ቆላሲያሴ ዓሶም 2

1ዒንሢንታ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዓሶ ዛሎንታ፥ ሃሣ ዬያጉዲ ታና ዔሩዋ ዓሶማኣ ቢያ ታ ዎማይዲ ዶዲ ማዻቴ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 2ታ ዶዲ ማዻሢ ዒና ዔያቶኮ ዶዲ፥ ናሹሞናኣ ፔቴ ማዒ፥ ፒዜ ማዔ ማሊ ጶቂሥሢ ዖርጎቹሞ ዴንቂ ፆኦሲኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ዔያታ ዔራንዳጉዲኬ። 3ሃኣማቶና ዔራቶናኮ ቆሎ ዓኣሺንቲ ዓኣሢ ኪሪስቶሴ ኮይላኬ። 4ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዖኦኒያ ጌሺሢ ሃይሴና ዒንሢ ዻቢሹዋጉዲ ጌይኬ። 5ዎዚ ታ ዒንሢዳፓ ሃኪ ዓኣያ ማዔቴያ ዓያናና ታ ዒንሢና ዎላኬ፤ ዒንሢ ኮይሳማ ጎይፆ ናንጊሢና ኪሪስቶሴይዳ ዒንሢኮ ዓኣ ጉሙርቂፆ ዶዱሞ ታ ዛጋሢሮ ዎዛዻኔ። 6ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬ ጎይፆና ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዒ ናንጉዋቴ፤ 7ዒዛይዳ ፃጲ ዳኪ፥ ናንጎ ዒንሢ ዒዛና ማሂ ዓርቂ፥ ዒንሢ ዔሬ ጎይፆና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲ ናንጉዋቴ፤ ሚርጌና ሃሣ ፆኦሲ ጋላቱዋቴ። 8ኪሪስቶሴ ዔርዜ ጎይፆጉዲቱዋንቴ ዓሲ ኬሴ ዎጌና ሃይ ዓጫ ዎርቃ ዎጌይዳፓ ማዔ ጉሪ ጌሺሢ ባኣዚና ሃሣ ሃምዓቶና ማዢንቴ ሃይሴና ጎኔ ጎይፃፓ ዖኦኒያ ዒንሢ ዲዒ ዔኩዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 9ፆኦሲኮ ፆኦሱማ ጉቤና ፔጋዺ ዔርቲ ናንጋሢ ዓሲ ማዔ፥ ኪሪስቶሴይዳኬ። 10ዒንሢያ ኩሙሢ ናንጊ ዴንቄሢ ሱኡጉሞና ቢታንቱሞናኮ ዑፃሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴናኬ። 11ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዒፆና ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴያ ማዔኔ፤ ዬይ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲፃ ዒንሢኮ ጎሞ ማዾ ላኣማኒ ኪሪስቶሴና ማዺንቴያ ማዓንዳፓዓቴም ዓሲ ቲቃ፥ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቲቱዋሴ። 12ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዋኣፆና ማስቴ ዎዶና ኪሪስቶሴና ዎላ ዒንሢ ዱኡቴኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ሃይባፓኣ ዒንሢ ዔቄኔ፤ ዒንሢ ሃይባፓ ዔቄሢ ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆኦዛሢ ዎልቆ ዒንሢ ጉሙርቃሢሮኬ። 13ዒንሢኮ ጎሞ ዓቲንቶ ቤርታ ቲቂንቲባኣሢሮ ቤርታ ዒንሢ ሃይቄያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ኪሪስቶሴና ዎላ ናንጊና ባይቁዋያ ዒንሢ ማሄኔ፤ ጎሞዋ ኑኡኮ ቢያ ዓቶም ጌዔኔ። 14ኑና ዻቢንቲ ዓሲ ማሂ ዒፃያ፥ ሃሣ ኑኡኒ ጋሌ ዓሲ ማዒፆ ኑኡኮ ዔርዛ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ባኮ ዑጪ ባይዚ፥ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃ ጳርቂ ኑጊዳፓ ዒዚ ሺኢሼኔ። 15ዒዛኮ ሞርኮ ማዔ፥ ጫሪንጫ ዓኣ ሱኡጎና ቢታንታ ዓኣ ማዢንቶ ቢያ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ባሺ ዖሎ ዓንጋሞዋ ጉሲሲ ባሺንቴያ ማዒፆ ዓሲ ቢያ ዴንቃንዳጉዲ ዒ ማሄኔ። 16ዓካሪ ሙኡዚ ዛላ ማዔቴ ዑሺ ዛላ ቦንቾ ኬሊ ቦንቺሢ ዛላ፥ ዓጊኒ ፄኤሪ ቦንቺሢ ዛላና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎ ቦንቺሢ ዛላና ዖኦኒያ ዒንሢ ዻቤኔ ጎዖፓ። 17ዬንሢ ቢያ ሃጊ ሙካንዳ ባኮኮ ሺቦ ማዔዞንሢኬ፤ ጎኔ ዓኣያ ማዒ ሺባሢ ኪሪስቶሴኬ። 18ኮይሱዋ ሼሌዑሞ ዓኣያ፥ ሃሣ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ካኣሽኪሢ ናሽካ ዓሲ ጌሺ ዒንሢ ጉሪ ዓይሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። ዬያጉዴ ዓሢ ዒዛም ፔጋዺ ጴዻ ባኮና ሄርሺንቲ ሄርሺንቲ ጉሪ ማዔ ዓሲ ማሊሢና ዖቶርቃያኬ። 19ዬያ ዓሢኮ ዑሢ ቢያ ጪጊቺና ሻሺና ካኣሚ ካኣሚ ሙኡዚያ ዴንቂ ዴንቂ ፆኦሲ ዒንጋ ዲጪሢና ዲጪሳ ቶኦካሢናኮ ዎላ ካኣሚሢ ባኣያኬ። 20ኪሪስቶሴና ዎላ ዒንሢ ሃይቂ ሃያ ዓጮ ባኮይዳፓ ዱማዼያ ማዔቴ ዓካሪ ዬያይዳፓ ዱማዺባኣያጉዲ ዎዲ ዒንሢ ዬንሢጉዴ ዓይሢፆም ዓይሢንታይ? 21ዬንሢ ዓይሢፆንሢ፦ «ዓርቂፖ፥ ዻንጋና ካንሢፖ፥ ካኣሚፖ» ጋዓዞንሢኬ። 22ዬንሢ ቢያ ዓሲ ኬሴ ዎጌና ዓይሥሢ ዔርዚሢና ማዺንታያ ማዔሢሮ ዬንሢ ማዺንቴሢኮ ጊንፃ ማኣዳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ባይቃያኬ። 23ዬንሢ ዓይሢፆንሢ ዓሲ ፔኤሮ ኬሲ ካኣሽካ ካኣሺንታ ኮይሱዋ ሼሌዑሞና ዑሢ ፑርቲሲሢ ማዾ ማዺሺሳሢሮ ዛጎዛ ፒዜ ዔራቶና ማዺንታያ ማላኔ፤ ጋዓንቴ ዓሲ ኮዓ ሱኡኮ ማዾ ቃዛኒ ማኣዳ ባኣዚ ባኣያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\