ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 8

1ዒስፂፓኖሴ ሃይቄ ኬሎና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳ ዼኤፒ ዳውሲሢ ዔቄኔ፤ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢፓ ዓታዛ ሃንጎ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ዪሁዳ ዓጮና ሳማሪያ ዓጮና ባንሢ ላኣሊንቲ ዴንዴኔ። 2ፆኦሲ ዶዲ ካኣሽካ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒስፂፓኖሴ ዱኡኬኔ፤ ሃሣ ዒናፓ ማዔ ዼኤፒ ዬኤፒያ ዬኤኬኔ። 3ሳውሌ ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባይዛኒ ሚርጌ ካራ ኮዓኔ፤ ዓሶኮዋ ማኣሮ ቢያ ጌሊ ጌሊ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎና ጎቺ ጎቺ ኬሲ፥ ቱኡሲ ማኣሪዳ ቱኪሳኔ። 4ዱማ ዱማ ቤዞ ላኣሊንቲ ዓኣዼ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ቤዞይዳ ፆኦሲኮ ቃኣሎ ኬኤዜኔ፤ 5ፒልጶሴያ ሳማሪያኮ ፑኡፖ ካታሞ ዴንዲ ሜሲሄ ዛሎ ዓሶም ኬኤዜኔ። 6ዓሳ ፒልጶሴኮ ቃኣሎ ዋይዛዖ ሃሣ ዒ ማዻ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮዋ ዛጋዖ ፔቱሞና ዒዚ ጋዓ ባኮ ኮሺ ዋይዛኔ። 7ፑርቶ ዓያናኣ ዼጊዲ ዒላቲ ዒላቲ ሚርጌ ዓሶይዳፓ ኬስካኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲና ፒዜ ሃንቱዋ ዎቦ ዓሲያ ዻቄኔ። 8ዬያሮ ዬኖ ካታሞይዳ ዼኤፒ ዎዛ ማዔኔ። 9ዬኖ ካታሜሎይዳ ሲሞኦኔ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ካታሞይዳ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ ማዺ ማዺ ሳማሪያ ዓጮይዳ ሄርሺ ዲቃቲንታያ ማዒ ናንጋኔ፤ ሃሣ «ታኣኒ ዼኤፒ ዓሲኬ!» ጌዒ ጌዒ ፔና ኬኤዛኔ። 10ዓሶ ዻኮንታ ዼኤፖንታ ቢያ፦ «ሃይ ዓሢ ዼኤፒ ጌይንቲ ዔኤሊንታ ፆኦሲ ዎልቃሢኬ!» ጌዒ ጌዒ ዒዛሲ ዋይዛኔ። 11ዔያታ ዒዛሲ ዋይዛሢ ሚርጌ ዎዴይዳፓ ዓርቃዖ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ ማዺሢና ዔያቶ ዲቃሢ ሄርሺሳሢሮኬ። 12ጋዓንቴ ፒልጶሴ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ጎናሲ ዔኪ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዋኣፆና ማስቴኔ። 13ሲሞኦኔያ ዓቱዋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዋኣፆና ማስቲ ፒልጶሴና ዎላ ፔቴ ማዔኔ፤ ሃሣ ዒዚ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮንታ ማላቶንታ ዛጊ ዛጊ ዲቃቲ ሄርሻኔ። 14ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ፆኦሲ ቃኣሎ ጎናሲ ዔኬሢ ዋይዛዖ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ሳማሪያ ዓጮ ዳኬኔ። 15ዬያሮ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዓኣዺ ዔያቶም ሺኢቄኔ። 16ዓይጎሮ ጌዔቶ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስቴያፓዓቴም ዓያና ጌኤሺ ሃጊ ፔቴ ዓሲዳታዖ ኬዲባኣሴ። 17ዬያሮ ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዔያቶ ዑፃ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ። 18ዳኪንቴዞንሢ ፔኤኮ ኩጮ ዓሶ ዑፃ ጌሣዛ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ዒንጊንቴሢ ሲሞኦኔ ዛጋዖ ዳኪንቴዞንሢም ሚኢሼ ዔኪ ሙኪ፦ 19«ታኣኒያ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ቢያ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ሃኖ ቢታንቶ ታኣም ዒንጉዋቴራ» ጌዔኔ። 20ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ «ፆኦሲኮ ዒንጊፆ ኔኤኒ ሚኢሼና ዔካኒ ማሌሢሮ ኔናንታ ኔ ሚኢሾንታ ዎላ ባይቁዋቴ! 21ዒና ኔኤኮ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ፒዜ ማዒባኣሢሮ ኑ ማዾይዳ ኔኤኮ ቤሲያ ባኣሴ። 