ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 12

1ዬያጉዴ ሻኣሬ ማዔ፥ ሚርጌ ማርካ ኑኡኮ ዓኣሢሮ ኑኡኒያ ኬዲ ኑም ማዔ ባኮ ቢያ፤ ሃሣ ኑና ቱኪ ዓርቄ ጎሞይዳፓ ዱማዺ ኑኡኮ ቤርታ ዓኣ ጳዦ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዶዲ ኑ ጳሽኮም። 2ኑ ጳሽካንዳሢያ፦ ኑኡኮ ጉሙርቂፆኮ ካራ ማዔሢና ኩንሣያ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛጊኬ፤ ሃጊ ዒ ዴንቃንዳ ዎዞሮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዓኣ ዻውሲንቶ ሃይቦ ዔኤቢ ማሂ ዛጉዋዖ ሃሣ ዒኢካ ዒ ሃይቄ ሃይቦና ሜታሢና ጉቤ ዳንዳዒ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ኬስኪ፥ ዒዛኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቾና ዴዔኔ። 3ዓካሪ ዒንሢ ቶኦዛዹዋያ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛባኣ ዓሲጉዲያ ማዒፖቴ፤ ጋዓንቴ ዬያ ቢያ ጎሞ ዓሳ ዒዛ ዒፂ ማዼ ባኮ ጊቢ ዳንዳዔ፥ ዬሱሴ ዛጉዋቴ። 4ዒንሢ ጎሜ ዒፂ፥ ሃይቢ ሄላንዳኣና ማሹምቦ ዓርቂባኣሴ። 5ፆኦሲ ዒንሢ ፔኤኮ ናኣቶ ማሂ፦ «ታ ናዓሢዮ! ጎዳ ጎራ ጎሮ ቦሂፖ፤ ዒ ኔና ሜቶና ጎራ ዎዶና ሃጋኣ ዎዛ ባኣያ ማዒፖ፤ 6ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ ጎዳ ፔ ናሽካሢ ጎራኔ፤ ፔ ናይ ማሂ ዛጋሢያ ዒ ፁንቃኔ» ጌዒ ዞሬ ዞሮ ዒንሢ ዋሌኔ። 7ፆኦሲ ዒንሢ ፔኤኮ ናይ ማሂ ዛጋሢሮ ዒዚ ሜቶና ዒንሢ ጎራ ዎዶና ጊቢ ዳንዳዑዋቴ፤ ዓዴ ጎሪ ጳርቁዋ ናይ ዓኣ? 8ናኣቶ ማዔዞንሢ ዔካ ሜታሢ ዒንሢ ዔኩዋያ ማዔቴ ዓሌ ናይ ዒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ሾዖና ናይቱዋሴ። 9ዬይ ዓታዛ ኑና ቢያሢ ጎሪ ፁንቃ፥ ኑና ሾዔ ዓዶንሢ ዓኣኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ኑ ዔያቶ ቦንቻኔ። ዓካሪ ሼምፖና ናንጋኒ ኑኡኮ ዓያኖ ዓዳሢም ባሼ ዓይሢንታንዳያ ኑም ኮይሱዋዓዳ? 10ኑ ዓዶንሢ ዔያቶም ኮሺ ማዒ ጴዼ ጎይፆ ዻካ ዎዴም ኑና ጎሪ ፁንቃኔ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ኑ ጌኤሺ ማዓንዳጉዲ፥ ኑና ማኣዳ ባኣዚሮ ሜቶና ኑና ፁንቃኔ። 11ጎሪ ፁንቆ ፁንቃ ቢያ ዒማና ዖዪሳያኬ፥ ዎዛሳያቱዋሴ፤ ጊንፃፓ ጋዓንቴ ጊቢ ዳንዳዒ ዔሬ ዓሶም ኮሹሞ ኩሜ፥ ፂሉሞ ናንጊ ጴዺሻኔ። 12ዬያሮ ዒንሢ ዓያኖ ዛሎና ላቤ ላቢፃፓ ዶዱዋቴ። 13ዎቦ ማዔሢ ዻቂ ፒዛንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ፔቶ ዣኣሉዋጉዲ ዒኖ ዒንሢኮ ፒዜ ጎይሢ ዔኪ ዓኣዹዋቴ። 14ዓሲ ቢያና ኮሺ ናንጋኒ ማሉዋቴ፤ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓኒያ ዶዱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲም ዱማዺባኣዖ ዖኦኒያ ዒዛ ዛጋኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 15ዒንሢዳፓ ዖጊዳኣ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፃ ፓጪ ጴዹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓይጎ ዓሲያ ዒንሢ ባኣካ ጫንቃ ሚሢጉዲ ማዒ ኬስኪ ዒንሢ ሜታሱዋጉዲና ሚርጌሢ ፑርቲሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 