ያይቆቤ ኪኢቶ 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቦንቺንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቃያ ማዔሢሮ ፔቴሢ ባጋሢዳፓ ባሻያ ማሂ ዛጊ ዱሙሞ ሳዛ ጌሢፖቴ። 2ጎዖንቴ ላምዖ ዓሲ ዒንሢ ቡኪንቴ ቤዞ ሙኬኔ ኑ ጎዖም፤ ፔቴ ዓሢ ኬኤሎይዳ ዎርቄ ዢኢሮ ዓኣሢ ሃሣ ሚዛጲ ማኣዖ ማይንቴ ዖርጎቺ ዓሲ፥ ባጋሢ ቱርጫዺ ኪንቄ ማኣዖ ማይንቴያ ማንቆ ዓሲ ማዔቶ፥ 3ዒንሢ ሚዛጶ ዓፒሎ ማይንቴ ዓሢ ቦንቺ፦ «ሃኖ ኮዦ ቤዜሎይዳ ዴዔ» ጌዒጋፓ ማንቆ ዓሢም ጋዓንቴ፦ «ኔኤኒ ያኣሶ ዔቄ ጋዓንዳኔ፤ ሃንጎ ዒንሢ ዒዛ ሃይካ ሙኪ ቶኮ ዴማ ዴዔ» ጋዓንዳኔ። 4ዬያይዲፆና ዒንሢ ባኣኮይዳ ዒንሢ ፔቴሢ ሂርኪዲ ባጋሢ ባሼ ማሂ ዱሙሞ ሳዛ ጌሣያ፥ ሃሣ ፑርቱሞና ዓሲዳ ዎጋያ ማዒባኣዓዳ? 5ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ዋይዙዋቴ፤ ፆኦሲ ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ዔያታ ዖርጎቺ ማዓንዳጉዲና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ካኣቱሞ ዔያታ ዻካላንዳጉዲ ሃያ ሳዖይዳ ዓኣ ማንቆ ዓሶ ዒዚ ዶኦሪባኣዓዳ? 6ዒንሢ ጋዓንቴ ማንቆ ዓሶ ቦሃኔ፤ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶና ሃሣ ዎጎ ቤዞ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣዻ ዓሳ ዖርጎጮ ዓሶቱዋዓዳ? 7ዒንሢ ዛሎና ዔኤሊንታ ቦንቺንቴ ሱንፆ ዒንሢኮ ጫሽካሢ ዔያቶቱዋዓዳ? 8ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ዓሲ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ፆኦሲኮ ቦንቺንቴ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዔቶ ኮሺ ዒንሢ ማዻኔ። 9ዓሶ ባኣካ ዒንሢ ዱማሲሢ ጌሤቶ ጋዓንቴ ጎሜ ዒንሢ ማዻኔ፤ ዎጎኮ ዒንሢ ዑሣ ዓኣዺፆና ዎጋ ፔ ቶኦኪና ዒንሢም ዻቢንቶ ዻዋንዳኔ። 10ዓሲ ፆኦሲ ዓይሢፆ ቢያሢዳፓ ፔቴ ዻባዖ፥ ሃንጎ ዓቴሢ ቢያ ኩንሤያታቶዋ ቢያሢ ዒዚ ዻቤያ ማዓንዳኔ። 11«ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖ» ጌዔ ጎዳሢ ዬያጉዲ ሃሣ «ዓሲ ዎዺፖ» ጌዔኔ፤ ኔኤኒ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂባኣያ ማዔቶዋ ዓሲ ኔ ዎዼቴ ዎጎ ኔ ዻቤኔ። 12ዒንሢ ጌስታኣና ሃሣ ማዻኣና ዎጋ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤ ኬሴ ዓሲጉዲ ማዑዋቴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲኮ ዎጋ ዓቶም ጎውዋ ዓሲም ፔኤሮ ዓቶም ጎውዋሴ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዓቶም ጌይሢ ዎጌ ባባሻኔ። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ፦ «ዬሱሴ ታ ጉሙርቃኔ» ጋዓዖ፥ ጉሙርቂፆ ኮሺ ማዾና ፔጋሲባኣቶ ዒዛ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? ጉሙርቂፃ ዒዛኮ ዒዛ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ? 15ኮኦኪንሢና ማኣዓ ባኣዚና ሙዓ ባኣዚና ባኣ ጌርሲንሢ ሃሣ ጌሮንሢ ማዓ ዓሲ ዒንሢኮ ዓኣንቴ፥ 16ዒንሢ ዔያቶ ናንጎም ኮይሳ ባኮ ዒንጉዋዖ ጉሪ፦ «ኮሺ ዓኣዹዋቴ! ዒንሢም ዖይዾንጎ! ሙዒ ሚሽኩዋቴ!» ጌዔያታቶ ዔያቶ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? 17ዬያሮ ኮሺ ማዾይዳፓ ዱማዼ ዬሱሴ ጉሙርቂሢ ፔ ቶኦኪና ሃይቄያኬ። 18ጋዓንቴ፦ «ኔኤኒ ‹ታ ዬሱሴ ጉሙርቃኔ› ጌዒ ዖቶርቃያታቶ፥ ታ ኮሺ ማዾ ማዻያኬ» ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ፥ «ታኣኒ ዒዛም ኔኤኮ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ኔ ማዾይዳፓ ዱማሲ ታና ቤኤዜ፤ ታኣኒያ ታ ማዾና ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ታኣሲ ኔና ቤኤዛንዳኔ» ጋዓንዳኔ። 19ኔኤኒ፦ «ፔቴ ፆኦሲ ዓኣኔ ጌዒ ጉሙርቃኔ» ዬይ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂፆ ፑርቶ ዓያናኣ ጉጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ዒጊጪያ ጎጎጋይቃኔ። 20ኔኤኒ ሃይ ዔኤያሢ! ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ዓኣፒ ባኣያ ማዔሢ ኔ ዛጋ? 21ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ፔ ናኣዚ ዪሳኣቄ ዒንጎ ባኮ ሺኢሺ ካኣሽኮ ቤዞይዳ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ሺኢሼ ዎዶና፥ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 22ዬይ ጉሙርቂፃ ማዾና ዎላ ማዔሢና ጉሙርቂፃኣ ማዾና ጎናዼሢ ኔ ዛጋ? 23ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ዓብራሃሜ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ፤ ፆኦሲያ ዒዛ ፔ ዓሲ ማሄኔ» ጌይንቴ ቃኣላ ኩሜኔ፤ ዬያይዲፆና ዓብራሃሜ ፆኦሲኮ ላጌ ጌይንቴኔ። 24ዓካሪ ዓሲ ፂላሢ ጉሙርቂሢና ሌሊቱዋንቴ ማዾና ዎላ ማዔሢ ኔ ዛጋኔ። 25ዓኒ ባኣያ ዞኦዛ ኮኦማ፥ ሬዓባ ጌይንታ ላኣሌላ ዒስራዔኤሌኮ ኪኢቶ ዓሶ ፔ ማኣራ ዔኪ ሾኦቺንሢፆና ሃሣ ጊንሣ ሜሌ ጎይሢና ፑኒንቲ ዔያታ ቶሊ ዴንዳንዳጉዲ ማሂፆና ፔ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 26ሼምፖይዳፓ ዱማዼ ዓሽኪ ሃይቄያታሢጉዲ ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ያዼ ሃይቄያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\