ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 6

1ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዚንቴ፥ ቤርታሳ ዔርዚፆ ሃሺ ሚርጌና ዔርዛ ዔርዚፆ ባንሢ ኑ ዓኣዾም፤ ፓሡዋ ማዾ ማዔ፥ ጎሜ ቡኡፂሢ ዛላና ፆኦሲ ጉሙርቂሢ ዛላና ጊንሣ ኑ ሺሪ ሺሪ ዒዞ ዒንሢም ኬኤዛዓኬ። 2ዬያጉዲ ዋኣሢ ማስቲሢ ዛላ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዑፃ ኩቺ ጌሥሢ ዛላ፥ ሃይቄ ዓሶኮ ዔቂሢ ዛላ፥ ፆኦሲ ናንጊና ዎጋንዳ ዎጎ ዛሎ ላሚ ዒንሢም ኑ ኬኤዛኒ ኮይሱዋሴ። 3ፆኦሲ ጌዔቴ ዬያ ኑ ማዻንዳኔ። 4ጉሙርቂፆ ሃሺ፥ ፆኦሲ ጎይፃፓ ኬስኬ ዓሶ ላሚ ፆኦሲ ባንሢ ማሃኒ ዳንዳዒንቱዋያኬ፤ ዬያቶም ሃያኮ ቤርታ ፖዒ ፖዔያኬ፤ ሃሣ ዔያታ ጫሪንጫፓ ዒንጊንታ ዒንጊፆዋ ዔኪ ዛጌያ፥ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ዎላ ፔቴ ማዔያኬ፤ 5ሃሣ ዔያታ ፆኦሲኮ ኮዦ ቃኣሎና ሃጊ ሙካንዳ ዓጮኮ ዎልቆ ዛጊ ዔሬያኬ፤ 6ዬያ ቢያ ዛጌስካፓ ጉሙርቂፆ ሃሺ፥ ኬስኬ ዓሶ ላሚ ጊንሣ ፆኦሲ ባንሢ ማሃኒ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆኦሲኮ ናዓሢ ላሚ ጊንሣ ሱፂ፥ ዒዛኮ ቶኦኪያ ባይዚሳሢሮኬ። 7ሚርጌ ዎዴ ዒዞይዳ ዋርቃ ዒሮ ዑሽካያ፤ ሃሣ ዒዞ ጎሽካሢም ኮይሳ ባኣዚ ባቃልሳያ ማዔ ሳዔሎ ፆኦሲ ዓንጃኔ። 8ዓንጊሢና ጋውዲና ባቃልሳ ሳዔላ ጋዓንቴ ፓሣ ባኣዚ ባኣያ ጉሪ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛ ጋዳንቂንታኒያ ዑኬኔ፤ ጋፒንፃ ዒዞኮ ታሚና ሚቺንቲ ማዓንዳኔ። 9ዒጊኖንሢዮቴ! ዎዚ ኑ ያዺ ጌዔቴያ ዒንሢኮ ዻቂንቶና ዎላ ዒንሢም ዒንጊንቴ ኮሺ ባኣዚ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 10ፆኦሲ ፒዜ ዎጋያታሢሮ ቤርታ ማዔቴያ ሃሢ ዒዛም ዱማዼ ዓሶ ናሽኪ፥ ዒዛ ሱንፆሮ ዒንሢ ማኣዴ ማኣዲፆ ዒ ዋሊንዱዋሴ። 11ዒንሢ ቢያሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሢ ካፓ ባኮ ዴንቃንዳያ ሄላንዳኣና ዒንሢ ዶዲ ማዻ ማዾ ጋፒንሢ ሄሊሲ ማዻንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ 12ኑ ኮዓሢ ጉሙርቂሢና ጊቢ ዳንዳዒሢና ዶዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዔያቶም ዒንጊንቴ ባኮ ዴንቄ ዓሶጉዲ ማዖም ጌዒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዋይዜ ባኮ ዑኬና ዔኩዋ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲቱዋሴ። 13ፆኦሲ ዓብራሃሜም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጋ ዎዶና ዒ ሜሌ ዔኤሊ ጫኣቃንዳ ባኣዚ ባኣሢሮ ፔና ዔኤሊ፦ 14«ጎኔና ታ ኔና ዓንጃንዳኔ፤ ኔኤኮ ዜርፆዋ ታ ሚርጊሻንዳኔ» ጌዒ ጫኣቄኔ። 15ዓብራሃሜ ጊቢ ዳንዳዒ ካፒ፥ ዒዛም ዒንጊንታንዳኔ ጌይንቲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ኬኤዚንቴ ባኮ ዴንቄኔ። 16ዓሲ ጫኣቃዖ ፔ ጊዳፓ ዑሣ ባሼ ማዔ ባኣዚ ዔኤሊ ጫኣቃኔ፤ ዔያታ ጫኣቃ ጫኣቁማ ዔያቶ ባኣካ ዓኣ ጌኤዞ ጎናሳሢሮ ዔያቶኮ ማርማሢ ጋፓኔ። 17ዬኖ ጎይፆ ፆኦሲ ጌዔ ባኮ ሺርሺ ላኣሙዋያ ማዔሢ ዔርዛኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃ ዓሶም ዬያ ዎዞ ጫኣቁሞና ጎናሴኔ። 18ፆኦሲ ፔቴታዖ ሉኡቁዋያኬ፤ ዒዚ ላምዖ ዬንሢ ላኣሚንቱዋ ባኮንሢና ኑኡኮ ቤርታ ሃጊ ዓኣ ዎዞ ኑ ዴንቃኒ ዒዛ ባንሢ ዓኣሺንቲ ጌሌ ዓሶ፥ ኑም ዼኤፒ ዶዱሞ ዒዛፓ ዴንቃንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 19ዬይ ሃጋኣ ዎዛ ኑኡኮ ናንጎ ዓጊፁዋያ ማሃ ጉሙርሳ ቱርቱሪኬ፤ ዬይያ፦ ጎኦቦና ዓፒሎ ጊዴና ዓኣዺ ጌኤዦ ማኣሮኮ ጋራ ዓኣ ጋሮ ጌላኔ። 20ዬያ ጌኤዦ ማኣሮ ዬሱሴ ሜልኬፃዲቄጉዲ፥ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቲ ኑ ዛሎሮ ቤርታዺ ቄኤሴኮ ቢያ ዑሢ ማዒ ናንጊና ማዻኒ ዒኢካ ጌሌኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\