ዮሓኒሴ 14

1ዬካፓ ዬሱሴ፦ «ዒንሢኮ ዒና ማሊ ሜታዾፓ፤ ፆኦሲ ጉሙርቁዋቴ፤ ታናኣ ጉሙርቁዋቴ፤ 2ታ ዓዶ ኮሮይዳ ሚርጌ ናንጎ ቤሲ ዓኣኔ፤ ያዺ ማዒባኣታቴ ‹ዒንሢ ናንጋንዳ ቤዞ ታ ጊኢጊሻኒ ዓኣዻንዳኔ› ታ ዒንሢም ጌይንዱዋያታንቴኬ። 3ታኣኒ ዴንዲ ዒንሢም ቤዞ ጊኢጊሼስካፓ ታኣኒ ዓኣ ቤዞይዳ ዒንሢያ ናንጋንዳጉዲ ላሚ ታ ሙኪ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 4ታኣኒ ዴንዳ ቤዞ ሄሊሳ ጎይፆ ዒንሢ ዔራኔ» ጌዔኔ። 5ቶኦማኣሴ ዒማና፦ «ጎዳሢዮ! ዓንኮ ኔ ዓኣዻቶዋ ኑ ዔሩዋሴ፤ ሂዳዖ ጎይፆ ኑ ዎዲ ዔራኒ ዳንዳዓንዳይ?» ዬሱሴ ኮራ ጌዔኔ። 6ዬሱሴ ዒዛም፦ «ጎኑሞና ጎይፃሢና ሼምፓሢያ ታናኬ፤ ታ ዛሎና ማዒባኣታዖ ዖኦኒያ ዓዶ ኮራ ሙካንዳይ ባኣሴ። 7ታና ዒንሢ ዔሬያታቴ ታ ዓዶዋ ዒንሢ ዔሬያ ናንዳንቴኬ፤ ሃካፓ ሴካ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔራንዳኔ፤ ዒዛ ዒንሢ ዛጌኔ» ጌዔኔ። 8ፒልጶሴ፦ «ጎዳሢዮ! ዓዶ ኑና ኔ ዻዌቴ ማይ ኑም ጊዳንዳኔ» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ዒዛም፦ «ፒልጶሴ! ሃያጉዴ ዎዴ ታ ዒንሢና ዎላ ናንጋዛ ኔ ታና ዔሩዋዓዳ? ታና ዛጌሢ ዓዶ ዛጌኔ፤ ሂዳዖ ዓካሪ ኔኤኒ ‹ዓዶ ኑና ዻዌ› ዎይቲ ጋዓይ? 10ታኣኒ ዓዶና ዎላ ዓኣሢ ሃሣ ዓዴያ ታኣና ማዔሢ ኔ ጉሙርቁዋዓዳ? ዒንሢም ኬኤዛ ቃኣሎ ታኣኒ ኬኤዛሢ ታ ቢታንቶናቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ማዾ ቢያ ማዻሢ ታኣና ናንጋ፥ ዓዶኬ። 11ታኣኒ ዓዶና ዓኣሢጉዲ ዓዴያ ታኣና ዓኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ጉሙርቁዋቴ፤ ዬይ ዓቴቴ ታኣኒ ማዻ ዓኮ ባኮ ዛሎሮታዖ ታና ጉሙርቁዋቴ። 12ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታና ጉሙርቃሢ ታኣኒ ማዻ ማዾ ማዻንዳኔ፤ ዬያፓ ዑሣ ዓኣዼ ባኣዚያ ማዻንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ሌካ ታ ዓዶ ባንሢ ዴንዳንዳኔ። 13ዓዴ ናዓሢ ዛሎና ቦንቺንታንዳጉዲ ታ ሱንፆና ዒንሢ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ታ ዒንሢም ማዻንዳኔ። 14ዓይጎ ባኣዚታቶዋ ታ ሱንፆና ዒንሢ ሺኢቄቶ ታ ማዻንዳኔ» ጌዔኔ። 15ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ታና ዒንሢ ናሽካያ ማዔቶ ታ ዓይሢፆ ዒንሢ ካፓንዳኔ፤ 16ታኣኒ ዓዶ ሺኢቃንዳኔ፤ ዒዚያ ናንጊና ዒንሢና ናንጋንዳ፥ ሜሌ ዶዲሻያ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ። 17ዬያ ዶዲሻሢ ዓጫ ዴንቂንዱዋኣሢሮና ዔሪንዱዋኣሢሮ ዔካኒ ዳንዳዑዋሴ፥ ዬይ ጎኑሞ ዔርዛ ዓያናኬ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬያ ዔራንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳሢሮና ዒንሢኮ ጋሮይዳ ማዓንዳሢሮኬ። 