ያይቆቤ ኪኢቶ 4

1ዒንሢ ባኣኮይዳ ዓኣ ዖሎና ዑሮና ዓንካፓ ሙኬያዳይ? ዒንሢ ዒኖይዳ ዖልታ ዒንሢ ሱኡኮይዳፓ ዔቄያቱዋዓዳ? 2ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዴንቂፃ ባሻዛ ዒንሢ ዎላ ዖልታኔ፤ ሚርጌና ሱኡካዺ ዴንቆ ባሻዛ ዒንሢ ዎላ ዣላኔ፤ ሃሣ ዎላ ማርማኔ። ዒንሢ ሺኢጲሢ ሺኢቁዋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዴንቁዋሴ። 3ዒንሢ ሺኢቄቶዋ ሺኢጲፆኮ ማሂፆ ዒንሢ ዴንቁዋኣሢ ዒንሢ ሺኢቄ ባኮ ዒንሢ ዎዛሲሢዳ ፔኤሻኒ ፑርታ ማሊሢና ሺኢቃሢሮኬ። 4ዒንሢ ሃይ ጉሙርቂፃ ባኣ ዓሳ! ዓጮ ናሽካሢ ፆኦሲኮ ሞርኬታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዬያሮ ዓጮ ናሽካሢ ቢያ ፆኦሲኮ ሞርኬ ማዓኔ። 5ሃሣ ጊንሣ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ፆኦሲ ዒንሢኮ ዒኖ ጋሮይዳ ጌሤ ዓያና ዒዛም ሌሊ ኑ ማዓንዳጉዲ ሚርጌና ኮዓኔ» ጌይንቴሢ ጉሪዳ? 6ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ፆኦሲ ዖቶርቃ ዓሶ ዒፃኔ፤ ሼሌዔ ኮሺ ማዔ ዓሶም ጋዓንቴ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዒንጋኔ» ጋዓሢሮ፥ ፆኦሲ ዒንጋ ኮሹሞ ዒንጊፃ ቢያፓ ባሼኬ። 7ዬያሮ ፆኦሲም ዓይሢንቲ ዎርቁዋቴ፤ ፃላሄ ጋዓንቴ ዒፂ ማኩዋቴ፤ ዒንሢዳፓኣ ዒዚ ሃካንዳኔ። 8ፆኦሲ ባንሢ ዑኩዋቴ፥ ፆኦሲያ ዒንሢ ባንሢ ዑካንዳኔ፤ ዒንሢ ጎሞ ዓሳ! ዒንሢኮ ኩጮ ማስኪ ጌኤሹዋቴ፤ ዒንሢ ሴካ ሃንጋ ጋዓ ዓሳ! ዒኖ ዒንሢኮ ፒዚሱዋቴ። 9ሃሣ ዒናፓ ጎኔና ማሊ ሜታዹዋቴ፤ ዖዩዋቴ፤ ሚኢጫ ዒንሢኮ ዬኤፒ ባንሢ፥ ዎዛ ዒንሢኮ ዖዪሢ ባንሢ ላኣሚንቶንጎ። 10ጎዳሢ ቤርቶይዳ ዒንሢ ቶኦኮ ሂርኪዱዋቴ፤ ዒዚያ ዒንሢ ዼጊዳንዳኔ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሴካና ሃንጋና ዎሊ ዾንኪፖቴ፤ ዓሲ ዾንካ ዓሲ ሃሣ ዓሲዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋ ዓሲ ዎጎ ዾንካኔ፤ ዎጎይዳኣ ዎጋኔ፤ ዎጎይዳ ኔኤኒ ዎጋያ ማዔቶ፥ ዎጌ ኔ ዎጋያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዎጌ ኔ ኩኩንሣያቱዋሴ። 12ዎጎ ዒንጋሢና ዎጋሢ ፔቴ ፆኦዛሢ ሌሊኬ፤ ዻቂሻኒያ ባይዛኒያ ዳንዳዓሢ ዒዛ ሌሊኬ፤ ሂዳዖ ዓሲዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋሢ ኔ ዖናዳይ? 13ዒንሢ፦ «ሃኖታቴያ ዚሮ ሜሌ ዓጪ ኑ ዓኣዺ ዒኢካ ፔቴ ሌዔ ዴዓንዳኔ፤ ኮርሚያ ዑሣ ዓኣዼ ሚኢሼ ዴንቃንዳኔ» ጋዓ ዓሳ ዒንሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ። 14ዓይጎሮ ጌዔቶ ዚሮ ማዓንዳ ባኮ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ዒንሢኮ ሼምፓሢ ፔቴና ጴዻዖ ባይቃ ሱኡሌጉዴያኬ። 15ባሼ ዒንሢ ጋዓንዳያ ኮይሳሢ፦ «ፆኦሲ ጌዔቶ፥ ሃሣ ሼምፓሢ ኑኡኮ ዓኣያ ማዔቶ ሃያንታ ዬያንታ ኑ ማዻንዳኔ» ጌይሢኬ። 16ዒንሢ ጋዓንቴ ዬያ ጎዖንዶሢ ሃሺ ዒንሢኮ ዓኣ ባኮና ሄርሺንታኔ፤ ዬያጉዴ ሄርሺንታ ቢያ ፑርታኬ። 17ዓካሪ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢ ዔራያታዖ ማዹዋ ዓሢኮ፥ ማዹዋዖ ሃሺፃ ጎሜ ማዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\