ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 11

1ጉሙርቂሢ ጌይሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ባኮ ኑ ዴንቃንዳያታሢ ዔሪሢ፤ ሃሣ ኑ ዛጊባኣ ባኮ ዓኣያ ማሂ ዛጊሢኬ። 2ቤርታኣ ዓሶም ማርካዺንቴሢ ዔያታ ጉሙርቄሢሮኬ። 3ሳዖንታ ጫሪንጮንታ ጊዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፆኦሲ «ማዖንጎ» ጌዔሢና ማዢንቴያ ማዔሢ ኑ ዔራሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬያሮ ኑም ሃሢ ጴዻ ባካ ቢያ ጴዹዋ ባኣዚዳፓ ማዢንቴሢ ዬያና ኑ ዔራኔ። 4ዓኣቤኤሌ ቃኣዔኤሌ ፆኦሲም ዒንጌ ዒንጊፆይዳፓ ባሻያ ፆኦሲም ዒንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ፆኦሲ ዓኣቤኤሌ ዒንጌ ዒንጊፆ ዎዛና ዔኬ ዎዶና ዓኣቤኤሌ ጉሙርቂፆና ፂሎ ማዔሢ ማርካዺንቴኔ፤ ዓኣቤኤሌ ሃይቄያ ማዔቴያ ሃኖ ሄላንዳኣና ዒዛኮ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ዓኣኔ። 5ሄኖኬ ሃይቢ ሃይቁዋጉዲ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴሢ ዒ ጉሙርቄሢሮኬ፤ ፆኦሲ ዒዛ ዔኬሢሮ ዒ ጴዺባኣሴ፤ ዒ ዔውታንዳሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ዒ ዎዛሴያ ማዔሢ ማርካዺንቴኔ። 6ጉሙርቂሢ ባኣንቴ ፆኦሲ ዎዛሳኒ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ባንሢ ሙካሢ ፆኦሲ ዓኣያ ማዔሢና ዒዛ ዒናፓ ኮዓዞንሢም ዒ ዒንጋንዳ ባኣዚ ዓኣሢ ጉሙርቃንዳያ ኮይሳሢሮኬ። 7ሃጊ ጴዺባኣ ባኮሮ ፆኦሲ ላቲ ዒዛም ኬኤዜ ዎዶና ኖሄ ፆኦሲ ዒጊጪሢና ማኣሮ ዓሶ ዻቂሻኒ ዋኣፆ ካኣሚሎ ኮሼሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬያ ጉሙርቂፆና ዓጮ ዓሶ ቢያ ዻቢንቴያ ማሂ ዒዚ ሃሼኔ፤ ጉሙርቂፆና ጴዻ ፂሉሞዋ ዒ ዴንቄኔ። 8ዓብራሃሜ ፔ ዓጪ ማሂ ዔካንዳ ቤዞ ዓኣዻንዳጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ዔኤሌ ዎዶና ዓንኮ ዓኣዻቴያ ዔሪባኣያታዖ «ዔኤዔ» ጌዒ ዓይሢንቲ ዓኣዼሢ ጉሙርቂሢናኬ። 9ሃሣ ዒዛጉዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃንዳ፥ ዪሳኣቄና ያይቆኦቤና ዎላ ሃጋኣ ዎዛ ማሂ ዒንጎና ዓጬሎይዳ ሙኬ ዓሲ ማዒ፥ ዓፒላና ማዢንቴ ማኣሮይዳ ዒ ናንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዶዲ ቦኦኮሎና ማዢንቴ፥ ፆኦሲ ማዣኒ ዓርቂ ማዤ ካታሞ ዒ ካፓያታሢሮኬ። 11ዓብራሃሜ ዎዚ ጋርቼያ ማዔቴያ ሃሣ ሳኣራ ዞኦኮ ማዔቴያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጌሢ ጉሙርቂንታያ ማሂ ዒ ዛጌሢሮ ጉሙርቂሢና ናይ ዓዶ ማዔኔ። 