ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 13

1ቢያ ዎዴ ዎሊኮ ጌርሲ ሃሣ ጌሮጉዲ ናሽኪንቱዋቴ፤ 2ሾኦቺ ሾኦቺንሢ ዔኪሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያጉዲ ሾኦቺ ሾኦቺንሣ ዓሳ ዔሩዋዖ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 3ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴ ዓሶና ዎላ ዒንሢያ ቱኡቴ ዓሲ ማዒ ዔያቶም ማሉዋቴ፤ ሃሣ ዔያቶና ዎላ ሜታዻያ ማዒ ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶም ማሉዋቴ። 4ላኣሊ ዔኪ ዎላ ናንጎ ናንጎ ቢያሢ ቦንቻያ ማዖንጎ፤ ዓኒና ማቾና ዎሊ ጉሙርቁዋያ ማዒ፥ ዎሊ ዔኪ ናንጎ ናንጎ ዒኢሶፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዞኦስካ ኮኦማ ፑርቶ ሱኡኮና ዓኣ ዓሶንታ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶዋ ፑርታና ዎጋንዳሢሮኬ። 5ሚኢሼ ፔቶ ናሽኪሢ ሃሹዋቴ፤ ዒንሢኮ ዓኣ ባኮና ዎዛዺ ናንጉዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ፦ «ማሊ ታ ኔና ኬኤራዓኬ፤ ሃሻዓኬ» ጌዔኔ። 6ዬያሮ ጉሙርቂ፦ «ጎዳ ታና ማኣዳሢኬ፥ ታ ዒጊጫዓ፤ ዓሲ ታና ዓይጎ ዎኦታንዳይ?» ኑ ጋዓኔ። 7ቤርታ ዒንሢም ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜ፥ ዓርና ማዔ ዓሶ ዋሊፖቴ፤ ዔያቶኮ ናንጎና ዔያታ ማዼ ማዾኮ ዓኣፖ ጶቂሢ ሃሣ ዔያታ ጉሙርቄ ጎይፆ ጉሙርቁዋቴ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዚጊኖዋ ሃኖዋ ሃጋ ናንጊና ዓኣ ጎይፆማኬ፤ ላኣሚንቱዋሴ። 9ዱማ ዱማ ዔርቲባኣ ዔርዞ ዔርዚሢና ዲዒንቲ ዔውቲፖቴ፤ ዒና ኑኡኮ ሙኡዚ ዳምቤ ካፒሢናቱዋንቴ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆና ዶዴቴ ቃራኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ሙዖ ዳምቦ ካፔ ዓሶ ዬይ ዓይጎዋ ማኣዲባኣሢሮኬ። 10ኑኡኮ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ሺኢሾ ቤሲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ማዻ ቄኤሳ ዬኖ ፆኦሲም ዒንጎ ቤዞይዳ ዓኣ ሙዖ ዔኪ ሙዓንዳጉዲ ዓይሢንቲባኣሴ። 11ዓይሁዶ ዓሶ ቄኤሶኮ ዑፃሢ ጎሜ ጌኤሻ፥ ቆልሞ ሱጉፆ ዔኪ ፆኦሲም ዑሣ ዓኣዼ ዱማዼ ቤዜሎ ጌላኔ፤ ቆልሞኮ ዓሽካ ጋዓንቴ ጉርዶ ዙላ ኬሲ ሚቺንታኔ። 12ዬያጉዲ ዬሱሴ ዴሮኮ ፔ ሱጉፆና ጎሞ ጌኤሻኒ ካታሞኮ ዙላ ሃይቦ ሜታሢ ዔኬኔ። 13ዬያሮ ኑኡኒ ጉርዳፓ ዙሎ ኬስኪ፥ ዒዛ ባንሢ ዴንዶም፤ ዒዛና ዎላ ቦሂንቲ፥ ቦሂንቲፆ ኑዋ ዔካያ ማዖም። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ሃጊ ሙካ ካታሞ ካፓኣፓዓቴም ሃይካ ሳዓ ባይቁዋዖ ዶዲ ናንጋ ካታማ ኑኡኮ ባኣሴ። 15ዓካሪ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጋላታ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ቢያ ዎዴ ኑ ዒዛም ዒንጎም፤ ዬይያ ዒዛ ሱንፆ ዛሎ ኑ ዻንጎና ኑ ማርካዻ ጋላቶኬ። 16ሃሣ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢና ዒንሢኮ ዓኣ ባኮ ሜሌ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጊሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዎዛሳ ዒንጊፃ ዬያጉዴ ዒንጊፆ ማዔሢሮኬ። 17ዒንሢኮ ዓርኖ ማዔ ዓሶም ዓይሢንቲ፥ ዔያቶም ዎርቃያ ማዑዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ማዻ ማዾ ዛሎ ሚርጌና ዔያታ ዖኦጪንታንዳያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሼምፖ ዛሎ ቢያ ዎዴ ዔያታ ዶዲ ማዻኔ፤ ዒንሢ ዔያቶም ዓይሢንታያ ማዔቴ ዔያታ ፔኤኮ ማዾ ዎዛና ማዻንዳኔ። ያዺ ማዒባኣያታቴ ማዻ ዔያቶኮ ዖዪሢና ማዓንዳኔ፤ ዬይ ዒንሢም ጊኢጋዓኬ። 18ኑም ሺኢቁዋቴ፤ ቢያ ጎይሢና ኮሺ ናንጊ ናንጋኒ ኮዓ፥ ጌኤሺ ማሊሢ ኑኡኮ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 19ባሼ ዶዲ ዒንሢ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ጋዓሢ ዑኬና ዒንሢ ኮይላ ታ ማዒ ሙካንዳጉዲኬ። 20ናንጊና ናንጎ ጫኣቁሞ ሱጉፆና ማራቶኮ ዼኤፒ ሄንቃያ ማዔ ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ ኮሹሞኮ ፆኦዛሢ፥ 21ዒዛ ማሊፆ ኩንሣያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ኮሺ ባኣዚ ማዻያ ዒንሢ ማሆንጎ፤ ሃሣ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒ ኑ ጊዳ ማዾንጎ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 22ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፔ ኪኢታ ዻካ ማዔሢሮ ሃያ ታኣኮ ዞሮ ሃይሶ ጊቢ ዳንዳዒ ዒንሢ ዔካንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 23ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴ ቱኡዞ ማኣራፓ ቡሊንቴሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃሢ ዑኬና ዒ ሃይካ ሙኬቶ ዒዛና ዎላ ሙኪ ታ ዒንሢ ዛጋንዳኔ። 24ዒንሢኮ ዓርኖና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶናም ቢያ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ። ዒፃሊያ ዓጮይዳፓ ሙኪ፥ ታኣና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ። 25ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\