ጋላቲያ ዓሶም 2

1ታጶ ዖይዶ ሌዔኮ ጊንፃፓ ባርናባሴና ዎላ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዻዖ ቲቶ ታኣና ዎላ ዔኪ ዓኣዼኔ። 2ታ ዒኢካ ዴንዴሢ ፆኦሲ ታኣም ፔጋሲ ዻዌ ጎይፆናኬ። ዬያኮ ቤርታ ታ ማዼ ባኮንታ ሃሢ ታ ማዻሢ ጉሪ ዓቱዋጉዲ ጌይሢና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ታ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ዔያቶኮ ዼኤፖ ዼኤፖ ሱኡጎ ዱማሲ ታ ኬኤዜኔ። 3ታኣና ዎላ ዓኣ ቲቶ ዎዚ ዒ ጊሪኬ ዓሲ ማዔቴያ ዓቲንቶ ቤርቶ ዒ ቲቂንታንዳጉዲ ዎልቄና ዓይሢንቲባኣሴ። 4ጋዓንቴ ኑኡኮ ባኣኮ ዔርቱዋዖ ዓኣሺንቲ ጌሌ ፔቴ ፔቴ ሉኡቃ ዒሾንሢ ዒዚ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ኮዔኔ፤ ዬንሢ ዓሳ ኑ ባኣኮ ዔርቱዋዖ ጌሌሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑኡኮ ጎማፓ ጌኤሽኪፆ ሙሪ ዛጋኒና ኑና ዓይሌ ማሃኒ ማሊኬ። 5ኑኡኒ ጋዓንቴ ኮዦ ሃይሶኮ ጎኑማ ዒንሢና ዶዲ ናንጋንዳጉዲ ጌይሢና ዻካ ዎዴታዖ ዔያቶ ማሊፆም ባሺንቲባኣሴ። 6ዬንሢ ዓሶ ዔኪ ዓኣዻያ ማላዞንሢ ዛሎ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዓሲኮ ዓኣፒ ካራ ዛጊ ዓሲ ዱማሱዋኣሢሮ ዔያቶኮ ዼኤፑማ ታኣም ዔኤቢቱዋሴ፤ ዬንሢ ዓሶ ዔኪ ዓኣዻኔ ጌይንታዞንሢዳፓ ታኣኒ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎይዳ ታና ማኣዳ፥ ዓይጎዋ ዓኪ ባኣዚ ታ ዴንቂባኣሴ። 7ጋዓንቴ ፆኦሲ ጴፂሮሴ ዓይሁዶ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛንዳያ ማሄሢ፤ ታናኣ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ኬኤዛንዳጉዲ ማሄሢ ዔያታ ዔሬኔ፤ 8ዬያሮ ጴፂሮሴ ዓይሁዴ ዓሶም ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማዒ ማዻንዳጉዲ ማሄ ፆኦዛሢ ታናኣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቲ ማዻያ ማሄኔ። 9ዓሶ ዔኪ ዓኣዻያ ማላ፥ ያይቆኦቤና ጴፂሮሴና ዮሃኒሴና ፆኦሲ ታኣም ሃያ ዱማ ማዾ ዒንጌሢ ዔራዖ ታኣና ባርናባሴና ዎላ ዔያታ ፔቴ ማዒፆ ዔርዛ ማላታ ማዓ ሚዛቆ ኩጮና ኑ ዎሊ ዓርቄኔ፤ ዬካፓ ኑኡኒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዼም፤ ዔያታ ዓይሁዴ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻኒ ኑ ዎላ ጫኣቄኔ። 10ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዔያቶኮ ባኣካ ዓኣ ማንቆ ዓሶ ኑኡኒ ማኣዳንዳጉዲ ዔያታ ኑና ሺኢቄኔ፤ ታኣኒያ ዬያ ማዻኒ ሚርጌ ማላያኬ። 