12ዬያሮ ዬያ ሃይቄያጉዲ ማዔ፥ ዓብራሃሜይዳፓ ጫሪንጮ ዦኦጋሢጉዲ ሚርጌያ ሃሣ ባዞ ዓጫ ዓኣ ፓይዲንቱዋ ማኣሻሎጉዴ ዺቢ ዜርሢ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 13ዬያታ ቢያ ሃይቄሢ ጉሙርቃ ጎይሣ ዓኣዖኬ፤ ፆኦሲ ዔያቶም ዒንጋኒ ጫኣቄ ጫኣቁሞ ባኮዋ ዔያታ ዴንቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሃኬና ዛጊ፥ ዓዳ ዴንቄያ ማሂ ዔያታ ዎዛዼኔ፤ ሳዖይዳኣ ሾኦቺ ሃሣ ሙኬ ዓሲ ማዔያታሢያ ዔያታ ዔሪ ማርካዼኔ። 14ያዺ ጌዒ ማላ ዓሳ ዔያቶም ማዓ ዓጪ ዓኣያ ማዔም ዔያታ ካፓያታሢ ዔርታኔ። 15ዬኖ፥ ዔያታ ዎንዴ ሃሺ ኬስኬ ዓጬሎ ሄኤዶ ጶቂሢ ማላያታቴ ዒዞ ባንሢ ማዒ ዴንዳንዳያታዖኬ። 16ሃሢ ጋዓንቴ ባሼ ማዔያ፤ ሃሣ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዓጮ ዔያታ ጶቂሢ ማላኔ፤ ዬያፓ ዔቄያና ፆኦሲ ዔያቶም ካታማ ጊኢጊሼሢሮ «ኑ ፆኦዛሢ» ጌዒ ዔያታ ዔኤሌቴ ዒዛ ቦርሳያቱዋሴ። 17ዓብራሃሜ ዎይታቴያ ዛጋኒ ፆኦሲ ማዼ ዎዶና ዒዚ ዪሳኣቄ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቄ፥ ዓብራሃሜ ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ጎኔ ሹካኒ ዒማና ጊኢጌኔ። 18ዬይ ናዓሢ «ኔ ዜርፃ ዪሳኣቄ ሱንፆና ዔኤሊንታንዳኔ» ፆኦሲ ዒዛም ጌዔሢኬ። 19ፆኦሲ ሃይቄ ዓሶ ሃይቢዳፓ ዔቂሳኒ ዳንዳዓሢ ዓብራሃሜ ጉሙርቄሢሮ ዒማና ዪሳኣቄ ሃይቢዳፓ ዔቄያ ማሂ ዒ ዛጌኔ። 20ዪሳኣቄ ሃጊ ማዓንዳ ባኮ ማሊ ያይቆኦቤና ዔኤሳዎና ዓንጄሢ ጉሙርቂሢናኬ። 21ያይቆኦቤ ሃይቃኒ ዑካዖ ዮሴፔ ናኣቶ፥ ፔቴ ፔቴሢ ዓንጄሢ ሃሣ ዒ ኮኦላዺ ሃንታ ኮኦሎና ዔቂ ፆኦሲም ዚጌሢያ ጉሙርቂሢናኬ። 22ዮሴፔ ሃሣ ሃይቃኒ ዑካዖ ዒስራዔኤሌ ዓሶም ዔያታ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬስካንዳያ ማዒፆ ኬኤዜሢ ሃሣ ዒዛኮ ሜጌፆ ዔያታ ዎዳንዳቴያ ዓይሤሢ ጉሙርቂሢናኬ። 23ሙሴ ሾዔ ዓሳ ዒ ሾይንቴ ዎዶና ሚዛጲ ናይ ማዔሢ ዛጋዖ፥ ካኣቲ ዓይሤ ዓይሢፆ ዒጊጩዋዖ ሃይሦ ዓጊኒ ዒዛ ዓኣቼሢ ጉሙርቂሢናኬ። 24ሙሴ ዒማና ዲጬሢኮ ጊንፃ፦ «ጊብፄ ዓጮ ካኣቲኮ ናዎ ናኣዚ» ጌይንቲ ዔኤሊንቲፆ ዒፄሢ ጉሙርቂሢናኬ። 25ዒዚ ዻካ ዎዴሮ ጎሜ ማዺ ማዺ ዴንቆ ዎዞይዳፓ ባሼ ፆኦሲ ዴሮና ዎላ ሜቶ ዔካኒ ኮዔኔ። 26ሃጊ ዒዛም ዒንጊንታንዳ ባኮ ዒ ዔሬሢሮ ጊብፄ ዓጮ ቆሎይዳፓ ባሼ ሜሲሄ ዛሎሮ ቦሂንቲፃ ባሼ ቆሎ ማዔሢ ዒ ዛጌኔ። 27ዒዚ ሃሣ ካኣቲኮ ጎሪንቶ ዒጊጩዋዖ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬስኬሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ጴዹዋ ፆኦዛሢ ዴንቄያ ማሂ፥ ዒ ፔ ማሊፆና ዶዴኔ። 28ቶይዶ ናኣቶ ዎዻንዳጉዲ ዒማና ዓይሢንቴ ኪኢታንቻሢ ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ቶይዶ ናኣቶ ዎዹዋጉዲ ዑሣ ዓኣዺፆ ዎጎና ካሮ ዑፃ ሱጉፆ ፑጪፆ ዎጎዋ ዒ ኩንሤሢ ጉሙርቂሢናኬ። 