ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 3

1ፆኦሲኮ ዔኤሊፆ ዋይዚ ዔኪ ዒዛም ዱማዼያ ማዔ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጉሙርቃንዳጉዲ ኬኤዞም ፆኦሲፓ ዳኪንቴያ ማዔሢና ኑ ካኣሽካ ካኣዦኮዋ ቄኤሶ ቢያፓ ዑሣ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛሎ ማሉዋቴ። 2ሙሴ ፆኦሲ ዴሮ ዔኪ ዓኣዻዖ ማዼ ማዾና ቢያ ፆኦሲም ጉሙርቂንቴያ ማዔሢጉዲ ዬሱሴ ዒዛ ዶኦሬ፥ ፆኦሲም ጉሙርቂንቴያኬ። 3ማኣሪ ማዣ ዓሢ ማኣሮይዳፓ ባሼ ቦንቺንታሢጉዲ ዬሱሴያ ሙሴይዳፓ ባሼ ቦንቺንታኒ ኮይሳያ ማዒ ጴዼኔ፤ 4ጎኔኬ ፔቴ ፔቴ ማኣሮ ማዤ ዓሲ ዓሲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያ ባኮ ማዤሢ ፆኦሲኬ። 5ሙሴ ሃጊ ኬኤዚንታንዳ ባኮ ዛሎ ማርካዺ ማርካዺ ፆኦሲ ዓሶ ዔኪ ዓኣዻዖ ማዻ ማዾና ጉሙርቂንታ ማዻ ዓሲ ማዒ ማዼኔ። 6ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ማዻሢ ፆኦሲ ማኣሮይዳ ጉሙርቂንታ ናይጉዲ ማዒኬ፤ ዬይ ማኣራ ኑናኬ፤ ኑ ዒዛኮ ማኣሮ ማዓንዳሢ፦ ኑ ጉሙርቃ ባኮና ኑ ዖቶርቃ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዶዲሺ ዓርቄቴኬ። 7ዓያኖ ጌኤዣ ጋዓ ጎይፆ፦ «ሃኖ ዒንሢ ፆኦሲኮ ዑኡዞ ዋይዛያ ማዔቴ፥ 8ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ‹ታ ዎይታቴያ› ጌዒ ማዼ ዎዶና ዔያታ ዋይዞ ዒፄ ጎይፆ ዒንሢኮ ዒኖ ዶዲሺ ዋይዞ ዒፃያ ማሂፖቴ። 9ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዒ ዎይታቴያ ጌዒ ሚርጌ ባኣዚ ማዼኔ፤ ሃሣ ዖይዲታሚ ሌዔ ታ ማዼ ባኮዋ ዔያታ ዛጌኔ» ጋዓኔ ፆኦሲ። 10«ዒማና ታ ዔያቶይዳ ዻጋዺ፥ ‹ዒና ዔያቶኮ ቢያ ዎዴ ዻቢንታኔ፤ ታ ጎይፆዋ ዔያታ ዔሪባኣሴ›» ጌዔኔ። 11ሃሣ፦ « ‹ታኣኒ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ ጌዔ፥ ሃውሾ ቤዞ ፔቴታዖ ዔያታ ጌላዓኬ› ጌዒ ዻጋና ታ ጫኣቄኔ» ፆኦሲ ጋዓኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢዳፓ ዖኦኒያ ናንጊና ባይቁዋ ፆኦዛሢዳፓ ሃኪሳያና ፑርታ፥ ሃሣ ጉሙርቁዋ ዒናና ዓኣያ ማዒ ጴዹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 13ዒንሢ ባኣካፓ ዖኦኒያ ጎሜና ጌሺንቴም ዒና ዋይዚ ዒፂ ዶዳያ ማዑዋጉዲ፤ «ሃኖ» ጌይንታሢ ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ቢያ ኬሊ ዎላ ዞርቲ ዎሊ ዶዲሹዋቴ። 14ቤርታ ኑኡኮ ዓኣ ጉሙርቂፆ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ኑ ዶዲሺ ዓርቃያ ማዔቴ ኪሪስቶሴና ዎላ ማዾ ባኮ ኑ ማዻያ ማዓንዳኔ። 15ዬይያ፦ «ሃኖ ዒንሢ ፆኦሲኮ ዑኡዞ ዋይዛያ ማዔቴ፥ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዋይዞ ዒፄ ጎይፆ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሺ ዋይዚ ዒፃያ ማሂፖቴ» ጌይንቴሢጉዲኬ። 16ዓካሪ ዬንሢ ዑኡዞ ዋይዚ ዓይሢንቶ ዒፄዞንሢ ዖናንሢዳይ? ሙሴ ጊብፄፓ ዔኪ ኬሴ፥ ዓሶ ቢያሢቱዋዓዳ? 17ዖይዲታሚ ሌዔ ጉቤ ፆኦሲ ዻጋሲ ናንጌ ዓሳ ዋኣቶዳይ? ዬያታ ጎሞ ማዼም ሌዛ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ኬኤሪንቲ ዓቴዞንሢቱዋዓዳ? 18ሃሣ «ታኣኮ ሃውሾ ቤዞ ጌላዓ» ጌዒ ጫኣቆናዞንሢ ዎንሢዳይ? ዬንሢ ዓይሢንቶ ዒፄዞንሢቱዋዓዳ? 19ዓካሪ ጌላኒ ዔያታ ዳንዳዒባኣሢ ጉሙርቁዋዖ ዓቲፆና ማዔሢ ሃሢ ኑ ዛጋኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\