ዔፕሶኔ ዓሶም 5

1ዓካሪ ዒንሢ ፆኦሲ ዒንሢ ናሽካያ፥ ዒዛኮ ናኣቶ ማዔሢሮ ዒዛ ማሉዋቴ። 2ኪሪስቶሴ ኑና ናሽኬሢና ፆኦሲ ዎዛሳ ሳውሞ ዓኣ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ፔ ሼምፓሢ ኑ ጋይቴ ዓኣሢ ዒንጌሢጉዲ ዒንሢያ ናሹሞና ናንጉዋቴ። 3ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ቦርሲሳ ማዾ፥ ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዺሢ ማዔቴያ ዒንሢ ባኣካ ጴዾፓ፤ ዬይ ጌኤሺ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ዴሬም ኮይሳ ማዾቱዋሴ፤ 4ዒንሢ ፆኦሲ ጋላታንዳኣፓዓቴም ቦርሲሳ ባኣዚና ፓሣ ባኣዚባኣ ጊኢጉዋ ሃይሴ ጌስታንዳያ ኮይሱዋሴ። 5ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃያኮ፥ ቦርሲሳ ማዾ ማዻያኮ፥ ሜሌ ካኣሺ ካኣሽኪሢጉዲ ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዻ ዓሲኮ ኪሪስቶሴና ፆኦሲ ካኣቱሞናይዳ ቤሲባኣያ ማዓንዳሢ ዔሩዋቴ። 6ዬንሢ ባኮንሢ ዛሎና ፆኦሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶ ዑፃ ዒዛኮ ጎሪንቲ ሙካንዳሢሮ ዖኦኒያ ዒንሢ ጉሪ ማዔ ሃይሴና ጌሾፓ። 7ዬያሮ ዬንሢ፥ ዒዛም ዓይሢንቱዋ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ። 8ቤርታ ዒንሢ ዹሚዳ ናንጋኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ጎዳና ፖዓ ዒንሢ ዓኣሢሮ ፖዖ ዓሳ ናንጋ ጎይፆ ናንጉዋቴ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኮሹሞ ቢያ፤ ፂሉሞንታ ጎኑሞንታኮዋ ዓኣፒ ጴዻሢ ፖዒዳፓኬ። 10ዬያሮ ጎዳ ዎዛሳያ ማዓ ባካ ዓይጎታቴያ ዱማሲ ዔሩዋቴ። 11ዓኣፒባኣ ዹሞ ማዾ ዒንሢያ ማዻያ ማዒፖቴ፤ ፖዓ ኬሲ ፔጋሲ ዻውዋቴ። 12ዹሞ ማዾ ማዻ ዓሳ ዓኣቺ ማዻ ባኮ ዛሎ ኬኤዛኒታዖ ቦርሳያኬ። 13ቢያ ባኣዚ ፖዒዳ ኬስካዛ ዬይ ዓይጎ ማዔቴያ ጌኤሽኪ ዔርታኔ። 14ዎይቲ ጌዔቴ ቢያ ባኣዚ ፔጋሲ ዻዋሢ ፖዒታሢሮኬ፤ ዬያሮ፦ «ኔኤኒ ሃይ ጊንዓሦ ጴጬ! ሃይባፓ ዔቄ! ኪሪስቶሴ ኔኤም ፖዓንዳኔ» ጌይንቴኔ። 15ዓካሪ ዒንሢ ዎማይዲ ናንጋንዳቴያ ኮሺ ማሉዋቴ፤ ዔራ ዓሲ ማዑዋቴ፤ ዔኤያ ዓሲ ጎይሢ ናንጊፖቴ። 16ሃይ ዎዳ ፑርታ ማዔሢሮ ዓይጎ ካራና ማዔቴያ ዒንሢ ዴንቄ ዎዶማና ማዻ ባኮ ዔሪ ማዹዋቴ። 17ዬያሮ ጎዳኮ ማሊፃ ዓይጎታቴያ ዔራያ ማዑዋቴ፤ ዔኤያ ማዒፖቴ። 18ዒንሢ ባይሲንታ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻያታሢሮ ዳጋሢ ዑሺና ማሢንቲፖቴ፤ ዬያይዳፓ ዓያና ጌኤሺ ቢታንቶ ዴሞ ጌላያ ማዑዋቴ። 19ፆኦሲም ማዓ ዓይኑሞና ፆኦሲ ሄርሺ ሄርሺ ዒንሢ ዎላ ቡኬ ዎዶና ዓይናዹዋቴ፤ ዬያይዲ ዒኔፓ ጎዳ ጋላቱዋቴ። 20ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ቢያ ባኣዚሮ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቢያ ዎዴ ጋላቱዋቴ። 21ኪሪስቶሴ ቦንቾሮ ጌዒ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ዎሊም ዓይሢንታያ ማዑዋቴ። 22ዒንሢ፥ ላኣሎ ናኣታ! ጎዳ ዬሱሴም ዒንሢ ዓይሢንታሢጉዲ ዒንሢኮ ዓኒንሢም ዓይሢንቱዋቴ፤ 23ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ዑፃ ቶኦኪ ማዔሢጉዲ ዓኒያ ማቾኮ ቶኦኪኬ፤ ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዻቂሻሢኬ። 24ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታሢጉዲ ማቾንሢ ቢያ ባኣዚና ፔ ዓኒንሢም ዓይሢንቶንጎ። 25ዒንሢ፥ ዓቲንቃ! ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ናሽኬሢና ፔ ቶኦኮዋ ዔያቶ ጋቴ ሃይቢም ዓኣሢ ዒንጌሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ላኣሎ ናሽኩዋቴ፤ 26ኪሪስቶሴ ዬያ ማዼሢ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ጌይኬ፤ ዒ ዔያቶ ፆኦሲም ዱማሴሢያ ቃኣሎ ዛሎና ሃሣ ዋኣሢናኣ ማስኪ ጌኤሺኬ። 27ዬያይዲ፦ ኪንሢ፥ ዓኣፒ ካራ ቱኪሢ፥ ፑርታ ባኣዚያ ፔቴታዖ ባኣያ፥ ጌኤሺ፤ ሃሣ ሚዛጲ ሺኢጲሢ ማኣሪ ዓሲ ማሂ ፔ ቤርቶ ዒንሢ ዒ ሺኢሻኒኬ። 28ዓኒንሢ ፔና ናሽካሢጉዴያ ፔ ማቾንሢ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ፔ ማቾ ናሽካሢ ፔና ናሽካኔ። 29ዎይቲ ጌዔቴ ፔና ዒፃ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሙኡዚ ሙኡዚ ካፓ ጎይፆ ዒዚ ሙኡዚ ሙዒ ሙዒ ፔናኣ ካፓኔ። 30ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዞኬ፤ 31«ዓሲ ዬያሮ ዓዶና ዒንዶና ሃሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ ላምዖንሢያ ፔቴ ዓሲ ዑሢጉዲ ማዓኔ» ጌይንቴኔ። 32ዬይ ዼኤፒ ዓኣሺንቴ ባኣዚኬ፤ ሃያ ታ ጋዓሢ ኪሪስቶሴና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ማላታ ማሂኬ። 33ጋዓንቴ ሃይ ባካ ዒንሢማ ማዓያኬ፤ ዬያሮ ዓኒ ፔ ማቾ ፔናጉዲ ማሂ ናሽኮንጎ፤ ማቻኣ ዓኒ ቦንቾንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\