ዔፕሶኔ ዓሶም 1

1ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢም፤ 2ኑ ዓዳሢ ኑኡኮ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዞና ዒንሢም ማዖም። 3ጫሪንጮይዳ ዓያኖ ዓንጆ ዒንጊሢና ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዓንጄ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶንጎ። 4ፆኦሲም ኑ ዱማዼያ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒዛ ቤርታ ኑ ጴዻንዳጉዲ፥ ዓጫ ማዢንቱዋንቴ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዒ ዶኦሬኔ። 5ፆኦሲኮ ናሹሞና ዒዛኮ ኮሺ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒዛኮ ኑ ናይ ማዓንዳጉዲ ቤርታዺ ዒ ማሌኔ። 6ዬያ ዒ ማዼሢ ፔኤኮ ዒ ናሽካ ናዓሢ ዛሎና ጉሪ ኑም ዒንጊንቴ፥ ቦንቺንቴ ዒንጊፃ ጋላቲንታንዳጉዲኬ። 7ፆኦዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዒዛኮ ናዓሢ ሱጉፆና ኑ ጎማፓ ጌኤሽኪ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 8ፆኦሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ፔ ዔራቶና ፔ ማሊፆ ዳልጉሞና ሚርጊሺ ኑም ዒንጌኔ። 9ሃሣ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ኪሪስቶሴ ዛሎና ቤርታዺ ዒ ማሌ ጎይፆና ዒዛኮ ኮዦ ማሊፆኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ኑና ዔርዜኔ። 10ፆኦሲ ማሊፃ ማዾይዳ ፔኤቃንዳሢ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማዓኣናኬ። 11ቢያ ባኮ ፔ ማሊፆና ማዻ፥ ፆኦዛሢ ማሊፆ ጎይፆ ዒዛ ማሊፆ ጋራ ኑ ማዔሢሮ ሃሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑ ዶኦሪንቴኔ። 12ዬይ ያዺ ማዔሢ ቤርታዺ ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሤ ጎይፆና ኑ ዛሎና ፆኦሲም ቦንቾና ጋላታና ማዓንዳጉዲኬ። 13ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶ ኮዦ ሃይሶ ማዔ፥ ጎኑሞ ቃኣሎ ዋይዜ ዎዶና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቄኔ፤ ዒዚያ ዒንሢም ዒንጋኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ጌሤ፥ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጊፆና ዒንሢኮ ዒዛሮ ማዒፃ ዔርቴኔ። 14ፆኦሲ ቦንቺንቲ ጋላቲንታንዳጉዲ ዒዚ ፔኤም ማዔዞንሢ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ ዔካንዳያ ሄላንዳኣና ዓያኖ ጌኤዣ ኑም ጊኢጊሾና ባኮ ዔኪሳኒ ዓይሢ ማሂ ዒንጎናያኬ። 15ዬያሮ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢ ቢያ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞና ታ ዋይዚ፥ 16ታኣኒ ሺኢቃ ዎዶና ቢያ ዒንሢም ማሊ ማሊ ዒንሢ ዛሎሮ ፆኦሲ ጋላቲፆ ሃሺባኣሴ። 17ቦንቾ ኮይሳ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ኮሺ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዔራቶና ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርዛያ ማዔ፥ ዓያና ዒንሢም ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18ዎዚጉዴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛም ዒንሢ ዔኤሊንቴቴያ፥ ሃሣ ጌኤዦ ዓሳ ዔካንዳ ቦንቺንቴ ባካ ዎዚጉዲ ዺቤቴያ ዒንሢ ዔራኒ ዒና ዒንሢኮ ቡሊንታንዳጉዲ ጌዒ ታ ሺኢቃኔ። 19ዬያጉዲ ሃሣ ኑና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ጊኢጊንቴ ዎልቃ ዎዚጉዲ ዶዲ ማዔቴያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬያ ኑጊዳ ማዻ ፑኡፖ ዎልቆ፥ 20ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂሶና ጫሪንጮይዳ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሢፆና ኪሪስቶሴ ዛሎና ዻዌኔ። 21ዒዚ ኪሪስቶሴ ጫሪንጫ፥ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሤሢ ዓይጎ ካኣታቶና ቢታንቶናኮ ዎልቁሞና ጎዳቱሞናኮዋ ዑፃሲኬ፤ ዬያጉዲ ሃያ ዓጫ ሌሊቱዋንቴ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶይዳኣ ሱንሢፓ ቢያ ዑሣ ዓኣዼ ቦንቺንታ ሱንሢ ዒዛም ጌሢኬ። 22ቢያ ባኣዚ ዒዛ ቢታንቶኮ ዴማ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ባኣዚኮዋ ዑፃ ማሂ፥ ዶኦሪ ጌሤኔ። 23ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዒዛ ዑፆ ኩሙሢ ማሃያ ማዓዛ፥ ቢያ ባካ ዒዛና ኩሙሢ ማዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\