ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 1

1ፆኦሲ ሚና ዱማ ዱማ ጎይሢና፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና፥ ኑ ዓዶንሢም ሚርጌ ዎዴ ኬኤዜኔ፤ 2ሃሢ ጋዓንቴ ሃኖ ጋፒንፆ ዎዶና ቢያ ባኮ ዒዛም ዒ ማሄ፥ ፔ ናዓሢ ዛሎና ኑም ኬኤዜኔ፤ ዓጫ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። 3ዒዚ ፆኦሲ ቦንቾኮ ማላታ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣ ዖኑማኣ ፆኦሲና ዎላ ፔቴ ማዓያኬ፤ ጊንሣ ሃሣ ቢታንታ ዓኣ ቃኣሎና ሳዖንታ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴይዳ ዒ ዓርቄያኬ፤ ዓሶኮዋ ዒ ጎሞ ጌኤሼስካፓ ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔኔ። 4ዒዛም ጌሢንቴ ሱንፃ ኪኢታንቾ ሱንፆይዳፓ ባሼ ማዔ ጎይፆና ፆኦሲኮ ናዓሢ ኪኢታንቾይዳፓ ቢያ ባሻያኬ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ።» ሃሣ ጊንሣ፦ «ታ ዒዛኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒ ታኣኮ ናኣዚ ማዓንዳኔ» ጌዔይ ፔቴታዖ ባኣሴ። 6ፆኦሲ ፔኤኮ ቶይዶ ናዓሢ ዓጮ ዳካኣና፦ «ፆኦሲ ኪኢታንቻ ቢያ ዒዛም ዚጎንጎ» ጌዔኔ። 7ኪኢታንቾ ዛሎ ጋዓንቴ፦ «ኪኢታንቾ ዢባሬ፥ ዒዛም ማዻ ዓሶዋ ታሚ ሎስቶ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 8ፔ ናዓሢ ዛሎ ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲዮ! ኔኤኮ ካኣቱሞ ዖይታ ናንጊና ባይቁዋዖ ናንጋንዳኔ፤ ኔኤኮ ካኣቱሞ ፂሉሞና ኔ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ 9ፂሉሞ ኔ ናሽኪ ፑርቱሞ ኔ ዒፄኔ፤ ዬያሮ ፆኦሲ፥ ኔ ፆኦዛሢ ኔና ዶኦሬኔ፤ ኔኤኮ ላጎይዳፓ ባሼ ዎዛ ዺቢሺ ኔኤም ዒዚ ዒንጌኔ» ጌዔኔ። 10ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ቤርታ ሳዖ ማዤኔ፤ ጫሪንጮዋ ኔ ኩቻ ኔ ማዤያኬ። 11ዬያታ ቢያ ባይቃንዳኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤ ዔያታ ዓፒላጉዲ ጪንቃንዳኔ። 12ሃሣ ኔ ዔያቶ ዼኤፒ ኮኦቴጉዲ ጳንጫንዳኔ፤ ዓፒላጉዲ ዔያታ ላኣሚንታንዳኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ኔናኬ፤ ፔቴታዖ ኔ ጋርቹዋያኬ» ጋዓኔ። 13ፆኦሲ ፔኤኮ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፦ «ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ» ጌዔያ ፔቴታዖ ባኣሴ። 14ዓካሪ ኪኢታንቻ ዻቃዞንሢ ማኣዳኒ ፆኦሲፓ ዳኪንቲ ማዻ፥ ዓያኖቱዋዓዳ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\