ዔፕሶኔ ዓሶም 3

1ዬያሮ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዻሢሮ ቱኡቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 2ዒንሢም ታ ማኣዳንዳ ማዾ ኮሹሞ ዒንጊፆና ፆኦሲ ታኣም ዒንጌሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 3ቤርታ ታ ዒንሢም ዻካና ፃኣፔሢጉዲ ፆኦሲ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታና ፔጋሲ ዻዌኔ። 4ሃሢ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ዒንሢ ናባቤቶ ኪሪስቶሴ ዛሎ ዓኣሺንቴ ባኮ ታ ዔሬያ ማዔሢ ዒንሢም ጴዻንዳኔ። 5ዬይ ዓኣሺንቴ ባካ ፆኦሲ ዓያኖ ዛሎና ፆኦሲም ዱማዼ፥ ዒዛ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ዒዛኮ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢም ሃሢ ጴዼ ጎይፆ ሚናኣ ዎዶና ዓኣ ዓሶም ጴዺባኣሴ። 6ዬይያ፦ ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶና ዎላ ፆኦሲ ዒንጋ ዓንጆ ዔካያ፥ ፔቴ ዑሢኮ ዱማ ዱማ ቤዞጉዲ ማዓያ ሃሣ ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዎላ ዔካያ ማዔሢ ዔያቶም ጴዺባኣሴ ጌይሢኬ። 7ፆኦሲ ፔ ዎልቆና ማዻ ጎይፆ ታኣም ዒንጌ ኮሹሞ ዒንጊፆና ሃያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ታ ማዻያ ማዔኔ። 8ዎዚ ታኣኒ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶይዳፓ ላኣፓ ማዔቴያ ዛጳባኣ ኪሪስቶሴኮ ዖርጎቹሞ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ታ ኬኤዛንዳጉዲ ሃይ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዻ ታኣም ዒንጊንቴኔ። 9ዬያጉዲ ሃሣ ቢያ ባኮ ማዤ ፆኦዛሢ ሃያኮ ቤርታኣ ዎዶይዳ ዓኣቺ ጌሢ ዓኣ ዒዛኮ ማሊፃ ዓይጎ ማዔቴያ ቢያሢም ታ ዔርዛንዳጉዲ ሃይ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዻ ታኣም ዒንጊንቴኔ። 10ዬይ ማዔሢ ሃሣኣ ዎዶ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎና ጫሪንጫ ዓኣ ሱኡጎና ቢታንታ ዓኣ ማዢንቶና ፆኦሲኮ ዔራቶዋ ዱማ ዱማ ጎይሢና ዔራንዳጉዲኬ። 11ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪቶስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ዬያ ማዼሢ ቤርታፓ ዓርቃዖ ማዻኒ ማሌ ጎይፆናኬ። 12ኪሪስቶሴ ኑ ጉሙርቄ ጎይፆና ፆኦሲ ቤርቶ ዒጊቹሞ ባኣያ ዶዲ ኪሪስቶሴና ኑ ሙካኒ ዳንዳዓኔ። 13ዬያሮ ሃይ ታና ዒንሢ ዛሎሮ ሄሌ ሜታሢ ዒንሢኮ ቦንቾ ማዔሢሮ ሃጋኣ ዎዛ ባኣያ ዒንሢ ማዑዋጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 14ዓካሪ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቤርታ ጉምዓቲ ታ ሺኢቃሢ ዬያ ዛሎኬ። 15ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ፔቴ ማኣሮ ዓሳ ሱንፆ ዴንቃንዳሢ ፆኦሲዳፓኬ። 16ዒንሢኮ ጋሮ ዒኖ ዶዲሻ ዎልቄ፥ ዓያኖ ዛሎና ፆኦሲ ፔኤኮ ቦንቾ ዼኤፑማፓ ዒንሢም ዒንጋንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 17ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዒና ናንጋንዳጉዲ፤ ሃሣ ዒንሢኮ ፃጶና ዓይፆና ናሹሞና ዶዲ ማዓንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18ሃሣ ጊንሣ ኪሪስቶሴ ናሹሞኮ ዳልጉሞ፥ ዖዶሱሞ፥ ዼጉሞ፥ ሊካ ዔታዺፃኣ ዎማዒታቴ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢንታ ቢያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና፥ 19ዔርታያፓ ዑሣ ዓኣዼ ማዔ፥ ኪሪስቶሴኮ ናሹሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ፆኦሲ ፓጬ ባኣዚ ባኣያ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ያዺ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ታ ሺኢቃኔ። 20ዬያሮ ኑጊዳ ማዻ ዎልቆ ዛሎና ኑ ሺኢቃሢና ማላሢናይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ማዻኒ ዳንዳዓ ፆኦዛሢም፥ 21ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዎዶ ቢያይዳ ቦንቾ ዒዛም ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\