ዮሓኒሴ 10

1ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ማራቶ ባርቶኮ ካሮናቱዋንቴ ሜሌ ዛላና ጌላ ዓሲ ዉሲ ሃሣ ሱላኬ። 2ካሮና ጌላሢ ጋዓንቴ ማራቶ ሄንቃሢኬ። 3ካሮ ካፓሢ ዬያም ካሮ ቡላንዳኔ፤ ማራታኣ ዒዛኮ ዑኡዞ ዋይዛንዳኔ፤ ዒዚያ ፔኤኮ ማራቶ ሱንፆና ሱንፆና ዔኤላንዳኔ፤ ሃሣ ዔያቶ ዔኪ ሄንፆዋ ዓኣዻንዳኔ። 4ዒዚ ፔኤኮ ማራቶ ቡላዖ ቤርታ ቤርታ ዓኣዻንዳኔ፤ ማራታኣ ዒዛኮ ዑኡዞ ዔራሢሮ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻንዳኔ። 5ቢሪ ማዔሢኮ ጋዓንቴ ዑኡዞ ዔያታ ዔሩዋኣሢሮ ዬያይዳፓ ዣኣሊ ባይቃንዳኣፓዓቴም ዒዛ ጊንፆ ዴንዲንዱዋሴ» ጌዔኔ። 6ዬሱሴ ዬያ ማላቶ ዔያቶም ኬኤዛዛ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዚ ዔያቶም ኬኤዜሢ ዔሪባኣሴ። 7ዬያሮ ዬሱሴ ላሚ ዔያቶም፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታኣኒ ማራቶኮ ካራሢኬ፤ 8ታኣኮ ቤርታ ሙኬዞንሢ ዉዞና ሱሎናኬ፤ ማራታ ጋዓንቴ ዔያቶም ዋይዚባኣሴ። 9ካራሢ ታናኬ፤ ታ ዛሎና ጌላሢ ዻቃንዳኔ፤ ጌላንዳኔ፥ ኬስካንዳኔ፥ ሄንቆ ቤሲያ ዴንቃንዳኔ። 10ዉዛሢ ሙካሢ ዉኡቃኒና ሹካኒ ሃሣ ባይዛኒ ሌሊኬ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ሙኬሢ ናንጊ ዔያታ ዴንቃንዳጉዲና ፓጬ ባኣዚባኣ፥ ኩሙሢ ናንጊ ናንጋንዳጉዲኬ» ጌዔኔ። 11ሃሣ ዬሱሴ፦ «ኮዦ ሄንቃሢ ታናኬ፤ ኮዦ ሄንቃሢ ፔኤኮ ሼምፓሢ ማራቶ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ። 12ማራታ ዒዛሮ ማዒባኣያ፥ ሚኢሾ ዴንቃኒ ሄንቃሢ ጋዓንቴ ያኣያሢ ሙካሢ ዛጋዖ ማራቶ ሃሺ ጳሽካንዳኔ፤ ያኣያሢያ ማራቶይዳፓ ዓርቂ ዎዻንዳኔ፤ ዣኣሊሲያ ዣኣሊሳንዳኔ፤ 13ሄንቃያታዖ ጳሽኬሢ ሚኢሼ ዴንቃኒ ሄንቃሢሮና ሃሣ ማራቶማኣ ዒ ማሉዋኣሢሮኬ። 14ኮዦ ሄንቃሢ ታናኬ፤ ታኣኒ ታኣኮ ማራቶ ዔራኔ፤ ታ ማራታኣ ታና ዔራኔ። 15ታኣኒ ዔያቶ ዔራሢ ታና ታ ዓዴ ዔራሢና ታኣኒያ ታ ዓዶ ዔራሢ ጎይፆ ጉዴያናኬ፤ ታኣኒ ታ ማራቶ ዛሎሮ ታኣኮ ሼምፓሢ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ። 16ሃያ ቆልሞ ባኣካ ማዒባኣ ሜሌ ዓቴ ማራይ ታኣኮ ዓኣኔ፤ ዔያቶዋ ታ ዔኪ ሙካንዳያ ታና ኮይሳኔ፤ ዔያታኣ ታኣኮ ዑኡዞ ዋይዛንዳኔ፤ ፔቴ ባርታይዳ ዓኣ ቆሎዋ ማዓንዳኔ፤ ሄንቃሢያ ሃሣ ፔቴ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ላሚ ሃሣ፦ «ታ ማሂ ዔካንዳ፥ ታኣኮ ሼምፔሎ ዓኣሢ ታ ዒንጋኒ ናሽካያ ማዔሢሮ ታ ዓዴ ታና ናሽካኔ። 18ታኣኮ ሼምፔሎ ታኣሮ ታ ናሽኪ ዓኣሢ ዒንጋፓዓቴም ታ ጊዳፓ ዔካንዳይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ታኣኮ ሼምፔሎ ዓኣሢ ታ ዒንጋኒና ማሂ ጊንሣ ዔካኒ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣኔ፤ ዬይ፦ ታ ዓዴ ታ ማዻንዳጉዲ ዓይሤሢኬ» ጌዔኔ። 19ዬያ ዒ ጌዔሢሮ ዓይሁዶ ዓሶ ባኣኮይዳ ላሚ ሃሣ ፓቂንቲሢ ማዢንቴኔ። 20ዔያቶይዳፓ ሚርጌዞንሢ፦ «ዒዛይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ፤ ሃሣ ዒ ዣኣሽካኔ፤ ዒንሢ ዒዛሲ ዓይጎሮ ዋይዛይ?» ጌዔኔ። 21ዛላ ሃሣ፦ «ሃይ ጌኤዛ ፑርታ ዓያና ዓኣ ዓሲ ጌስታ ጌኤሲቱዋሴ፤ ፑርታ ዓያና ዓኣፒ ባይቄ ዓሲኮ ዓኣፒ ቡላኒ ዳንዳዓ?» ጌዔኔ። 