ጋላቲያ ዓሶም 4

1ሃሣ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዓዶ ዻካላኒ ቶይዶ ናዖ ማዔሢ ናይ ዓኣዖ ዎዚ ዒ ዓዶ ቆሎኮ ቢያ ቢቲ ማዔቴያ ማኣራ ዓኣ ካራሞይዳፓ ዒ ዱማቱዋሴ። 2ጋዓንቴ ዓዴ ዒዛም ጌዔ ዎዶ ሄላንዳኣና ዒዛ ዔርዚ ዔርዚ ዲቻ ዓሶ ዴማ ዒ ማዓኔ። 3ዬያጉዲ ኑኡኒ ፆኦሲ ዓያኖ ባኮ ዛሎና ናይ ዓኣ ዎዶና ሃያ ዓጮ ካኣዦ ዎጎም ዓይሌ ማዒ ኑ ዎርቃያኬ። 4ጋዓንቴ ፆኦሲ ጌዔ ዎዳ ሄላዛ ዓሲዳፓ ሾይንቴያ፤ ሃሣ ዎጎም ዓይሢንታያ ማዔ ፔኤኮ ናዓሢ ዒዚ ኑም ዳኬኔ፤ 5ዬያ ዒ ማዼሢ ዎጎም ዓይሢንታያ ማዔዞንሢ ዻቂሻኒና ኑናኣ ዒዛኮ ኮሹሞና ፔ ናይ ማሃኒኬ። 6ፆኦሲ ናይ ኑ ማዔሢሮ፦ «ታ ዓዴ» ጌይ ዒዛ ዔኤላ፥ ፔኤኮ ናዓሢ ዓያኖ ኑም ዒ ዳኬኔ። 7ዬያሮ ሃይፓ ሴካ ፆኦሲኮ ኔ ናይ ማዓንዳፓዓቴም ዓይሌቱዋሴ፤ ፆኦሲኮ ኔ ናይ ማዔያታቴ ፆኦሲ ፔ ናኣቶም ጊኢጊሼ ባኮ ቢያ ኔኤም ዒንጋንዳኔ። 8ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ዒንሢ ዔሪባኣሢሮ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ማዒባኣ ባኮም ዓይሌ ማዒ ዒንሢ ናንጌኔ። 9ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ፆኦሲ ዔሬኔ፤ ላሚ ታ ኬኤዛኒ ኮዔቴ ፆኦሲያ ዒንሢ ዔሬኔ። ሂዳዖ ጊንሣ ዬያ ፓሡዋያና ላቤያ ማዔ፥ ዓጮ ካኣዦ ዎጎ ባንሢ ዎዲ ዒንሢ ማዔይ? ሃሣ ዎዲ ዒንሢ ላሚ ዔያቶኮ ዓይሌ ማዓኒ ኮዔይ? 10ዱማ ዱማ ኬሎ፥ ዓጊኖ፥ ዎዶንታ ሌዖንታ ዒንሢ ቦንቻኔ። 11ዬያሮ ታ ዒንሢ ማኣዳኒ ላቢንቲ ማዼ ማዻ ጉሪ ማዓንዳሲንታኔ ጌይ ታ ሂርጋኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢጉዲ ማዔሢሮ ዒንሢያ ታጉዲ ማዑዋቴ ጌይ ታ ሺኢቃኔ፤ ዒንሢ ታኣም ዓይጎዋ ፑርቲሲባኣሴ። 13ቤርቲ ቤርታ ኮዦ ሃይሶ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ዳንዳዔሢ ታኣኮ ሃርጎ ዛሎና ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 14ዎዚ ዒንሢም ታኣኮ ሃርጋ ሜቶ ማዔያታቴያ ዒንሢ ታና ቦሂባኣሴ፤ ሃሣ ሻኣኪንቲባኣሴ። ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻጉዲ ዬያፓ ዑሣ ኪሪስቶሴ ቦንቺ ዔካያጉዲ ታና ዒንሢ ቦንቺ ዔኬኔ። 15ሃሢ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢ ታ ዛሎና ዎዛዻ ዎዛ ቢያ ዎዎይቴይ? ዬኖና ዒንሢም ዳንዳዒንታቴ ዒንሢኮ ዓኣፖታዖ ታኣም ዒንጋንዳጉዲታሢ ታ ታ ቶኦኪና ዬያኮ ማርካኬ። 16ሂዳዖ ሃሢ ጎኑሞ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢሮ ዒንሢኮ ሞርኬ ታ ማዒያ? 17ሃንጎ ዓሳ ዒንሢ ዛሎ ማሊ ሜታዻንዳያ ናንዳኔ፤ ማዔቴያ ዬያ ዔያታ ማዻሢ ኮሹሞምቱዋሴ፤ ዔያቶኮ ማሊፃ፦ ዒንሢ ኑ ጊዳፓ ዱማዻንዳጉዲና ዔያቶም ዒንሢ ባሼ ማላንዳጉዲኬ። 