ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 7

1ዬይ ሜልኬፃዲቄ ጎዖሢ ሳላሜ ጌይንታ ካታሞኮ ካኣቲ፤ ሃሣ ዼኤፖ ፆኦዛሢማኣ ማዻ ቄኤሴኬ፤ ዬይ ዓሢ ሚና ዓብራሃሜ ካኣቶ ዖሎና ባሺ፥ ማዒ ሙካንቴ ጎይፃ ካኣሚ ዓብራሃሜ ዓንጄኔ። 2ዓብራሃሜያ ዒማና ዔኪ ሙኬ ባካፓ ታጶይዳፓ ፔቴማ ኬሲ ኬሲ ዒዛም ዒንጌኔ፤ ዒዛ ሱንፆኮ ቡሊፃ ላምዖኬ፤ ፔቴዛ፦ «ፂሉሞ ካኣቲ» ጌይንታዛ፥ ባጋ፦ «ሳላሜ ካታሞ ካኣቲኬ»፥ ዬና ጌይፃ ኮሹሞ ካኣቲ ጌይሢኬ። 3ሜልኬፃዲቄኮ ዓዶና ዒንዶና ሃሣ ዒ ሾይንቴ ዜርሢያ ባኣያኬ፤ ዒዚ «ዬማፓ ዬማ ሄላንዳኣና ናንጌኔ» ጌይንቲ ዔርቱዋያ፥ ናንጎኮ ዒዛኮ ጋፒንሢ ባኣያኬ፤ ዒዚ ፆኦሲ ናዓሢኮ ኮኦኪንሢ ማዒ ናንጊና ቄኤሴ ማዒ ናንጋኔ። 4ሂንዳ ዬይ ዓሢ ዎማዒ ዼኤፒታቴያ ዛጉዋቴ! ዒስራዔኤሌ ማኣሮ ዓሶ ፃጶኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ዓብራሃሜታዖ ዒዚ ዖሎና ዲዒ ዔኬ ባኮይዳፓ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዒዛም ዒንጌኔ። 5ቄኤሴ ማዓንዳጉዲ ጌሢንቴ ሌዊ ዜርፃ ፔ ዓሶይዳፓ ታጶፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካንዳጉዲ ዔያቶም ዓይሢንቴኔ፤ ዬይ ያዺ ጌይንቴሢ ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ዔካንዳጉዲኬ። 6ዬይ ሜልኬፃዲቄ ሌዊ ዜርፃፓ ማዒባኣያታቴያ ዓብራሃሜ ዒንጌ ታጳሢዳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔኬኔ፤ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጊንቴ ዓብራሃሜያ ዒ ዓንጄኔ። 7ዓንጆ ዓንጂንታሢዳፓ ዓንጃሢ ባሼ ማዒፃ ዔርቴያኬ። 8ቄኤሳ ማዻ ጎይፆና ታጳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካዞንሢ ሃይቃ ዓሲ ማዔ፥ ሌዊ ዓሶኬ፤ ፔቴ ዛሎና ጊንሣ ታጶይዳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካሢ ባይቁዋያ ማዒ ናንጋያታሢ ማርካዺንቴ ሜልኬፃዲቄኬ። 9ዓካሪ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዔካንዳያ ኮይሳሢ ሌዊ ፔ ቶኦኪና ዓብራሃሜ ዛሎና ሜልኬፃዲቄም ዒንጌኔ ጌይሢኬ። 10ዎይቲ ጌዔቴ ሜልኬፃዲቄ ዓብራሃሜና ካኣሜ ዎዶና ሌዊ ሃጊ ፔ ዓዶ፥ ዓብራሃሜይዳፓ ሾይንቲ ባኣያታሢሮኬ። 11ዓካሪ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ዎጋ ዒንጊንቴሢ ሌዊ ዜርፃ ቄኤሴ ማዒ ማዻ ዳምቦናኬ፤ ዬይ ዜርፃ ቢያ ባኮ ኩንሢ ማዻኒ ዳንዳዔያ ማዔያታቴ ዓኣሮኔ ቄኤሴ ማዒ ማዼ ጎይፆቱዋንቴ ሜልኬፃዲቄጉዲ ዶኦሪንቴ ሜሌ ቄኤሴ ሙካኒ ኮይሲንዱዋያታንቴኬ። 12ሃሢ ጋዓንቴ ቄኤሳ ላኣሚንቲ፥ ሜሌ ሙካኣና ዎጋኣ ላኣሚንታንዳያ ኮይሳኔ። 13ሃይ ቢያ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴ ቄኤሳሢ ሜሌ ፃጳፓኬ፤ ዬኖ ፃጳፓ ዖኦኒያ ፆኦሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዛ ሙኪ ፆኦሲም ማዼይ ባኣሴ። 14ኑ ጎዳሢ ዪሁዳ ዜርፃፓ ሙኬሢ ዔርቴያኬ፤ ጋዓንቴ ሙሴ ቄኤሶ ዛሎ ኬኤዛዖ ዪሁዳ ማኣሮ ዛሎ ኬኤዜ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። 