ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 5

1ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔ ዓሶ ባኣካፓ ዶኦሪንታኔ፤ ዬያታ ፆኦሲም ማዺንታ ባኮና ዓሲ ዛላ ዔቂ ጎሜ ዓቶም ጌይሳ ዒንጊፆ ዒንጋኒ ዶኦሪንታኔ። 2ዒዚ ፔ ቶኦኪና ላቢንታያ ማዔሢሮ ዔሩዋ ዓሶና ላቢንታ ዓሶናም ሚጪንቲ ማኣዳኒ ዳንዳዓኔ። 3ዒዚ ፔ ጎሞና ሜሌ ዓሶ ጎሞና ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒ ዒዛ ኮይሴሢ ዬያ ዛሎናኬ። 4ዓኣሮኔጉዲ ፆኦሲ ዔኤሊባኣያ ማዔቴ ዖኦኒያ ዬያ ቦንቾ ፔኤሮ ዴንቃ ዓሲ ባኣሴ፤ 5ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማሃ፥ ቦንቾ ፔኤሮ ዔኪ ቦንቺንቲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማሃ ቦንቾ ዔኬሢ፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታኣኒ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ» ጌዔ ፆኦዛሢዳፓኬ። 6ዬያጉዲ ሃሣ ሜሌ ቤስካ ፆኦሲ፦ «ሜልኬፃዲቄ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቴሢጉዲ ኔኤኒ ናንጊና ናንጋንዳ ቄኤሴኬ» ጋዓኔ። 7ዬሱሴ ዓሲ ማዒ ሃያ ሳዖይዳ ናንጌ ዎዶና ሃይቢዳፓ ዒዛ ዻቂሻንዳ ፆኦዛሢ ዼኤፒ ዒላቲና ሃሣ ዬኤኪ ዬኤኪ ፔ ማሊፆ ኬኤዚ ሺኢቄኔ፤ ዒዚ ሼሌዑሞና ዓይሢንቴሢሮ ፆኦሲ ዒዛኮ ዒማና ሺኢጲፆ ዋይዜኔ። 8ዎዚ ዒ ፆኦሲ ናይ ማዔቴያ ዒዛ ሄሌ ሜታሢ ዛሎና ዓይሢንቲሢ ዒ ዔሬኔ። 9ዬያና ዒ ጊኢጌያ ማዒ ጴዼስካፓ፥ ዓይሢንታዞንሢም ቢያ ናንጊና ዻቂንታኮ ካራ ማዔኔ። 10ሜልኬፃዲቄ ዶኦሪንቴሢጉዲ ፆኦሲ ዒዛ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማሂ ዶኦሬኔ። 11ዬያ ዛሎ ሚርጌ ኑ ኬኤዛንዳ ባኣዚ ናንጊታንቴ ዑኬ ዒንሢም ዔኤቢ ጌሉዋኣሢሮ ዒንሢም ኬኤዚ ዔርዛኒ ሜቶኬ። 12ሄኤዶ ሄሊ ዒንሢ ናንጌ ጎይፆና ሴካ ዓሲ ዔዔርዛንዳያታዖ ፆኦሲ ቃኣሎኮ ዓይፆ ካሮ ሜሌ ዓሲ ሃጊ ዒንሢ ዔርዛንዳያ ኮይሳኔ፤ ዬይ ዒንሢም ኮይሳሢያ ዲኢቂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ሙኡዚቱዋሴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዲኢቂ ሺሺንቂ ዑሾሢ ቢያ ናይ ማዔሢሮ ፂሉሞ ዛላ ዔራቶ ባኣዚ ሃጊ ዔሪባኣያኬ። 14ዶዲ ሙኡዚ ኮይሳሢ ጋዓንቴ ኮዦና ፑርቶና ዱማሲ ዛጊ ዔሬ ዒናዼ ዓሲምኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\