ዮሓኒሴ 12

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ቦንቻኒ ላሆ ኬሊ ዓታዛ ዬሱሴ ቢታኒያ ጎዖ ጉርዳ ዓኣዼኔ፤ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ዓላዜሬ ናንጋሢ ዬኖ ጉርዴሎይዳኬ። 2ዬሱሴም ዒኢካ ዬኖ ዋንቴሎ ሙኡዚ ጊኢጊሺንቴኔ፤ ዬኖ ሙዖ ሙኡዛዛ ማርታኬ፤ ዬማና ሙዓኒ ዴዔ ዓሶይዳፓ ዓላዜሬ ፔቴሢኬ። 3ዒማና ማይራማ ሻንቾናቴ ሚርጌ ሚኢሼ ኬሳንዳያ፥ ቦንቺንቴ፥ ናርዶሴ ጌይንታ ሳውቃ ቲሺ ዶሎዜኮ ጊዲሚሺ ማዓንዳያ ዔኪ ሙኪ ዬሱሴኮ ቶካ ዋሄኔ፤ ዬካፓ ዒዞኮ ቶኦኮ ጋፓኖና ቶኮ ዑጬኔ፤ ዬኖ ኬኤፄሎኮ ጋራ ቲዦ ሳዎና ኩሜኔ። 4ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶይዳፓ ፔቴሢ፥ ዒዛ ዓኣሢ ዒንጋንዳ ዓስቆሮንቶ ካታማፓ ማዔ ዪሁዳ፦ 5«ሃይ ሳውቃ ቲዣ ፔቴ ዓሲ ሃይሦ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጎንዶ ሚኢሼም ሻንቺንቲ፤ ሚኢሻ ማንቆ ዓሶም ዓይጎሮ ዒንጊንቱዋይ?» ጌዔኔ። 6ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ማንቆ ዓሶ ሚጪንቲቱዋንቴ ዉሲ ማዔሢሮኬ፤ ዒማና ዒዚ ሚኢሼ ዓርቃያ ማዔሢሮ ሚኢሾ ዒ ጌሣ ቤዛፓ ዔኪ ዔኪ ዔሬያኬ። 7ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ዱኡኪንታንዳ ኬሎም ዒዛ ታና ጊኢጊሻያ ማዔሢሮ ዒዞ ሃሹዋቴ። 8ማንቆ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላኬ። ታኣኒ ጋዓንቴ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላቱዋሴ» ጌዔኔ። 9ዬማና ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲ ዬሱሴ ቢታኒያይዳታሢ ዔሪ ሙኬኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ ዬሱሴ ዛሎሮ ሌሊቱዋንቴ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ዓላዜሬያ ዛጋኒኬ። 10ዬያሮ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዓላዜሬያ ዎዻኒ ዞርቴኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛይዳፓ ዔቄያና ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሳ ፔኤኮ ዔኪ ዓኣዻ ዓሶ ሃሺ ሃሺ ዬሱሴ ጉሙርቃሢሮኬ። 12ዚሮ ጉቴሎ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ቦንቻኒ ሙኬ፥ ሚርጌ ዓሳ ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሙካያ ማዔሢ ዋይዜኔ። 13ዬያሮ ዔያታ ዒማና ዓኣዔ ሜኤፄ ዓርቂ ኬስካዖ፦ «ፆኦሲ ጋላቲንቶም! ጎዳ ሱንፆና ሙካ፥ ዒስራዔኤሌኮ ካኣታሢ ዓንጂንቴያኬ!» ጌይ ጌይ ዒላቴኔ። 14ዬሱሴ ሃሬ ናይ ዻካ ዴንቃዖ ዒማ ቶጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ 15«ሃና ኔኤኒ፥ ፂዮኔ ካታሜሌ፥ ዬሩሳላሜ ዒጊጪፖ፤ ሃይሾ ኔኤኮ ካኣታሢ ሃሬ ናይ ቶጊ ሙካኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 16ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ዬይ ባካ ቤርታ ዔርቲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ ቦንቾና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴ ዎዶና ዬይ ባካ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢና ሃሣ ዒዛም ማዺንቴሢ ዔያታ ጶቂሲ ዔሬኔ። 