18«ዓዶና ዒንዶናባኣ ናይጉዲ ታ ዒንሢ ዒንሢሮ ሌሊ ሃሺንዱዋሴ፤ ማዒ ታ ዒንሢ ኮራ ሙካንዳኔ። 19ዻካ ዎዴኮ ጊንፃፓ ዓጫ ታና ዛጊንዱዋሴ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ታና ዛጋንዳኔ፤ ታኣኒ ናንጊና ባይቁዋያ ማዔሢሮ ዒንሢያ ናንጊና ባይቁዋያ ማዒ ናንጋንዳኔ፤ 20ታኣኒ ዓዶና ዓኣሢ፥ ዒንሢያ ታኣና ዓኣሢ፥ ታኣኒያ ዒንሢና ዓኣሢ ዬኖ ኬሎና ዒንሢ ዔራንዳኔ። 21«ታኣኮ ዓይሢፆ ዔካሢና ሃሣ ማዾይዳ ፔኤሻሢ፥ ዒዚ ታና ናሽካኔ፤ ታና ናሽካሢ ታ ዓዴያ ዒዛ ናሽካንዳኔ፤ ታኣ ዒዛ ናሽካንዳኔ፤ ታና ታ ዒዛም ፔጋሲ ዻዋንዳኔ» ጌዔኔ። 22ዓስቆሮንቶ ካታሞሲቱዋንቴ ሃንጎ ዪሁዳ፦ «ጎዳሢዮ! ኔና ዓጮምቱዋንቴ ኑም ኔ ፔጋሲ ዻዋንዳሢ ዎይቲዳይ?» ዒዛ ኮራ ጌዔኔ። 23ዬሱሴ ዒዛም፦ «ታና ናሽካሢ ታ ቃኣሎ ካፓንዳኔ፤ ታ ዓዴያ ዒዛ ናሽካንዳኔ፤ ኑኡኒያ ዒዛ ኮይላ ሙኪ ዒዛና ዎላ ናንጋንዳኔ። 24ታና ናሽኩዋኣሢ ታ ቃኣሎ ካፒንዱዋሴ፤ ሃይ ዒንሢ ዋይዛ ቃኣላ ታና ዳኬ፥ ዓዶሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣሮቱዋሴ» ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ሃሣ፦ «ሃሢ ታ ዒንሢና ዎላ ዓኣዖ ሃያ ባኮ ታ ዒንሢም ኬኤዜኔ፤ 26ዓዴ ታ ሱንፆና ዳካ፥ ዶዲሻ ዓያኖ ጌኤዣ ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዒንሢ ዔርዛንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ባኮዋ ቢያ ዒንሢ ጶቂሳንዳጉዲ ማሃንዳኔ። 27«ኮሹሞ ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ፤ ሃሣ ታ ኮሹሞዋ ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ፤ ታኣኒ ዒንሢም ዒንጋ ኮሹማ ዓጫ ዒንሢም ዒንጋሢጉዲቱዋሴ፤ ዒና ዒንሢኮ ማሊ ሜታዺ ዒጊጮፓ» ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ « ‹ታኣኒ ዒንሢ ኮራፓ ዓኣዻንዳኔ፤ ሃሣ ማዒያ ታ ዒንሢ ባንሢ ሙካንዳኔ› ታ ጌዔሢ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ታና ዒንሢ ናሽካያ ማዔቶ ዓዴ ታጊዳፓ ባሼታሢሮ ታኣኒ ዓዶ ባንሢ ዓኣዺፆና ዒንሢ ዎዛዻንዳያታዖኬ። 29ዬይ ያዺ ማዔ ዎዶና ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲ ዬይ ማዓንዳሢኮ ቤርታዺ ታ ዒንሢም ሃሢ ኬኤዜያኬ። 30ሃያ ዓጮ ዎይሣ ፃላሄ ሙካሢሮ ሃካፓ ሴካ ታ ዒንሢና ዎላ ሚርጌ ጌስታዓኬ። ዒዚ ታ ጊዳ ፔቴ ባኣዚያ ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 31ጋዓንቴ ታኣኒ ታ ዓዶ ናሽካሢ ዓጫ ዔራንዳጉዲ ዓዴ ታና ዓይሤ ባኮ ቢያ ታኣኒ ኩንሣንዳኔ፤ ‹ዓካሪ ሃካፓ ኑ ዴንዶም› » ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\