ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 4

1ዓካሪ ዒዚ ኑም ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላንዳጉዲ ጌዒ ኑም ዒንጎና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ሃጊ ዓኣ ጎይሣ ዓኣሢሮ ዒንሢዳፓ ዖኦኒያ ዬኖ ሃውሾይዳ ጌሉዋዖ ዓቱዋጉዲ ቢያሢ ሂርጊ ኑና ኑ ካፖም። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ኮዦ ሃይሶ ዬኖ ዎዶና ዔያታ ዋይዜ ጎይፆ ኑኡኒያ ዋይዜኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዋይዜ ባኮ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮ ዔያቶ ማኣዲባኣሴ። 3ፆኦሲ፦ «ታኣኒ ዔያቶም ዒንጋንዳ ሃውሾ ቤዜሎ ፔቴታዖ ዔያታ ጌላዓ ጌዒ ዻጋና ታ ጫኣቄኔ» ጌዔኔ። ፆኦሲኮ ማዻ ሳዓ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ማዺንቲ ኩሜያ ማዔቴያ ኑኡኒ ጉሙርቃ ዓሳ ጋዓንቴ ዬኖ ሃውሾ ቤዜሎ ጌላንዳኔ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ላንካሳ ኬሎ ዛሎ ፔቴ ቤሲዳ «ፆኦሲ ላንካሳ ኬሎና ማዾ ሃሼኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 5ዬያጉዲ ላሚ ሃሣ፦ «ታ ዔያቶም ዒንጋ ሃውሾይዳ ፔቴታዖ ዔያታ ጌላዓ» ጋዓኔ። 6ዔያታ ኮዦ ሃይሶ ቤርታ ዋይዚ ዓይሢንቲባኣሢሮ ፆኦሲ ዔያቶም ዒንጋኒ ጌዔ ሃውሾ ቤዞ ዔያታ ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒኢካ ጌላንዳጉዲ ጌይንቴ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ። 7ቤርታ ዳውቴ ዛሎና፥ «ሃኖ ዒንሢ ፆኦሲኮ ዑኡዞ ዋይዛያ ማዔቴ፥ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሺ ዋይዚ ዒፃያ ማሂፖቴ» ጌይንቴሢጉዲ፥ ፆኦሲ ሚርጌ ዎዴኮ ጊንፃፓ «ሃኖ» ጌይ ሜሌ ኬሊ ጌሤኔ። 8ዒያሱ ፆኦሲ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ ጌዔ ሃውሾ ዔያቶም ዒንጌያ ማዔያታቴ ፆኦሲ ሃሣ «ሃኖ» ጌዒ ሜሌ ኬሊ ኬኤዚንዱዋያታንቴኬ። 9ዓካሪ ፆኦሲ ዴሮኮ ዓይሁዶ ዓሶ ሃውሾ ኬሎ ማላ ሃውሾ ኬሊ ሃጊ ዓኣኔ፤ 10ዬያሮ ፆኦሲ ማዾ ሃሼሢጉዲ ፆኦሲ ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላሢያ ማዾ ሃሻንዳኔ። 11ዓካሪ ዬንሢ ዓሶንሢ ዓይሢንቶ ዒፄሢጉዲ ማዒ ኑ ዓቱዋጉዲ ፆኦሲ ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላኒ ኑ ዶዶም። 12ፆኦሲኮ ቃኣላ ናንጊና ናንጋያ ሃሣ ማዾዋ ማዻያኬ፤ ላምዖ ዛላ ጉቤ ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮይዳፓ ባሼ ዓጫያኬ፤ ሼምፓሢና ዓያኖና፥ ሻዦና ጪጊጫ ካኣማ ካሮዋ ዱማሳንዳያ ሄላንዳኣና ቲቃያኬ፤ ዒናይዳ ዓኣ ማሊሢና ሱኡኬና ዔሪ ዎጋያኬ። 13ፆኦሲ ቤርቶይዳፓ ዓኣሺንታ፥ ዓይጎ ማዢንቲያ ባኣሴ፤ ዒዛ ቤርታ ቢያ ባኣዚ ፔጋዼያ ሃሣ ካሎ ማዒ ጴዻያኬ፤ ኑኡኒያ ኑ ዖኦጪንታ ባኮ ማሂ ኬኤዛኒ ኮይሳሢ ዒዛ ቤርቶይዳኬ። 14ዓካሪ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኬ፥ ቄኤሶኮ ዑፃ ማዔ፥ ዼኤፒ ኑኡኮ ዓኣሢሮ ኑኡኮ ጉሙርቂፆ ዶዲ ኑ ዓርቆም፤ ዬይያ ፆኦሲ ናዓሢ፥ ዬሱሴኬ። 15ኑኡኮ ዓኣ ቄኤሶኮ ዑፃሢ ማዔሢ ኑ ላቤቴ ሚጪንቲ ኑና ማኣዳኒ ዳንዳዓያኬ፤ ዒዚ ቢያ ባኣዚና ኑጉዲ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳ ጌሌያኬ፤ ጋዓንቴ ዒ ዓይጎ ጎሜያ ማዺባኣሴ። 16ዓካሪ ጎሜኮ ዓቶም ጌይሢ ኑ ዴንቃንዳጉዲና ኑም ኮይሳ ዎዶና ኑና ማኣዳ ፆኦሲ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ዒዛኮ ኮሹማ ጴዻ ካኣቱሞ ዖይቶ ባንሢ ጉሙርቂሢና ኑ ሺኢኮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\