22ዬያሮ ሃያ ኔኤኮ ፑርቱሞ ዻቢንቶ ጎማፓ ማዔ፤ ጎዖንቴ ፆኦሲ ኔኤኮ ዒኖ ማሊፆ ዓቶም ጋዓንዳቴ ዒዛ ሺኢቄ፤ 23ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ባይዛ ቂኢሩሞ ማሊሢና ኩሜያ ሃሣ ጎሜና ቱኡቴ ዓሲ ማዔሢ ታ ዛጋኔ» ጌዔኔ። 24ሲሞኦኔያ፦ «ዒንሢ ሃሢ ጌዔ ባኮይዳፓ ፔቴ ባኣዚታዖ ታና ሄሉዋጉዲ ዒንሢ ዒንሢሮ ጎዳሢ ታኣም ሺኢቁዋቴ» ጌዔኔ። 25ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ዬሱሴ ዛሎ ዔራ ባኮ ማርካዺ፥ ጎዳኮዋ ቃኣሎ ኬኤዜስካፓ ሚርጌ ሳማሪያ ዓጮ ጉርዶይዳ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ዬሩሳላሜ ባንሢ ማዔኔ። 26ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ዔቂ ዬሩሳላሜይዳፓ ጋኣዛ ዴንዳ ጎይፆና ሊካ ዴንዴ» ጌዔኔ፤ ዬና ጎይፃ፦ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሌይዴና ዓኣዻያኬ። 27ዒዚ ዔቂ ዴንዴኔ። ዒማና ፔቴ ዒቶጲያ ዓጮኮ ካኣቶ ማኣራ ዓሽቲንቂ ማዻ ዒቶጲያ ዓጪ ዓሲስኬያ ፆኦሲም ዚጊ ካኣሽካኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ሂንዴኬ ጌይንታ ዒቶጲያ ዓጮ ካኣቴሎና ዎላ ቢታንቶ ዓኣያ ማዒ ማዻያ ሃሣ ሚኢሾ ዒዞኮ ቢያ ዛጊ ዓርቂ ቆላያኬ። 28ዬይ ዓሢ ፓራሢ ጎቻ ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ዴዒ ፔ ዓጮ ባንሢ ማዒ ዴንዲቤቃ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባኔ። 29ዬማና ዓያኖ ጌኤዣ ፒልጶሴም፦ «ዴንዲ ሃሴኬ ሳርጌሎ ዖይቶ ባንሢ ዑኬ» ጌዔኔ። 30ዬያሮ ፒልጶሴ ጳሽኪ ዬያ ባንሢ ዴንዳዖ ዒቶጲያ ዓጮ ዓሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባንቴ ዋይዚ፦ «ኔ ናባባሢኮ ቡሊፃ ኔኤም ጌላ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 31ዒቶጲያ ዓጮ ዓሢ ማሃዖ፦ «ቡሊ ኬኤዛ ዓሲ ባኣንቴ ዎዲ ታኣም ጌላንዳይ?» ጋዓዖ፥ ፒልጶሴም፦ «ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ኬስኪ ታኣና ዎላ ዴዔ» ጌዔኔ። 32ዬይ ዒቶጲያ ዓጮ ዼኤፖ ዓሢ ናባባ ማፃኣፓ፦ «ሹኪንታኒ ዒሺንታ ማራይጉዲ ማዔኔ፤ ዑፃፓ ጋፓኖ ታይዛ ዓሳ ታይዛኣና ዚቲ ጋዓ ማራይጉዲ ዒዚ ዻንጎ ፔኤሲ ቡሊባኣሴ። 33ዒዚ ቦሂንቴኔ፤ ፒዜ ዎጌያ ዒዛም ዎጊንቲባኣሴ፤ ሼምፓሢ ዒዛኮ ሳዖይዳፓ ባይቄኔ፤ ዒዛኮ ሾይንቶ ዛሎ ዖኦኒ ኬኤዛኒ ዳንዳዓይ?» ሂዚ ጋዓ ቤዞኬ። 34ዬይ ካኣቶ ማኣራ ዼኤፒ ዓሲ ማዒ ማዻ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ሃኖ ጌዔሢ ዖ ዛላዳይ? ፔ ዛላሞ? ሜሌ ዓሲ ዛላዳይ? ሃዳራ ታኣም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 35ፒልጶሴያ ዬኖ ማፃኣፖ ቤዞይዳፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ ዒዛም ኬኤዜኔ። 36ዔያታ ዴንዲቤቃ ዋኣሢ ዓኣ ቤሲ ሄላዛ፥ ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ «ሃይሾ ሃካ ዋኣሢ ዓኣኔ፤ ታኣኒ ማስቱዋጉዲ ታና ላኣጋሢ ዓይጎዳይ?» ጌዔኔ። [ 37ፒልጶሴያ፦ «ጉቤ ዒናፓ ኔ ጉሙርቄቶ ዋኣፆ ማስታኒ ዳንዳዓኔ» ዒዛም ጌዔኔ። ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢያ፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፆኦሲ ናኣዚ ማዔሢ ታ ጉሙርቃኔ» ጌዔኔ።] 38ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ሳርጌሎ ዖይቶ ዔቂሴኔ፤ ዬካፓ ላምዓሢ ዋኣፆይዳ ኬዳዛ ፒልጶሴ ዬያ ዓሢ ማስኬኔ። 39ዋኣፆይዳፓ ዔያታ ኬስኬስካፓ ፆኦሲኮ ዓያና ፒልጶሴ ዔኬኔ፤ ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ላሚ ዒዛ ዴንቂባኣሴ። ዒዚያ ዎዛዺ ዎዛዺ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዼኔ። 40ፒልጶሴ ዒማና ጋዓንቴ ዓዛፆሴ ጎዖ ቤሲዳ ጴዼኔ፤ ዒዚ ቂሳሪያ ዓጮ ማዒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ካታሞ ቢያ ሃንቲ ሃንቲ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዜኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\