ያይቆቤ ኪኢቶ 3

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ዔርዛ ዓሶ ማዔ ዓሳ ዑሣ ዓኣዼ ሜቶ ዔካንዳያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዬያሮ ዒንሢዳፓ ሚርጌሢ ዔርዛ ዓሶ ማዖፓ። 2ዓይጎሮ ጌዔቶ ኑኡኒ ቢያሢ ሚርጌና ዻቢንታኔ፤ ፔ ጌስታ ጌኤዞና ዻቢንቱዋ ዓሢ ዬይ ፔና ካፓኒ ዳንዳዓ ጎኔ ዓሲኬ። 3ፓራሢ ኑም ዓይሢንታንዳጉዲ ዻንጎይዳ ኑኡኒ ቢፃላ ጌልዛኔ፤ ዬያይዲ ኑ ኮዔ ቤሲ ፓራሢ ዔኪ ዓኣዻኔ። 4ሃሣ ዋኣፆ ካኣሚላ ዎዚ ዼኤፒ ማዔያ ሃሣ ዼኤፒ ዢባሬና ሂዒንቲ ዓኣዻያ ማዔቶዋ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎ ዒሻ ዓሢ ዓልዔቱዋ ባኣዚና ዒዚ ኮዔ ቤሲ ዔኪ ዓኣዻኔ። 5ዬያጉዲ ዒንዲርሲ ዑፆይዳፓ ዻካታዖ ሚርጌ ዼኤፒ ባኣዚና ዖቶርቃኔ፤ ፑኡፒ ካይዚ ሚቺንታሢ ዻካ ታሚናኬ። 6ዬኖ ጎይፆ ዒንዲርሲያ ታሚኬ፤ ዒንዲርሲ ኑ ዑፆ ባኣኮይዳ ጴዻ ፑርታ ዓጪኬ፤ ኑኡኮ ዑፃ ዓኣ ዓሽኮዋ ቢያ ዒኢሳኔ፤ ናንጎ ቢያይዳ ኑኡኮ ዓኣ ጳዦና ዑፆና ቢያ ታሚዳ ሚቻኔ፤ ፔኤሮዋ ባይቁዋ ጋኣናኣሜ ታሞይዳ ሚቺንታንዳኔ። 7ሳዖይዳ ዓኣ ካፖንታ ቦዖ ዻኮንታ ዼኤፖንታ ሃሣ ባዞይዳ ዓኣ ማዢንታ ቢያ ዓሲና ዓርቂ ቆሊንታኒ ዳንዳዓኔ፤ ዓሲያ ዔያቶ ቆላኔ። 8ጋዓንቴ ዒንዲርሲ ዓርቂ ቆላኒ ዳንዳዓ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ፤ ዒዞ ጊዳ ዓሲ ዎዻ ባኣዚ ኩሜያ፥ ሃሣ ሃውሺሢያ ባኣ ፑርታ ባኣዚኬ። 9ዒዞ ዒንዲርዜሎና ኑ ጎዳሢና ኑ ዓዳሢያ ኑ ዓንጃኔ፤ ሃሣ ዒዞና ፆኦሲ ማሎና ማዢንቴ ዓሶዋ ኑ ጋዳንቃኔ። 10ፔቴ ዻንጋይዳፓ ዓንጆና ጋዳማና ኬስካኔ፤ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬይ ያዺ ማዓኒ ኮይሱዋሴ። 11ፔቴ ዋኣሢ ዓልቃ ቤስካፓ ኮሺ ዋኣሢና ፑርታ ዋኣሢና ዓልቃኒ ዳንዳዓ? 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቤሌሴ ሚፃ ዛይቶ ሪሚቶ ዓኣፖ ዓኣፓኒ ዳንዳዓ? ጊንሣ ሃሣ ዎይኔ ቤሌሴ ዓኣፖ ዓኣፓኒ ዳንዳዓ? ዬያጉዲ ፑርታ ዋኣሢ ዓልቃ ቤስካፓ ኮሺ ዋኣሢ ጴዻኒ ዳንዳዑዋሴ። 13ዒንሢ ባኣኮይዳ ዔራ ማዔያና ጶቂሣያ ማዔ ዓሲ ዖናዳይ? ፔኤኮ ማዾ ዔራቶና ማዔ ኮሺ ናንጊና ፔጋሲ ዻዎንጎ። 14ጋዓንቴ ፑርታ ቂኢሩሞና ፔና ናሽኪሢና ዒንሢኮ ዒኖ ጊዳ ዓኣቶ ዖቶርቂፖቴ፤ ጎኔ ባኣዚያ «ዔሩዋሴ» ጌይፖቴ። 15ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬኖጉዴ ዔራታ ጴዻሢ ዓጮይዳፓ፥ ዓሲዳፓ ሃሣ ፃላሄይዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ፆኦሲዳፓቱዋሴ። 16ቂኢሩሞና ፔና ናሽኪሢና ዓኣ ቤሲዳ፥ ዣሎና ፑርታ ማዾና ቢያ ዓኣያ ማዓኔ። 17ጋዓንቴ ፆኦሲዳፓ ጴዻ ዔራታ ቤርታሳዖ ጌኤሺኬ፤ ሄሊሳዖ ኮሹሞ ናሽካያ፥ ጊቢ ዳንዳዓያ፥ ዓይሢንታያ፥ ዓቶም ጋዓያ፥ ቃራ ዓኣፒ ዓኣፓያ፥ ዓሲ ዱማሲሢና ዔራያ ፔና ማሊሲሢና ባኣያኬ። 18ኮሺ ናሽካ ዓሳ ኮሹሞ ዜርቃዖ ፂሉሞ ዓኣፒ ዴንቃኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\