18ኮሹሞ ባኣዚምታቴ ዶዲ ማሊፃ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ዬይ ዒንሢኮ ታኣኒ ዒንሢና ናንጋ ዎዶና ሌሊ ማዖፓ። 19ታ ናይዮቴ! ኪሪስቶሴ ዒንሢዳ ፔጋዺ ጴዻንዳያ ሄላንዳኣና ጊንሣ ዒንሢ ዛሎ ማሊፆና ሾይቺ ቆፂሢ ሜታሳሢጉዲ ሜቶይዳ ታ ዓኣኔ። 20ዱማ ማዔ ጎይሢና ዒንሢም ኬኤዛኒ ሃሢ ታ ዒንሢ ኮራታቴ ዓይጎ! ጋዓንቴ ዓይጎ ታ ማዻንዳቴያ ዔርቶ ዒፂ ባሼሢሮ ታ ሜታዻኔ። 21ዒንሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎም ዓይሢንቲ ናንጋኒ ኮዓ ዓሳ፥ ሂንዳ ታኣም ኬኤዙዋቴ፤ ዎጋ ዎዚ ጋዓቴያ ዒንሢ ዋይዙዋዓዳ? 22ዎጎ ማፃኣፖይዳ፦ «ዓብራሃሜኮ ላምዖ ናይ ዓኣኔ፤ ፔቴሢ ዒዛኮ ዓይሌላ ሾዔያ ማዓዛ፥ ባጋሢ ሾይንቴሢ ማኣሮ ዒንዶይዳፓኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 23ዓይሌሎይዳፓ ሾይንቴሢ ዓሲ ማሊሢና ማዓዛ ማኣሮ ዒንዶ ናዓሢ ሾይንቴሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዒንጌ ዎዞ ቃኣሎ ጎይፆናኬ። 24ዬንሢ ላምዖ ላኣሎንሢ ፆኦሲ ጫኣቄ ላምዖ ጫኣቁሞኮ ኮኦኪንሢ ማዓኔ። ፔቴዛ፥ ሲና ዹኮና ኮኦኪንሢንታዛ ዓጋኣሮኬ፤ ዒዛ ናኣቶ ሾዓሢ ዓይሉሞምኬ። 25ዓጋኣራ ዓሬቦ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ሲና ዹኮ ማላታኬ፤ ዬያሮ ሃሢ ዓኣ ዬሩሳላሜ ማላኔ፤ ዒዛ ፔኤኮ ናኣቶና ዎላ ዓይሉሞይዳ ዓኣያኬ። 26ሎ ጫሪንጫፓ ማዔ፥ ዬሩሳላሜ ጋዓንቴ ዓይሌቱዋሴ፤ ዒዛ ኑኡኮ ዒንዴሎኬ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ «ኔኤኒ ናይ ሾውዋ ዞኦኬሌ ዎዛዼ! ኔኤኒ ሾዓኒ ባኒ ዔሩዋዜሌ ዒላሼ! ዓኒ ዓኣ ላኣሌሎይዳፓ ባሼ ዓኒ ሃሼ ላኣሌሎኮ ሚርጌ ናይ ዓኣያ ማዓንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 28ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢያ ዪሳኣቄጉዲ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎ ናኣቶኬ። 29ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶና ዓሲ ማሊሢና ሾይንቴሢ ዓያኖ ማሊፆና ሾይንቴሢ ዒፂ ዳውሴሢጉዲ ሃኖዋ ዬያጉዲኬ። 30ጋዓንቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዬያ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ? ማፃኣፓ፦ «ዓይሌሎ ናዓሢ ማኣሮ ዒንዳ ሾዔ ናዓሢና ዎላ ዓዶ ባኮ ዻካሊንዱዋሢሮ ዓይሌሎ ናዓሢና ዎላ ኬሲ ዳኬ» ጋዓኔ። 31ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ማኣሮ ዒንዶ ናኣቶኬ፤ ዓይሌሎ ናኣቶቱዋሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\