ዔፕሶኔ ዓሶም 2

1ዒንሢ ዒንሢኮ ዻቢንቶና ጎሞ ዛሎና ቤርታ ዓያኖ ናንጎ ዛሎና ሃይቄያኬ፤ 2ዬያ ዎዶና ሃያ ዓጮኮ ፑርቶ ማዾ ማዺ ማዺ ዻቢንቲና ጎሜናይዳ ዒንሢ ናንጋያኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ሳዖኮ ዑፃ፥ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖ ዓይሣሢሲ፤ ሃሢያ ፆኦሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶ ቆላሢሲ ዒንሢ ኩንሣኔ። 3ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ዓሶ ባኣካ ኑኡኮ ዓሱሞ ማሊፆ፥ ዒኖሲ ኩንሢ ኩንሢ ሃያኮ ቤርታ ኑም ኮይሳ ጎይሢ ኑ ናንጋኔ፤ ሃሣ ዓቴ ዬያ ዓሶጉዲ ኑ ሾይንታፓ ዓርቃዖ ፆኦሲ ዻጋሳ ዓሲኬ። 4ጋዓንቴ ማኣሪፆና ዖርጎቺ ማዔ ፆኦዛሢ ኑና ዒ ናሽኬ፥ ዼኤፖ ናሹማፓ ዔቄያና፥ 5ዎዚ ኑ ዻቢንቶና ሃይቄያ ማዔቴያ ኪሪስቶሴና ናንጊ ኑም ፆኦሲ ዒንጌኔ፤ ዒንሢያ ዻቄሢ ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊፆናኬ። 6ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑና ሃይባፓ ዔቂሲ፥ ዬሱሴና ዎላ ጫሪንጫ ዒ ዓኣ ቤዛ ኑና ጌሤኔ። 7ዬያ ዒ ማዼሢ ሙካ ዎዶይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔ ኮሹሞና ኑም ፔጋሲ ዻዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉሞ ዔርዛኒ ኮዒኬ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዻቄሢ ጉሙርቂሢና ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎናኬ፤ ዬይ ፆኦሲ ዒንጊሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ማዾና ጴዼያቱዋሴ። 9ሃይ ዻቂንታ ጴዼሢ ማዾናቱዋኣሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ሄርሺንታኒ ኮይሱዋሴ፤ 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ቤርታዺ ፆኦሲ ጊኢጊሼ፥ ኮዦ ማዾ ማዻንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዢንቴ ፆኦሲ ማዢንቲኬ። 11ዬያሮ ዒንሢ ቤርታ ሾይንቶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሳ ዔያቶኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ዓሲ ቲቄያታንቴ ሄርሺንቲ ሄርሺንቲ፦ «ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣዞንሢ ሃይ!» ዒንሢ ጋዓሢ ማሉዋቴ። 12ዬኖ ዎዶና ዒንሢ ዒስራዔኤሌ ዜርሢ ጌይንቱዋዖ ሃሣ ቤርታ ዔያቶም ጫኣቆና ጫኣቁሞኮ ዙላ ማዒ፥ ሃያ ዓጮይዳ ሃጊ ማዓ ዎዛ ባኣያ ማዒ ጊንሣ ፆኦሲዳፓኣ ዱማዺ ኪሪስቶሴያ ዔሩዋዖ ዒንሢ ናንጋኔ። 13ሃሢ ጋዓንቴ ቤርታ ዒንሢ ሃኪ ዓኣ ዓሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና፤ ሃሣ ዒዛኮ ሱጉፆና ፆኦሲ ባንሢ ዒንሢ ዑኬኔ። 14ቤርታ ኑና ፓቂ ዎላ ካኣሞ ላኣጌ ባኮ ሺኢሺ፥ ዓይሁዶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ፔቴ ማሂ ቡኩሴሢ ኪሪስቶሴኬ። 15ኮሹሞ ዒንጋኒ ላምዖ ዴሮይዳፓ ዒዛና ፔቴ ማዓ፥ ፔቴ ዓኪ ዜርሢ ማሂ ማዣኒ ዎጎኮ ዓይሢፆና ማዾ ጎይፆና ፔ ሃይቦና ባይዜኔ። 16ኪሪስቶሴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሃይቂ፥ ዎላ ካኣሙዋ ዓሶዋ ካንሢ ላምዖ ዜርፆ ፔቴ ማሂ ፆኦሲና ዎላ ቡኩሴኔ። 17ዒዚ ሙኪ ዒንሢ ፆኦሲፓ ሃኪ ዓኣ ዓሶና ዑኬ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶናም ኮሹሞ ዛላ ኬኤዜኔ። 18ዬያሮ ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ዛሎና ፔቴ ዓያናና ማዒ ዓዳሢ ባንሢ ሙካኒ ዳንዳዓኔ። 19ዓካሪ ዒንሢ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ ፔቴ ዓጪ ዓሲ፤ ሃሣ ፆኦሲ ማኣሪ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃካፓ ሴካ ዒንሢ ሾኦቺና ቤቲ ሙኬ ዓሲናቱዋሴ። 20ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዓርቄ ቦኦኮላሢዳ ዒንሢ ማዢንቴኔ፤ ማኣሮኮዋ ሄሎ ማዔ ሹጫሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 21ማኣሮ ማዦ ባካ ቢያ ዒዛና ካኣሚ ካኣሚ ጎዳም ዱማዼ ጌኤሺ ማኣሪ ማዓኒ ማዢንታኔ። 22ፆኦሲ ፔ ዓያኖና ዎርቃ ማኣሪ ማዓንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ዒንሢያ ማዣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\