ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 2

1ዬያሮ ኑ ዋይዜ ባኮይዳፓ ዻቢንቲ ኬስኩዋጉዲ ኑ ዋይዜ ባኮ ኮሺ ጉሙርቂ ዓርቃንዳያ ኮይሳኔ። 2ቤርታ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ዛሎና ኬኤዚንቴ ባካ ጎኔ ማዒ ዔርቴኔ፤ ዬያ ኬኤዚንቴ ባኮይዳፓ ዑሣ ዓኣዼሢና ዬያ ዓይሢንቴ ባኮ ኩንሡዋኣሢ ኮይሳ ሜቶ ዔካኔ፤ 3ዓካሪ ኑኡኒ ሃሢ ሃያ ዼኤፖ ዻቂንቶ ቦሂ ሃሻያ ማዔቴ ዎዲ ኑ ቶሊ ዓታንዳይ? ሃያ ዻቂንቶ ቤርታዺ ጎዳ ኑም ፔኤሮ ኬኤዜኔ፤ ዋይዜ ዓሳኣ ጎኔ ማዒፆ ኑም ዔርዜኔ። 4ፆኦሲያ ማላታና ዲቃሣ ባኣዚና ሃሣ ዱማ ዱማ ፔ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺሢና ዬያጉዲ ሃሣ ዒና ናሽኬሢጉዴያ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጌ ዒንጊፆ ዛሎና ፔኤሮ ማርካዼኔ። 5ፆኦሲ «ሃጊ ሙካንዳኔ» ጌዒ ኑኡኒ ኬኤዛ ዓጮ ኪኢታንቻ ዎይሣንዳጉዲ ጌይባኣሴ፤ 6ዬያ ዛሎና ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፔቴ ቤስካ፦ «ኔ ማሊ ጶቂሣንዳጉዲ ዓሲንሢ ዓይጎ ባኣዚዳይ? ኔ ዔያቶ ዛሎ ማላንዳጉዲ ዓሲ ዓይጎ ባኣዚዳይ? 7ኪኢታንቾይዳፓ ዻካ ኔ ዔያቶ ሂርኪሴኔ፥ ቦንቺንታያና ጋላቲንታያና ማዒፆ ዔርዛ፥ ቦንቾ ባኮ ኔ ዔያቶ ቶኦካ ዓጌኔ፤ 8ቢያ ባኮዋ ዔያታ ዎይሣንዳጉዲ ኔ ማሄኔ» ጌይንቴ ባኣዚ ዓኣኔ። ቢያሢ ዔያታ ዎይሣንዳጉዲ ማሃ ዎዶና ዔያታ ዎይሣንዳጉዲ ማሁዋዖ ሃሾና ባኣዚ ዓይጌያ ባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሃሢ ቢያ ባኮ ዔያታ ዎይሣሢ ኑ ሃጊ ዛጊባኣሴ። 9ሃሢ ጋዓንቴ ኪኢታንቾይዳፓ ዻካ ሂርኪዶና፥ ዬሱሴ ሃይቢ ሜቶ ዔኬያታሢሮ ቦንቺንታያና ጋላቲንታያ ማዒፆ ዔርዛ፥ ቦንቾ ባኮ ቶኦካ ዓጊ ዓኣንቴ ኑ ዛጋንዳኔ፤ ፆኦሲ ዒዛም ዒንጌ ዒንጊፆና ዒዚ ኑ ዛሎሮ ሃይቄኔ። 10ቢያ ባካ ዒዛም ሃሣ ዒዛና ናንጋ ፆኦዛሢ ሚርጌ ናኣቶ ፔ ቦንቾ ባንሢ ዔኪ ሙካኒ ጌዒ ዻቂንቶኮ ዓርና ማዔ፥ ዬሱሴ ሜቶና ሜታሲ ጊኢጌያ ማሃኒ ኮይሳያ ማዔም ማዼኔ። 11ዓሶ ፆኦሲም ዱማሳሢና ዒዛ ዛሎና ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔ ዓሶና ፔቴ ዓዶ ናይኬ፤ ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶ «ታ ዒጊኖንሢዮቴ» ጋዓኒ ሴልቁዋሴ። 12ዬያ ዛሎ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ኔ ማዼ ባኮ ታ ዒጊኖም ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ቡኪንቶ ባኣኮይዳ ዓይኑሞና ታ ኔና ጋላታንዳኔ» ጋዓኔ። 13ዬያጉዲ፦ «ታ ዒዛ ጉሙርቃንዳኔ» ጋዔኔ። ሃሣ ጊንሣ፦ «ሃይሾ፥ ታኣና ፆኦሲ ታኣም ዒንጌ ናኣቶና» ጋዓኔ። 14ዬያሮ ናኣታ ዓሽኪና ሱጉሢና ዓኣ ዓሲ ማዔ ጎይፆ፥ ዬሱሴያ ዔያቶጉዲ ዓሲ ማዔኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ ሃይቂ፥ ሃይቢዳ ቢታንቶ ዓኣ ፃላሄ ባይዛኒኬ። 15ዬያጉዲ ሃሣ ፔ ናንጎ ዎዶ ቢያይዳ ሃይቢ ዒጊጪሢና ሃይቢ ዒጊቹሞም ዓይሌ ማዒ ናንጋ ዓሶ ዬያይዳፓ ኬሳኒኬ። 16ዒዚ ሙኬሢ ኪኢታንቾ ማኣዳኒቱዋንቴ ዓብራሃሜ ዜርፆ ማኣዳኒ ማሊኬ፤ 17ዬያሮ ቢያ ባኣዚና ፔ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታጉዲ ማዓኒ ዒዛ ኮይሳያ ማዔም ማዼኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ ዓቶም ጋዓያና ጉሙርቂንታ፥ ቄኤሶኮ ዑሢ ማዒ ፆኦሲም ማዻኒና ዓሶኮ ቢያ ጎሞ ባይዛኒኬ። 18ዒዛ ጌሺ ዛጎና ዎዶና ዒ ሜቶ ዔኬያታሢሮ ሃሢ ጌሺፆና ዛጎዞንሢ ዒ ማኣዳኒ ዳንዳዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\