29ዒስራዔኤሌ ናኣታ ፃኣዺ ሳዓይዳ ሃንቶጉዲ ሃንቲ ዞቄ ባዞና ፒንቄሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ጊብፄ ዓሳ ጋዓንቴ ዔያቶጉዲ ፒንቃኒ ማሌ ዎዶና ቢያሢ ዋኣፆና ሙይንቴኔ። 30ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዒያርኮ ካታሞኮ ሹጮና ኬልቂ ዲርቆና ዲሮ ዙሎ ላንካይ ኬሊ ሺሬሢኮ ጊንፃ ዬያ ዲሮ ዔያታ ዶይሴሢ ጉሙርቂሢናኬ። 31ዞኦዛ ኮኦማ፥ ሬዓባ ጎዖዛ ዒስራዔኤሌይዳፓ ሙሮ ሙኬ ዓሶ ሾኦቺንሢ ዔኪፆና ፆኦሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶና ዎላ ሃይቁዋዖ ዓቴሢ ጉሙርቂሢናኬ። 32ዓካሪ ዬካፓ ዑሣ ታ ዎዚ ጎዖንዶይ! ጌዲዮኔ፥ ባርቄ፥ ሶምሶሜ፥ ዮፕታኣሄ፥ ዳውቴ፥ ሳሙዔኤሌንታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶንታ ዛሎ ታ ኬኤዚ ጋፒሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 33ዔያታ ጉሙርቂሢና ካኣቶ ዖልዚና ባሼኔ፥ ፒዜ ዎጊሢና ዓሶ ዎይሤኔ፥ ፆኦሲ ዔያቶም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ባኮዋ ዴንቄኔ፥ ዞቦኮዋ ዻንጎ ዓይሤኔ፤ 34ታሚ ዎልቄያ ባሼኔ፥ ጬንቾ ዓፓሮና ሃይቂፆይዳፓ ቶሌኔ፥ ላቢፃፓ ዶዴኔ፥ ዖልዚና ዔርቴያ ማዔኔ፥ ዔያቶ ዖላኒ ሙኬ ሞርኮኮ ፖኦሊሶ ዳውሴኔ፤ 35ላኣላ ፔኤኮ ሃይቄ ዒጊኖ ሃይባፓ ዔቄም ዴንቄኔ። ሜሌ ዓሳ ሃይቢፓ ዔቂ ባሼ ናንጊ ዴንቃንዳኔ ጌዒ ዱማ ዱማ ሜቶ ዔኬኔ፤ ዬያይዳፓ ቶሊ ሜታ ባኣያ ናንጋኒያ ኮይባኣሴ። 36ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓሲኮ ዓማሊ ማዒ ዢራፓና ጳርቂንቴኔ፤ ሃንጎዋታ ሃሣ ዓንጊ ዱፄና ቱኡቲ ቱኡሲ ማኣሪ ጌሌኔ፤ 37ሹቺናኣ ዹይንቴኔ፥ ማጋኣዜ ጌይንታ ዓንጎና ሄኮ ጳሊንቴኔ፥ ጬንቾ ዓፓሮናኣ ጫርጊንቲ ሃይቄኔ፥ ማራይና ዋኣሪናኮ ዒልዒ ማይንቲ ሜታዺ ሃንቴኔ፥ ማንቆ ሃሣ ቤሲባኣ ዓሲያ ማዒ ሃንቴኔ፤ 38ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ፥ ዹኮይዳ ሃሣ ዴኔ ዔቴንታ ዛሬንታይዳ ዎርቂ ዎርቂ ሃንቴኔ፤ ዬያሮ ዓጫ ዔያቶም ኮይሳ ቤሲ ማዒ ጴዺባኣሴ። 39ዬያታ ቢያ ፔ ጉሙርቂፆና ማርካዺንቴያታቴያ ዔያቶም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዔ ዎዞ ጋዓንቴ ዔያቶይዳ ዴንቄይ ባኣሴ። 40ፆኦሲ ኑም ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ጊኢጊሼሢሮ ዔያታ ኑኡና ዎላ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያቶና ሌሊ ፆኦሲ ማሊፃ ኩማያቱዋሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\