ጋላቲያ ዓሶም 1

1ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ዳኬያቱዋንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃሣ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዛሎና ዒዛም ማዻኒ ዳኪንቴያ ማዔ፥ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፤ 2ሃሣ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዒሾንሢዳፓ ቢያ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢታ፦ 3ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ። 4ሃያ ዓጮ ፑርቱሞይዳፓ ኑና ዻቂሻኒ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ማሊሢና ኪሪስቶሴ ኑ ጎሞሮ ጌዒ ፔና ዓኣሢ ዒንጌኔ። 5ዬያሮ ፆኦሲም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 6ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዒንሢ ዔኤሌ ጎዳይዳፓ ሃያይዲ ሩኡሪና ዒንሢኮ ዱማዺፆና ሜሌ ኮዦ ሃይሶ ባንሢ ዓኣዺፃ ታኣም ዔርቲባኣያኬ። 7ሃያ ታ ጋዓሢ ዒንሢ ዻቢሳ ዓሶና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሳኒ ኮዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓኣሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮዦ ሃይሳ ጋዓንቴ ፔቴ ሌሊኬ። 8ዬይ ያዺ ማዔቴያ ኑኡና ጫሪንጮ ፆኦሲ ኪኢታንቻሢና ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ዱማዼ ኮሺ ሃይሴ ዒንሢም ኬኤዜያ ማዔቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። 9ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ጌዔሢጉዲ ሃሣ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢዳፓ ዱማ ሜሌ ኮሺ ሃይሴ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። 10ዓካሪ ሃሢ ታኣኒ ኮዓሢ ዓሲ ታና ሄርሻንዳጉዲሞ ፆኦሲ ሄርሻንዳጉዲዳይ? ሃሣ ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ዒንሢም ማላ? ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ማዔቴ ኪሪስቶሴም ታ ማዻያ ማዓዓታንቴኬ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሳ ዓሲ ኬሴ ማሊሢዳፓ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ፤ 12ዎይቲ ጌዔቴ ታኣም ዬያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዓይጎ ዓሲዳፓኣ ታ ዔኪባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ታና ዔርዚባኣሴ። 13ሚና ቤርታ ዓይሁዶ ካኣዦና ዎማይዲ ታ ናንጌቴያ፥ ፆኦሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶዋ ሚጪንቱዋዖ ዎማይዲ ታ ዳውሴቴያ፥ ዔያቶ ባይዛኒያ ታ ዎማዒ ማሌቴያ ዒንሢ ዋይዜኔ። 14ዓይሁዶ ዓሶ ካኣዦ ዎጎ ካፒ ታ ናንጋኣና ዓኣ ታ ዒጊኖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳፓ ቢያ ታ ባሼኬ፤ ዓዶንሢ ካኣዦ ዎጎይዳፓ ሜሌ ታ ሃሣ ኮዑዋያኬ። 15ጋዓንቴ ታ ሾይንታንዳሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ታና ዶኦሪ ፔኤኮ ኮሹሞና ታ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ዔኤሌኔ። 16ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ፔ ናዓሢ ታኣም ፔጋሲ ዻዋኒ ማሌ ዎዶና ዓይጎ ዓሲናኣ ታ ዞርቲባኣሴ፤ 17ሃሣ ታኣኮ ቤርታ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ካኣማኒ ዬሩሳላሜ ዒማና ታ ዴንዲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታኣኒ ዓሬቤ ዓጪ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ታ ጊንሣ ዴማስቆ ማዒ ሙኬኔ። 18ሃይሦ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጴፂሮሴና ካኣሚ ጌስታኒ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዲ፥ ዒኢካ ዒዛና ዎላ ታጶ ዶንጎ ኬሊ ታ ዴዔኔ። 19ጋዓንቴ ጎዳኮ ጌርሲ፥ ያይቆኦቤይዳፓ ዓታዛ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ዖናኣ ታ ዴንቂባኣሴ። 20ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ሉኡዚቱዋኣሢ ፆኦሲ ቤርታ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ። 21ዬካፓ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጋዓ ዓጪ ታ ዴንዴኔ። 22ዬማና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ታና ዛጊ ቤቂባኣሴ። 23ዔያታ ዋይዜሢ፦ «ዬይ ሚና ኑና ዒፂ ዳውሳ ዓሢ ዬኖ ዒ ባይዛንዳኔ ጌዒ ኮዓ ካኣዤሎ ዛሎ ሃሢ ኬኤዛኔ» ጋዓ ሃይሴ ሌሊኬ። 24ታ ዛሎሮዋ ፆኦሲ ዔያታ ጋላቴኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\