ዔፕሶኔ ዓሶም 4

1ዓካሪ ፆኦሲ ዒንሢ ናንጎንጎ ጌዒ ዔኤሌ ናንጎ ዒንሢ ናንጋንዳጉዲ ጎዳ ማዾ ዛሎሮ ቱኪንቲ ዓኣሢ፥ ታኣኒ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 2ቢያ ዎዴ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ናሽኪሢና ሃሣ ሚጪንቲሢና ኮሹሞና ዳንዳዒሢና ዓኣያ ማዒ ናንጉዋቴ። 3ኮሹሞና ናንጊ ናንጊ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ጴዻ ፔቱሞ ናንጎ ዶዲ ካፑዋቴ። 4ዒንሢ ፔቴ ሃጊ ማዓ ዎዛም ዔኤሊንቴያ ማዔሢጉዲ ፔቴ ዑሢና ፔቴ ዓያናና ዒንሢኮ ዓኣኔ። 5ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ጎዳ፥ ፔቴ ጉሙርቂሢና ፔቴ ዋኣሢ ማስቲሢና ዓኣኔ። 6ሃሣ ዬያ ቢያይዳፓ ዑሣ ማዔ፥ ቢያሢና ማዻ፥ ቢያሢና ናንጋ፥ ቢያሢኮ ዓዶ ማዔ፥ ፔቴ ፆኦሲ ዓኣኔ። 7ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዒንጋኒ ማሌ ጎይፆ ኑና ፔቴ ፔቴሢም ፆኦሲኮ ኮሹሞና ዒንጎ ዒንጊፃ ዒንጊንቴኔ። 8ዬይያ፦ «ሌካ ዒ ኬስኬ ዎዶና ሚርጌ ዓሲ ዲዒ ዔኪ ዒ ዓኣዼኔ፤ ሚርጌ ዓሲማኣ ሚርጌ ዒንጊሢ ዒንጌኔ» ጌይንቴሢ ጉዲኬ። 9ዓካሪ «ሌካ ኬስኬኔ» ጌይፃ ሊካ ሳዖ ዴሞ ኬዴያ ማዒባኣያታቴ ሜሌ ዓይጎ ዻዋይ? 10ዬይ ሊካ ዴሞ ኬዴሢ ሳዖና ጫሪንጮና ዒኢካ ዓኣ ባኮ ቢያናይዳ ጴዻያ ማዓኒ ጫሪንጮኮ ቢያ ዑፆ ኬስኬሢኬ። 11ዒዚ ፔቴ ፔቴሢ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ፥ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛዞንሢ፥ ፆኦሲ ዓሶ ሄንቃዞንሢና ዔርዛዞንሢ ማዓንዳጉዲ ዒንጊሢ ዒንጌኔ። 12ዬያ ዒ ማዼሢ ዒዛኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዲቻኒና ዒዛ ጉሙርቃ ዓሶ ፆኦሲ ዓሲ ማዻ ማዾ ማዻንዳጉዲ ጊኢጊሻኒኬ። 13ዬያጉዲ ሃሣ ፆኦሲ ናዓሢ ጉሙርቂሢና ዔሪሢ ዛላና ጴዻ ፔቱሞ ዴንቂ፥ ኪሪስቶሴ ፓጬ ባኣዚ ባኣያ ኩሙሢ ማዔሢጉዲ ኑኡኒ ኩሙሢ ዓሲ ማዓንዳጉዲኬ። 14ዓካሪ ሃካፓ ሴካ ዓሶኮ ዻቢሻ ጌሺፆ ዔርዚፆ ዢባሮና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ጌዒ ናይ ኑ ማዓዓኬ። 15ዬያይዳፓ ጎኑሞ ናሹሞ ዓያናና ጌስቲ ጌስቲ ቶኦካሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ማላኒ ቢያና ኑ ዲዲጫንዳኔ። 