ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 8

1ኑኡኒ ሃሢ ጌስታ ባኮኮ ዼኤፖ ባካ ሃያኬ፤ ዬይያ፦ ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ካኣቱሞ ዖይቶኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዔያ፥ ቄኤሴኮ ቢያ ዑሢ ማዓያ ኑኡኮ ዓኣያ ማዔሢ ዛሎኬ። 2ዒዚ ማዻሢ ጎኔ ማዔ፥ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮይዳኬ፤ ዬያ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮ ዾቄሢ ዓሲቱዋንቴ ፆኦሲኬ። 3ፔቴ ፔቴ ቄኤሶኮ ዑፃ ማዓ ዓሳ ዶኦሪንታሢ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒኬ፤ ዬያሮ ዬያ ቄኤሶኮዋ ፔቴ ዒንጎ ባኣዚ ዎይቴቴያ ዓኣያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 4ዒዚ ሳዖይዳታቴ ቄኤሶኮ ዑሢ ማዒንዱዋያታንቴኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ጎይፆና ዒንጎ ባኮ ፆኦሲም ዒንጋ ሃንጎ ቄኤሳ ዓኣሢሮኬ። 5ዔያታ ማዻሢ ጫሪንጫ ማዺንታ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዓያና ዬያ ባኮኮ ሺቢ ማዔያኬ፤ ዬይያ፦ ሙሴ ዓፒላፓ ማዢንቴ ማኣሮ ኮሻኒ ጌዔ ዎዶና ፆኦሲ፦ «ዹኮይዳ ኔኤም ጴዼም፥ ኔ ዛጌ ጎይፆ ቢያ ባኮ ኮሺ ዛጊ ማዼ» ጌዒ ዓይሤ ጎይፆናኬ። 6ሃሢ ጋዓንቴ ዬሱሴ ፆኦሲና ዓሲናኮ ባኣካ ማዔ፥ ጫኣቁማ ቤርታኣስካፓ ባሼ ማዔሢጉዲ ዒ ሃሢ ማዻ ማዻኣ ዔያቶ ማዾይዳፓ ባሼኬ፤ ዬይ ዓርቂንቲ ማዺንታሢ ሚርጌና ኮሺ ማዔ፥ ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎናኬ። 7ዎንዳኣ ጫኣቁሞይዳ ፔቴታዖ ፓጬ ባኣዚ ባኣያ ማዔያታቴ ላምዓሳ ጫኣቁማ ሃሢ ኮይሲንዱዋያታንቴኬ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዴሮይዳ ፓጬ ባኣዚ ዓኣሢ ዴንቄሢሮ፥ «ዓካሪ ታኣኒ ዒስራዔኤሌ ዴሮና ዪሁዳ ዴሮና ዎላ ዓኪ ጫኣቁሞ ጫኣቃንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ጌዔኔ። 9ዬይ ጫኣቁማ ዔያቶ ታ ጊብፄይዳፓ ኩጮ ዔያቶኮ ዓርቂ ኬሴ ዎዶና ዔያቶኮ ዓዶንሢና ዎላ ታ ጫኣቄ ጫኣቁሞጉዲቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ታኣኒ ጫኣቄ ጫኣቁሞ ዶዲ ካፒባኣሢሮ ታ ዔያቶ ቶኦዛዺ፥ ዙሌ ዔያቶም ጌሤኔ። 10ዓካሪ ሃካፓ ሴካ ዒስራዔኤሌ ዴሮና ዎላ ታ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ያዺኬ፤ ጋዓኔ ጎዳ። ታኣኒ ታ ዎጎ ዔያቶ ዒና ጌሣንዳኔ፤ ዔያቶኮ ማሊፆይዳ ታ ፃኣፓንዳኔ፤ ታ ዔያቶኮ ፆኦዛሢያ ማዓንዳኔ፤ ዔያታ ታ ዴሬ ማዓንዳኔ። 11‹ፆኦሲ ዔሬ› ጌዒ ፔ ዓጪ ዓሲም ማዖም ፔ ጌርሲምታቴያ ዔርዛንዳይ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዻኮ ዓሶ ጌይንታስካፓ ዴንዲ ዼኤፖ ሄላንዳኣና ቢያሢ ታና ዔራንዳኔ። 12ዔያቶኮ ዻቢንቶ ታ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ጎሞዋ ዔያቶኮ ሃካፓ ሴካ ታ ዋላንዳኔ» ጎዳ ጋዓኔ። 13ዓካሪ፦ «ዓኪ ጫኣቁሞ» ጌይፆና ቤርታኣ ጫኣቁሞ ጪንቄያ ማሄኔ ጌይሢኬ፤ ዬያሮ ማዺ ጪንቄ ባካ ቢያ ባይቃንዳ ዎዳ ዑኬኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\