ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 9

1ሚናኣ ጫኣቃሢኮ ፆኦሲ ካኣሽኮ ጎይሢና ዬያኮ ሳዓ ማዢንቴ ጌኤሺ ማኣሪያ ዓኣኔ። 2ዬይ ማዢንቴ ማኣራ ላምዖ ጋርሲ ዓኣ ዓፒላና ማዢንቴ ማኣሪኬ፤ ዬኖኮ ቤርታሳ ጋሮይዳ ዼጌ ሎኦዤ ዖይታንታ፥ ፖዒ ጌሦ ሻርናንታ ፆኦሲም ዒንጊንቴ ካሣንታ ጌሢንታያኬ፤ ዬና ቤዛ «ፆኦሲም ዱማዼ ጋርሲ» ጌይንታኔ። 3ላምዓሳ፥ ጎኦቦ ዓፒሎኮ ሶንጌኖ ጋራ ሜሌ ጋርሲ ዓኣኔ፤ ዬና ጋሬላ «ዑሣ ዓኣዼ ፆኦሲም ዱማዼ ጋርሲ» ጌይንታኔ። 4ዬኖ ጋሬሎይዳ ዑንጆ ጩቢሶ ቤዞንታ ዎርቆና ዑፃ ጳርቂንቴ ታኣቦቶንታ ዓኣኔ፤ ዬኖ ታኣቦቴሎ ጋራ «ማና» ጌይንታ ሙኡዚ ዓርቄያ ዎርቄፓ ኮሺንቴ ሌማቴንታ ዓኣዒ፥ ቶሺ ዓኣ ዓኣሮኔ ኮኦሎንታ ፆኦሲኮ ጫኣቁማ ፃኣፒንቲ ዓኣ ሹጮ ቆኦቂ ፃኣፖና ዓርሲንቴ ሹጫኣ ዓኣኔ። 5ታኣቦቶ ዑፃ ዓኣ፥ ጎሞ ጌኤሺፆ ዔርዛ ጉኡፖ ጋኣዞና ካንቃ ቦንቺንታ ኪሩቤሌ ጌይንታዞንሢ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ኑ ቢያ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዚ ጋፒሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 6ቢያ ባካ ያዺዲ ጊኢጌሢኮ ጊንፃ ቄኤሳ ማዻ ማዾ ማዻኒ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሮኮ ቤርታሳ ጋሬሎ ቢያ ኬሊ ጌላኔ። 7ሶንጌኖ ጋራ ዓኣ ላምዓሳ ጋሬሎ ጌላሢ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ሌሊኬ፤ ዒዚ ጌላሢ፦ ሌዔይዳ ፔቴና ሌሊኬ፤ ዒዚ ፔ ጎሞና ዴራ ዔሩዋዖ ማዼ ጎሞሮ ፆኦሲም ዒንጎ ሱጉሢ ዔኩዋኣዖ ዒኢካ ጌሉዋሴ። 8ዓፒሎና ማዢንቴ ቤርታሳ ማኣሬላ ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ዑሣ ዓኣዼ ፆኦሲም ዱማዼ ቤዜሎ ባንሢ ዔኪ ጌልዛ ጎይፃ ሃጊ ፔጋዺ ዔርቲባኣያ ማዒፆ ዓያኖ ጌኤዣ ዻዋኔ። 9ዬይ ሃሣኣ ዎዶኮ ኮኦኪንሢኬ፤ ዬያ ጎይፆና ፆኦሲም ዒንጊንታ ዒንጊፃ ዒንጋ ዓሢኮ ዒኖ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 10ዬይ ቢያ ዓኮ ማዻ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ማዺንታንዳ ዓጪ ዳምቤኬ፤ ዬንሢ ባካ ሙኡዚና ዑሺና ዛላ ሃሣ ዱማ ዱማ ዑሢ ጌኤሺሢ ዛላ ማዺንታ ዳምቤ ሌሊኬ። 11ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሃሢ ማዺንታ ኮዦ ባኮኮ ቄኤሶ ቢያፓ ዑሢ ማዒ ሙኬኔ፤ ዓፒሎና ማዢንቴ፥ ዒዚ ጌሌ ማኣራ ዼኤፒ ሃሣ ፓጬ ባኣዚ ባኣያኬ፤ ዬና ማኣራ ዓሲ ማዢባኣያ ሃሣ ጊንሣ ሃያ ዓጮ ባኣዚና ማዢንቲባኣያኬ። 12ዒዚ ዑሣ ዓኣዼ ፆኦሲም ዱማዼ ጋሬሎ ላሚ ማዺሱዋ ጎይሢ ፔ ሱጉፆ ዔኪ ጌሊ ኩንሤያፓዓቴም ዋኣሮና ዚዮ ጌማቶ ሱጉፆ ዔኪ ጌሊባኣሴ፤ ዬያይዲ ናንጊና ዻቂንታ ኑም ዒ ጴዺሼኔ። 13ዋኣሮና ጌማቶ ዚዮ ሱጉፆ ሃሣ ቢዲንሢ ማሂ ሚቾ ባኣቶ ማራሢ ቢዲንፆ ዻቢንቲ ዒኢቴ ዓሶ ዑፆይዳ ፑጪፃ ዔያታ ዓሽኮና ማዺ ዻቢንቴ ዒኢቲፆይዳፓ ጌኤሺ ፆኦሲም ዔያቶ ዱማሳያ ማዔቴ፥ 14ናንጊና ናንጋ ዓያኖ ዛሎና ፔና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣ፥ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ፔና ዒንጌ፥ ኪሪስቶሴኮ ሱጉፃ ባይቁዋ ፆኦዛሢም ኑ ማዻንዳጉዲ ኑኡኮ ዒኖ ዬያ ሃይቄያ ማዔ ማዾይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ዎዚ ጌኤሻንዳይ! 