22ዬሩሳላሜይዳ ጌኤዦ ማኣራ ዒኢቴንቴ ጊንሣ ጌኤሾና ኬሎ ማሊ ቦንቾ ኬላ ሄሌኔ፤ ዬና ዎዳ ባርጊ ዎዴኬ፤ 23ዒማና ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ካኣቲ ሴሎሞኔ ሃንታ ቤዞይዳ ሃንታንቴ፥ 24ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ኮራ ቡካዖ፦ «ዓይዲ ሄላንዳኣና ‹ዒ ዖናሞ?› ጌይሲ ኔ ኑና ናንጊሳይ? ኔኤኒ ሜሲሄ ማዔቴ ፔጋሲ ኑም ኬኤዜ» ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ታኣኒ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ታኣሲ ጎኔኬ ጎዑዋሴ፤ ታ ዓዶ ሱንፆና ታ ማዻ ዓኮ ባካ ታ ዛሎ ማርካዻኔ። 26ዒንሢ ጋዓንቴ ታኣኮ ማራቶ ማዒባኣሢሮ ጉሙርቁዋሴ። 27ታኣኮ ማራታ ታ ዑኡዞ ዋይዛኔ፤ ታኣኒያ ዔያቶ ዔራኔ፤ ዔያታኣ ታ ጊንፆ ሙካኔ። 28ታኣኒ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ፤ ዬያሮ ፔቴታዖ ዔያታ ባይቃዓኬ፤ ታ ኩጫፓ ዖኦኒያ ዔያቶ ቡሪ ዔካዓኬ። 29ዔያቶ ታኣም ዒንጌ፥ ታ ዓዴ ቢያፓ ባሼታሢሮ ታ ዓዶ ኩጫፓ ዔያቶ ቡሪ ዔካኒ ዳንዳዓይ ዖኦኒያ ባኣሴ። 30ታኣና ታ ዓዶና ኑ ዎላ ፔቴኬ» ጌዔኔ። 31ዬማና ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ሹቻ ዹዓኒ ላሚ ሃሣ ሹቺ ዔኬኔ። 32ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ታ ዓዶይዳፓ ታኣም ዒንጊንቴም፥ ሚርጌ ዓኪ ባኣዚ ታ ማዺ ዒንሢ ዻዌኔ፤ ዓካሪ ዒንሢ ታና ሹጮና ዹዓዛ ዎኖ ማዾ ዛሎሮዳይ?» ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። 33ዔያታኣ፦ «ኔና ኑ ዹዓሢ ፆኦሲ ኔ ጫሽኬሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ኔ ማዼ ማዾሮቱዋሴ፤ ሃሣ ኔኤኒ ዓሲታዖ ኔና ኔ ፆኦሲ ማሄሢሮኬ» ጌይ ዒዛም ማሄኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዒንሢኮ ዎጎይዳ ‹ዒንሢ ካኣሽኮ ፆኦዞኬ› ፆኦሲ ጌዔኔ ጌይንቲ ፃኣፒንቲባይ? 35ፆኦሲ ቃኣላ ኬኤዚንቴዞንሢ ፆኦሲ ‹ካኣሽኮ ፆኦዞኬ› ጌዔያታቶ ሃሣ ማፃኣፓ ጌዔ ባካኣ ላኣሚንቱዋያ ማዔቶ፥ 36ዓካሪ ‹ታኣኒ ፆኦሲ ናይኬ› ጌዔሢሮ ዓዴ ፔኤም ዱማሲ፥ ዓጮ ባንሢ ዳኬሢ፦ ‹ኔኤኒ ፆኦሲ ጫሽኪ ዻቢንቴኔ› ዒንሢ ታና ዎይቲ ጋዓይ? 37ታ ዓዴ ማዻ ባኮ ታ ማዹዋያ ማዔቶ ታና ጉሙርቂፖቴ። 38ዬያ ታ ማዻያ ማዔቶ ጋዓንቴ ታና ዒንሢ ጉሙርቂባኣቴያ ዓዴ ታኣና፥ ታኣኒያ ዓዶና ማዔሢ ኮሺ ዔራኒ ዒዛ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ጉሙርቁዋቴ» ጌዔኔ። 39ዔያታ ላሚ ሃሣ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ቶሊ ዴንዴኔ። 40ዬካፓ ላሚ ዮርዳኖሴ ዎሮና ፒንቂ ዮሃኒሴ ቤርታ ዓሶ ዋኣፆና ማስካ ቤዞ ሙካዖ ዒኢካ ዴዔኔ። 41ዒማና ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ኮራ ሙኪ፦ «ዮሃኒሴ ዓይጎዋ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዮሃኒሴ ሃያ ዓሢ ዛሎ ኬኤዜ ባካ ቢያ ጎኔኬ» ጌዔኔ። 42ዒኢካ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጉሙርቄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\