ቆላሲያሴ ዓሶም 1

1ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦ 2ቆላሲያሴይዳ ናንጋያ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም፤ ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ። 3ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ዎዶና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ቢያ ዎዴ ኑ ጋላታኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሢና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ዒንሢ ናሽካሢ ኑ ዋይዜኔ። 5ጎኑሞ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢም ሄሌ ዎዶና ሃጋ ማዓንዳ ዎዞ ዬያ ዛሎና ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ናሹሞናኮ ካራ ጫሪንጫ ዒንሢም ጊኢጊንቲ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞይዳኬ። 6ዒንሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዜሢና ፆኦሲኮዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ጎናሲ ዔኬስካፓ ዓርቃዖ፥ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢ ባኣካ ማዻ ጎይፆ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣፒ ዓኣፒ ሃሣ ዳልጊሢዳ ዓኣኔ። 7ዬያ ኑና ማዒ ኪሪስቶሴም ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔያ ሃሣ ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዔጳፒራ ዒንሢም ኬኤዜኔ። 8ሃሣ ዒዚ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢም ዒንጌ ናሹሞ ኑም ኬኤዜኔ። 9ዬያሮ ዬያ ኑ ዋይዜስካፓ ዓርቃዖ፥ ዒንሢም ዓያናፓ ማዔ ዔራቶና ማሊ ጶቂሲሢና ቢያ ፆኦሲ ማሊፆጉዴያ ዺባንዳጉዲ ኑኡኒ ፆኦሲ ሺኢጲሢ ሃሺባኣሴ። 10ኑኡኒ ሺኢቃሢ ጎዳም ዒንሢ ኮይሳሢጉዲ ናንጋንዳጉዲና ቢያ ባኣዚና ዒዛ ዒንሢ ዎዛሳያ ማዓንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፦ ኮሺ ማዺ ማዺ፥ ፆኦሲ ዔሪሢና ዲጪ ዲጪ፥ 11ዼኤፒ ዶዱሞና ዳንዳዒሢና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ፥ ዒዛኮ ቦንቺንቴ ዎልቆጉዴያ ዎልቄና ቢያ ዒንሢ ዶዲ ሃሣ ዎዛዺ ዎዛዺ፥ 12ሃሣ ፖዖ ካኣቱሞይዳ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ዎላ ፆኦሲ ዒንጋ ባኮ ዒንሢ ዔካያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ማሄ ፆኦዛሢ፥ ዓዳሢ ዎዛና ዒንሢ ጋላታንዳጉዲኬ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ዹሞ ካኣቱሞ ዴማፓ ኑና ዻቂሺ፥ ፔኤኮ ናሽኪንታ ናዓሢ ካኣቱሞ ዴሞ ጌላንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 14ዒዛ ዛሎና ኑ ዻቂ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 15ኪሪስቶሴ ዓሲም ጴዹዋ ፆኦዛሢኮ ጎኔ ማሎኬ። ዒዚ ቢያ ማዢንቶኮ ቤርታ ዓኣ ቶይዳሢኬ። 16ዎይቲ ጌዔቴ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ፥ ዓኣፒዳ ጴዻሢንታ ጴዹዋ ባካ፥ ጫሪንጫ ዼኤፖ ማዢንቶና ዎይሣዞንሢ፥ ሱኡጎንታ ቢታንታ ዓኣዞንሢያ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ፆኦሲ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛና ሃሣ ዒዛምኬ። 17ዒ ቢያ ባኮኮ ቤርታፓ ዓኣያኬ፤ ቢያ ባካ ዎላ ካኣሚ ዶዲ ዔቄሢ ዒዛናኬ። 18ዒዚ ዒዛኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶኦካሢኬ፤ ቢያ ባኮና ዒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢናኣ ቤርታሳሢ ዒዛኬ። 19ዬይ ማዔሢ ፆኦሲኮ ዓኣ ዎልቃ ናዓሢዳ ኩሙሢና ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኮዔሢሮኬ። 20ዒዛ ዛሎና ጫሪንጮይዳ ማዔቴያ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፆኦሲ ፔኤና ዎላ ጊኢጊሺ፥ ቡኩሴኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዒ ሃይቄም ላኣሊንቴ ሱጉፆናኣ ኮሹሞ ዔኪ ሙኬኔ። 21ሃያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾና ፆኦሲፓ ዒንሢ ሃኪ፥ ዒንሢኮ ማሊፆናኣ ፆኦሲኮ ዒንሢ ሞርኬኬ። 22ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ናዓሢ ዓሲ ማዒ ኬዲ ሃይቄ ዛሎና ፆኦሲ ፔኤና ዎላ ዒንሢ ቡኩሴኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያና ጌኤሺ፥ ሃሣ ዔኤቢ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማሂ ፔ ቤርቶ ሺኢሻኒኬ። 23ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ዒንሢ ጉሙርቂሢና ፃጲ ዳኪ፥ ሃሣ ዶዲ ዔቂ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ጴዼ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዓጊፁዋዖ ዶዲ ናንጌቴ ሌሊኬ፤ ዬይ ኮዦ ቃኣላ ዒንሢ ዋይዛሢና ዓጫ ዓኣ ዓሶም ቢያ ኬኤዚንቴሢኬ፤ ታኣኒ፥ ጳውሎሴያ ማዻያ ማዔሢ ዬያ ኮዦ ቃኣሎ ማዾኬ። 24ሃሢ ዒንሢ ዛሎና ታ ዔካ ሜታሢ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ኪሪስቶሴኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎሮ ኪሪስቶሴይዳ ሄሊ ዓቴ ሜታሢ ታጊዳ ማዒ ኩማዳንዳጉዲ ታ ማሃኔ። 25ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ፔቴታዖ ታ ዓይሱዋዖ፥ ጉቤ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲዳፓ ታኣም ዒንጊንቴ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ማዻያ ማዔኔ። 26ሃይ፥ ታ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ሃያኮ ቤርታ ዓሲም ዓኣሺንቲ ዓኣያ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤም ዱማዼዞንሢም ዔርዜ ዓኣሺንቴ ባኣዚኬ፤ 27ፆኦሲኮ ማሊፃ ዬያ ዓኣሺንቴ ባኮኮ ቦንቾና ዖርጎቹሞና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ዎዚጉዲ ዼኤፒታቴ ዒዛም ዱማዼ ዓሶም ዔርዛኒኬ፤ ዬይ፥ ዓኣሺንቴ ባካ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ቦንቻ ዒዛና ጴዻንዳ፥ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ኪሪስቶሴኬ። 28ዔራቶና ዓይጎ ዓሲያ ኑ ዞሪ ዞሪ ሃሣ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒናዼ ዓሲ ማሂ ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢሻኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ኬኤዛኔ። 29ፆኦሲ ፔኤኮ ዼኤፖ ዎልቆና ታኣና ማዻሢሮ ዬያ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዲ ማዺፆይዳ ታ ዓኣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\