16ዒንሢ ባኣካ ፔቴና ሙዖ ሙኡዚሮ ጌዒ ቶይዱሞ ሻንቼ፥ ዔኤሳዎጉዲ ዻቢንታያ ሃሣ ጊንሣ ፆኦሲ ቦንቺሱዋያ ማዔ ዓሲ ጴዹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 17ጊንፃፓ ዔኤሳዎ ዓንጆ ዔካኒ ኮዔ ዎዶና ዓንጆ ዒዚ ላኣጊንቴሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዎዚ ዒ ዬኤኪ ዬኤኪ ዬኖ ዓንጆ ዶዲ ኮዔቴያ ዴንቃኒ ዒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒ ቤርታ ዻቤ ዻቢንቶ ቡኡፆንዶ ካራ ዒዛም ጴዺባኣሢሮኬ። 18ዒንሢ ኩቻ ዓርቂንታኒ ዳንዳዑዋያ ሃሣ ጊንሣ ታማ ዔኤታ ሲና ዹኮ ሄሊባኣሴ፤ ጌይፃ፦ ቃኣያሢ ቤዞ፥ ዹሞ ቤዞ፥ ዓልጋሢ ዔቄ ቤዞ፥ 19ዛዮ ዑኡዛ ጊንሣ ሃሣ ጌይንታ ባካ ዋይዚንታ ዑኡዛ ዓኣ ቤዞ ባንሢ ዒንሢ ሄሊባኣሴ፤ ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሳ፦ «ሃይፓ ሴካ ሜሌ ባኣዚ ኑም ኬኤዚንቶፓ» ጌይ ሺኢቄኔ። 20ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዹኮ ቆልሞ ሄሌቴታዖ ሹቺና ዹይንቲ ሃይቆንጎ» ጋዓ ዓይሢፃ ዔያቶም ዴኤፄሢሮ ዔካኒ ዔያታ ዳንዳዒባኣሢሮኬ። 21ዬካ ጴዻ ባካ ሚርጌ ዒጊቻያ ማዔሢሮ ሙሴታዖ «ታ ዒጊጪ፥ ጎጋይቄኔ» ጌዔኔ። 22ዒንሢ ጋዓንቴ ፂዮኔ ዹኮ ባንሢ ሙኬኔ፤ ዬይያ፦ ባይቁዋ ፆኦዛሢ ካታሞ ማዔ፥ ጫሪንጮ ዬሩሳላሜኬ፤ ዒኢካ ዎዛና ቡኪንቴ፥ ፓይዲንቱዋ ዺቦ ኪኢታንቾ ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ። 23ሃሣ ሱንፃ ዔያቶኮ ጫሪንጮይዳ ፃኣፒንቴ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶይዶ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቡኪንቶ ባንሢ ጊንሣ ሃሣ ቢያሢም ዎጋያ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ፆኦሲ ዔያቶ ማዖም ጌዔ ጎይፆ ማዔ፥ ኮዦ ዓሶ ዓያኖና ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ፤ 24ሃሣ ፆኦሲና ዓሲናኮ ባኣካ ዓኣ ዓኮ ጫኣቁሞ ጊኢጊሼ፥ ዬሱሴ ባንሢ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓኣቤኤሌ ሱጉፃፓ ባሼ ኬኤዛ፥ ጎሜ ጌኤሻኒ ፑጪንቴ ዒዛኮ ሱጉፆ ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ። 25ዬያ ኬኤዛ ባኮ ዒንሢ ዒፁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያታ ሳዓፓ ዔያቶም ኬኤዛ ዎዶና ዒፂ ዔያታ ቶሊ ዓቲባኣያ ማዔቴ፥ ጫሪንጫፓ ኑም ኬኤዛሢዳፓ ኑ ሃኬቴ ዎይቲ ኑ ቶላንዳይ! 26ዒማና ዒዛኮ ዑኡዛ ሳዖ ዓጊሤኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ፦ «ሳዖ ሌሊቱዋንቴ ፔቴና ላሚ ጫሪንጮንታ ዎላ ታ ዓጊሣንዳኔ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 27ዬይ «ፔቴና ላሚ» ጌይንቴ ባካ ዔርዛሢ ዓጊፁዋ ባካ ዶዲ ናንጋንዳጉዲ ሃሣ ዓጊፃያ ማዔ፥ ማዢንቴ ባካ ባይቃንዳያ ማዔሢኬ። 28ዓካሪ ኑኡኒ ዓጊፁዋ ቤዞ፥ ፆኦሲ ዎይሣሢዳ ጌላንዳሢሮ ዒዛ ኑ ጋላቶም፤ ሃሣ ዒ ዎዛዻ ጎይሢ ዒዛ ቦንቺሢና ዒጊጪሢና ዒዛ ኑ ካኣሽኮም። 29ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ፆኦዛሢ ሚቺ ባይዛ ታሚ ማዔሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\