ያይቆቤ ኪኢቶ 1

1ዓጮ ቢያ ላኣሊንቲ ዴንዴ ፆኦሲ ዓሶ ማዔ ታጶ ላምዖ ዜርፆም፦ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናም ማዻያ ማዔ ያይቆኦቤይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤ ዒንሢ ዎዚ ኮሺዳ? 2ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዱማ ዱማ ሜታ ዒንሢ ሄሌ ዎዶና ኮሺ ባኣዚ ማሂ ዛጉዋቴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ሜቶና ዛጊንታ ዎዶና ጊቢ ዳንዳዒሢ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 4ዒንሢኮ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዲፃ፥ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒንሢም ፓጪባኣንቴ ጎኔ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ማሆንጎ። 5ዒንሢ ባኣካ ዔራቶ ፓጬ ዓሲ ዓኣቶ ፆኦሲ ሺኢቆንጎ፤ ፆኦሲያ ዒዛም ዒንጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ፔቴ ባኣዚታዎ ላኣጉዋዖ ቢያሢም ኮሹሞና ዒዒንጋያኬ። 6ጋዓንቴ ዓሲ ፔቴታዖ ዓልቱዋዖ ጉሙርቂሢና ሺኢቆንጎ፤ «ማዓንዳ?» ጌዒ ዓልታ ዓሲ ዢባሬና ሂዒንታያና ዓጊፃ ባዞ ዋኣፆ ጉዴያኬ። 7ዬያጉዴ ዓሲ ጎዳይዳፓ ፔቴ ባኣዚታዖ ዴንቃንዳያ ዒዛም ማሎፓ። 8ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛኮ ላምዖ ማሊሢ ዓኣሢሮና ሃሣ ዒዚ ዔቄ ጎይፆይዳ ሴካ ሃንጋ ጋዓሢሮኬ። 9ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ማንቆ ማዔ፥ ሂርኬ ዓሢ ፆኦሲ ዒዛ ዼጊዳንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 10ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዖርጎጮ ማዔ ፑኡፖ ዓሢ ዒዛኮ ናንጎ ፆኦሲ ሂርኪዴቶዋ ዎዎዛዾንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ቆሎ ሳዖይዳ ዓኣ ቡኒጉዲ ዲኢናኔ። 11ዓባ ዖይዺ ኬስካዖ ማኣቶ ሜልዛኔ፤ ቡናኣ ዲኢናኔ፤ ሃሣ ሚዛጱማኣ ባባይቃኔ። ዬያጉዲ ዖርጎቺ ዓሲ ፔኤኮ ቆሎ ዛሎይዳ ሌሊ ጳሽኪ ጉሪ ዓታኔ። 12ፔ ጊዳ ሙኬ ሜቶ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዳ ዓሲ ዓንጂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ጫኣቁሞ ጌሌ ጎይፆና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ዒንጋንዳ ኮዦ ናንጎ ዒ ዴንቃንዳኔ። 13ዓሲ ሜቶይዳ ጌላ ዎዶና፦ «ፆኦሲ ታና ዻቢሻኒ ሜቶ ዒንጌኔ» ጎዖፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑርታ ሜቶ ፆኦሲ ዓሲም ዓሲ ዻቢሻኒ ዒንጉዋሴ፤ ሃሣ ዒዚ ዖናኣ ዻቢሻኒ ፑርታ ሜቶ ዒንጉዋሴ፤ 14ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢ ሜቶ ዔኪ ዻቢንታሢ ፔኤኮ ፑርቶ ሱኡኮ ጊንፆ ዓኣዺ ጌሺንቲሢናኬ። 15ዬካፓ ፑርቶ ሱኡካ ጎጳዺ ጎሜ ሾዓኔ፤ ጎሜያ ዲጪ ዑጌስካፓ ሃይቢ ሾዓኔ። 16ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ጌሺንቲፖቴ፤ 17ኮሺ ማዔ ዒንጊሢንታ ጉቤ ማዔ ዓንጆዋ ቢያ ፆኦሲዳፓኬ፤ ዬይያ ሙካሢ ሺቢጉዲ ቤዛፓ ሺኢኪ ላኣሚንቱዋያ፥ ሃሣ ፖዖኮ ቢያ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢዳፓኬ። 18ፆኦሲ ፔኤኮ ማዢንቶ ቢያሢኮ ኑኡኒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ፔ ማሊሢዳፓ ጎኑሞ ቃኣሎና ኑና ሾዔኔ። 19ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ሃይማ ዋሊፖቴ፤ ዓሲ ቢያ ዔኤቢ ዋይዛኒ ሩኡራያ፥ ኬኤዛኒና ዻጋዺ ጎሪንታኒ ታሣያ ማዖንጎ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ዻጋዺ ጎሪንቲ ፆኦሲኮ ፂሉማ ዓሲ ሼምፖይዳ ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ማሁዋሴ። 21ዬያሮ ዒኢሳ ባኣዚንታ ዺቦ ፑርቱሞዋ ቢያ ዒንሢዳፓ ሺኢሺ ዒንሢኮ ዒኖይዳ ዜርቂንቴ ዒንሢ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ቃኣሎ ሼሌዑሞና ዔኩዋቴ። 22ቃኣሎ ማዾይዳ ፔኤሻያ ማዑዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ዒንሢሮ ጌሺ ጌሺ ዋይዛ ዓሲ ሌሊ ማዒፖቴ። 23ቃኣሎ ዋይዛዖ ማዾይዳ ፔኤሹዋ ዓሲ፥ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ ሌማሌኤሼና ዛጋ ዓሲ ጉዴያኬ፤ 24ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ ሌማሌኤሾና ዛጌስካፓ ዓኣዻኔ፤ ጋዓንቴ ዻካ ጌዔስካፓ ዋኣዼታቴያ ዒ ፔና ዔሩዋሴ። 25ጋዓንቴ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤና ዒዛ ኬሳ ዎጎ ዛጊ ዬያና ዶዳያ፥ ዬያ ዋይዛዖ ዋሉዋያ፥ ሃሣ ማዾይዳ ፔኤሻ ዓሢ ዬይ ፔ ማዾና ዓንጂንቴያ ማዓንዳኔ። 26ዒንዲርዞ ፔኤሲ ቃዙዋዖ «ታ ፆኦሲ ካኣሽካኔ» ጋዓ ዓሲ ፔና ጌሻኔ፤ ዒዛኮ ካኣዣኣ ጉሪኬ። 27ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቤርቶይዳ ፑርታ ባኣዚ ባኣያ ጌኤሺ ማዔ ጉሙርቂፆ ካኣዣ፦ «ዜኤሮ ናኣቶንታ ሃሣ ዬያጉዲ ዜኤሮይንዶ ማዔ ላኣሎንታኮ ዓኣ ሜቶ ማኣዲሢና ፔ ቶኦኮዋ ሳዖይዳ ዒኢሳ ባኮይዳፓ ካፒሢኬ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\