ጋላቲያ ዓሶም 3

1ዒንሢ ሃይ፥ ማሊ ጶቂሡዋ ጋላቲያ ዓጮ ዓሳ! ዖ ጌሺ ዒኖ ዒንሢኮ ባይዜይ? ኪሪስቶሴኮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሃይቂፆ ዛሎ ዒንሢ ዛዛጋጉዲ ፔጋሲ ታ ዒንሢም ኬኤዜኔ። 2ታኣኒ ሃሢ ዒንሢዳፓ ፔቴ ዔራኒ ኮዓ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዒንሢ ዓያኖ ጌኤዦ ዔኬሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሥሢናሞ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዋይዚ ጉሙርቂፆናዳይ? 3ዒንሢ ዓይፆ ፆኦሲ ዓያናና ዓርቃዖ ዓሲ ዎልቄና ኩንሣኒ ኮዓኔ፤ ሃይሾ ዒንሢ ሃኣዺ ዔኤያኬ! 4ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ዒንሢ ዔኬ ሜታሢ ቢያ ጉሪ ማዒ ዓቴኔ ጌይሢዳ? ዬይ ጉሪ ዓቲባኣሴ! 5ፆኦሲ ፔኤኮ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጋሢና ዒንሢ ኮራ ፔ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዻሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣሢሮሞ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዋይዚ ዒንሢ ጉሙርቃሢሮዳይ? 6ሂንዳ ዓብራሃሜሲ ማሉዋቴ፦ «ዓብራሃሜ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ፤ ፆኦሲያ ዒዛ ፔ ዓሲ ማሄኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 7ዓካሪ፤ ፆኦሲ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ዓብራሃሜ ናኣቶ ማዓሢ ዔሩዋቴ። 8ፆኦሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ጉሙርቂሢ ዛላና ፂሊሳንዳያ ማዔሢ ጌኤዦ ማፃኣፓ ቤርታዺ ዴንቂ፦ «ዴራ ቢያ ኔ ዛሎና ዓንጂንታንዳኔ» ጌይሢና ቤርታ ዓብራሃሜም ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 9ዬያሮ ፆኦሲ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ፆኦሲ ጉሙርቄ፥ ዓብራሃሜጉዲ ዓንጂንቴያኬ። 10«ዎጎ ኩንሢፆና ኑ ፂላንዳኔ» ጋዓዞንሢ ቢያ ጋዳንቂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ዓይሢፆና ቢያ ዶዲ ናንጉዋያ ሃሣ ማዺ ኩንሡዋ ዓሲ ጋዳንቂንቴያኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 11«ፂሎ ዓሲ ጉሙርቂሢና ሼምፔና ናንጋኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮ ዎጎ ኩንሥሢና ዓይጎ ዓሲያ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ፂሉዋኣሢ ዔርቴያኬ። 12ዎጌ ጉሙርቂሢና ዓርቂንቴ ባኣዚቱዋሴ፤ ጋዓንቴ «ዓሲ ዎጌና ናንጋኒ ዳንዳዓሢ ዎጎ ዓይሢፆ ቢያ ኩንሤቶኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 13«ሚሢዳ ሱፂንቲ ሃይቃ ዓሲ ቢያ ጋዳንቂንቴያኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ጌይ ሱፂንቲፆና ጋዳንቂንቴያ ማዒ ዎጎ ጋዳሞይዳፓ ኑና ዻቂሼኔ። 14ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ዓብራሃሜም ዒንጌ ዓንጃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ሄላንዳጉዲ፤ ሃሣ ፆኦሲ፦ «ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ» ጌዔ ዓያኖ ጌኤዦዋ ጉሙርቂሢና ኑ ዔካንዳጉዲኬ። 15ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲም ዔርታ ማላታ ማዓንዳ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዞም። ዓሲ ዎላ ጫኣቁሞ ጫኣቄስካፓ ዖኦኒያ ዬኖ ጫኣቁሞ ሃሻኒና ጊዳ ቃሳኒያ ዳንዳዑዋሴ። 