11ጴፂሮሴ ዓንፆኪያ ሙካዛ ፔጌና ዒ ዻቤሢሮ ፔጋ ታ ዒዛ ጎሬኔ፤ 12ያይቆኦቤ ዳኬ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓንፆኪያ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዎላ ዒ ሙዓኔ፤ ዔያታ ሙኬሢኮ ጊንፃ ጋዓንቴ «ዓይሁዴ ዓሲቱዋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓ ዓይሁዶ ዓሶ ዒጊጪሢና ሎኦሺ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ዱማዼኔ። 13ሃንጎዋታ ዓይሁዶታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጴፂሮሴ ማዼሢጉዲ ማዻዛ ባርናባሴያ ዔያቶ ጎይፆ ማዺሢዳ ጌሌኔ። 14ዔያቶኮ ማዻ ኮዦ ሃይሶ ጎኑሞ ጎይፆጉዲ ፒዜቱዋሢ ታ ዛጋዖ ጴፂሮሴ ኮይላ፦ «ኔኤኒ ዓይሁዴ ዓሲታዖ ዓይሁዶ ዓሶ ካኣዦ ዎጎናቱዋንቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ካኣዦ ዎጎ ጎይፆ ኔ ናንጋያኬ። ሂዳዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዶ ካኣዦ ዎጎ ጎይፆ ናንጋንዳጉዲ ዓይጎሮ ኔ ዔያቶ ዎልቃዺ ዓይሣይ?» ጌይ ቢያሢ ቤርታ ታ ዒዛ ጎሬኔ። 15ጎኔኬ፥ ኑኡኮ ዜርፃ ዓይሁዴኬ፤ ጎሞ ዓሶ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶጉዲቱዋሴ። 16ጋዓንቴ ዓሲ ፆኦሲ ቤርታ ፂላሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ማዓንዳፓዓቴም ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሥሢናቱዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ኑኡኒያ ዎጎ ኩንሥሢናቱዋንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ፆኦሲ ቤርታ ፂላኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኑ ጉሙርቄኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይጎ ዓሲያ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሥሢና ፂሉዋሴ። 17ኪሪስቶሴና ኑኡኮ ዎላ ዓኣ ፔቱሞና ፆኦሲ ቤርታ ኑ ፂላኒ ኮዓዖ ኑኡኒ ኑ ቶኦኪና ጎሜ ዓሲ ማዒ ጴዼያታቶ ጎሜይዳ ኑና ዔኪ ጌልዛሢ ኪሪስቶሴኬ ጌይሢዳ? ፔቴታዖ ያዺቱዋሴ! 18ጋዓንቴ ታኣኒ ሻሄ ካኣዦ ዎጎ ማሂ ጊንሣ ማዻሢ ታና ማዔቴ ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዎጌ ሻሃያ ማዔሢ ዔርዛኔ ጌይሢኬ። 19ታኣኒ ፆኦሲም ናንጋንዳኔ ጌይ ዎጎ ዛሎና ሃይቢና ዱማዺሢጉዲ ዎጌይዳፓ ታ ዱማዼኔ። 20ታኣኒ ኪሪስቶሴና ዎላ ሱፂንቴያጉዲ ማዒ ፓይዲንቴሢሮ ሃካፓ ሴካ ኪሪስቶሴ ታ ጊዳ ናንጋንዳፓዓቴም ታ ታኣሮ ናንጋያቱዋሴ፤ ሃሢያ ታኣኒ ዓሲ ማዒ ናንጋ ናንጋ፥ ታና ናሽኬሢና ታ ጋይቴ ፔና ዓኣሢ ዒንጌ፥ ፆኦዛሢ ናዓሢ ጉሙርቂፆና ጴዼ ናንጎናኬ። 21ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ታኣኒ ሼሌዒሲ ዛጉዋሴ፤ ዓሲ ፆኦሲ ቤርታ ፂላሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሥሢናታቴ ኪሪስቶሴ ሃይቄሢ ጉሪኬ ጌይሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\