17ዬሱሴ ዓላዜሬ ዱኡፓፓ ዔኤሊ፥ ሃይባፓ ዔቂሳማና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒዚ ዓላዜሬ ሃይባፓ ዔቂሴሢ ማርካዻኔ። 18ሚርጌ ዓሳ ዬሱሴ ጎይሣ ዔካኒ ኬስኬሢ ዬያ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዒ ማዼሢ ዋይዜሢሮኬ። 19ዒማና ፔርሴ ዓሳ፦ «ሃኣዛጉዋቴ፤ ዴራ ቢያ ዒዛ ጊንፆ ኬስኬኔ! ኑ ፔቴ ባኣዚታዖ ማዻኒ ዳንዳዑዋኣሢ ዒንሢ ዛጋ?» ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 20ዬኖ ቦንቾ ኬሎና ዚጊ ካኣሽኮሮ ዬሩሳላሜ ዓኣዼ ዓሶ ባኣካ ፔቴ ፔቴ ጊሪኬ ዓጪ ዓሲ ዓኣኔ። 21ዔያታ ጌሊላይዳ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ዓጮ ዓሢ ማዔ፥ ፒልጶሴ ኮራ ሙኪ፦ «ጎዳሢዮ! ዬሱሴ ዛጋኒ ኑ ኮዓኔ» ጌዔኔ። 22ፒልጶሴ ዴንዲ ዒንዲራሴም ኬኤዜኔ፤ ዬካፓ ዒንዲራሴና ፒልጶሴና ዴንዲ ጊንሣ ዬሱሴም ኬኤዜኔ። 23ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃይሾ ዓካሪ ዓሲኮ ናዓሢ ቦንቺንታ ዎዳ ሄሌኔ፤ 24ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሲ ሃይቂ ዱኡታሢጉዲ ጉምቡሦኮ ፔቴ ዓኣፒ ዱኡቂንቲባኣያታቴ ፔኤሮ ሌሊ ማዒ ዓታኔ፤ ጋዓንቴ ዱኡቂንቴያታቴ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣፓኔ። 25ፔኤኮ ናንጎ ፆኦሲፓ ባሼ ናሽካሢ ባይዛንዳኔ፤ ሃያ ዓጮይዳ ፔ ናንጎይዳፓ ባሼ ፆኦሲ ናሽካሢም ጋዓንቴ ናንጊና ናንጊ ጊኢጊ ዓኣኔ። 26ታኣም ማዻኒ ኮዓሢ ታ ጊንፆ ሙኮንጎ፤ ታኣኒ ዓኣ ቤዞይዳ ታኣም ማዻሢያ ዒኢካ ማዓንዳኔ፤ ታኣም ማዻሢ ታ ዓዴ ዒዛ ቦንቻንዳኔ» ጌይ ማሄኔ። 27ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ታኣኮ ሼምፔላ ሚርጌና ሜታዼኔ፤ ‹ታ ዓዳሢዮ! ሃያፓ ታና ኔ ዻቂሼ ጎዖንዶ?› ዬያ ታ ጎዑዋጉዲ ታኣኒ ሙኬሢ ሃኖ ሜቴሎምኬ። 28ታ ዓዳሢዮ! ኔኤኮ ሱንፆ ቦንቼ» ጌዔኔ። ዬካፓ፦ «ታኣኮ ሱንፆ ታ ቦንቼኔ፤ ሃሣ ታ ቦንቻንዳኔ!» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዚንቴኔ። 29ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ዬያ ዑኡዞ ዋይዛዖ፦ «ጉጉንሢኬ!» ጋዓዛ፥ ዛላ ሃሣ፦ «ፆኦሲ ኪኢታንቻ ዒዛና ጌስታኔ» ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ «ሃይ ዑኡዛ ዒንሢም ኬኤዚንቴያ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ኬኤዚንቴያቱዋሴ፤ 31ዓጫ ሃይ ዎጊንታንዳ ዎዳ ሃሢኬ፤ ሃያ ዓጮ ዎይሣ ፃላሄ ዙላ ኬኤሪንታንዳሢያ ሃሢኬ፤ 32ታኣኒ ሳዓፓ ዼግ ጌዔ ዎዶና ዓሳ ቢያ ታ ባንሢ ሙኪ ዻቃንዳጉዲ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 33ዬሱሴ ዬያ ጌዔሢ ዎዚጉዴ ጎይሢና ዒ ሃይቃንዳቴያ ዔርዛኒኬ። 