ቆላሲያሴ ዓሶም 3

1ዓካሪ ኪሪስቶሴና ዎላ ሃይባፓ ዒንሢ ዔቄሢሮ ኪሪስቶሴ ዴዒ ዓኣ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ቦንቺንቴ ቤዛ፥ ሎ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባኮ ዶዲ ኮዑዋቴ። 2ቢያ ዎዴ ሎ ጫሪንጫ ዓኣ ባኮ ማላንዳኣፓዓቴም ሃይካ ሳዓ ዓኣ ባኮ ዛሎ ማሊፖቴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃይቂ ዱማዾያጉዲ ሃያ ዓጮ ፑርቶ ባካፓ ዒንሢ ዱማዼኔ፤ ዒንሢኮ ሼምፓሢያ ኪሪስቶሴና ዎላ ፆኦሲ ኮይላ ዓኣሺንቲ ዓኣኔ። 4ዒንሢኮ ሼምፓሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ሙኪ ጴዻ ዎዶና ዒንሢያ ዒዛና ዎላ ጴዻንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ዒንሢ ቦንቺንታንዳኔ። 5ዬያሮ ዒንሢዳ ዓኣ ዒንሢኮ ሳዖ ፑርቶ ማዾ ሱኡኮ ቢያ ዓያኖና ዎዹዋቴ፤ ዬንሢያ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ዒኢሳ ማዾ ማዺሢ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃኒ ኮዒ ሱኡካዺሢ፥ ፆኦሲፓ ሜሌ ካኣሺ ካኣሽኪሢጉዴያ ማዔ ፔኤም ማዓ ባኣዚሮ ጎጋይቂሢንታኬ። 6ዬንሢ ባኮንሢ ዛሎና ፆኦሲም ዓይሢንቲፆ ዒፃ ዓሶ ዑፆይዳ ፆኦሲኮ ጎሪንታ ዬዓንዳኔ። 7ዒንሢያ ሃያኮ ቤርታ ዬንሢ ባኮ ማዺ ናንጋያኬ። 8ሃሢ ጋዓንቴ ጎሪንቲ፥ ዻጋ፥ ዓሲ ዒፂሢ፥ ዾንኮ፤ ዬንሢ ቢያ ሃሹዋቴ፤ ሃሣ ቦርሲሳ ጌኤሲያ ጌስቲፖቴ። 9ሚናኣ ዓሢ ዒዛኮ ማዾና ዎላ ዒንሢ ጉሲ ሃሼሢሮ ዎሊና ሉኡዙሞ ባኣዚ ጌስቲፖቴ። 10ሃሢ ዓኪ ዓሲ ዒንሢ ማዔኔ፤ ዬይ ዓኪ ማዔ ዑፃ ዒዛ ኮሺ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ማዤ ፆኦዛሢ ቢያ ኬሊ ፔና ማላንዳጉዲ ዒ ዓካሳሢኬ። 11ያዒ ማዒፆና ዓይሁዴ ማዒባኣሢና ዓይሁዴ ማዔሢናኮ፥ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴሢና ቲቂንቲባኣሢናኮ፥ ጊሪኬ ሙኡጮ ዔሩዋ ዓሶንታ ቦዖጉዲ ማዔ ዓሶንታኮ፥ ካራሚና ካራሚ ማዒባኣያናኮ ባኣካ ዱሙሞ ባኣያ ማዔኔ። ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ቢያሢኬ፤ ቢያሢምኬ። 12ዓካሪ ዒንሢ ፆኦሲም ዱማዼያና ዶኦሪንቴያ ሃሣ ናሽኪንታያ ማዔ ጎይፆና ሚጪንቲሢ፥ ዓሲም ኮሺ ማዾ፥ ሼሌዑሞ፥ ኮሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢንታ ዒንሢዳ ሚርጌና ዓኣያ ማዑዋቴ። 13ዒንሢ ዎሊም ማሊ፥ ፔቴይ ባጋሢም ዻቤ ባኣዚ ዓኣቶ ኪሪስቶሴ ዒንሢኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊም ዓቶም ጎዑዋቴ። 14ዬያ ቢያሢኮ ዑሣ ቢያሢ ፔቴይዳ ማሃ፥ ናሹሞ ዓኣያ ማዑዋቴ። 15ፔቴ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዞ ማዒ ዒንሢ ዔኤሊንቴሢ ዬያ ኮሹሞም ማዔሢሮ ኪሪስቶሴ ኮሹማ ዒንሢ ዒና ካኣታዾንጎ፤ ፆኦሲ ጋላታያ ማዑዋቴ። 16ኪሪስቶሴ ቃኣላ ዒንሢኮ ዒና ሚርጌና ዓኣያ ማዖንጎ፤ ዒንሢዳፓ ፔቴይ ባጋሢ ዔራቶ ቢያና ዔርዞንጎ፥ ዞሮንጎ፤ ፆኦሲም ዓይናዺሢና ፆኦሲ ቦንቺሢና፥ ሃሣ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ዓይናዹዋቴ። 17ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ጋላቲ ጋላቲ ዻንጋና ጌስቶ ባኣዚያ ማዖም ዒንሢ ማዻ ባኮዋ ቢያ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ማዹዋቴ። 18ዒንሢ ላኣሎ ናኣታ! ዒንሢ ጎዳ ዬሱሴሮ ማዔ ጎይፆና ሃሣ ዓይሢንቲሢ ኮይሳያታሢሮ ዒንሢ ዓኒንሢም ዓይሢንቱዋቴ። 19ዒንሢ ዓቲንቃ! ዒንሢኮ ላኣሎ ናሽኩዋቴ፤ ዔያቶም ፑርታያ ማዒፖቴ። 20ናይዮቴ! ቢያ ባኣዚና ዒንሢ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ጎዳ ናሽካ ባኣዚታሢሮኬ። 21ዒንሢ ናኣቶ ሾዔ ዓሳ! ናኣታ ዒንሢኮ ፑርቱሞም ማሉዋጉዲ ጎሪ ዔያቶም ካራ ባይዚፖቴ። 22ዒንሢ ዓሶም ዓይሌ ማዒ ማዻ ዓሳ! ሳዖይዳ ዒንሢ ዎይሣ ዓሶም ቢያ ባኣዚና ዓይሢንቱዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ዓይሢንታሢ ዓሲ ዎዛሳኒና ዓሲ ቤርቲም ጴዺሢሮ ማዒባኣንቴ ጎዳ ዬሱሴ ዒጊጪሢና ጌኤሺ ዒናፓ ማዖንጎ። 23ዒንሢ ማዻ ባኮ ቢያ ዓሲምቱዋንቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማሂ ዶዲ ዎዛና ማዹዋቴ። 24ዒንሢ ማዼ ዛሎሮ ጎዳ ዒንሢም ዒንጋንዳ ባኣዚ ዓኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዒንሢ ማዻሢ ጎዳ ኪሪስቶሴምኬ። 25ፑርታ ማዻሢ ፑርቶ ማዾ ዛሎ ሜቶ ዔካንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዓሲ ዱማሲ ዛጉዋኣሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\