15ዬይ ባካ ኮሺ ፔጋዺ ዔርታንዳሢ ሜልኬፃዲቄጉዴያ ሜሌ ቄኤሴ ሙካዛኬ፤ 16ዒዚ ቄኤሴ ማዔሢ ዓሲ ዎጌና ዶኦሪንቲቱዋንቴ ባይቁዋያ ማዔ፥ ናንጊና ናንጋ ዎልቄና ዶኦሪንቲኬ፤ 17ዎይቲ ጌዔቴ፦ «ሜልኬፃዲቄ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቴሢጉዲ፥ ኔኤኒ ናንጊና ናንጋንዳ ቄኤሴኬ» ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ማርካዺንቴኔ። 18ቤርታኣ ዎጋ ዶዲ ማዒ ዴዓኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ሃሣ ፓሡዋያ ማዔሢሮ ዓቴኔ፤ 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ዓይጎ ባኣዚያ ፒዚሲ ጊኢጊሻኒ ዳንዳዒባኣሢሮኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ባንሢ ዒዛና ኑ ዑካንዳያ ባሼ ኮሺ ማዔ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑም ሙኬኔ። 20ዬይ ቄኤሴ ማዒፃ ዒዛም ፆኦሲ ጫኣቂባኣንቴ ማዔያቱዋሴ፤ ሜሌ ቄኤሳ ጋዓንቴ ሃያኮ ቤርታ ቄኤሴ ማዓሢ ጫኣቆና ባኣዚ ባኣንቴኬ፤ 21ዒዚ ቄኤሴ ማዔሢ ዒዛም ጫኣቆምኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ፦ «ጎዳ ‹ኔኤኒ ናንጊና ናንጋ ቄኤሴኬ› ጌዒ ዒዛም ጫኣቄኔ፤ ዬያ ማሊፆ ዒ ሺርሹዋሴ» ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴያኬ። 22ዬያ ጫኣቁሞ ዛሎና ዬሱሴ ቢያፓ ባሼ ማዔ፥ ፆኦሲ ጫኣቁሞኮ ዖኦጪንታኒ ዔቄያ ማዔኔ። 23ፔቴ ቄኤሴ ሃይቁዋዖ ማዺ ማዺ ናንጋኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ቤርታ ዎንዴ ማዼ ቄኤሶኮ ፓይዳ ሚርጌኬ፤ 24ዬሱሴ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋያ ማዔሢሮ ቄኤሴ ማዒፃ ዒዛኮ ላኣሚንቱዋያኬ። 25ዬያሮ ዒዛ ባንሢ ሙካ ዓሶ ዛሎ ሺኢቃኒ ናንጊና ባይቁዋያ ማዒ ናንጋሢሮ ዒዛ ዛሎና ፆኦሲ ባንሢ ሙካዞንሢ ቢያ ጎኔና ዻቂሻኒ ዒ ዳንዳዓኔ። 26ዓካሪ፤ ኑም ኮይሳያ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ፥ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዔያ፥ ጌኤሺ ማዔያ፥ ጎሞ ዓሶፓ ዱማዼያ፥ ጫሪንጮኮ ዑፃ ዼግ ጌዒ ቦንቺንቴያ፤ ያዺ ማዔ፥ ቄኤሴኮ ዑሢ ማዔያኬ ኑም ኮይሳሢ። 27ዒዚ ሜሌ ቄኤሶኮ ዑፃ ማዔ ዓሶጉዲ ቤርታዺ ፔ ጎሞ ዛሎሮ፥ ዬካፓ ዴሮ ጎሞ ዛሎሮ ቢያ ኬሊና ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒ ዒዛ ኮይሱዋያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ፔና ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌ ዎዶና ዬይ ባካ ላሚ ማይ ማዺንቱዋጉዲ፥ ፔቴና ማዺ ዬያ ኩንሤሢሮኬ። 28ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ቄኤሶኮ ዑፃ ማሂ ዶኦራሢ ላቤያ ማዔ ዓሶኬ፤ ዎጎኮ ጊንፃፓ ሙኬ ፆኦሲ ጫኣቁማ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋያ ማዔ፥ ፒዜ ፆኦሲ ናዓሢ ዶኦሬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\