16ዑፆኮ ዱማ ዱማ ዓኣ ቤዛ ካኣማሢ ኪሪስቶሴናኬ፤ ዑፃ ቢያ ዎላ ዓርቂንቲ ዓኣሢ ዱማ ዱማ ካኣማ ካራናኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ፔቴ ዑፆኮ ቤዛ ፔኤም ዒንጊንቴ ማዾ ማዻዛ፥ ዑፃ ቢያ ናሹሞና ዲጪ ዲጪ ዼኤፓኔ። 17«ሃይፓ ሴካ ፓሡዋ ማሊሢና ናንጋ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶጉዲ ናንጊፖቴ» ጌዒ ጎዳ ሱንፆና ታ ዒንሢም ላቲ ዞራኔ፤ 18ዔያቶኮ ዒኖ ባይቂፆይዳፓ ዔቄያና ዔያታ ጶቂሡዋኣሢሮ ዒና ዔያቶኮ ዹሜኔ፤ ፆኦሲ ዒንጋ ናንጎይዳፓኣ ዔያታ ሃኬኔ። 19«ዓሲ ዎዚ ጋዓንዳይ» ጋዓ ማሊሢ ዔያቶኮ ባይቄሢሮ ፔና ፑርታ ማዾም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ዬያሮ ቢያ ዎዴ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዻኒ ኮሺ ዔያታ ኮዓኔ። 20ዒንሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዔሬሢ ያዺቱዋሴ፤ 21ጎኔና ዒንሢ ዒዛ ዛሎ ዋይዜኔ፤ ጎኑሞ ዬሱሴና ዓኣሢያ ዒዛይዳፓ ዒንሢ ዔሬኔ። 22ዬያሮ ጌሺ ዒንሢ ጎሜ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻ ማሊፆና ፑርቴያ፥ ሚና ቤርታ ዒንሢ ናንጋ ናንጎ ሃሹዋቴ። 23ዒና ዒንሢኮ ላኣሚንቲ ዓኪ ማዖንጎ። 24ጎኔ ፂሉሞና ፆኦሲም ዱማዺሢና ፆኦሲ ማላኒ ማዢንቴ ዓኪ ዓሲ ማዑዋቴ። 25ዬያሮ ሉኡዙሞ ጌስቲፖቴ! ቢያሢ ኑኡኒ ፔቴ ዑሢኮ ዱማ ዱማ ቤሲ ማዔሢሮ ሴካና ሃንጋና ጎኑሞ ኑ ጌስቶም። 26ዒንሢ ዻጋዼያ ማዔቴያ ጎሜ ማዓንዳ ጎይሢ ዔኪ ዓኣዺፖቴ፤ ዻጎ ዒንሢኮ ዒንሢ ሃሹዋንቴ ዓቢ ጌሎፓ፤ 27ሃሣ ፃላሄማኣ ቤሲ ጌሢፖቴ። 28ዉኡቃያ ዓኣቴ ሃይፓ ሴካ ዉኡቆፓ፤ ዬያይዳፓ ሜታዼ ዓሲያ ማኣዳንዳ ሚኢሼ ዴንቃኒ ፔ ኩቻ ዶዲ ማማዾንጎ። 29ፔቴታዖ ዒንሢኮ ዻንጋፓ ፑርታ ዑኡሲ ኬስኮፓ፤ ጋዓንቴ ዓሲ ዶዲሻያና ፓሣ ባኣዚና ጌስቱዋቴ። 30ዒንሢ ጋፒ ዓይላቶፓ ሻንቂንቲ ኬስካንዳ ኬሎ ጎናሲ ዔርዛኒ ፆኦሲ ዒንሢም ዒንጌ፥ ጌኤዦ ዓያኖ ዖዪሲፖቴ። 31ዒንሢዳፓ ፑርቱሞ ማሊሢ፥ ዻጋ፥ ጎሪንቲ፥ ዒላቲ፥ ጫሺንታ ዓይጌያ ፑርታ ባኣዚ ቢያ ሃኮንጎ። 32ዎላ ሴካና ሃንጋና ኮሺ ዓሲ ሃሣ ዎሊም ማላ ዓሲና ማዑዋቴ፤ ፆኦሲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢም ዓቶም ጌዔሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊም ዓቶም ጋዓያ ማዑዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\