ዔፕሶኔ ዓሶም 6

1ናይዮቴ! ጎዳ ዬሱሴሮ ዒንሢ ማዔ ጎይፆና ዒንሢ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ባካ ኮይሳያታሢሮኬ። 2«ኔ ዓዶና ኔ ዒንዶና ቦንቼ» ጋዓ ቤርታኣ ዓይሢፆይዳ ዓኣ ሃጊ ማዓ ዎዛ፥ 3«ቢያ ባኣዚ ኔኤም ኮሽካንዳኔ፤ ናንጎ ሌዓኣ ሳዓ ኔኤም ዖዶቃንዳኔ» ጋዓያኬ። 4ዒንሢ ሾዔ ዓሳ! ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓይሣ ዓይሢፆ ጎይፆ ዞሪ ዲቹዋቴ፤ ናኣቶ ዒንሢኮ ጎሪ ዻጋሲሢና ፑርቱሞ ማሊሲሲፖቴ። 5ዓሲም ዓይሌ ማዒ ማዻዞንሢዮቴ! ዒንሢ ማዺሻያ ማዔ ዓሶም ዒጊቹሞና ቦንቺ ዓይሢንቱዋቴ፤ ኪሪስቶሴም ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ፒዜ ዒናና ዓይሢንቱዋቴ። 6ዒንሢ ዓይሢንታንዳሢያ ፆኦሲ ማሊፆ ዒናፓ ኩንሣ፥ ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሶጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዎዛሳኒ ጌዒ ዓሲ ቤርቲም ጴዺሢሮ ማዖፓ። 7ዓሲም ማዒባኣንቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዒ ናሽኪ ኮሺ ማሊሢና ማዹዋቴ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይላሢ ማዔቴያ ማዺሻሢ ፔቴ ፔቴሢ ማዼ ኮዦ ማዾሮ ጎዳ ዬሱሴ ኮይላፓ ዒንጊንታ ባኣዚ ዔካንዳያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 9ሃሣ ዒንሢ ዓሶ ማዺሻ ዓሳ! ዓሲ ዱማሱዋ፥ ዒንሢንታ ዔያቶንታኮ ጎዳ ጫሪንጮይዳ ዓኣሢ ዔሪ ዔያቶ ዲቃሢፆ ሃሺጋፓ ዒንሢም ማዻ ዓሶም ኮሺ ማዹዋቴ። 10ዓካሪ ጎዳና ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዱዋቴ፤ 11ፃላሄኮ ጌኖ ማዾ ዒንሢ ባሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ቢያ ዓርቁዋቴ። 12ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኮ ዖላ ዓሲናቱዋንቴ ሃያ ዹሞ ዓጮ ዎይሣ፥ ቢቶ ማዔያ፤ ሃሣ ሃያ ዓጮኮ ዎልቆ ማዔያ፥ ሳዖ ዑፃ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖናኬ። 13ዬያሮ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ጉቤ ዓርቁዋቴ! ዬያይዲ ፑርታ ኬሊ ዒንሢ ሄላኣና ዒንሢ ሞርካሢኮ ዎልቆ ቃዚ ጋፒንፆ ሄላኒ ዖሌስካፓ ዶዲ ዒንሢ ዔቃኒ ዳንዳዓኔ። 14ዓካሪ ፂኢቶ ዓርቃ ቡራሾጉዲ ጎኑሞ ኬርና ቱኡቲ፥ ፂሉሞዋ ዖሎሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ማይንቲ፥ 15ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ቶካ ዱርሲጉዲ ዓኣሢ፥ ጊኢጊ ዔቁዋቴ፤ 16ሃሣ ታሚ ሎስቶጉዲ ዔኤታ፥ ፃላሄኮ ፓልዖ ሜንሣኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ቢያፓ ዑሣ ማዔ ጉሙርቂፆ ጊቲማ ማሂ ዓርቁዋቴ። 17ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂንቶ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ዓንጎ ቆኦቦጉዲ ዓጊ፥ ፆኦሲኮ ቃኣሎዋ ዓያና ጌኤሺ ጬንቻ ዓፓሮ ማሂ ዓርቁዋቴ። 18ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዒንሢ ሺኢቃኣና ዓያና ጌኤሺና ቢያ ዎዴ ሺኢቁዋቴ፤ ዬያይዲ ዶዲ ጴጩዋቴ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶማኣ ቢያ ዋሉዋዖ ሺኢቁዋቴ፤ 19ኮዦ ሃይሶኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ዒጊጩዋዖ ታኣኒ ዓሶ ዔርዛንዳጉዲ፤ ሃሣ ታ ኬኤዛ ዎዶና ኮይሳ ቃኣላ ታኣም ዒንጊንታንዳጉዲ ሺኢቁዋቴ። 20ሃሢያ ታ ካኖ ቢራቶና ቱኡቲ ዓኣዖ ዬያ ኮዦ ሃይሶኮ ታኣኒ ኪኢታ ዓሲኬ፤ ዬያሮ ታኣም ኮይሳሢጉዲ ዒጊጩዋዖ ታኣኒ ኬኤዛንዳጉዲ ሺኢቁዋቴ። 21ኑ ዒዛ ናሽካ፥ ኑኡኮ ዒሻሢ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔሢ፥ ቲኪቆሴ ታ ዛሎ፤ ሃሣ ታ ዓይጎ ማዻቴያ ዒንሢ ዋይዛንዳጉዲ ቢያ ባኮ ዒንሢም ዒ ኬኤዛንዳኔ። 22ዬያሮ ኑኡኒ ዎይቲ ዓኣቴያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ዒንሢያ ዒ ዶዲሻንዳጉዲ ጌዒ ዒዛ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ። 23ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ማዔ ኮሹሞና ናሹሞና ሃሣ ጉሙርቂሢና ዎላ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ማዖንጎ። 24ጋፑዋ ናሹሞና ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናሽካዞንሢም ቢያ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንጊንቴያ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\