ዮሓኒሴ 1

1ቢያ ማዢንቴ ባኮኮ ቤርታ ቃኣላ ዓኣኔ፤ ዬይ ቃኣላ ፆኦሲና ዎላ ፔቴኬ፤ ዬይ ቃኣላኣ ፆኦሲኬ። 2ዬይ ቤርታዺ ፆኦሲና ዎላ ዓኣኔ። 3ቢያ ባኣዚ ዒዛና ማዢንቴኔ፤ ማዢንቴ ባኮይዳፓ ቢያ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒዛናቱዋዖ ማዢንቴ ባኣዚ ባኣሴ። 4ዒዛና ናንጊ ዓኣኔ፤ ዬና ናንጌላኣ ዓሲኮ ፖዒኬ። 5ፖዒ ዹሚና ፖፖዓኔ፤ ዹሚ ፖዒ ፔቴታዖ ባሹዋሴ። 6ፆኦሲዳፓ ዳኪንቴ፥ ዮሃኒሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ 7ዬያ ዓሢኮ ማርካዺፆና ዓሲ ቢያ ዬሱሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ፖዖ ዛሎ ማርካዻያ ማዒ ሙኬኔ። 8ዒዚ ፖዖ ዛሎ ማርካዻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዒ ፔ ቶኦኪና ፖዒቱዋሴ። 9ዓሲም ቢያ ፖዒ ፖዓ ጎኔ ፖዒ ዓጮ ሙካኔ። 10ዬይ ፖዓሢ፦ ቤርታ ዓጮይዳ ዓኣያኬ፤ ዓጫ ማዢንቴሢያ ዒዛናኬ፤ ዓጫ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 11ዒዚ ፔኤኮ ፃጶ ባንሢ ሙካዛ ፃጳ ዒዛኮ ጋዓንቴ ዒዛ ጎኔኬ ጌይ ዔኪባኣሴ። 12ያዺ ማዔያታቴያ ዒዛ ጎናሲ ዔኬዞንሢና ዒዛኮ ሱንፆ ጉሙርቃዞንሢም ፆኦሲ ናይ ማዓንዳ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 13ዔያታ ፆኦሲዳፓ ሾይንቴያፓዓቴም ዓሲ ዜርሢዳፓ፤ ጌይፃ፦ ዓሲ ማሊሢና ዓዶና ዒንዶናፓ ሾይንቲባኣሴ። 14ዬይ ቃኣላ ዓሲ ማዔኔ፤ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ኩሙሢ ማዒ ኑ ጊዳ ዒ ናንጌኔ፤ ፔቴ ናዓሢ ፔኤኮ ዓዶ ኮራ ዓኣ ቦንቺንቶጉዴያ ማዔ ቦንቺንቶ ዒዛኮ ኑ ዛጌኔ። 15ዮሃኒሴ፦ «ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሻያኬ፤ ታኣኮ ቤርታ ዒ ዓኣኔ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢያ ሃያኬ!» ጌዒ ዒላቲ ኬኤዜኔ። 16ዒዛኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊሢ ኑም ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዒንጊንቴኔ። 17ፆኦሲ ሙሴ ዛሎና ቤርታ ዎጌ ኑም ዒንጌኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ሙኬኔ። 18ፆኦሲ ዛጌይ ፔቴታዖ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ማዔቴያ ዓዶ ኮራ ዓኣ ዒዛኮ ፔቴ ናዓሢ ማዔ፥ ጎዳሢ ፔጋሲ ዒዛ ዔርዜኔ። 19ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳፓ ቄኤሶና ሌዊ ዓሶናይዳፓ ዮሃኒሴ ኮራ ዳኪ፦ «ኔ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጪሴኔ። 20ዮሃኒሴያ፦ «ታኣኒ ሜሲሄቱዋሴ» ጌዒ ማርካዼያፓዓቴም ሉኡቂ ኬኤዚባኣሴ። 21ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኔ ዔኤሊያሴዳ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ «ታ ዒዛቱዋሴ» ጌይ ማሄኔ፤ ዔያታ፦ « ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔናዳ?» ጌዔኔ። ዒዚያ፦ «ታናቱዋሴ» ጌዔኔ። 22ጋፒንፆይዳ ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኑና ዳኬ ዓሶም ማሂ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ኔ ኔ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ?» ዒዛም ጌዔኔ። 23ዒዚያ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ ‹ፆኦሲኮ ጎይፆ ፒዚሱዋቴ› ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ ጌይንቴሢ ታናኬ» ጌዔኔ። 24ዳኪንቴ ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ 25«ኔኤኒ ሜሲሄ ሃሣ ዔኤሊያሴ፤ ጊንሣ ሃሣ ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ማዒባኣቴ ሂዳዖ ኔ ዓይጎሮ ዋኣፆና ማስካይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 26ዮሃኒሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ማስካሢ ዋኣሢናኬ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔሩዋይ፥ ዒንሢኮ ባኣካ ሃሢ ዔቂ ዓኣኔ። 27ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ዒዛኬ፤ ታኣኒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒታዖ ኮይሱዋያኬ» ጌዔኔ። 28ዬይ ቢያ ማዔሢ ዮሃኒሴ ዋኣፆና ማስካ ቤዞ፥ ቢታኒያይዳኬ፤ ቢታኒያ ጌይንታዛ፦ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱካ ዓኣ ካታማኬ። 29ዚሮ ጉቴሎ ዮሃኒሴ ዒዛ ባንሢ ዬሱሴ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሃይሾ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻንዳ ፆኦሲ ማራዓሢ ሃያኬ! 30‹ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሼኬ፤ ዒ ታኣኮ ቤርታ ዓኣያኬ› ታ ዒንሢም ጌዔሢ ሃያኬ። 31ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዒዛ ቤርታ ዔሩዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ታኣኒ ዋኣፆና ማስኪ ማስኪ ሙኬኔ» ጌዔኔ። 32ሄሊሳዖ ዮሃኒሴ፦ «ዓያና ጌኤሺ ጫሪንቺዳፓ ዶኦሌ ኬዳያጉዲ ዒዛይዳ ኬዲ ዴዓንቴ ታ ዛጌኔ፤ 33ታ ታ ቶኦኪና ቤርታዺ ዒዛ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዋኣፆና ታ ማስካንዳጉዲ ታና ዳኬሢ፦ ‹ዓያኖ ጌኤዣ ኬዲ ዒዛ ዑፃ ዴዓንቴ ኔ ዛጋንዳሢ ሃሣ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ማስካንዳሢ ዒዛኬ› ታኣም ጌዔኔ። 34ታኣኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ፆኦሲ ናይታሢ ታ ማርካዻኔ» ጌዔኔ። 35ዚሮ ጉቴሎ ዮሃኒሴ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዒኢካ ዔቂ ዓኣዖ፦ 36ዬሱሴ ዒኢና ዓኣዻንቴ ዛጊ፦ «ሃይሾ ፆኦሲኮ ማራዓሢ!» ጌዔኔ። 37ላምዖ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሃኒሴ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 38ዬሱሴ ዔያታ ዒዛ ጊንፆ ሙካሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ «ዓይጎ ዒንሢ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ሬቢ! ኔኤኒ ናንጋሢ ዓንካዳይ?» ጌዔኔ። [ሬቢ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ዔርዛሢዮ» ጌይሢኬ።] 39ዒዚያ፦ «ሃኒ ሙኪ ዛጉዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ፤ ዒማና ዓባ ኬዴያኬ። ዬያሮ ዔያታ ዓኣዺ ዒዚ ዎካ ናንጋቴያ ዛጌኔ። ዬኖ ኬሎ ዒዛና ዎላ ዴንዲ ዓባ ጌላንዳያ ሄላንዳኣና ዔያታ ፔኤቄኔ። 40ዮሃኒሴ ጌዔሢ ዋይዚ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼ፥ ጊንፆ ሃንታዞንሢፓ ፔቴሢ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴኮ ጌርሲ ዒንዲራሴኬ። 41ዒንዲራሴ ቤርታዺ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ኮራ ዓኣዻዖ፦ «ኑኡኒ ሜሲሄ ዴንቄንቴሞ!» ጌዔኔ። [ሜሲሄ ጌይፃ፦ ካኣቱሞም ዶኦሚ ዓርቆናያ ጌይሢኬ።] 42ዬካፓ ዒንዲራሴ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ። ዬሱሴ ዒማና ዒዛ ጊዥ ጌይ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ዮና ናዓሢ ሲሞኦኔ ጎዖሢኬ፤ ሃይፓ ሴካ ጋዓንቴ ኔ ኬፓ ጌይንታንዳኔ» ጌዔኔ። [ኬፓ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና «ላሌ» ጌይሢኬ።] 43ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴ ጌሊላ ዓኣዻዖ ፒልጶሴ ጎዖሢ ዴንቂ፦ «ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 44ፒልጶሴያ ዒንዲራሴና ጴፂሮሴናጉዲ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሜሎይዳ ናንጋ ዓሲኬ። 45ፒልጶሴ ናቲናዔኤሌ ጎዖሢ ዴንቃዖ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢ፥ ዮሴፔ ናዓሢ፥ ናዚሬቶ ዓጮ ዓሢ ዬሱሴ ኑ ዴንቄኔ» ዒዛም ጌዔኔ። 46ናቲናዔኤሌ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ናዚሬቴ ዓጮይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ጴዻኒ ዳንዳዓያዳ?» ጋዓዛ፥ ፒልጶሴ፦ «ሂንዳ ሙኪ ዛጌ» ዒዛም ጌዔኔ። 47ዬሱሴ ናቲናዔኤሌ ዒዛ ባንሢ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሃይሾ ፑርቱሞባኣ፥ ጎኔ ዒስራዔኤሌ ዓሲ!» ጌዒ ዒዛ ዛሎ ኬኤዜኔ። 48ናቲናዔኤሌ፦ «ኔ ታና ዎዲ ዔሬይ?» ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፒልጶሴ ኔና ዔኤላንዳሢኮ ቤርታ ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ዴዒ ዓኣንቴ ታ ኔና ዴንቄኔ» ጌዔኔ። 49ዬማና ናቲናዔኤሌ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ፆኦሲ ናይኬ! ሃሣ ኔኤኒ ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ካኣቲኬ!» ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ዒዛም፦ «ኔኤኒ ጎኔኬ ጌዔሢ ‹ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ታ ኔና ዛጌኔ› ታ ኔኤም ጌዔሢሮዳ? ዬያፓ ባሼ ባኣዚ ኔ ሃጊ ዛጋንዳኔ። 51ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ጫሪንቺ ቡሊንቲ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዓሲኮ ናዓሢ ዑፃ ኬዲ ኬስካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\