16ፆኦሲ ዓብራሃሜና ዒዛኮ ዜርፆናም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ዒንጌሢ ዬኖ ጎይፆኬ፤ ጌኤዦ ማፃኣፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣላ ሚርጌ ዓሲም ማዓያ ማሂ፥ «ኔ ዜርፆም» ጎዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲም ማዓያ ማሂ፥ «ኔ ዜርፃሢም» ጋዓኔ፤ ዬይያ «ኔ ዜርፃሢ» ጌይንቴሢ ኪሪስቶሴኬ። 17ዓካሪ፥ ታ ሂዚ ጋዓኔ፤ ዖይዶ ፄኤታና ሃይሢታሚ ሌዔኮ ጊንፃፓ ዒንጊንቴ ዎጋ ቤርታዺ ፆኦሲ ዔሪ ዶዲሼ ጫኣቁሞ ዓይሲ፥ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎዋ ጉሪ ማሃኒ ዳንዳዑዋሴ። 18ፆኦሲኮ ዒንጊፃ ዎጌ ዛላና ጴዻያታቴ፥ ፆኦሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ማዒፃ ዓታንዳንቴኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዓብራሃሜም ዒንጌ ዒንጊፃ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎናኬ። 19ሂዳዖ ዎጌ ዒንጊንቴሢ ዓይጌንዴሮዳይ? ዎጌ ጊዳ ቃሲንቴሢ ዓብራሃሜም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዒንጊንቴ ዜርፃሢ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ፑርታ ማዾ ዓይጎ ማዔቴያ ዔርዛኒኬ፤ ዎጌ ሙኬሢ ፆኦሲና ዓሲና ባኣካ ማዔ፥ ዓሢም ፆኦሲ ኪኢታንቾ ዛሎና ኬኤዚንቴምኬ። 20ዬይ ያዺ ማዔቴያ ባኣካ ማዔ ዓሢ ፔቴ ዜርሢም ሌሊ ዔቃያቱዋሴ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ፔቴኬ። 21ዓካሪ፤ ሙሴ ዎጋ ፆኦሲኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዎላ ጊኢጉዋያዳ? ያዺቱዋሴ! ሼምፖ ዒንጋ ዎጌ ዒንጊንቴያ ማዔቴ ፂሉሞ ዎጌም ዓይሢንቲሢና ጴዼያ ናንዳንቴኬ። 22ጋዓንቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዓጫ ጉቤ ጎሜና ቱኡቴያ ማዔኔ ጋዓኔ፤ ዬይያ፦ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ጴዻ ዎዞ ቃኣላ ጉሙርቃዞንሢም ዒንጊንታንዳጉዲኬ። 23ዬይ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፃ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ዎጎ ዛሎና ኑ ቱኡሲ ዓሲ ማዒ ዬይ ፔጋዻንዳያ ሄላንዳኣና ካራ ኑም ባይቄያ ማዔኔ። 24ዬያሮ ጉሙርቂፆና ኑ ፂላንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሙሴ ዎጋ ኑና ዔርዚ ዔርዚ ዲቻያ ማዔኔ። 25ሃሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ሙኬሢሮ ዎጌ ኑና ዔርዚ ዔርዚ ዲቻያ ማዒፃ ዓቴኔ። 26ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቢያሢ ፆኦሲ ናይኬ። 27ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ዋኣፆና ማስቴ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ማኣዔኔ። 28ቢያሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔቴ ዒንሢ ማዔሢሮ ዓይሁዴና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሲና፥ ማዻሢና ማዺሻሢና፥ ዓቲንቄና ላኣሊናኮ ባኣካ ዱሙሞ ባኣሴ። 29ዓካሪ ዒንሢ ኪሪስቶሴሮ ማዔቶ ዓብራሃሜ ዜርፆኬ፤ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎ ጎይፆና ዒዛና ዎላ ዒንሢ ፆኦሲ ዒንጋ ባኮ ዔካንዳዞንሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\