ዮሓኒሴ 13

1ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎኮ ቤርታ ሃያ ዓጮ ሃሺ ሌካ ዓዶ ባንሢ ዓኣዻንዳሢ ዔሬኔ፤ ዬያሮ ሃያ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ዒዛም ማዔዞንሢ ቢያ ዒ ናሽኬኔ፤ ሃሣ ሜቶ ጉቤ ዔያቶ ዛሎ ዔካኒ ጋፒንሢ ዒ ዔያቶ ናሽኬኔ። 2ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ሙኡዚ ሙዓንቴ፦ ሲሞኦኔ ናዓሢ፥ ዓስቆሮንቶ ካታሞ ዓሢ፥ ዪሁዳ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋንዳጉዲ ፃላሄ ዒዛኮ ዒኖይዳ ፑርታ ማሊሢ ጌልዜኔ። 3ዓዴ ቢታንቶ ቢያ ዒዛም ዒንጌሢና ፆኦሲ ዳኬም ዒ ሙኬሢ ሃሣ ፆኦሲ ባንሢያ ማዒ ዴንዳንዳሢ ዬሱሴ ዔራዖ፥ 4ሙዖይዳፓ ዔቂ፥ ዓፒሎ ፔኤኮ ጌሢ ዋኣሢ ማስቴስካፓ ዑጪንቶ ማርፆ ዔኪ ኬርና ቱኡቴኔ፤ 5ዬካፓ ቶኮ ማስቶ ጋባዶይዳ ዋኣሢ ዋሃዖ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢኮ ቶኮ ማስኪ ማስኪ ኬርና ዒ ቱኬ ዑጪንቶ ማርፄሎና ዔያቶኮ ቶኮ ዑጪሢ ዓርቄኔ። 6ዬሱሴ ዬያይዴ ጎይሣ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ኮራ ሙካዛ ጴፂሮሴ፦ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ታ ቶኮ ማስካንዳ?» ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ማዻ ባኮ ሃሢ ኔ ዔራዓኬ፤ ጊንፃፓ ጋዓንቴ ኔ ዔራንዳኔ» ጌዔኔ። 8ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ታ ቶኮ ፔቴታዖ ማስካዓኬ» ዒዛም ጋዓዛ፥ ዬሱሴ፦ «ታኣኒ ኔኤኮ ቶኮ ማስኪባኣታቴ ታኣና ዎላ ፔቱሞ ኔኤኮ ባኣሴ» ዒዛም ጌዔኔ። 9ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ጎዳሢዮ! ያዺ ማዔቶ ታኣኮ ቶኮ ሌሊቱዋንቴ ኩጮንታ ሃሣ ቶኦኮዋ ታኣኮ ማስኬ!» ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዑፆ ማስቴሢኮ ዑፃ ጌኤሺታሢሮ ቶኮ ማስቲሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዒዛም ኮይሱዋሴ፤ ዒንሢ ሃሢ ጌኤሺኬ፤ ጋዓንቴ ቢያሢ ዒንሢ ጌኤሺቱዋሴ» ዔያቶም ጌዔኔ። 11ዬሱሴ፦ «ቢያሢ ዒንሢ ጌኤሺቱዋሴ» ጌዔሢ ዓኣሢ ዒዛ ዒንጋንዳሢ ዖናታቴያ ዔራሢሮኬ። 12ቶኮ ዔያቶኮ ዒ ማስኬስካፓ ፔኤኮ ማኣዓሢ ማይንቲ ፔ ቤዞይዳ ዴዓዖ፦ «ታ ዒንሢም ዓይጎ ማዼቴያ ዒንሢ ጶቂሢ ዔሪያ? 13ዒንሢ ታና፦ ‹ዔርዛሢ ሃሣ ጎዳ› ጋዓኔ፤ ታኣኒ ዔርዛሢ ሃሣ ጎዳ ማዔሢሮ ዒንሢ ጌዔሢ ጎኔኬ። 14ዓካሪ ታኣኒ ዒንሢኮ ጎዳ ሃሣ ዔርዛሢታዖ ቶኮ ዒንሢኮ ማስኬቶ ዒንሢ ዎሊኮ ቶኮ ማስካንዳያ ኮይሳኔ። 15ታኣኒ ዒንሢም ማዼ ባኮ ዒንሢያ ማዻንዳጉዲ ማላታ ታ ዒንሢም ዒንጌኔ። 16ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፥ ማዻሢ ፔ ጎዳፓ ባሼቱዋሴ፤ ኪኢቲንታዞንሢያ ሃሣ ኪኢታሢዳፓ ባሹዋሴ። 17ዬያ ባኮ ዒንሢ ዔሪ ማዾይዳ ፔኤሼቶ ዓንጂንቴያ ዒንሢ ማዓንዳኔ።» 18«ሃያ ታ ኬኤዛሢ ዒንሢ ቢያሢ ዛሎሮቱዋሴ፤ ታ ዶኦሬዞንሢ ታ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ‹ታኣና ዎላ ካሦ ሙዔሢ ታኣኮ ሞርኬ ማዔኔ› ጌይንቴ ጌኤዦ ማፃኣፖ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 19ዬይ ማዓንዳሢኮ ቤርታ ሃሢ ታኣኒ ዒንሢም ቤርታሲ ኬኤዛሢ ዬይ ኩሜስካፓ ታ ዖኑሞ ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲኬ። 20ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታኣኒ ዳኬሢ ጎኔኬ ጌይ ዔካሢ፦ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢያ ሃሣ ታና ዳኬሢያ ጎኔኬ ጌይ ዔካኔ» ዔያቶም ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዬያ ጌዔስካፓ ማሊ ሜታዻዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢዳፓ ፔቴሢ ዓኣሢ ታና ዒንጋንዳኔ» ጌይ ፔጋሲ ኬኤዜኔ። 22ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬያ ዒ ዖናኬ ጌይ ጋዓቴያ ዔሪባኣሢሮ ዎሊ ሴካ ሃንጋ ዛጌኔ፤ 23ዬሱሴ ዒዛ ናሽካ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴሢ ዬሱሴ ሄሊ ዴዒ ዓኣኔ። 24ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ዬያ ዉታዖ፦ «ዒ ዬያ ዖናኬ ጌይ ጋዓቴያ ሂንዳ ዬሱሴ ዖኦጬ» ጌዔኔ። 25ዬያሮ ዒዚ ዬሱሴ ባንሢ ዛላዺ ሂርኪ ጌዔስካፓ፦ «ጎዳሢዮ! ዬይ ዖናዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 26ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ሃይ፥ ካሦ ታ ዎፆና ዓይሢ ዔኪ ኩልሳንዳሢ ዒዛኬ» ጌዔኔ። ዬያ ጌዔስካፓ ካሦ ዎፆና ዓይሢ ዔኪ ዓስቆሮንቶ ካታሞ ዓሢ፥ ሲሞኦኔ ናኣዚ፥ ዪሁዳ ኩልሴኔ። 27ዪሁዳ ካሦ ኩኡሌስካፓ ቤዞማና ፃላሄ ዒዛይዳ ጌሌኔ፤ ዒማና ዬሱሴ ዪሁዳም፦ «ኔኤኒ ማዻኒ ማሌ ባኮ ሃሢ ዑኬና ማዼ» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዓይጎሮ ዬያ ጌዔቶዋ ሙዖይዳ ዴዔዞንሢዳፓ ዖኦኒያ ዔሪባኣሴ። 29ዪሁዳ ሚኢሾ ዓርቃያ ማዔሢሮ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢም ዒዚ፦ «ቦንቾ ኬሎም ኮይሳ ባኣዚ ኑም ሻንቄ፤ ሃሣ ማንቆ ዓሶም ሚኢሼ ዒንጌ» ዪሁዳም ጌዔያ ማሌኔ። 30ዪሁዳ ዬኖ ካሦ ኩኡሌሢዳፓ ቤዞማና ኬስኪ ዓኣዼኔ፤ ዬማና ሳዓ ዹሚኬ። 31ዪሁዳ ኬስኪ ዓኣዼስካፓ ዬሱሴ፦ «ዓካሪ ዓሲኮ ናዓሢ ቦንቺንቴኔ፤ ዒዛ ዛሎና ፆኦዛሢያ ቦንቺንቴኔ፤ 32ፆኦሲ ዒዛ ዛሎና ቦንቺንቴያ ማዔቶ ፆኦሲያ ፔ ናዓሢ ፔኤና ዎላ ቦንቺሳንዳኔ፤ ኔጉዋዖ፥ ሃሢ ዒዛ ቦንቺሳንዳኔ። 33ናይዮቴ! ታ ዒንሢና ዎላ ሚርጌ ዎዴ ዴዓዓኬ፤ ዒንሢያ ታና ኮዓንዳኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሶም ‹ታኣኒ ዴንዳ ቤዞ ዒንሢ ሙካኒ ዳንዳዒንዱዋሴ› ታ ጌዔሢጉዲ ሃሢ ታ ዒንሢማኣ ያዺ ጋዓኔ። 34ዎሊ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲ ዓኪ ዓይሥሢ ታ ዒንሢ ዓይሣኔ፤ ታ ዒንሢ ናሽኬሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊ ናሽኩዋቴ። 35ዎሊ ዒንሢ ናሽኬቴ ዒንሢ ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዔሢ ዓሲ ቢያ ዬያና ዔራንዳኔ» ጌዔኔ። 36ዬካፓ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዓንኮ ዴንዳንዳይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ዴንዳ ቤዞ ሃሢ ኔ ታ ጊንፆ ሙካኒ ዳንዳዒንዱዋሴ፤ ጊንፃፓ ኔ ጋዓንቴ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። 37ጴፂሮሴ ጊንሣ፦ «ጎዳሢዮ! ዓይጎሮ ሃሢ ታ ኔ ጊንፆ ሙካኒ ዳንዳዑዋይ? ታኣኒ ታኣኮ ሼምፓሢታዖ ኔ ጋይቴ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ» ጌዔኔ። 38ዬሱሴ፦ «ኔኤኒ ታ ጋይቴ ኔኤኮ ሼምፓሢ ዓኣሢ ዒንጋንዳ? ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ሃኖ ኮይዳ ቂኢቃንዳሢኮ ቤርታ ሃይሢ ማይንቲ ‹ታ ዒዛ ዔሩዋሴ› ኔ ታና ጋዓንዳኔ» ጌይ ዒዛም ማሄኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\