ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 9

1ዒማና ቢያ ዎዴ ሳውሌ ጎዳኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ዻጋና ዎዻኒ ዚርቂ ዚርቂ ናንጊቤቃ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ኮራ ዓኣዺ፥ 2ጎዳኮ ጎይፆ ሃንታ ዓሶ ዓቲንቆንታ ላኣሎንታ ዴንቃዖ ቱኪ ቱኪ ዬሩሳላሜ ዔኪ ሙኪሳኒ ዳንዳዓ ኪኢታ ዋርቃታ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዎይሣ ዓሶም ፃኣፒ ዒንጋንዳጉዲ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዖኦጬኔ። 3ዬካፓ ዒዚ ጎይፆ ዴንዲ ዴማስቆ ካታሞ ሄላኒ ዑካዛ ዒዚ ዔሩዋንቴ ጫሪንጫፓ ዓኣፒዳ ዱካ ፖዒ ዒዛ ዓጫ ፖዔኔ። 4ዬማና ዒዚ ቶጊ ዓኣዻ ባካፓ ሳዓ ኬዲ ሎኦማዖ፦ «ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጋ ዳውሳይ?» ጋዓ ዑኡሲ ዋይዜኔ። 5ሳውሌያ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዖናዳይ?» ጌዔኔ፤ ዒዚ ማሃዖ «ኔ ታና ዳውሳ፥ ታኣኒ ዬሱሴኬ፤ 6ሃሢ ዔቂጋፓ ካታሞ ጌሌ፤ ኔ ማዻንዳ ባካ ዒኢካ ኔኤም ኬኤዚንታንዳኔ» ጌዔኔ። 7ሳውሌና ዎላ ዓኣዻ ዓሶንሢ ዑኡሲ ዋይዛዖ ዖናኣ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዔያታ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ ዚቲዮ ጌዒ ዔቄኔ። 8ሳውሌ ሳዓፓ ዔቃዖ ዓኣፖ ቡሌ ዎዶና ዓይጎዋ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዓሳ ዒዛኮ ኩጮ ዓርቂ ጎቺ ጎቺ ዴማስቆ ካታሞ ዔኪ ዓኣዼኔ። 9ዒዚ ዒማና ዓይጎዋ ዴንቃኒ ዳንዳዑዋዖ ሃሣ ሙዒ ዑሽኩዋዖ ዴዔኔ። 10ዴማስቆይዳ ፔቴ ሃናኒያ ጎዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዓኣኔ። ዬያ ዓሢ ጎዳ፦ «ሃናኒያ!» ጌዒ ዔኤላያ ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዋዛ፥ ዒዚ፦ «ዮ፥ ጎዳሢዮ!» ጌዔኔ። 11ጎዳ ዒዛም፦ «ፒዜ ጎይሢ ጌይንታ ጎይፄሎና ዴንዴ፤ ዒኢካ ዪሁዳ ማኣሮይዳ ሳውሌ ጌይንታ ፄርሴሴ ዓጮ ዓሢ ኮዔ፥ ዒዚ ሃሢ ሺኢጲሢዳኬ» ጌዔኔ። 12ሳውሌያ ዒማና ዓኣፓ ዒዛኮ ላሚ ዛጋንዳጉዲ ሃናኒያ ዒዛ ዑፃ ኩጮ ጌሣንቴ ፆኦሲ ዒዛ ፔጋሲ ዻዋያ ዛጌኔ። 13ሃናኒያ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ጎዳሢዮ! ዬይ ዓሢ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ኔ ዓሶ ዑፆይዳ ሚርጌ ፑርታ ባኣዚ ማዼሢ ሚርጌ ዓሲዳፓ ታ ዋይዜኔ። 