ጋላቲያ ዓሶም 5

1ዓይሉሞፓ ኑ ኬስኪ፥ ሜታ ባኣያ ናንጋንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ኑና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዓይሉሞፓ ኬሴኔ። ዬያሮ ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ላሚ ዬያ ዓይሉሞይዳ ጌሊፖቴ። 2ሃሢ ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ «ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንታንዳያ ኑና ኮይሳኔ» ጌዒ ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴቴ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ማኣዱዋያ ማዓንዳኔ፤ 3«ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂሢ ታኣም ኮይሳኔ» ጌይ ቲቂንታይ ቢያ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ቢያ ካፒ ኩንሣንዳያ ኮይሳኔ» ጌይ ላሚ ታ ላቲ ኬኤዛኣኬ። 4ዒንሢ ዎጎ ካፒ ፂላኒ ኮዓዞንሢ ቢያ ኪሪስቶሴይዳፓ ዱማዺ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዻቂንታፓኣ ዒንሢ ሃኬኔ። 5ኑኡኒ ጋዓንቴ ፂሉሞ ዴንቃኒ ዎዛ ጌሣሢ ፆኦሲ ዓያኖ ዛሎና ጉሙርቂሢናኬ። 6ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑና ማኣዳንዳሢ ኑኡኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዔም ናሹሞ ዛላና ማዾይዳ ፔኤቃ ጉሙርቂሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቴቴያ ሃሼቴያ ኑና ማኣዳዓኬ። 7ሃይማ ሄላንዳኣና ዒንሢ ቃራታዖ ሃሢ ዒንሢ ጎኑሞም ዓይሢንቱዋጉዲ ዖ ላኣጌይ? 8ዬያጉዴ ጌሺፃ ዒንሢ ኮራ ሙኬሢ ዒንሢ ዔኤሌ፥ ፆኦዛሢዳፓቱዋሴ። 9ዬይያ፦ «ዻካ ሙኑቃ ፃኣዛ ሙኑቆ ቢያ ካፂሳኔ» ጌይንቴሢጉዲኬ። 10ፔቴታዖ ሜሌ ፑርታ ማሊሢ ዒንሢኮ ባኣሢ ታኣኒ ጎዳና ማዒ ጉሙርቃኔ። ጋዓንቴ ዒንሢ ዻቢሻኒ ማላይ ዓኣቶ ዬይ ዓሢ ዒዛም ኮይሳ ሜቶ ዔካንዳኔ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታኣኒ ሃኖ ሄላንዳኣና ኬኤዛሢ፦ «ዻቂንታሮ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቲሢ ኮይሳኔ» ጌይ ጌይታቶ ሃሢ ሄላንዳኣና ዓይጎሮ ዒፂንቲ ታ ዳኪንታይ? ያዺ ማዔያታቴ ታ ኬኤዛ፥ ኪሪስቶሴ ሃይባ ዹቆ ዓሶም ማዒንዱዋያታንቴኬ። 12ዓካሪ ዬንሢ፥ ዒንሢ ዻቢሻኒ ኮዓ ዓሶንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፃ ዓታዛ ጉቤ ቲቄቶ ቃራኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዎጌ ዓይላቶይዳፓ ኬስካንዳጉዲ ዔኤሊንቴኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴሢ ባጋሢም ናሹሞና ዓይሢንቲ ማዻንዳኣፓዓቴም ዬይ ዒንሢኮ ዓይሉማፓ ኬስኪፃ ዒንሢ ሱኡኬ ኩንሥሢም ማዖፓ። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዓሲ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ» ጋዓዛ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ቢያ ዓርቂ ዓኣያኬ። 15ጋዓንቴ ዎሊ ዒንሢ ጌኤሲና ዻዓያና ሙዓያ ማዔቴ ዒንሢ ዎላ ባይቁዋጉዲ ዒንሢና ባዴዔ። 16ዓካሪ ዓያናና ናንጉዋቴ፤ ዒንሢ ዬያይዴቴ ዒንሢ ማዻኒ ሱኡካዻ ባኮ ማዺንዱዋሴ ታ ጋዓኔ። 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ማዻኒ ሱኡካዻ ማሊፃ ዓያና ማሊሢና ዎሊ ዒፃያኬ፤ ዓያናና ዒንሢ ማሊፆና ዎላ ካኣሙዋሴ፤ ዬያሮ ዒንሢ ማዻኒ ናሽካ ባኮ ማዻኒ ዒንሢ ዳንዳዑዋሴ። 18ዓያና ዒንሢ ዔኪ ዓኣዻያ ማዔቴ ዎጌም ዒንሢ ዎርቃያ ማዒንዱዋሴ። 19ዓሲ ማዻኒ ሱኡካዻ ማዾ ዔርቴያኬ፤ ዬያታ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ዒኢሳ ማዾ ማዺሢ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃኒ ኮዒ ዑሢ ዓርቂ ዓማሊሢ፥ 20ሜሌ ካኣሺ ካኣሽኪሢ፥ ማርሻ ማርሺሢ፥ ዓሲ ዒፂሢ፥ ዑራ፥ ቂኢሩሞ፥ ዻጋ፥ ፔና ሌሊ ናሽኪሢ፥ ዱማዺሢ፥ ጌኔ ማዾሮ ዞርቲሢ፥ 21ጌኔ ማዾ፥ ማሢንቲሢ፥ ኮይሱዋ ኮሢ ኮርጊሢና ዬያጉዴ ማዾኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ላቴሢጉዲ ሃሣ ታ ዒንሢም ላቲ ኬኤዛኣኬ፤ ዬያጉዴ ማዾ ማዻዞንሢ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላዓኬ። 22ዓያና ጌኤሺኮ ዓኣፒ ጋዓንቴ፦ ናሹሞ፥ ዎዛ፥ ኮሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ዓሲም ኮሽኪሢ፥ ጉሙርቂንቲሢ፥ 23ሼሌዑሞ፥ ፔና ዔሪ ዎይሥሢኬ። ዬንሢጉዴ ባኮ ዒፃ ዎጌ ባኣሴ፤ 24ዬሱስ ኪሪስቶሴሮ ማዔ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ማሊፆ ሱኡኮ ዬሱሴና ዎላ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂ ዎዼኔ። 25ዓያናና ኑ ናንጋያ ማዔቴ ዓያና ኑና ዻዋ ጎይፆ ኑ ሃንቶም። 26ዎሊዳ ፑርቱሞና ኑ ዔቂ ዔቂ፥ ሃሣ ቂኢሪ ቂኢሪ ጉሪ ኑ ሄርሺንቲባኣያታቴ ቃራኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\