዹዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒስፂፓኖሴ፦ «ጎዳ ዬሱሴ! ሼምፓሢ ታኣኮ ዔኬ!» ጌዒ ሺኢቄኔ። 60ሃሣ ዒ ጉምዓታዖ፦ «ጎዳሢዮ! ሃያ ዔያቶኮ ማዾ ዻቢንቲ ማሂ ፓይዲፖ!» ጌዒ ዼጊዲ ዒላቲ፥ ሃይቄኔ። ሳውሌያ ዒስፂፓኖሴ ዎዾናሢ ቃራኬ ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\