ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 10

1ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ሃጊ ሙካንዳ ኮዦ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ጎኔ ዬያ ኮዦ ባኮቱዋሴ፤ ዬያሮ ሌዓ ሌዓ ቢያ ዎዴ ፆኦሲም ዒንጊንታ ባካ ዒንጋ ዓሶ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 2ዬይ ዎጋ ዎንዴ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዓያ ማዔቴ ዔያታ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ሃሼያ ናንዳንቴኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ካኣዦሮ ጌላ ዓሳ ላሚሱዋ ጎይሢ ጎማፓ ጌኤሽኬያ ማዓንዳሢሮ ዔያቶ ዒኖይዳ ጎሜ ዔያቶኮ ባኣያ ማዔሢ ዔያቶም ዔርታንዳኔ። 3ዬይ ፆኦሲም ዒንጎ ባካ ጋዓንቴ ሌዖይዳ ሌዖይዳ ዔያቶኮ ጎሞ ጶቂሣያኬ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ጌማቶ ዚዮና ዋኣሮናኮ ሱጉፃ ጎሜ ጌኤሻኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 5ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዓጮ ሙኬ ዎዶና፦ «ኔኤኒ ኔኤም ዒንጎ ባኣዚ ኮይባኣሴ፤ ጋዓንቴ ኔ ታኣም ዓሲ ዑሢ ዒንጌኔ። 6ኔኤም ሚቺ ዒንጎ ባኮና ጎሜ ጌኤሻኒ ዒንጎ ባኮናኣ ኔ ዎዛዺባኣሴ፤ 7ዬማና ታ፦ ‹ታ ፆኦዛሢዮ! ማፃኣፖይዳ ታ ዛሎ ፃኣፒንቴሢጉዲ ኔ ማሊፆ ኩንሣኒ ሃይሾ ታ ሙኬኔ› » ጌዔኔ። 8ዎጋ ዬይ ማዺንታንዳጉዲ ዓይሤቴያ ዒዚ ጋዓንቴ ቤርታ፦ «ፆኦሲም ዒንጎ ዱማ ዱማ ባኮንታ ሚቺ ዒንጎ ባኮ፥ ዬያጉዲ ሃሣ ጎሞ ዛሎ ዒንጎ ባኮዋ ኔ ኮይባኣሴ፤ ዬያና ሃሣ ኔ ዎዛዺባኣሴ» ጌዔኔ። 9ዬካፓ ሃሣ፦ «ሃይሾ ኔ ማሊፆ ኩንሣኒ ታ ሙኬኔ» ጌዔኔ፤ ዬያይዲ ላምዓሶ፥ ፆኦሲም ዒንጎ ጎይፆ ቤዞ ጌልዛኒ ቤርታ ፆኦሲም ዒንጎ ጎይፆ ላኣሜኔ። 10ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ዑፆ ላሚ ዒንጊንቱዋ ጎይሢ ፔቴና ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ሺኢሼሢሮ ኑኡኒ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔኔ፤ ዬኖ ፆኦሲ ዒ ማዻንዳጉዲ ኮዔ ማሊፆኬ። 11ፔቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቄኤሳ ጎሜ ጌኤሻኒ ዳንዳዑዋ ዬንሢ ዒንጊፆንሢ ቢያ ኬሊ ዒንጊ ዒንጊ ዓቱዋዖ ማዻኔ። 12ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ናንጊና ዒንጊንቴያ ማዓ፥ ዒንጊፆ ፔቴና ዒንጌስካፓ ፆኦሲ፥ ዓዳሢኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዔኔ። 13ዬማፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ዒዛኮ ሞርኮ ፆኦሲ ዒዛ ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ዒኢካ ዴዒ ዒ ካፓኔ፤ 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢ ፔቴና ፆኦሲም ዒንጎ ዒንጊፆ ዛሎና ናንጊና ዔያቶ ዒ ጌኤሺ፥ ፒዚሴሢሮኬ። 15ዓያኖ ጌኤዣ ዬያ ባኮ ዛሎ ኑም ማርካዻዖ ቤርታዺ፦ 16«ዬካፓ ታ ዔያቶና ዎላ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ያዺኬ፤ ታኣኮ ዎጎ ዒና ታ ዔያቶኮ ጌሣንዳኔ፤ ማሊፆይዳኣ ታ ዔያቶኮ ፃኣፓንዳኔ።» 17ሃሣ፦ «ዔያቶኮ ጎሞንታ ፑርቶ ማዾንታ ሃካፓ ሴካ ታ ጶቂሣዓኬ» ጎዳ ጋዓኔ፤ ጌዔኔ። 18ዬያሮ ጎሜ ጌኤሽኬሢኮ ጊንፃ ጎሜ ጌኤሻኒ ፆኦሲም ዒንጊንታ ዒንጊሢ ዓታንዳኔ። 19ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬሱሴ ሱጉፆ ዛሎና ፆኦሲም ዑሣ ዓኣዼ ዱማዼ ጋሬሎ ጌልዛንዳ ጉሙርሳ ባኣዚ ኑ ዴንቄኔ፤ 20ኑኡኒ ጌላንዳሢ ጎኦቦ ዓፒሎይዴና ጌይፃ፥ ዒዛኮ ዑፆ ጊዴና ዒ ኑም ቡሌ፥ ዓኪ ሃሣ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ጎይፆናኬ። 21ፆኦሲ ማኣሮ፥ ጫሪንጮሲዳ ቢታንቶ ዓኣ ዼኤፒ ቄኤሴ ኑኡኮ ዓኣኔ፤ 22ዬያሮ ኑኡኮ ፑርቶ ዒና ጌኤሽካንዳጉዲ ዒኖ ፑጪንቲ፥ ዑፆዋ ኑኡኮ ጌኤሺ ዋኣሢና ማስቲ፥ ፒዜ ዒናና ሃሣ ጎኔ ጉሙርቂሢና ፆኦሲ ባንሢ ኑ ሙኮም። 23ኑም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ዒንጌ ፆኦዛሢ ጉሙርቂንታያ ማዔሢሮ ሃሢ ኑ ጉሙርቂ ማርካዻ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዶዲሺ ኑ ዓርቆም። 24ናሹሞና ኮሺ ማዾ ማዺሢና ጴጪ ኑ ናንጋንዳጉዲ ፔቴይ ባጋሢ ጴቻያ ማዖንጎ። 25ቢያ ዎዴ ዎላ ኑ ካኣሚ ካኣሚ ዎሊ ኑ ዶዲሾም፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማዻ ጎይፆ ኑኡኮ ዎላ ቡኪንታ ቡኪንቶ ኑ ሃሺባኣያታቴ ቃራኬ፤ ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ዑኬሢ ዒንሢ ዛጋያታሢሮ ዬያ ባኮ ዑሣ ዓኣዼ ማዹዋቴ። 26ጎኔ ማዔ ባኮ ኑ ዔሬሢኮ ጊንፃ ዔሬዖ ኑ ጎሜ ማዼቴ ሃካፓ ሴካ ጎሜ ዛላ ፆኦሲም ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ዓይጌያ ኑም ባኣሴ። 27ጋዓንቴ ኑና ካፔሢ ሃጊ ሙካንዳ፥ ዒጊቻ ፆኦሲኮ ዎጊፆና ዒዛ ዒፃ ሞርኮ ዒ ሚቻንዳ ዒጊቻ ዼኤፖ ታሞናኬ። 28ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዻቤ ዓሲዳ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ዓሲ ማርካዼቴ ሃሺሢ ባኣያ ዬያ ዓሢ ዎዎዾኔ። 29ዬይ ያዺ ማዓያ ማዔቴ ፆኦሲ ናዓሢ ቦሄሢ፤ ሃሣ ፆኦሲም ዱማዼ ጫኣቁሞ ሱጉፆ ፓሡዋ ባኣዚ ማሂ ዛጌሢ፤ ጊንሣ ሃሣ ኮሹሞና ዒንጊንቴ ዓያኖ ጫሽኬሢ ዎማዺ ፑርታ ዎጌ ሄላንዳያ ዒንሢም ማላይ? 30ዎይቲ ጌዔቴ፦ «ኮሜ ዔካሢ ታናኬ፤ ኮሞ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔሢ ዖና ማዔቴያ ኑ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ፆኦሲ ፔ ዴሮይዳ ዎጋንዳኔ» ጋዓኔ። 31ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢና ዎጊንቲሢ ሚርጌ ዒጊቻያኬ። 32ፖዓ ዒንሢም ፖዔሢኮ ጊንፃ ሚርጌ ሜቶ ዒንሢ ዔኪ፥ ዳንዳዒ ዓኣሤ፥ ዬንሢ ቤርታኣ ዎዶንሢ ማሊ ጶቂሡዋቴ። 33ፔቴ ፔቴ ዎዴና ዓሲ ቤርቲዳ ዒንሢ ጫሽኪንቴኔ፤ ሚርጌ ሜቶዋ ዒንሢ ዛጌኔ፤ ሃሣ ዬያጉዴ ሜታሢ ሄሌ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒ ዔያቶ ሜታሢ ዒንሢያ ዔኬኔ። 34ዒንሢ ባሼ ኮሺ፥ ሃሣ ቢያ ዎዴ ናንጋ ቆሎ ጫሪንጮይዳ ዓኣሢ ዔሬሢሮ ቱኡቴ ዓሶ ሚጪንቲ ዒንሢ ማኣዴኔ፤ ቆላ ዒንሢኮ ቡሪንቲ ዔውቴ ዎዶና ዎዛና ዒንሢ ዬያ ጊቢ ዳንዳዔኔ። 35ዓካሪ ዬያ ዒንሢ ማዼሢ ዛሎ ዒንጎንዶ ዼኤፖ ባኮ ዴንቃኒ ጉሙርቂ ዒንሢ ጫርቃ ጫርሹሞ ሃሺፖቴ። 36ፆኦሲኮ ማሊፆ ኩንሢ ፆኦሲ ዒንሢም «ዒንጋንዳኔ» ጌዒ ጫኣቄ ባኮ ዴንቃኒ ዶዳንዳያ ዒንሢም ኮይሳኔ። 37ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ሙካኒ ኮይሳሢ ዻካ ዎዴኮ ጊንፃ ሙካንዳኔ፤ ኔጊንዱዋሴ፤ 38ፂሎ ዓሲ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢና ሼምፖ ዴንቃንዳኔ፤ ጊንሢም ሎኦሼቴ ጋዓንቴ ዬይ፥ ታና ዎዛሳያቱዋሴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 39ጋዓንቴ ኑኡኒ ጉሙርቂ ዻቃ ዓሶ ዛላ ማዔያኬ፤ ጊንሢም ሎኦሺ ባይቃ ዓሶ ዛላ ማዔያቱዋሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\