15ዔኤሊንቴዞንሢ ፆኦሲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞና ዒንጌ ናንጊና ናንጎ ቤዞ ዴንቃንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ፆኦሲና ዓሲናኮ ባኣካ ዓኮ ጫኣቁሞ ጊኢጊሼሢ ማዔኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ዓሳ ቤርታኣ ጫኣቁሞ ዎጎ ጎይፆ ናንጌ ዎዶና ማዼ ጎሞይዳፓ ዻቂሻኒ ዔያቶ ዛሎ ዒዚ ሃይቄሢሮኬ። 16ዔልቃሚ ዔልቃሚንቴቴ ዔልቃሜ ዓሢ ሃይቄያ ማዒፃ ዔርታኒ ኮይሳኔ፤ 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔልቃማ ዔልቃሚ ማዓሢ ዔልቃሜ ዓሢ ሃይቄቶኬ፤ ዔልቃሜ ዓሢ ሼምፔና ዓኣቴ ዬና ዔልቃማ ጉሪ ማዓኔ። 18ዬያ ጎይፆ ቤርታኣ ጫኣቁማታዖ ሱጉሢ ባኣያ ጎኔ ጫኣቁሞ ማዑዋያኬ። 19ሙሴ ፆኦሲ ዒንጌ ዓይሢፆ ቢያ ቤርታ ዴሮም ኬኤዜስካፓ ጌማቶ ዚዮና ዋኣሮ ሱጉፆናይዳ ዋኣሢ ዋሂ፥ ዎጎ ማፃኣፖና ዴሮ ዑፆናይዳ ቢያ ሂሶጴ ዒላዦና ዞቄ ማራቶኮ ጋፓኖና ዔኪ ዔኪ ፑጬኔ። 20ዒዚ ፑጬሢያ፦ «ፆኦሲ ዒንሢ ካፓንዳጉዲ፥ ዒንሢ ዓይሤ ጫኣቁሞ ሱጉፃ ሃያኬ» ጌይኬ። 21ዬኖ ጎይፆ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሮንታ ጋራ ማዾ ሜሆ ቢያሢዳ ሱጉፆ ዒ ፑጬኔ። 22ጎኔ ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ዻካ ባኣዚዳፓ ዓታዛ ቢያ ባካ ሱጉሢና ጌኤሽካኔ፤ ሱጉሢ ላኣሊንቲባኣንቴ፥ ጎሜ ዓቶም ጌይንቱዋያኬ። 23ጫሪንጫ ማዺንታ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዔ ባካ ቢያ ዬያ ዎጎና ያዼይዲ ጌኤሽካያ ማዔኔ፤ ጫሪንጮ ባካ ጋዓንቴ ዬያፓ ዑሣ ዓኣዼ፥ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚና ጌኤሽካኒ ኮይሳኔ። 24ኪሪስቶሴ ጎኔ ማዔ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔ ጋሬሎኮ ኮኦኪንሢ ማዔያ ሃሣ ዓሲ ማዤ ጋሬሎ ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ሃሢ ኑ ጋይቴ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ዔቃኒ ጎኔና ዑሣ ዓኣዼ ፆኦዛሢም ዱማዼያ ማዔ፥ ጫሪንጮ ዓኣዼኔ። 25ዓይሁዶ ዓሶኮ ቄኤሶ ሱኡጋሢ ፔ ሱጉሢ ማዒባኣ ሱጉሢ ዔኪ ሌዓ ሌዓ ዑሣ ዓኣዼ ፆኦሲም ዱማዼ ቤዞ ጌላያኬ፤ ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ፔና ሚርጌ ዎዴ ሺርሺ ሺርሺ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጋኒ ዒኢካ ጌሊባኣሴ። 26ያዺ ማዔያታቴ ዓጫ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ሜቶ ዔኪ ዔኪ ናንጋንዳያ ዒዛም ኮይሳንዳያታንቴኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ጎሜ ጌኤሻኒ፥ ፔና ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጋኒ ላሚንቱዋ ጎይሢ ፔቴና ሙኪ ጴዼኔ። 27ዓሲ ፔቴና ሃይቂ፥ ዬካፓ ጋፒንሢ ዎጌም ሺኢካንዳጉዲ ጌይንቴያኬ። 28ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ሚርጌ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻኒ ፔቴና ሃይቄኔ፤ ላሚ ዓሲኮ ጎሞ ፔ ዑፃ ማሃኒቱዋንቴ ጉሙርቂ ዒዛ ካፓዞንሢ ሃይቢፓ ዓውሳኒ ላሚሣ ዒዚ ሙካንዳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\