14ሃካኣ ሃሣ ኔና ካኣሽካ ዓሶ ቢያ ቱኡሳኒ ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ቢታንቶ ዔኪ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 15ጎዳ ሃናኒያም፦ «ዒዚ ታኣኮ ሱንፆ ሜሌ ዴሮንታ ካኣቶንታም ሃሣ ዒስራዔኤሌ ዓሶማኣ ዔርዛንዳያ ታኣኮ ዶኦሪንቴ ዓንጋሞ ማዔሢሮ ሃሢ ዒዛ ኮራ ዓኣዼ፤ 16ታ ዛሎና ዎዚጉዴ ሚርጌ ሜቶ ዒ ዔካንዳቴያ ታ ታኣሮ ዒዛም ዔርዛንዳኔ» ሂዚ ጌዔኔ። 17ዬያሮ ሃናኒያ ዒኢካ ዴንዲ ሳውሌ ዓኣ ማኣሮ ጌሊ፥ ኩጮ ፔኤኮ ሳውሌ ዑፃ ጌሣዖ፦ «ታ ዒሻሢዮ ሳውሌ! ሃይካ ኔ ሙካንቴ ጎይፃ ኔኤም ጴዼ ጎዳ ዬሱሴ ዓኣፓ ኔኤኮ ዛጋንዳጉዲና ሃሣ ዓያና ጌኤሺ ኩሙሢ ዎልቄና ኔጊዳ ማዻንዳጉዲ ማሆም ታና ዳኬኔ» ጋዓዛ፥ 18ቤዞማና ቁኡሪ ማላ ባኣዚ ዓኣፓፓ ኬዳዛ ሳውሌ ዛጋኒ ዳንዳዔኔ፤ ዬካፓ ዔቂ ዒ ዋኣፆ ማስቴኔ። 19ሙኡዚያ ሙዒ ዶዲ ዴማስቆይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንሢና ዎላ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 20ዬካፓ ኔጉዋዖ ሳውሌ፦ «ዬሱሴ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዒ ጌዒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 21ዬያ ዋይዜ ዓሳ ቢያ፦ «ሃይ ዓሢ ዬሩሳላሜይዳ ዬሱሴ ካኣሽካዞንሢ ቢያ ዎዻሢቱዓዳ? ሃይካኣ ዒዚ ሙኬሢ ዔያቶ ቱኪ ቱኪ ቄኤሶኮ ሱኡጎ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻኒቱዓዳ?» ጌዒ ጌዒ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 22ሳውሌ ጋዓንቴ ፔቶ ዶዲ ዶዲ ዓኣዼኔ፤ ዬሱሴ ሜሲሄ ማዔሢያ ኬኤዚ ኬኤዚ ዴማስቆይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 23ሚርጌ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዓይሁዶ ዓሳ ሳውሌ ዎዻኒ ዞርቴኔ፤ 24ዒዚ ጋዓንቴ ዒዛ ዎዻኒ ዔያታ ዞርታሢ ዔሬኔ፤ ዔያታ ዒማና ዒዛ ዎዻኒ ሮኦሮና ዋንቶና ቢያ ካሮ ካሮ ካፓኔ። 25ጋዓንቴ ዹሚና ሳውሌኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ሮኦጬና ዲሮ ዑሣ ዓኣሢ ካታሞ ዙላ ኬይሴኔ። 26ሳውሌ ዬሩሳላሜ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢና ዎላ ማዓኒ ኮዔኔ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፃ ጎኔ ዔያቶም ማሊባኣሢሮ ቢያሢ ዒዛ ዒጊጬኔ። 27ባርናባሴ ጋዓንቴ ሳውሌ ዔያቶ ኮይላ ሺኢሻዖ ዒዚ ጎይፃ ዓኣንቴ ጎዳ ዒዛም ዎይቲ ጴዼቶ ሃሣ ዎማይዲ ዒዛና ጌስቴቶ፥ ዴማስቆይዳኣ ዬሱሴ ሱንፆና ዎማይዲ ዒዚ ጫርቂ ዓሶ ዔርዜቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 28ዬያሮ ሳውሌ ዔያቶና ዎላ ማዒ ዬሩሳላሜይዳ ሃንቲ ሃንቲ ጎዳ ሱንፆና ጫርቂ ኬኤዜኔ፤ 29ጊሪኬ ዓጮ ሙኡጮ ጌስታ ዓይሁዶ ዓሶና ዎላ ጌስቲ ማርማዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛ ዎዻኒ ማሌኔ። 30ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢያ ዬያ ዔራዖ ቂሳሪያ ዓጮ ዒዛ ዔኪ ዓኣዺ ዬካፓ ፄርሴሴ ዓጮ ዓኣዻንዳጉዲ ዳኬኔ። 31ዒማና ዪሁዳ ዓጫ፥ ጌሊላና ሳማሪያ ዓጮናይዳ ቢያ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ሃውሾ ዴንቂ ዶዴኔ፤ ሃሣ ጎዳ ቦንቺ ቦንቺ ዓያና ጌኤሺናኣ ዶዲ ዶዲ ፓይዶና ሚርጌኔ። 32ጴፂሮሴ ዓጮ ሃንቲቤቃ፥ ሊዳይዳ ናንጋ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ኮራ ዓኣዼኔ። 33ዒኢካ ዒዚ ሳሊ ሌዔ ጉቤ ላሂ ናንጋ ዔኒያ ጌይንታ ዎቦ ዓሲ ዴንቄኔ። 34ጴፂሮሴ ዬያ ዓሢ፦ «ዔኒያ! ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔና ፓሣንዳኔ፤ ዔቂ ኔኤኮ ዜዾ ማሄ» ጋዓዛ፥ ዒዚ ኔጉዋዖ ዔቄኔ። 35ሊዳና ሳሮናሜ ጌይንታ ዓጮናይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዬያ ዛጋዖ ጎዳ ጉሙርቄኔ። 36ዒማና ዒዮጴ ዓጮይዳ ፃቢታ ጌይንታ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃስኬና ዓኣኔ፤ ዒዞ ሱንፆኮ ቡሊፃ ጊሪኬ ሙኡቺና «ዶርቃ» ጌይሢ ማዓዛ ዬና ጌይፃ «ጌንዖ» ጌይሢኬ፤ ዒዛ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢና ሃሣ ጊንሣ ማንቆ ዓሶም ሚርጌና ዔኤቢ ዒንጊሢና ዔርቴ ላኣሊኬ። 37ዒማና ዒዛ ሃይቄም፥ ዓሳ ዒዞ ሱኡዲ ማስካዖ ሹጮና ማዦና ማኣሮ ዑፃ ዓኣ ቤዞይዳ ኬሲ ላይሤኔ። 38ሊዳ ጌይንታ ቤዜላ ዒዮጴኮ ዑኬ ማዔያታሢሮ ዒዮጴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጴፂሮሴ ሊዳይዳ ዓኣሢ ዋይዚ፦ «ኔጉዋዖ ዑኬ ኑ ኮራ ሙኬ» ጌዒ ዒዛም ኪኢታ ላምዖ ዓሲ ዳኬኔ። 39ዬያሮ ጴፂሮሴ ዔኤሊፆ ሙኬዞንሢና ዎላ ሙኬኔ፤ ዒኢካ ዒዚ ሄላዛ ሹጮና ማዦና ማኣሮ ዑፃ ዓኣ ቤዞ ዔያታ ዒዛ ዔኪ ኬሴኔ፤ ዬማና ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣላ ቢያ ዒዛኮ ዓጫ ዔቃዖ ዬኤኪ ዬኤኪ ዶርቃ ዔያቶና ዎላ ሼምፔና ዓኣዖ ሲኬ ማኣዓሢንታ ዓፒሎዋ ዻዊ ዻዊ ቤኤዚንታኔ። 40ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ቢያሢ ካሮ ባንሢ ኬሲጋፓ ጉምዓቲ ሺኢቃዖ ሌዞ ባንሢ ዛጊ፦ «ፃቢታ ዔቄ!» ጋዓዛ፥ ዒዛ ዓኣፖ ቡሌኔ፤ ዒዛኣ ሃሣ ዒዛ ዴንቃዖ ዔቂ ዴዔኔ። 41ዒዚ ዒዞኮ ኩጮ ዓርቂ ዔቂሳዖ፥ ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታ ዔኤሊ ዻቂሺ ዒዞ ዔያቶ ቤርታ ዔቂሴኔ። 42ዬይ ባካ ዒዮጴ ዓጮይዳ ቢያ ዔርቴሢሮ ሚርጌ ዓሳ ጎዳ ጉሙርቄኔ። 43ጴፂሮሴ ዒማና ሲሞኦኔ ጌይንታ ጎሮ ጉኡዓ ዓሲስኬያና ዎላ ሚርጌ ኬሊ ዒዮጴይዳ ዴዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\