34ዓሳኣ ማሃዖ፦ «ኑኡኮ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴም ኑ ዛጋሢ ‹ሜሲሄ ናንጊና ናንጋኔ› ጋዓያኬ፤ ዓካሪ ኔኤኒ ‹ዓሲኮ ናዓሢ ዼግ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ› ዎዲ ጋዓይ? ዬይ ዓሲኮ ናዓሢ ዖናዳይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 35ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ሃሢ ዻካ ዎዴ ዒንሢም ፖዒኬ፤ ጎይፃኣ ዒንሢ ዓኣንቴ ዒንሢም ዹሙዋንቴ፥ ፖዓ ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ሃንቱዋቴ፤ ዹሚና ሃንታሢ ዓንኮ ዴንዳቴያ ዔሩዋያኬ። 36ዒንሢ ፖዒ ናይ ማዓንዳጉዲ ዒንሢኮ ፖዓሢ ዓኣንቴ ፖዓሢ ጉሙርቁዋቴ» ጌይ ማሄኔ። ዬሱሴ ዬያ ዔያቶም ኬኤዛዖ ዓኣፓፓ ዔያቶኮ ዓኣሺንቲ ባይቄኔ። 37ዬሱሴ ዬያ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ዔያቶ ቤርቶይዳ ማዼቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛ ጉሙርቂባኣሴ። 38ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦ «ጎዳሢዮ! ኑኡኮ ማርካቶ ዖኦኒ ጎኔኬ ጌዔይ? ፆኦሲ ዎልቃ ሃሣ ዖኦም ጴዼይ?» ጌዒ ኬኤዜ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 39ዬያሮ ዔያታ ጉሙርቃኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦ 40«ዔያታ ፔኤኮ ዓኣፖና ዛጊ ሃሣ ዒኖና ጶቂሢ ፆኦሲ ባንሢ ማዒ ዔያታ ዻቁዋጉዲ ዒዚ ዔያቶኮ ዓኣፖ ባይዜኔ፤ ሃሣ ዒኖዋ ዶጪሴኔ» ሂዚ ጌዒ ፃኣፔሢሮኬ። 41ዒሲያሴ ዬያ ጌዔሢ ሜሲሄኮ ቦንቾ ዛጌሢሮኬ፤ ዬያሮ ሂዚ ጌዒ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዜኔ። 42ያዺ ማዔቴያ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎይዳፓ ሃሣ ሜሌ ሚርጌ ዓሲያ ዬሱሴ ጉሙርቄኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ፔኤኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ዔያቶ ኬሱዋጉዲ ፔርሴ ዓሶ ዒጊጬሢሮ ፔጌና ዔያታ ዬሱሴ ጉሙርቃያ ማዔሢ ዔርዙዋሴ። 43ዬያ ዔያታ ማዼሢ ፆኦሲ ዔያቶ ናሽካሢፓ ባሼ ዓሲና ናሽኪንታኒ ኮዓሢሮኬ። 44ዬሱሴ ዒማና ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ታና ጉሙርቃሢ ታና ሌሊቱዋንቴ ታና ዳኬሢያ ጉሙርቃኔ፤ 45ታና ዛጋሢ ታና ዳኬሢያ ዛጋኔ፤ 46ታና ጉሙርቃሢ ቢያ ዹሚዳ ናንጉዋጉዲ ታኣኒ ፖዔ ማዒ ሃያ ዓጮ ሙኬኔ። 47ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዾይዳ ፔኤሹዋኣሢዳ ዎጋንዳሢ ታናቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ሙኬሢ ዓጮ ዻቂሻኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓጮይዳ ዎጋኒቱዋሴ። 48ታና ኮዑዋኣሢና ታኣኮ ቃኣሎዋ ዔኩዋ ዓሶይዳ ዎጋንዳያ ዓኣኔ፤ ዬይያ፦ ታኣኒ ኬኤዛ ቃኣላ ጋፒንፆ ኬሎና ፔኤሮ ዎጋንዳኔ። 49ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኒ ታ ቢታንቶና ኬኤዚባኣሴ፤ ታኣኒ ጋዓ ባኮና ኬኤዛ ዓይሢፆ ታኣም ዒንጌሢ ታና ዳኬ ዓዶኬ። 50ዒዛኮ ዓይሢፃ ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንጋሢ ታ ዔራኔ። ዬያሮ ታኣኒ ኬኤዛሢ ዓዴ ታኣም ኬኤዜሢኬ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\